Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019

Ἅγιος Παΐσιος: Τὰ πάθη εἶναι παράσιτα στὴν θεία ἐπικοινωνίαΓέροντα, ὅταν ἔχω ἐμπάθεια, μπορεῖ νὰ δουλέψη ἡ καρδιά μου στὴν προσευχή;

– Πῶς νὰ δουλέψη ἡ καρδιά σου στὴν προσευ­χή, ὅταν μέσα σου ἔχης πάθη; Νά, πάρε ἕνα σκουριασμένο καλώδιο καὶ σύνδεσέ το μὲ τὸ τηλέφω­νο. Μπορεῖς νὰ συνεννοηθῆς; Βραχυκυκλώνεται, βουί­ζει. 

Καὶ ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἔχη μέσα του σκουριές, πάθη, ἔχει βραχυκυκλώματα στὴν πνευματικὴ ζωή· μόνος του βραχυκυκλώνεται. Χρειάζεται νὰ προσέξη τὴν ὑπερη­φάνεια, τὸν ἐγωισμό, τὸ θέλημα, τὴν ἀναίδεια. 

Γιατί, ἂν εἶναι κυριευμένος ἀπὸ αὐτά, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τὸν ἐπισκεφθῆ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ μπορέση νὰ προ­σευχηθῆ. 

Πρέπει νὰ καθαρίση τὰ σκουριασμένα του «καλώδια», γιὰ νὰ γίνη καλὸς ἀγωγὸς καὶ νὰ μπορῆ νὰ ἐπικοινωνῆ μὲ τὸν Θεό. Καὶ ὅσο περισσότερο θὰ καθα­ρίζεται ἀπὸ τὰ πάθη, τόσο περισσότερο θὰ προχωράη στὴν προσευχή.

Τὰ πάθη εἶναι παράσιτα ποὺ ἐμποδίζουν τὴν θεία ἐπικοινωνία. Ἂν δὲν φύγουν τὰ παράσιτα, πῶς θὰ μπορέση ὁ ἄνθρωπος νὰ ἐπικοινωνήση μὲ τὸν Θεό; 

Στὶς [//34] Διαβιβάσεις, ὅταν κάποιος εἶχε παράσιτα, τοῦ λέγαμε: «Σήματά σου ”μηδέν”, σήματά σου “ἕνα”[1]. Ἐλέγξατε καὶ ἐπαναλάβετε· ἀκατανόητον τὸ σῆμα σας». 

Ἀπὸ τὰ πα­ράσιτα δὲν ἀκουγόταν ὁ ἄλλος. Ἔπρεπε τὰ σήματα νὰ εἶναι πάνω ἀπὸ «τρία». Τὰ σήματα «πέντε» ἀκούγονταν πολὺ καλά· ἡ ἐπικοινωνία πήγαινε ρολόι. 

Διαφορετικά, φώναζε-φώναζε, ἀλλὰ δὲν ἀκουγόταν, γιατὶ δὲν ἦταν καλὰ δικτυωμένος. Ἔπρεπε πρῶτα νὰ δικτυώση τὸν πομπὸ μὲ τὸν δέκτη τοῦ ἀσυρμάτου του καὶ μετὰ νὰ δι­κτυωθῆ στὴν ἴδια συχνότητα μὲ τὸ Κέντρο.

Ἔτσι καὶ γιὰ νὰ δικτυωθοῦμε μὲ τὸν Θεό, πρέπει νὰ συντονίσουμε τὸν πομπό μας στὴν ἀγάπη καὶ τὸν δέκτη μας στὴν ταπείνωση, γιὰ νὰ μᾶς ἀκούη ὁ Θεὸς καὶ νὰ Τὸν ἀκοῦμε, γιατὶ σ’ αὐτὴν τὴν συχνότητα ἐργά­ζεται ὁ Θεός: Ἀγάπη-Ταπείνωση. 

Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ ἐργασθῆ, ὅσο μπορεῖ, ὥστε νὰ πιάση τὴν συχνότη­τα αὐτή. Τότε θὰ ἔχη ἐπαφὴ μὲ τὸν Θεὸ καὶ ὁ νοῦς του θὰ εἶναι συνέχεια στὸν Θεό. Εὔχομαι νὰ ἀποκτήσετε αὐτὴν τὴν θεία ἐπαφή. Ἀμήν.

______________________________________

[1] Οἱ ἀριθμοὶ σημαίνουν τὸν βαθμὸ ἀκουστικότητος.

Ἀπὸ τὸ βιβλίο Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου ΛΟΓΟΙ ΣΤ' «Περὶ προσευχῆς»

 «Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου