Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς: «Η δύναμη της νηστείας»


Ο δρόμος της νηστείας που φωτίζει τον ανθρώπινο νου.

Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς αναφέρεται στη σημασία της νηστείας και στην αξία της:

Τί θεία δύναμις ἡ νηστεία! Νηστεία δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά νά σταυρώνῃς τό σῶμα, νά σταυρώνῃς τό σῶμα, νά σταυρώνῃς ὁ ἴδιος τόν ἑαυτό σου. Ἐφ’ ὅσον ὑπάρχει σταυρός, ἡ νίκη εἶναι σίγουρη. Τό σῶμα τῆς πρώην πόρνης τῆς Ἀλεξανδρείας, τῆς Μαρίας, μέ τήν ἁμαρτία παραδόθηκε στήν δουλεία τοῦ διαβόλου. Ἀλλά ὅταν ἀγκάλιασε τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, ὅταν πῆρε αὐτό τό ὅπλο στά χέρια της, νίκησε τόν διάβολο.

Νηστεία εἶναι ἡ ἀνάστασις τῆς ψυχῆς ἐκ νεκρῶν. Ἡ νηστεία καί ἡ προσευχή ἀνοίγουν τά μάτια τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε νά ἀντικρύσῃ καί νά καταλάβῃ πραγματικά τόν ἑαυτό του, νά ἰδῇ τόν ἑαυτό του. Βλέπει τότε ὅτι κάθε ἁμαρτία στήν ψυχή του εἶναι ὁ τάφος του, ὁ τάφος, ὁ θάνατός του. Καταλαβαίνει ὅτι ἡ ἁμαρτία μέσα στήν ψυχή του δέν κάνει τίποτε ἄλλο ἀπό τό νά μετατρέπῃ σέ πτώματα ὅλα ὅσα ἀνήκουν στήν ψυχή: τούς λογισμούς της, τά συναισθήματά της καί τίς διαθέσεις της· σειρά ἀπό τάφους. Καί τότε…, τότε ξεχύνεται θρηνητική κραυγή ἀπό τήν ψυχή: «Πρίν εἰς τέλος ἀπόλωμαι, σῶσον με».

Ἀσκητές μέσα στόν κόσμο Α΄: Κωνσταντῖνος Σωτηρίου (Μέρος 1ον)


Ήταν μο­να­χο­γυι­ός τοῦ Βο­ρει­ο­η­πει­ρώ­τη ἀ­πό τήν Κο­ρυ­τσά Δη­μη­τρί­ου καί τῆς Ἑλένης, κά­τοι­κος Ἱ­ε­ρισ­σοῦ. Γεν­νή­θη­κε τό 1880. Ὁ πα­τέ­ρας του ἐρ­γα­ζό­ταν στό Ἅγιον Ὄ­ρος. Σέ ἡ­λι­κί­α ἑ­πτά ἐ­τῶν ἔ­μει­νε ὀρ­φα­νός ἀ­πό μη­τέ­ρα. Τόν ἐ­φρό­ντι­ζε μία θεία του. Εἶ­χε καί ἕ­ναν ἀ­δελ­φό ὁ ὁ­ποῖ­ος ἐ­κοι­μή­θη σέ ἡ­λι­κί­α πέντε ἐ­τῶν.

Μί­α ἡ­μέ­ρα ἀρ­ρώ­στη­σε μέ ὑ­ψη­λό πυ­ρε­τό. Ἦ­ταν μι­κρό παι­δί, μό­νο του στό σπί­τι· πῆ­γε νά πι­ῆ νε­ρό καί ἡ στά­μνα ἦ­ταν ἄ­δεια. Ξά­πλω­σε, ἔ­κλαι­γε μέ λυγ­μούς καί ἔ­λε­γε: «Για­τί νά μήν ἔ­χω καί ἐ­γώ τήν μαν­νού­λα μου;». Ξαφ­νι­κά ἄ­νοι­ξε ἡ πόρ­τα τοῦ δωματίου, βλέ­πει ἕ­ναν ἱ­ε­ρέ­α μέ πε­τρα­χή­λι νά τοῦ χα­μο­γε­λᾶ καί νά τόν χα­ϊ­δεύ­η στό μέ­τω­πο.

Τοῦ λέ­ει ὁ μι­κρός:

‒Ποι­ός εἶ­σαι ἐ­σύ, δέν εἶ­σαι δι­κός μας ἱ­ε­ρέ­ας· τούς ξέ­ρω ὅ­λους.

‒Σω­στά λές, Κων­σταντῆ. Ἐ­γώ εἶ­μαι αὐ­τός, καί τοῦ ἔ­δει­ξε τήν εἰ­κό­να τοῦ ἁ­γί­ου Νικολά­ου πού εἶ­χαν στό σπί­τι. Ἡ μη­τέ­ρα του εὐ­λα­βεῖ­το πο­λύ τόν Ἅ­γιο. Ὁ μι­κρός λέει:

‒Αὐ­τός εἶ­ναι ὁ ἅ­γιος Νι­κό­λα­ος, μοῦ ἔ­λε­γε ἡ μη­τέ­ρα μου.

‒Ναί, ἐ­γώ εἶ­μαι ὁ ἅ­γιος Νι­κό­λα­ος καί ἦρ­θα γι­ά νά σέ βο­η­θή­σ­ω, μή κλαῖς.

Δημήτρης Δασκαλάκης: 27η Φεβρουαρίου 2023: Ημερομηνία ορόσημο για τον μέλλον της παγκόσμιας υγείας

Ένα βήμα πριν από την επισημοποίηση της Παγκόσμιας Κυβέρνησης;

Δημήτριος Νικ. Δασκαλάκης, Δικηγόρος Αθηνών


Στις 7 Δεκεμβρίου 2022 τα κράτη μέλη του Π.Ο.Υ. συμφώνησαν να αναπτύξουν το προσχέδιο (zero draft) μιας νομικά δεσμευτικής υγειονομικής συμφωνίας, με την οποία ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα αποκτά έκτακτες και εξαιρετικές εξουσίες με σκοπό την «προστασία του κόσμου» από τις μελλοντικές πανδημίες.

Στις 27 Φεβρουαρίου 2023 έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις στην τέταρτη συνεδρίαση του Διακυβερνητικού Διαπραγματευτικού Οργάνου (Intergovernmental Negotiating Body) –που απαρτίζεται από τα 194 κράτη-μέλη του Π.Ο.Υ.–, όπου θα συζητηθεί το προσχέδιο της υγειονομικής συνθήκης.

Πρακτικοί τρόποι καθάρσεως


 
Ἡ καλλιέργεια τῶν ἀρετῶν.

Τρεῖς μεγάλους ἐχθρούς ἔχει ἡ ψυχή μας· τόν παλαιό ἄνθρωπο, τόν κόσμο καί τόν διάβολο.  Ὁ ἅγιος Πορφύριος ἔλεγε: Τό σπουδαιότερο ὅπλο ἐναντίον τῶν παθῶν εἶναι ἡ περιφρόνησή τους, ἡ μή ἐνασχόληση μαζί τους. Ὅλη ἡ προσπάθειά μας θά πρέπει νά κατευθύνεται στό νά ἀγαπᾶμε τόν Θεό».


Ἡ ἀπόκτηση τῆς ἕξεως τῶν ἀρετῶν.

Ὁ ἀββάς Ἰσαάκ λέγει: «Ἡ συνήθεια, ἐάν ζητήσει κάτι μιά φορά καί ἐμποδισθεῖ, ἄλλοτε θά τήν βρεῖς ἀσθενέστερη. Ἄν, ὅμως, κάνεις τό θέλημά της, τήν ἄλλη φορά θά τήν βρεῖς ἐνισχυμένη ἐναντίον σου».

Ταχτσόγλου Καλλιόπη: Βία στὴν Βία τῆς ἐξουσίας !

Γράφει η Ταχτσόγλου Καλλιόπη, ἠθοποιός

Οἱ διοικοῦντες τὴν πατρίδα μου - τρομάρα τους- τιτλοφόροι, καὶ οἱ διοικοῦντες τὴν Ἐκκλησία μου μιτροφόροι βαδίζουν - χέρι χέρι θές;; ἀγκαλιὰ θές;; - στὸ ἴδιο μονοπάτι! Μᾶς τὸ εἶπαν, μᾶς τὸ ξαναεῖπαν, τὸ ἐμπεδώσαμε καὶ τὸ εἴδαμε καὶ στὴν πράξη!
Ἑνώσαν ἐν ὁλίγοις τὶς δυνάμεις τους καὶ ἀσκοῦν ἐπάνω μας ὡς κράτος κοινό, ΒΙΑ!

Βιάζουν, παραβιάζουν καὶ ἐκβιάζουν μὲ κανόνες μεταπατερικοὺς καὶ νόμους μετασυνταγματικοὺς ἀλλὰ ΚΑΙ μὲ διασυρμό !

Μᾶς ἐξαθλιώνουν οἰκονομικά, μᾶς ἐξουθενώνουν πνευματικά, μᾶς ἐξαντλοῦν ψυχολογικὰ καὶ σωματικά.
Μᾶς κυνηγήσανε μὲ σκευάσματα «ἀπὸ δῶ τὸ ἐμβόλιο, ἀπὸ κεῖ ὁ τάφος» μᾶς μπολιάζουν μὲ ἰδέες «θὰ ἐπανεξετάσουμε τὶς ἐκτρώσεις, θὰ ξαναδοῦμε τὶς ἀποτεφρώσεις...» μᾶς ἀπειλοῦν μὲ ἁρπαγὲς τῶν σπιτιῶν μας μὲ ἐξώσεις καὶ πεῖνα, μᾶς τρομάζουν μὲ κλιματικὲς ἀλλαγὲς καὶ ἐξωγήϊνες εἰσβολές, μᾶς λοιδωροῦν καὶ μᾶς βρίζουν «ἀφερέγγυους» «τεμπἐληδες» «ψεκασμένους».

Αι Εννέα Ωδαί

 
Νικολάου Σπ. Βούλγαρη

Καθηγητού Θεολογίας

Στα μουσικά είδη μπορούν να καταταγούν και οι γνωστές  στη λειτουργική πράξη, οι προσευχητικές «Εννέα Ωδαί». Ονομάζονται και ύμνοι ή αίνοι και εκφράζουν την ενέργεια του «Άδω», δηλαδή τραγουδώ, ψάλλω, υμνώ.

Είναι λυρικά κυρίως άσματα, ποιήματα ή μελωδήματα με τα οποία εκφράζονται με έξαρση τα συναισθήματα του ποιητή. Εκκλησιαστικώς στη Λειτουργική πράξη αυταί καθ’ εαυταί αι Ωδαί, δεν είναι μουσικοί ύμνοι, αλλά εννέα συστήματα ύμνων ή τροπαρίων που έχουν συντεθεί στον ίδιο ρυθμό.

Περιγράφουν και εκφράζουν και αισθήματα προσώπων, αλλά και γεγονότα από ομαδικές ανθρώπινες εκδηλώσεις. Ανήκουν στην ακολουθία του Όρθρου και το περιεχόμενό τους λαμβάνεται από την Αγία Γραφή. Οι οκτώ πρώτες στηρίζονται σε περικοπές και γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης και η ενάτη προέρχεται και έχει την αναφορά της στην Καινή Διαθήκη.

Ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης χαρίζει κομποσχοίνια μετά τον θάνατό του


Ό κ. Γιώργος Ίωαννίδης, γιατρός παθολόγος από το Βόλο,(προσωπικός γιατρός του τότε Μητροπολίτου Δημητριάδος και αργότερα Αρχιεπισκόπου κ. Χριστοδούλου) ανέφερε μεταξύ άλλων και τα έξης:

«Φεύγοντας από τη Μονή του Όσιου Δαυΐδ, οπού είχα έλθει με την οικογένεια μου για προσκύνημα το Σεπτέμβριο του 1997, κι ενώ βρισκόμουν στην πύλη της αισθάνθηκα μέσα μου μια δυνατή επιθυμία ναπάω να ξαναπροσκυνήσω τον τάφο του Γέροντα Ιακώβου. Αισθανόμουν όπως αισθάνεται κάποιος πού ξέχασε πίσω του κάτι πολύτιμο και θέλει να γυρίσει να το πάρει.

Πραγματικά γύρισα με το γιο μου και στο ένα μέτρο πριν από τον τάφο του Γέροντα βλέπω κάτω στη γη ένα κομποσχοίνι. Παίρνω το κομποσχοίνι στο χέρι μου, το υψώνω και το κρατώ επιδεικτικά, ώστε αν κάποιος από τους γύρω προσκυνητές το έχασε, να το δει και να “ρθει να το πάρει.

«Συναγερμός» για ΠΑΝΔΗΜΙΑ της γρίπης των πτηνών – Ετοιμάζουν και ΕΜΒΟΛΙΑ - βίντεο


Στόχος οι άνθρωποι και τα τρόφιμα;;;

Σχέδια όπως αυτά που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση της λεγόμενης πανδημίας του κορωνοϊού καταρτίζουν οι υγειονομικές Αρχές ανά τον πλανήτη, προσπαθώντας να προβλέψουν τι θα συμβεί αν ο ιός που προκαλεί γρίπη των πτηνών (h5n1) αρχίσει να εξαπλώνεται μεταξύ των ανθρώπων.

Μια νέα τρομοκρατία δείχνει να αναδύεται,. Η οποία θα πλήξει και τα τρόφιμα, ώστε, ενδεχομένως, να αναλάβουν την παραγωγή τα εργαστήρια των πολυεθνικών!!!

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε την κατάσταση «ανησυχητική» λόγω της φερόμενης πρόσφατης αύξησης στα κρούσματα σε πτηνά και θηλαστικά. Η δρ Σίλβι Μπράιαντ, διευθύντρια της υπηρεσίας ετοιμότητας και πρόληψης επιδημιών και πανδημιών, δήλωσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων που έγινε διαδικτυακά ότι ο ΠΟΥ αναθεωρεί την αξιολόγηση κινδύνου διεθνώς υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων.

Λάμπρος Σκόντζος: Ἡ Ἁγία Κυράννα - Ἡ ἡρωική νεομάρτυς τοῦ Χριστοῦ


ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ 
 
Ἡ χορεία τῶν Νεομαρτύρων λαμπρύνει καὶ αὐτὴ μὲ τὸ δικό της τρόπο τὸ ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας. Χιλιάδες ἄνδρες καὶ γυναῖκες, γέροντες, νέοι, ἀκόμα καὶ μικρὰ ἔδωσαν τὴν ὁμολογία τῆς πίστεώς τους στὸ Χριστὸ καὶ τὴν ἐπισφράγισαν μὲ τὸ αἷμα τους καὶ τὴ ζωή τους.
 
Ἡ ἁγία Νεομάρτυς Κυράννα εἶναι μιὰ ἀπὸ αὐτούς. Ἔζησε σὲ χρόνους χαλεποὺς γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ Γένος μας, στὰ μαῦρα χρόνια τῆς τουρκοκρατίας, ὅπου οἱ βάρβαροι ἀσιᾶτες ἀσκοῦσαν ἐξουσία ζωῆς καὶ θανάτου στοὺς ὑποδούλους Χριστιανοὺς καὶ ἐφάρμοζαν τόν «νόμο τῆς σπάθας»! Γεννήθηκε στὴν Ἀβυσσάκα τῆς Θεσσαλονίκης, τὴ σημερινὴ Ὄσσα Λαγκαδᾶ. Εἶχε προικιστεῖ ἀπὸ τὸ Θεὸ μὲ θαυμαστὴ ἐξωτερικὴ ὀμορφιὰ καὶ σπάνιο ψυχικὸ μεγαλεῖο. Διακρίνονταν ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα κορίτσια τοῦ χωριοῦ γιὰ τὴ σεμνότητά της καὶ τὴν σωφροσύνη της.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΤΡΙΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Ὁ Ὅσιος Βασίλειος ὁ Ὁμολογητής 


Ὁ Βασίλειος Χριστὸν ἐν ψυχῇ φέρων,
Ψυχὴν σκιᾶς τίθησι τῆς αὐτοῦ χάριν.
Κρύψαν ὑπὸ χθόνα εἰκόνα ὀγδοάτῃ Βασίλειον.


Ὁ Ὅσιος Βασίλειος ὁ Ὁμολογητὴς ἔζησε καὶ ἔδρασε ἐπὶ τοῦ εἰκονομάχου αὐτοκράτορα Λέοντος Γ’ τοῦ Ἰσαύρου (717 – 741 μ.Χ.). Ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία ὁ Ὅσιος ἀφιερώθηκε στὸν ἀσκητικὸ βίο καὶ ἐκάρη μοναχός.

Ἔγινε μαθητὴς καὶ ὑποτακτικὸς τοῦ Ὁσίου Προκοπίου τοῦ Δεκαπολίτου († 27 Φεβρουαρίου). Ἀρχικὰ ζοῦσε σὲ κάποιο ἐρημητήριο καὶ ἀφοῦ προηγουμένως καλλιέργησε μὲ ἐπιμέλεια τὴν ἀσκητικὴ ζωή, ἀργότερα, ὅταν ἀνέκυψε ἡ αἵρεση κατὰ τῶν ἱερῶν εἰκόνων, ἀντιστάθηκε μὲ πνευματικὴ ἀνδρεία στοὺς εἰκονομάχους.

Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023

Ελευθέριος Ανδρώνης: Σαρακοστή: Η Καθαρά Δευτέρα ας γίνει το πρώτο μας βήμα για έναν φιλότιμο πνευματικό αγώνα


 Νηστεία σημαίνει εγκράτεια από τροφές άλλα και τα φθοροποιά πάθη - Η ευλογημένη Σαρακοστή είναι δρόμος θεραπείας του σώματος και της ψυχής
 
 

Καθαρά Δευτέρα. Η πρώτη ημέρα που μας εισάγει στη Σαρακοστή. Η μέρα που οι χριστιανοί καλούνται από την μητέρα Εκκλησία να καθαριστούν ψυχικά και σωματικά, ώστε να μπουν ως αθλητές της μετάνοιας στο ευλογημένο στάδιο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και να ακολουθήσουν το θεοβάδιστο μονοπάτι του Χριστού.

Στην κοσμική συνείδηση πολλοί βλέπουν την Καθαρά Δευτέρα ως ευκαιρία για λουκούλλεια γεύματα, καταχρήσεις και γλέντια. Στην συνείδηση της Εκκλησίας όμως η Καθαρά Δευτέρα είναι ημέρα πένθους και αυστηρής νηστείας. Οι ιεροί ναοί μας, ενδύονται με πένθιμα καλύμματα για να υποδεχθούν όλες τις συνταρακτικές σκηνές της πορείας του Θεανθρώπου και όλοι μαζί οι χριστιανοί σταυρώνουν τα θελήματα της ψυχής και του σώματος για να υποδεχθούν τον Νυμφίο Χριστό και να πορευτούν στο πλάι του.

Θεοφάνης Μαλκίδης: Μνήμη ανθυπολοχαγού Θεοδώρου Κανδηλάπτη, πεσόντα στην Κλεισούρα την 28η Φεβρουαρίου 1941 ή είναι ο μέχρι σήμερα αγνοούμενος Θεόδωρος Κανδηλάπτης “ο χαμένος ανθυπολοχαγός ” του Οδυσσέα Ελύτη;

 

Γράφει ο Θεοφάνης Μαλκίδης

Ο Ανθυπολοχαγός  Θεόδωρος Κανδηλάπτης , τέκνο του σπουδαίου εκπαιδευτικού και συγγραφέα Γεωργίου Κανδηλάπτη  ( Κάνις) γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου 1918 στην Αργυρούπολη του Πόντου. Στα εξήμισι χρόνια του έχοντας ζήσει μαζί με την οικογένειά του τη Γενοκτονία, μέσω Τραπεζούντας, έφτασε στην Αλεξανδρούπολη τον Ιούνιο του 1924.

Εισήχθη στη Σχολή Ευελπίδων και όταν έγινε η εισβολή των Ιταλών  ήταν δύο μηνών Ανθυπολοχαγός, όταν στάλθηκε στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Αρχικώς υπηρέτησε στο 7ο Σύνταγμα και μετά ως Διοικητής Λόχου του 28ου Συντάγματος. Ο γενναίος Πόντιος Ανθυπολοχαγός Θεόδωρος Κανδηλάπτης, πέρασε στην αθανασία, μαχόμενος στο  ύψωμα Μπούμπεσι της Κλεισούρας την 28η Φεβρουαρίου 1941.

Συνεργείο διάσωσης και επισκευών - Λίγα λόγια για την εν Χριστώ ζωή


Τού Θ. Ι. Ρηγινιώτη
 
Τα μέσα που παρέχει στον άνθρωπο η Εκκλησία για τη σωτηρία –δηλαδή για την ένωσή του με το Θεό και τους συνανθρώπους του– είναι πολλά. Είναι βοηθητικά μέσα. Δε σώζουν τον άνθρωπο «μαγικά», αλλά προσελκύουν τη θεία χάρη, η οποία ενισχύει την αγάπη του και με αυτή την αγάπη ο άνθρωπος σώζεται. Μπορεί, επαναλαμβάνω, να μείνουν χωρίς αποτέλεσμα. Όμως χωρίς αυτά είναι πολύ οδυνηρό και συνεπώς δύσκολο για τον άνθρωπο να ξεφύγει από το Εγώ του (μήπως εγώ νομίζω ότι έχω ήδη ξεφύγει; πώς μπορώ να το ξέρω; το να κάνω διάγνωση στον εαυτό μου είναι δικαίωμά μου, όμως δεν είναι ασφαλές, ακόμη κι αν έχω ιατρικές γνώσεις). Αναφέρω τα παρακάτω:

Κωνσταντίνος Ελευθερίου: Τεχνητή Νοημοσύνη και Ατζέντα 2030: Μέρος 3


 
Το Α μέρος ΕΔΩ και το Β μέρος ΕΔΩ
 

Στο άρθρο της προηγούμενης εβδομάδας είδαμε το πως η παρούσα τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να καθοδηγήσει τον ανθρώπινο πολιτισμό προς την κατεύθυνση που επιθυμούν οι παγκόσμιες ελίτ. Σειρά έχει τώρα να δούμε το πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καθοδήγηση των νόμων, των δικαστικών αποφάσεων και της απονομής δικαιοσύνης.

Ρομποτικός Δικαστής

Ήδη από το 2019 η Κίνα έχει πρωτοστατήσει στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη
δικαιοσύνη. Αυτό έχει γίνει με την δημιουργία και εφαρμογή προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης των οποίων δουλειά είναι να βοηθούν τους δικαστικούς να ελέγχουν τον αν ισχύουν τα όσα λέγονται στο δικαστήριο και στο να παίρνουν “αμερόληπτες” αποφάσεις.

...αὐτό το «Κύριε, ἐλέησον» κάνει θαύματα. Ναί, θαύματα κάνει


Ζούμε σὲ μιὰ ἐποχὴ ἀπιστίας καὶ ἀθεΐας. Οἱ περισσότεροι μπορῶ νὰ πῶ δὲν πιστεύουν. Μέσα στοὺς ἑκατὸ ἀνθρώπους, ζήτημα σήμερα ἂν ἕνας πιστεύῃ εἰλικρινὰ στὸ Θεό. Οἱ ἄλλοι εἶνε ἀδιάφοροι, ἄπιστοι καὶ ἄθεοι.

Μοῦ ἔλεγε ἔνας παπᾶς μὲ δάκρυα, ὅτι εἶνε σαράντα χρόνια σ᾿ ἕνα χωριὸ μὲ πεντακόσες ψυχές. Καλὸς παπᾶς, δὲν ἔδωσε ποτέ ἀφορμὴ σκανδάλου. Χτυπᾷ τὴν καμπάνα κάθε Κυριακή, τοὺς προσκαλεῖ, πηγαίνει στὰ σπίτια τους. Καὶ ὅμως, ἂν πᾷς στὴν ἐκκλησιά, δὲ βρίσκεις παραπάνω ἀπὸ πέντε ἄντρες καὶ δέκα γυναῖκες· καὶ πολλὲς φορὲς τὸ καλοκαίρι δὲν ὑπάρχει οὔτε παιδὶ νὰ κρατήσῃ λαμπάδα. Ποῦ εἶναι; Δὲν ἐκκλησιάζονται.

Προτάσεις προς τους γονείς για την αντιμετώπιση των θεωριών του φύλου στα σχολεία


Ο πολιτικός και ακαδημαϊκός χώρος έχουν υποστεί, δυστυχώς, εκτεταμένη αλλοτρίωση. Γονείς, σας προτρέπουμε να υποστηρίξτε τα δικαιώματά σας, να καθορίστε τα πλαίσια της σχολικής διδασκαλίας και να απαιτήσετε διαφάνεια των προγραμμάτων σπουδών για χάρη των παιδιών σας, με βάση τις ακόλουθες προτάσεις μας.

Προ ημερών, 02/02/23, στα πλαίσια της «επιμόρφωσης» του Δημοσίου Τομέα στάλθηκε εγκύκλιος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης-Ε.Κ.Δ.Δ.Α με τίτλο: «Διασφάλιση της ισότητας και των δικαιωμάτων των ατόμων της κοινότητας ΛΟΑTΚΙ+ στη δημόσια διοίκηση». Εκεί αναφέρεται πως «το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του ΕΚΔΔΑ, στο πλαίσιο ανάδειξης και στήριξης των δημόσιων πολιτικών που άπτονται θεμάτων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικής Πολιτικής, διοργανώνει επιμορφωτικά προγράμματα, που απευθύνονται, μεταξύ άλλων και σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο υπερήφανος δεν μετανοείΣτα ησυχαστήρια των Κατουνακίων, στην Καλύβα «Γέννησις του Χριστού» με εγκράτεια και άσκηση ζούσε ο Μοναχός Ιλαρίων, σαν υποτακτικός στη Συνοδεία του Γέροντος Αρτεμίου και Παντελεήμονος Μοναχού.

Ο Μοναχός Ιλαρίων είχε ευστροφία και ετοιμότητα στο μυαλό, ήταν εγκρατής και άκρως ασκητικός, είχε πολύ μελέτη στα Πατερικά βιβλία, έκανε τον Κανόνα του ανελλιπώς και απέφευγε τις συναντήσεις και συναναστροφές με τους άλλους ερημίτες Μοναχούς.

Σιγά – σιγά, και χωρίς ο ίδιος να το καταλάβει, πίστεψε στην ιδέα και στον λογισμό του, ότι αυτός σαν έξυπνος και μελετηρός που ήταν, δεν είχε ανάγκη από τις συμβουλές των Πατέρων και γι’ αυτό τους απέφευγε.

Οι Πατέρες τον εκτιμούσαν για την εξυπνάδα του αυτή και τον θεωρούσαν, σαν μεγάλο εργάτη της αρετής και πραγματικά ήταν περιβόητος από όλους και φημισμένος σαν ενάρετος Μοναχός.

Εξαφάνιση ενοχλητικού σχολίου μας από ανάρτηση του Newsbreak για την νοθεία των εκλογών.... (τελικώς ευθύνεται το disqus)


(ανανέωση 27-02-2023 ώρα 12.49 πμ)
Διαβάστε στο τέλος της ανάρτησης το αποτέλεσμα της επικοινωνίας μας με στέλεχος του newsbreak.

Το ειδησεογραφικό σάιτ Newsbreak στην ανάρτησή του με τίτλο: "Δημοσκόπηση: Θεωρείτε πιθανή τυχόν νοθεία στις εκλογές;" προέβει σε μια κίνηση εξαφανίζοντας τρείς φορές σχετικό σχόλιό μας... η οποία έγινε όπως αποκαλύφθηκε κατά δήλωσή τους, χωρίς άμεση δική τους ενέργεια...

Την τρίτη φορά που το αναρτήσαμε τους καλέσαμε να μας πουν και τον λόγο που το διαγράφουν κάθε φορά, στέλνοντάς μας μέηλ στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο...
Φυσικά ούτε φωνή ούτε ακρόαση...

Εννοείται πως αν μπείτε μέχρι και τώρα στην σχετική ανάρτηση το σχόλιό μας δεν υπάρχει....
Το αναρτούμε λοιπόν απλά προς ενημέρωσή σας...
Τα συμπεράσματα δικά σας...

Λάμπρος Σκόντζος: Ἅγιος Ἐφραίμ Κατουνακιώτης - Ὁ ἁγιασμένος νεοφανής γέροντας


ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ 
 
Ὁ 20ος αἰῶνας χαρακτηρίζεται ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ταραγμένους αἰῶνες τῆς ἱστορίας. Παρὰ ταῦτα εἶναι ὁ αἰῶνας ἀνάδειξης πλειάδας ἐπιφανῶν ἁγίων, ὡς ἐπιβεβαίωση τῆς μεγάλης ἀλήθειας, πὼς ὅπου: «ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις» (Ρωμ. 5,20). Μιὰ τρανὴ ἀπόδειξη ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ συνεχίζει καὶ στὶς δύσκολες καὶ παρακμιακὲς ἡμέρες μας, νὰ σώζει καὶ νὰ ἁγιάζει, νὰ ἀναδεικνύει ἁγίους. Ἀνάμεσά τους ὁ νεωστὶ καταταγεὶς στοὺς ἁγιολογικοὺς δέλτους, ἅγιος Ἐφραὶμ ὁ Κατουνακιώτης, μιὰ σπουδαία ἀσκητικὴ μορφὴ τοῦ ἁγιορείτικου μοναχισμοῦ, ἄξιος συνεχιστὴς τοῦ γνησίου μοναχικοῦ ἰδεώδους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Καθαρά Δευτέρα
 
