Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021

Νώντας Σκοπετέας: Εἶναι Ζωντανὸς ὁ Θεός !

 

Τὰ θαύματα καὶ τὰ θαυμάσια στὴν ζωὴ τῶν πρώτων Χριστιανῶν ἢ στῶν γνησίων φίλων τοῦ Χριστοῦ μας ἀποτελοῦσαν καὶ ἀποτελοῦν (δὲν εἶναι ἀμάρτυρη Χριστοῦ ἡ ἐποχή μας)  μιὰ πολὺ «φυσιολογικὴ» προσδόκιμη καὶ σχεδὸν ἀναμενόμενη κατάσταση! Ἕνα ...... «φυσιολογικὸ ὑπέρλογο»,  ἂν μπορεῖ νὰ σταθεῖ μιὰ τέτοια περιγραφή ! 
 
Καὶ αὐτό,  γιατί τὰ πνευματικὰ μάτια, τὰ πνευματικὰ αἰσθητήρια σὲ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους εἶναι πλήρως ἐνεργοποιημένα. Ἐγὼ ὁ κατάκριτος, ὁ ἀδιόρθωτος ποὺ καταφρονῶ τὰ προστάγματα τοῦ Κυρίου, ἐξαπατώμενος ἀπὸ τὰ τεχνάσματα τῶν δαιμόνων καὶ φρενοβλαβῶς ἐξακολουθῶ, ἀπενεργοποιῶ αὐτὴν τὴν πνευματικὴ ὅραση. Ἄρα ὅσα κι ἂν συμβαίνουν δίπλα μου θαύματα καὶ θαυμάσια ποὺ δὲν σταματοῦν ποτὲ γιὰ μένα παραμένουν ἄγνωρα καὶ ἀθέατα... 
 
Γιὰ νὰ σκεφτοῦμε ἀδελφοί μου αὐτὸ ποὺ ἀκοῦμε καὶ λέμε καὶ ἐμεῖς,  ὅτι κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, ὑπάρχουν στρατιὲς ἀγγελικῶν ταγμάτων ποὺ παρευρίσκονται καὶ δορυφοροῦν τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ Δεσπότη Κύριο! Γιατί δὲν τὶς βλέπουμε ἄραγε ὅλοι; Ὑπάρχουν κάποιοι μὲ ἐνεργοποιημένη καὶ ὁλοκάθαρη τὴν ψυχὴ ποὺ συνεχῶς τὶς ἀτενίζουν! 
 
Ἄς θυμηθοῦμε ἀδελφοί μου τὰ μωρὰ παιδάκια ποὺ ὅταν εἰσέρχονται στὸν Ναὸ συνεχῶς καὶ ἐκστατικὰ κοιτοῦν πρὸς τὰ πάνω στὸν Τροῦλλο καὶ στὸν Παντεπόπτη... Τὶ λέτε; Θαρρεῖτε πὼς δὲν τὰ βλέπουν ὅλα αὐτά; Τὰ μωρὰ καὶ τὰ ἀσθενῆ  μωρὰ τοῦ κόσμου,  αὐτὰ ποὺ ἐξέλεξε ὁ Κύριος ἵνα καταισχύνει τὰ ἰσχυρά,  ὅλα αὐτὰ τὰ ἀδιανόητα γιὰ τοὺς πολλούς,  τὰ ἀντικρίζουν συνεχῶς!

Μιὰ τέτοια ἐκπομπὴ καὶ ἡ σημερινή,  γεμάτη ἀπὸ τὰ ἀπίστευτα γιὰ ἄλλους καὶ ἀναπόδεικτα...μὰ γιὰ κάποιους,  ἔστω λίγους,  ἡ ἀδιάσειστη ἀλήθεια τοῦ μεγαλείου τοῦ Θεοῦ καὶ κάποιες  ἐλάχιστες μικρὲς  φωταυγεῖς ἀκτῖνες ἀπὸ τὸ ἀπέραντο αἰώνιο Φῶς. Μονολογοῦν ἐκεῖνοι τό: Ζεῖ Κύριος ὁ Θεὸς καί τὸ θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ!  Σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ὁ ὀρθολογισμὸς προσπαθεῖ σχεδὸν λυσσαλέα νὰ ἐπικρατήσει ἀπόλυτα,  ἔρχονται νὰ παλέψουν γιὰ τὴν ἐπαναενεργοποίηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσα μας. Νὰ Τὸ  θερμάνουν ξανά!   Τόσο ὄμορφα εἰπωμένο ἀπὸ ἕναν  φωτισμένο γέροντα τῶν ἡμερῶν μας: Ἔχει σβηστεῖ  μέσα μας τὸ Ἅγιο Πνεῦμα! ἔλεγε...

Εἶπε ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ οὐκ ἔστιν Θεός...( Ψαλμ.52,1) Ὁ ἱερὸς ψαλμωδὸς χαρακτηρίζει μὲ στιβαρό, ἀπόλυτο τρόπο ὅποιον ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ὑπάρχει. Τὸν περιγράφει   ἄμυαλο,  δίχως φρένας, ἄνου, ἀπερίσκεπτο,  ἀνισόρροπο, φρενοβλαβῆ... 
 
Ἄν χαρακτηρίσεις ἔτσι  ἕναν σύγχρονο ἀγνωστικιστή, δεδηλωμένο ἄθεο, κατά τὰ λοιπὰ φερόμενο ὡς πανέξυπνο κατὰ κόσμον μορφωμένο καὶ καλλιεργημένο, τὸ πιθανότερο εἶναι νὰ προσβληθεῖ πολὺ καὶ νὰ σὲ κατηγορήσει γιὰ διχαστικὸ λόγο, ρητορικὴ μίσους κλπ .Ἐσὺ βέβαια θὰ διαμαρτυρηθεὶς καὶ θὰ ἀντιτείνεις ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ ἔχει πεῖ τὸ ψαλτήρι, ἀλλὰ ἄντε νὰ  ἐξηγήσεις τώρα τί εἶναι ὁ Ἱερὸς ψαλμωδὸς μπροστὰ στοὺς ἐπιγόνους τοῦ μακαρίτη τοῦ Νίτσε...

Γιὰ αὐτὸ τὸ σκοτάδι γύρω μας ἁπλώνεται τόσο πυκνό! Ἔρχονται σήμερα  ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ μὲ καθαρὴ καρδιὰ καὶ ὀρθάνοιχτα τὰ πνευματικά τους μάτια,  μᾶς διαβεβαιώνουν αὐτὸ ποὺ τόσο ἐμφατικὰ σημειώνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴν πρώτη του ἐπιστολὴ πρὸς τὸ παμφίλτατο παιδί του τὸν Τιμόθεο. ....εἰς τοῦτο γὰρ καὶ κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστι σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν.

Ἐλπίζουμε σὲ Θεὸ Ζωντανό! Ζωντανὴ ἡ πίστη μας! Ὁλοζώντανος καὶ δίπλα μας ἀδιαλείπτως ὁ Θεός! Ἄς ἀνοίξουμε ἐπιτέλους τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μας καὶ ἂς Τὸν ἀντικρίσουμε! Οἱ ὑπόλοιποι ἂς συνεχίσουν θλιβερὰ νὰ βυθίζονται στὴν ἄβυσσο ὅσων πρεσβεύουν πὼς ὁ Θεὸς ἔχει πεθάνει...


Νώντας Σκοπετέας
Ἀπόσπασμα ἀπὸ ὁμότιτλη ἐκπομπή
 
«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου