Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Τό Εὐαγγέλιο καί ὁ Ἀπόστολος τῆς Κυριακῆς ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 29 Ἰανουαρίου 2023


Ἑωθινόν
 
Ἦχος πλ. δ´ - Ἑωθινόν ΙΑ´
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΚΑ´ 15 - 25

15 Ὅτε οὖν ἠρίστησαν, λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ ὁ Ἰησοῦς· Σίμων Ἰωνᾶ, ἀγαπᾷς με πλέον τούτων; λέγει αὐτῷ· Ναί, Κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ· Βόσκε τὰ ἀρνία μου. 16 λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον· Σίμων Ἰωνᾶ, ἀγαπᾷς με; λέγει αὐτῷ· Ναί, Κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ· Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου. 17 λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον· Σίμων Ἰωνᾶ, φιλεῖς με; ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον, φιλεῖς με, καὶ εἶπεν αὐτῷ· Κύριε, σὺ πάντα οἶδας, σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Βόσκε τὰ πρόβατά μου. 18 ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτε ἦς νεώτερος, ἐζώννυες σεαυτὸν καὶ περιεπάτεις ὅπου ἤθελες· ὅταν δὲ γηράσῃς, ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου, καὶ ἄλλος σε ζώσει, καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις. 19 τοῦτο δὲ εἶπε σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν Θεόν. καὶ τοῦτο εἰπὼν λέγει αὐτῷ· Ἀκολούθει μοι. 20 ἐπιστραφεὶς δὲ ὁ Πέτρος βλέπει τὸν μαθητὴν ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς ἀκολουθοῦντα, ὃς καὶ ἀνέπεσεν ἐν τῷ δείπνῳ ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ καὶ εἶπε· Κύριε, τίς ἐστιν ὁ παραδιδούς σε; 21 τοῦτον ἰδὼν ὁ Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ· Κύριε, οὗτος δὲ τί; 22 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; σύ ἀκολούθει μοι. 23 ἐξῆλθεν οὖν ὁ λόγος οὗτος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνήσκει· καὶ οὐκ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνήσκει, ἀλλ’ Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; 24 Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ γράψας ταῦτα, καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς ἐστιν ἡ μαρτυρία αὐτοῦ. 25 ἔστι δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ὅσα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ’ ἕν, οὐδὲ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία. Ἀμήν.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023


Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἰγνατίου τοῦ ΘεοφόρουΧάρις λέουσιν Ἰγνάτιε παμβόροις,
Σοῦ σώματος λιποῦσι καὶ πιστοῖς μέρος.
Τῇ ἐνάτῃ ἐπάνοδος Ἰγνατίῳ εἰκάδι τύχθη.


Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Ἰγνάτιος († 20 Δεκεμβρίου) ἦταν διάδοχος τῶν Ἀποστόλων καὶ χρημάτισε δεύτερος Ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας. Ὑπῆρξε, μαζὶ μὲ τὸν Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σμύρνης Πολύκαρπο, μαθητὴς τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Μαρτύρησε ἐπὶ αὐτοκράτορα Τραϊανοῦ (98 – 117 μ.Χ.) στὴ Ρώμη, κατασπαραχθεὶς ἀπὸ τὰ θηρία.

Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Ελευθέριος Ανδρώνης: Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος: H φωνή της μεγάλης Ελλάδας που αντηχεί ακόμα δυνατά στις καρδιές μας - βίντεο αφιέρωμα

 

Μαχητικός, ασυμβίβαστος, χαρισματικός, ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος είναι ένας αλησμόνητος εκκλησιαστικός ηγέτης που συνεχίζει να μας εμπνέει
 
 
Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος: Σε αυτά τα αγριεμένα χρόνια που διανύουμε, πόσες και πόσες φορές έχουμε φέρει στο νου μας τον μακαριστό Χριστόδουλο! Πόσες και πόσες φορές τον έχουμε επικαλεστεί σε σοβαρά ζητήματα που αφορούν τον τόπο μας!

«Που είσαι Χριστόδουλε!»

«Αχ και να ζούσε ο Χριστόδουλος σήμερα!»

«Καλά τα έλεγε ο Χριστόδουλος!»

Σκέψεις και λόγοι που όλοι μας έχουμε συναναστραφεί και όλοι μας έχουμε εκφράσει. Πέρασαν 15 ολόκληρα χρόνια από την κοίμηση του και η μνήμη του όχι μόνο δεν ξεθωριάζει στη θύμηση του λαού, άλλα φαντάζει ολοένα και πιο ζωντανή όσο δυσκολεύουν οι καιροί.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ματθαιου [:ΜΑτθ. 15,21-27] Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΗΣ ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ


ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ [:Ματθ. 15,21-27]

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΗΣ ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ

«Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἐκραύγαζεν αὐτῷ λέγουσα· ἐλέησόν με, Κύριε, υἱὲ Δαύΐδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται (:Καὶ ἀφοῦ ἔφυγε ἀπὸ κεῖ ὁ Ἰησοῦς, ἀναχώρησε πρὸς τὰ μέρη τῆς Τύρου καὶ Σιδώνας. Τότε μιὰ γυναῖκα Χαναναία ποὺ βγῆκε ἀπὸ τὰ σύνορα ἐκεῖνα, Τοῦ φώναξε δυνατά: ''Ἐλέησέ με, Κύριε, ἔνδοξε ἀπόγονε τοῦ Δαβίδ. Ἡ κόρη μου κατέχεται ἀπὸ δαιμόνιο καὶ ὑποφέρει φρικτά'')» [Ματθ. 15,21-22].

Ὁ εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος λέγει ὅτι δὲν μπόρεσε νὰ εἰσέλθει στὴν οἰκία διαφεύγοντας τὴν προσοχὴ τοῦ πλήθους [Μᾶρκ. 7,24: «Καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ μεθόρια Τύρου καὶ Σιδῶνος. καὶ εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα ἤθελε γνῶναι, καὶ οὐκ ἠδυνήθη λαθεῖν (:Ἔπειτα ὁ Ἰησοῦς ἔφυγε ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πῆγε κοντὰ στὰ σύνορα τῆς Τύρου καὶ τῆς Σιδῶνος. Κι ἀφοῦ μπῆκε σ᾿ ἕνα σπίτι, ὅπου διάλεξε νὰ μείνει, δὲν ἤθελε νὰ γίνει γνωστὸ ὅτι ἦταν ἐκεῖ. Ἀλλὰ δὲν μπόρεσε νὰ ξεφύγει τὴν προσοχὴ τοῦ κόσμου)»].

«Τα πάντα έχουν ελληνικές ρίζες. Και αυτό δεν είναι εθνικισμός» – Ο Επίσκοπος Τιμόθεος από την Κολομβία που συγκλόνισε με το μήνυμά του τους Έλληνες στον Focus FM 103.6


Μία σπάνια συνέντευξη παραχώρησε στον FOCUS FM 103.6 και τον Στέφανο Δαμιανίδη ο Επίσκοπος Τιμόθεος από την Κολομβία, όπου και βρίσκεται. Μίλησε, μεταξύ άλλων, για την σπουδαία ιστορική κληρονομιά της Ελλάδας, τη σύνδεσή της με την Ορθοδοξία, αλλά και για τη διάβρωση που τείνει να υποστεί η θρησκεία και μπορεί να παρεμποδιστεί μόνο με συνεργασία οικογένειας και εκκλησίας.

«Είναι ένας λαός (σ.σ. οι Έλληνες) που έχει προσφέρει και έχει δώσει “φως” σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα σήμερα που ο άνθρωπος ψάχνει παραδείγματα, όλοι και γενικά όσοι έχουν λογική και βιώνουν και σκέφτονται τα πράγματα τραγικά όπως τα ζούμε σήμερα με τον συγχρονισμό, γυρνάμε τα μάτια και κοιτάμε προς την Ελλάδα», ανέφερε αρχικά.

«Μετά την ομιλία που έγινε στην Αθήνα, όπου μίλησα από καρδιάς για την πατρίδα Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι έχω λάβει μηνύματα από διάφορα μέρη του κόσμου, από Έλληνες που βρίσκονται μακριά και, όπως εμείς, νοσταλγούν την πατρίδα», συνέχισε.

Ἄγγελος Καραγεώργος: Η ΠΛΑΝΕΜΕΝΗ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΡΙΣΗΣ


 
Μετά και την καθιερωμένη ετήσια συνάντηση στο Νταβός για το παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ του Κλάους Σβαμπ μπορούμε πλέον να πούμε πως επίσημα περάσαμε στην εποχή της “πολυκρίσης,” μια ορολογία σκαρφισμένη από τους ίδιους με σκοπό να περιγράψει τον σημερινό γεμάτο κρίσεις καιρό όπου ελλοχεύει ο κίνδυνος αυτές να συνδυαστούν και να οδηγηθούμε σε αποτελέσματα πολύ χειρότερα από το σύνολο αυτών αν συνέβαιναν μεμονωμένα. Βλέπεις οι μεγάλες επανεκκινήσεις απαιτούν και του αντίστοιχου μεγέθους κρίσεις ώστε η βασανισμένη ανθρωπότητα να αποδεχτεί θέλοντας και μη τις προδιαγεγραμμένες και καλά στοχευμένες ριζικές αλλαγές.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ [:Β΄ Κορ. 6,16-7,1] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ Ὑπομνηματισμὸς τῶν ἐδαφίων Β΄ Κορ. Στ΄ 14-18 καί ζ΄ 1

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ [:Β΄ Κορ. 6,16-7,1]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

Ὑπομνηματισμὸς τῶν ἐδαφίων Β΄ Κορ. Στ΄14-18 καὶ ζ΄ 1

«Μὴ γίνεσθε ἐτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; Τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; Τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; Ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου; (:Μὴ συνάπτετε στενὸ σύνδεσμο πρὸς τοὺς ἀπίστους, μὲ τοὺς ὁποίους δὲν μπορεῖτε νὰ ἀποτελέσετε ταιριαστὸ ζευγάρι, ὥστε νὰ μπαίνετε στὸν ἴδιο ζυγὸ μαζί τους· διότι ποιά συνάφεια καὶ ἀνάμειξη μπορεῖ νὰ ὑπάρχει μεταξὺ τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς παρανομίας; Καὶ ποιά ἐπικοινωνία μεταξὺ φωτὸς καὶ σκότους; Καὶ ποιά συμφωνία μπορεῖ νὰ γίνει μεταξὺ τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Σατανᾶ; Ἢ ποιό μερίδιο δύναται νὰ ἔχει ἕνας πιστὸς μὲ ἕναν ἄπιστο;)» [Β΄ Κορ. 6,14-15].

Ελευθέριος Ανδρώνης: Υποκλοπές: Τι θα γινόταν σε μια κανονική χώρα και τι γίνεται στο μεγάλο μας τσίρκο

 

 Με φόντο την συζήτηση για τις υποκλοπές, ο λαός γίνεται μάρτυρας ενός ζοφερού σκηνικού πολιτικής αποσύνθεσης
 

Υποκλοπές: Σε μια εποχή που πουλιέται με χίλιους – μύριους τρόπους το αφήγημα της «κανονικότητας», αυτό που κατ’ εξοχήν δεν είναι κανονικό (ανάμεσα σε πολλά άλλα), είναι το δύσμοιρο ελληνικό κράτος. Σε αυτές τις μέρες που εξελίσσεται στη Βουλή η συζήτηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, η συντριπτική πλειοψηφία των (ακόμη) σκεπτόμενων Ελλήνων διαπιστώνει το ίδιο πράγμα: «αν ήμασταν κανονικό κράτος, αυτή τη στιγμή η χώρα θα είχε γυρίσει ανάποδα».

Λάμπρος Σκόντζος: Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος - Ἕνας μεγάλοε ἀσκητής καί δάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας μας


ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ
 
Οἱ ἀσκητικὴ γραμματεία κατέχει μιὰ πολὺ σπουδαία θέση στὴ διδασκαλία καὶ στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας. Πρόκειται γιὰ σπουδαιότατα κείμενα ἁγίων ἀσκητῶν, προϊόντα βαθύτατου πνευματικοῦ στοχασμοῦ καὶ σοφίας. Περιέχουν τὴν ἐμπειρία τῶν ἁγίων γερόντων, οἱ ὁποῖοι βίωσαν τὴν εὐλογημένη πορεία τῆς ἀσκήσεως καὶ τῶν ἀρετῶν καὶ τὴν κατέγραψαν, γιὰ νὰ εἶναι ἐσαεὶ στοὺς πιστοὺς πολύτιμο βοήθημα μεθόδων ἄσκησης καὶ πνευματικῆς προκοπῆς.
 
Στὴν κορυφὴ τῆς ἀσκητικῆς γραμματείας βρίσκονται καί τὰ κείμενα ἑνὸς μεγάλου ἀσκητῆ τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου. Τὰ βαθυστόχαστα καὶ ψυχωφελῆ του συγγράμματα εἶναι ἀπὸ τὰ κυριότερα ἀναγνώσματα τῶν μοναχῶν καὶ ὅλων ὅσων ἀγωνίζονται γιὰ τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὰ ἄλγη τῆς ἁμαρτίας.

Δημήτρης Νατσιός: Καί μοσχοβολᾷ ἡ αἴθουσα, μπαρούτι καί λιβάνι...

 
Κάθε πρωὶ γράφω στὸν πίνακα τῆς αἴθουσας, μετὰ τὴν ἡμερομηνία, τὸ ὄνομα τοῦ ἀθλητῆ τῆς Πίστεως ἢ τῆς Πατρίδας ποὺ ἑορτάζει. Ἀναζητῶ στὰ Συναξάρια τῆς Ἐκκλησίας ἢ τοῦ Γένους τὸν ἅγιο ἢ τὸν ἥρωα. Μάρτυρες, Πατέρες, ἀσκητές, ἀπόστολοι καὶ ἐθναπόστολοι, ναυμάχοι, μπουρλοτιέρηδες καὶ ἀδούλωτοι κλεφταρματολοί, ποιητὲς ἐθνικοί, Ζάλογγα καὶ Δερβενάκια, ἡ ἀπροσκύνητη καὶ ἐλεύθερη Ρωμιοσύνη, ἡ Πονεμένη... Καὶ μοσχοβολᾷ ἡ αἴθουσα, μπαρούτι καὶ λιβάνι. Νὰ ξεκινᾷ ἡ σχολικὴ μέρα μὲ ὀσμὴ εὐωδίας πνευματική. Χαίρονται τὰ παιδιὰ καὶ ἂς εἶναι «μνήμη θανάτου». Θυμήθηκα ἕνα τραγούδι:

«Θεέ μου τί παράξενοι εἶναι οἱ δικοί μας τόποι
 
θλιμμένα τα τραγούδια μας, μὰ γελαστοὶ οἱ ἀνθρῶποι». Γελοῦν οἱ  μικροὶ οἱ «ἀνθρῶποι», συγκινοῦνται γιατί σὰν τοὺς συντρόφους τοῦ Ὀδυσσέα δὲν ἔλιωσε τὸ κερὶ στὰ αὐτιά τους, οἱ σειρηνωδίες τῶν φανταχτερῶν, ἁρπακτικῶν τεράτων δὲν τοὺς μόλυναν... Διασώζονται τρία ὀνόματα Σειρήνων. Ἡ Ἀγλαόπη, ἡ ἀγλαή, ἡ λαμπρὴ στὴν ὄψη, ἡ Θελξιέπεια, ἡ γοητευτικὴ καὶ θελκτικὴ στὸν λόγο (ἔπος) καὶ ἡ Πεισινόη, ἡ πειθὼ τοῦ νοός, ἡ ὁποία ἀφόπλιζε, ξεμυάλιζε καὶ ὁδηγοῦσε στὸν ἀφανισμό. Στὰ τρία αὐτὰ ὀνόματα ἀναγνωρίζουμε τὰ «ὅπλα μὲ σιγαστῆρα», ποὺ σαγηνεύουν, παρασύρουν καὶ διαφθείρουν, ὁ «ἀγγελικὸς» κόσμος καὶ ὑπόκοσμος τῶν ΜΜΕ.

Λάμπρος Σκόντζος: Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος - Ὁ Ἅγιος τῆς μετανοίας καί τῶν δακρύων


ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ
 
Ἡ Συρία ὑπῆρξε ἡ ἀρχέγονη κοιτίδα τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἄλλωστε ἐκεῖ καθιερώθηκε καὶ ἡ ὀνομασία τῶν Χριστιανῶν, ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ (Πράξ. 11,25). Μυριάδες ἄνδρες καὶ γυναῖκες ἅγιοι Σύριοι λαμπρύνουν τὴν ἁγία μας Ἐκκλησία. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι καὶ ὁ Ὅσιος Ἐφραὶμ ὁ Σῦρος, ὁ ὁποῖος διακρίθηκε γιὰ τὴν ἀσκητική του βιωτὴ καὶ τοὺς ἀγῶνες του γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία. Συγκαταλέγεται δὲ στοὺς μεγάλους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας.
 
Καταγόταν ἀπὸ τὰ μέρη τῆς Συρίας, γεννήθηκε ὅμως πιθανότατα στὴν πόλη Νίσιβη τῆς Μεσοποταμίας, περὶ τὸ 306. Οἱ γονεῖς του ἦταν πιστοὶ χριστιανοὶ καὶ μᾶλλον ἔχασαν τὴ ζωή τους κατὰ τὸν μεγάλο διωγμό, ποὺ εἶχε ἐξαγγείλει ὁ παράφρων καὶ θρησκομανὴς αὐτοκράτορας Διοκλητιανὸς (285-305), ὁμολογῶντας τὴν πίστη τους στὸ Χριστό. Ὁ Ἐφραὶμ μένοντας ὀρφανός, τὸν περιμάζεψε ὁ ἐπίσκοπος τῆς Νισίβεως Ἰάκωβος, ὁ ὁποῖος τὸν ἀνέθρεψε μὲ μεγάλη στοργὴ καὶ φροντίδα, διαβλέποντας τὸν ἀδαμάντινο χαρακτῆρα τοῦ παιδιοῦ. Φρόντισε μάλιστα νὰ τὸν σπουδάσει, ὥστε κατέστῃ σοφὸς δάσκαλος. Αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ τὰ σπουδαῖα συγγράμματά του, τὰ ὁποῖα κληροδότησε στὴν Ἐκκλησία. Γνώριζε ἄπταιστα τὴν ἑλληνική, τὴν λατινικὴ καὶ τὴν συριακὴ γλῶσσα, γράφοντας καὶ μεταφράζοντας τὰ ἔργα του σὲ ὅλες αὐτὲς τίς γλῶσσες.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023


Ὁ Ὅσιος Ἐφραὶμ ὁ ΣύροςἬκουσε γλῶτταν ψαλμικῶς, ἣν οὐκ ἔγνω,
Ἐφραίμ, ἄνω καλοῦσαν, ὁ γλῶσσαν Σῦρος.
Εἰκάδι ὀγδοάτῃ Νόες Ἐφραὶμ θυμὸν ἀπηῦρον.


Ὁ Ὅσιος Ἐφραὶμ καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ καὶ γεννήθηκε στὴν πόλη Νίσιβη τῆς Μεσοποταμίας πιθανῶς τὸ 308 μ.Χ. ἢ καὶ ἐνωρίτερα. Ἤκμασε ἐπὶ Μεγάλου Κωνσταντίνου (324 – 337 μ.Χ.), Ἰουλιανοῦ του Παραβάτου (361 – 363 μ.Χ.) καὶ τῶν διαδόχων αὐτοῦ. 

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ[: Ματθ, 15,21-18] ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΗΣ ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ («Εἰς τήν ἐπίλυσιν τῆς Χαναναίας»)


ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ[: Ματθ, 15,21-18]

                       ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,

   ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΗΣ ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ

               ( «Ες τήν πίλυσιν τς Χαναναίας»)

   «Κα ξελθν κεθεν ᾿Ιησος νεχρησεν ες τ μρη Τρου κα Σιδνος(:Και αφού έφυγε από κει ο Ιησούς, αναχώρησε προς τα μέρη της Τύρου και Σιδώνας)»[Ματθ.15,21].

   Θαυμάζει ο ευαγγελιστής. «Κα δο γυν(:Και τότε ιδού μία γυναίκα)», το παλαιό όπλο του διαβόλου, αυτή που με έβγαλε από τον παράδεισο, η μητέρα της αμαρτίας, ο αρχηγός της παράβασης· η ίδια αυτή γυναίκα έρχεται, η ίδια φύση. Καινούριο και παράξενο θαύμα· οι Ιουδαίοι φεύγουν και η γυναίκα τον καταδιώκει: «Κα δο γυν Χαναναα π τν ρων κενων ξελθοσα κραγαζεν ατ λγουσα· λησν με, Κριε, υἱὲ Δαυδ(:Τότε μια γυναίκα Χαναναία που βγήκε από τα σύνορα εκείνα του φώναξε δυνατά: “Ελέησέ με, Κύριε, ένδοξε απόγονε του Δαβίδ”)». Η γυναίκα γίνεται ευαγγελίστρια και ομολογεί τη θεότητα και την οικονομία. «Κύριε», λέγει και εννοεί την εξουσία· «Υιέ του Δαβίδ», την ενανθρώπηση. «Ελέησέ με». Πρόσεχε φιλόσοφη ψυχή. «Ελέησέ με· δεν έχω κατορθώματα ζωής· δεν έχω παρρησία συμπεριφοράς· καταφεύγω στο έλεος, όπου δεν υπάρχει δικαστήριο, όπου η σωτηρία είναι χωρίς ανάκριση». Και παρόλο που ήταν τόσο κακή και παράνομη τόλμησε να τον πλησιάσει.

ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ (Ὁ π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης στὴν Κοζάνη) - (Βιβλίο Α΄ - Μέρος 12ο)


Ὅλες οἱ ἀναρτήσεις τοῦ βιβλίου «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄» ΕΔΩ
 
Eὐχαριστῶ τὸν Θεό γιὰ τὰ φτωχαδάκια
 
«Γι’ αὐτό, λοιπόν, σᾶς λέω καὶ ἐγώ· Tώρα ποὺ εἶμαι 70 χρονῶν καὶ πέρασα πολλὲς πόλεις, εὐχαριστῶ τὸ Θεό, γιὰ τὰ πτωχαδάκια. Αὐτὸ ποὺ λέει ὁ Παῦλος τὸ δοκιμάσαμε καὶ ἐμεῖς. Κοντὰ στὸ Χριστὸ εἶνε τὰ πτωχαδάκια. Ὅποιος ἔχει πολλὰ λεφτά, ὅποιος ἔχει ἀξιώματα κ.λ.π. φεῦγε μακριά, ἔχει ἕναν ἐγωϊσμὸ καὶ μία ὑπερηφάνεια.
 
Ἀλλά, δὲν μοῦ λές, ἀγαπητέ Τραΐανέ, γιατὶ ὅταν γεννιέται τὸ παιδί ἔχει τὸ χέρι, ἔτσι, σφικτό. Κουμουνιστικὰ εἶνε τὰ παιδιά. Tί λές, ἔτσι εἶνε πάντα;
Καλό, εἶνε αὐτὸ ποὺ λές ―«βουτάει τὸ δακτυλίδι τῆς μαμῆς»― πρωτότυπο εἶνε. Νὰ λοιπόν, ποὺ ξέρω καὶ σὲ ρωτῶ.

Τα νέα «τρόφιμα» ἐμπεριέχουν μεταξὺ άλλων κυάνιο, μόλυβδο, Κάδμιο, τέφρα και διοξίνες...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν από χθες, επέτρεψε μεταξύ άλλων τη διάθεση στην αγορά κατεψυγμένων προνυμφών αλευροσκώληκων ή αποξηραμένων σε μορφή πολτού και σε μορφή σκόνης (Alphitobius diaperinus) ως συστατικό σε διάφορα τρόφιμα για τον γενικό πληθυσμό και σε συμπληρώματα διατροφής https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32023R0058
 
Επίσης ένας άλλο "νέο τρόφιμο", η σκόνη του Acheta domesticus (οικοδίαιτος γρύλλος), θα χρησιμοποιείται σε πολύσπορα ψωμιά και ψωμάκια, αλμυρά μπισκότα (κράκερ) και κριτσίνια, μπάρες δημητριακών, ξηρά προμείγματα για ψημένα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, μπισκότα, προϊόντα με βάση αποξηραμένα παραγεμισμένα και μη παραγεμισμένα ζυμαρικά, σάλτσες, μεταποιημένα προϊόντα πατάτας, πιάτα με βάση ψυχανθή και λαχανικά, πίτσα, προϊόντα με βάση ζυμαρικά, σκόνη ορού γάλακτος, ανάλογα κρέατος, σούπες και σούπες σε συμπυκνωμένη μορφή ή σκόνη, σνακ με βάση το αλεύρι καλαμποκιού, ποτά παρόμοια με την μπίρα, είδη ζαχαροπλαστικής από σοκολάτα, καρποί με κέλυφος και ελαιούχοι σπόροι, σνακ εκτός από πατατάκια, και παρασκευάσματα κρέατος, που προορίζονται για τον γενικό πληθυσμό. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32023R0005

Σχόλιο για την θλιβερή εσπερίδα «για την Ουκρανία, το αυτοκέφαλο και τον πόλεμο.»


Γράφει ο Λυκούργος Νάνης, ιατρός
 
"Εξετάστηκαν όλες οι παράμετροι του θέματος αυτού σε συνδυασμό με το αυτοκέφαλο της ουκρανικής Εκκλησίας.", κατά πώς "αποφαίνεται" το κείμενο του ρεπορτάζ (βλέπε http://aktines.blogspot.com/2023/01/blog-post_778.html?m=1) της θλιβερής εσπερίδας που έλαβε χώρα στην πρωτεύουσα με τη συμμετοχή εκκλησιαστικών ηγετών, πολιτικών παραγόντων και δημοσιογράφων .

Εξετάστηκε , μήπως, και το ουσιωδέστατο και εκ των ων ουκ άνευ θέμα της χορήγησης Αυτοκεφαλίας σε καθηρημένους, αυτοχειροτονήτους, αχειροτονήτους και σχισματικούς; Ή μήπως τα όσα ανήκουστα και φρικώδη συμβαίνουν καθημερινά, τα σχετικά με τον ανηλεή και σταλινοφασιστικών προδιαγραφών διωγμό της Κανονικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας και τον ειδεχθέστατο στραγγαλισμό της θρησκευτικής ελευθερίας;

Πρωτοπρ. π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος: Ὁ Ἃγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καί τό «σχίσμα» τῶν Ἰωαννιτῶν


Πρωτοπρεσβύτερος

π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος

Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ.  Νικολάου Πατρῶν


   Πάτρα  27 . 1 . 2023

Ο  ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ καὶ  τὸ “ΣΧΙΣΜΑ” τῶν  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ [1]

 
 Ἃγιος Ἰωάννης ὁ  Χρυσόστομος θεμελιώνει τὴν ἐκκλησιολογὶα του, δηλαδὴ τὴν περὶ τῆς Ἐκκλησίας διδασκαλία του, στὸν Ἀπ. Παῦλο, ὁ ὁποῖος προσδιορίζει τὴν Ἐκκλησία ὡς «τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ» ποὺ ἔχει μοναδικὴ Κεφαλὴ της τὸν ἴδιο τὸν Χριστό.
Ἡ εἰκόνα αὐτὴ τῆς Ἐκκλησίας ὡς τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ τονίζει δύο ἀπὸ τὶς θεμελιώδεις ἰδιότητές της, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀδιάρρηκτα συνδεδεμένες ὡς «ἡ ἐν ἀληθείᾳ ἑνότητα». Ὁτιδήποτε καὶ ὁποιοσδήποτε ἀμφισβητεῖ ἢ προσβάλλει τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἑνότητα καὶ τὴν ἀλήθεια ποὺ αὐτὴ ἐκφράζει δὲν μπορεῖ νὰ παραμένει  μέλος τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ, ἐκβάλλεται ἀπὸ τὸ Σῶμα. 

Άκης Τσελέντης: ΝΑΥΑΡΧΕ ΣΥΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΕ ΞΕΡΑΜΕ… ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΡΑΦΕΙ!!

 

Γράφει ο Άκης Τσελέντης

ΣΥΓΝΩΜΗ ΝΑΥΑΡΧΕ

ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΠΟΛΛΟΙ ΤΟ ΝΑΥΑΡΧΟ; ΦΥΣΙΚΑ ΟΧΙ ΑΦΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΡΑΦΕΙ

Πέθανε σε ηλικία 95 ετών ο Ναύαρχος Γρηγόρης Παυλάκης, ο τελευταίος επιζών από την απόβαση στη Νορμανδία.
Ο Ναύαρχος εν αποστρατεία Γρηγόρης Παυλάκης ήταν ο τελευταίος Έλληνας επιζών αξιωματικός του Πολεμικού μας Ναυτικού, ο οποίος είχε λάβει μέρος στη Νορμανδία, στη μεγαλύτερη συμμαχική απόβαση του Β΄ΠΠ, ως ύπαρχος της κορβέτας «ΚΡΙΕΖΗΣ».

Η Ελλάδα, με το στόλο της να έχει βάση την Αίγυπτο, είχε συμμετάσχει στην απόβαση με έξι πλοία: τις κορβέτες «Τομπάζης» και «Κριεζής» και τέσσερα επίτακτα πλοία του Εμπορικού Ναυτικού. 

Εὐαγγελία Λάππα: Ὁ Διγενὴς τῆς Κύπρου, Γεώργιος Γρίβας [1898 - 27 Ἰανουαρίου 1974]

 

Εὐαγγελία Κ. Λάππα
4 Ἰανουαρίου 2023

 
Ὁ Γεώργιος Γρίβας καταγόταν ἀπὸ τὸ Τρίκωμο τῆς Ἀμμοχώστου ἀλλὰ γεννήθηκε στὴ Λευκωσία στὶς 6 Ἰουνίου 1898. Ἦταν τὸ ἕκτο ἀπὸ τὰ ὀκτὼ παιδιὰ τοῦ Θεοδώρου Γρίβα καὶ τῆς Καλομοίρας Χατζημιχαὴλ ἀπὸ τὴ Λευκωσία. Τὸ 1916, ἦρθε στὴν Ἑλλάδα, ὅπου πέρασε στὴ Σχολὴ Εὐελπίδων, ἀπ᾿ ὅπου ἀποφοίτησε ὡς ἀνθυπολοχαγὸς στὶς 27 Ἰουλίου 1919.
 
Ἀπό τὸ Νοέμβριο τοῦ 1919, συμμετεῖχε στὴν Μικρασιατικὴ ἐκστρατεία, ἀπὸ τὴ Σμύρνη μέχρι τὸ Σαγγάριο. Γιὰ τὴν ἀνδρεία ποὺ ἐπέδειξε στὶς ἐπιχειρήσεις παρασημοφορήθηκε μὲ τὸ Χρυσὸ Ἀριστεῖο Ἀνδρείας καί το Μεγαλόσταυρο τοῦ Γεωργίου Α΄ ἐνῶ προήχθῃ σὲ ὑπολοχαγὸ στὶς 13 Αὐγούστου 1922.

Γεώργιος Τζανάκης: Ἰνδιάνος ἄγγελος: «Στῶμεν καλῶς».

Γράφει ὁ Γεώργιος Τζανάκης

Μοῦ ἔστειλαν φίλοι ἕνα δίλεπτο ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ κήρυγμα ἑνὸς Κολομβιανοῦ Ὀρθοδόξου Ἐπισκόπου. Ὁ ἐπίσκοπος, ὅπως διάβασα, ὀνομάζεται Τιμόθεος καὶ ἔχει τίτλο ἐπίσκοπος Ἄσσου Μεξικοῦ. Μοῦ ἔκανε μεγάλη ἐντύπωσι ἡ ζωντανή του πίστι, ποὺ ἀποδεικνυόταν στὸν ἁπλό οὐσιαστικό καὶ βαθὺ πνευματικά λόγο του. Βρῆκα ὅλο τὸ κήρυγμά του καὶ τὸ ἀπομαγνητοφώνησα. Ἡ ὁμιλία ἐξεφωνήθη στὶς 22/1 2023 στὸν Ι.Ν. Ἀναλήψεως Νέου κόσμου Ἀθηνῶν.

Ὁ Θεὸς τελικῶς δὲν μᾶς ἐγκαταλείπει. Τὴν ὥρα ποὺ -δυστυχῶς- ἄρχοντες καὶ ποιμένες ἀποστατοῦν καὶ προδίδουν τὴν πίστι τῶν Πατέρων καὶ πωλοῦν τὰ τίμια καὶ τὴν πατρίδα, ὁ Θεὸς μᾶς στέλνει τοὺς Ἰνδιάνους τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς νὰ μᾶς δηλώσουν τὴν ἀξία τῆς πίστεώς μας, τὴν δική μας ἀναξιότητα (μὲ πόση εὐγένεια καὶ λεπτότητα τὸ λέει) καὶ νὰ μᾶς παρακαλέσουν: «Στῶμεν καλῶς».