 
Με την Καθαρά Δευτέρα ξεκινά η Σαρακοστή για την Ορθόδοξη εκκλησία, ενώ ταυτόχρονα σημάνει το τέλος των Απόκρεω. Η Καθαρά Δευτέρα ονομάστηκε έτσι γιατί οι Χριστιανοί «καθαρίζονταν» πνευματικά και σωματικά. Είναι μέρα νηστείας αλλά και μέρα αργίας για τους Χριστιανούς. Η νηστεία διαρκεί για 40 μέρες, όσες ήταν και οι μέρες νηστείας του Χριστού στην έρημο.

Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2023

Νώντας Σκοπετέας: Ναί Κύριε Βασιλεῦ....(Ἡ λεπτή γραμμή τοῦ ὁρίζοντα...)


Ξεκινᾷ τὸ στάδιο τῶν ἀρετῶν! Μαζί του τὰ παλαίσματα, οἱ ὑποσχέσεις, οἱ Θεόσδοτες διδαχές!  Μαζί του συμπορεύεται καὶ ἡ συγχώρεση! Ὁ πλατυσμὸς τῆς καρδιᾶς! Ἡ αὔξηση τοῦ δοχείου τῆς χάριτος καὶ τῆς ἀγάπης, ἀπὸ τὴν ἄμετρη θάλασσα τοῦ Φιλεύσπλαχνου Δοτῆρος Χριστοῦ! Μαζί του καὶ ἡ προσευχὴ τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ του Σύρου! 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ [:Ματθ. 6,14-21] Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, Οἱ ἐπίγειοι καί οἱ οὐράνιοι θησαυροί


«Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διαρύσσουσι καὶ κλέπτουσι· θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν· ὅπου γὰρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν (:Μὴ συσσωρεύετε γιὰ τὸν ἑαυτό σας θησαυροὺς πάνω στὴ γῆ, ὅπου ὁ σκόρος καὶ ἡ φθορὰ τῆς σαπίλας ἢ τῆς σκουριᾶς ἀφανίζουν τὰ ἀποθηκευμένα εἴδη τοῦ πλούτου καὶ ὅπου οἱ κλέφτες τρυποῦν τοὺς τοίχους τῶν θησαυροφυλακίων καὶ τὰ κλέβουν. Μαζεύετε γιὰ τὸν ἑαυτό σας θησαυροὺς στὸν οὐρανό, ὅπου οὔτε ὁ σκόρος οὔτε ἡ σαπίλα καὶ ἡ σκουριὰ ἀφανίζουν τοὺς ἀποθηκευμένους θησαυρούς σας καὶ ὅπου οἱ κλέφτες δὲν τρυποῦν τοὺς τοίχους τῶν θησαυροφυλακίων σας, οὔτε κλέβουν. Πρέπει λοιπὸν νὰ θησαυρίζετε θησαυροὺς στὸν οὐρανό, γιὰ νὰ εἶναι καὶ ἡ καρδιά σας προσκολλημένη στὸν Θεὸ καὶ στὰ οὐράνια· διότι ἐκεῖ ὅπου εἶναι ὁ θησαυρός σας, ἐκεῖ θὰ εἶναι καὶ ἡ καρδιὰ σας)» [Ματθ. 6,19-21].

Κωνσταντίνος Ελευθερίου:Τεχνητή Νοημοσύνη και Ατζέντα 2030: Μέρος 2

 

 
Το Α μέρος ΕΔΩ 
 
Στο προηγούμενο άρθρο είδαμε τι είναι το ChatGPT, το αδερφάκι του το DALL·E  και την επίδραση που θα έχουν τέτοιες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία και στην αγορά εργασίας. Σειρά έχει τώρα να δούμε το πώς οι τεχνολογίες αυτές θα επηρεάσουν την κοινωνία και τον πολιτισμό μας μέσω της εφαρμογής τους.

Τέρμα η δημιουργικότητα και το ταλέντο 

Ο κύριος στη φωτογραφία που λέγεται Αμμάαρ Ρέσι έγινε άθελά του διαβόητος στο διαδίκτυο εξαιτίας του γεγονότος πως χρησιμοποιώντας το ChatGPT και το Midjourney (ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης που παράγει εικόνες με βάση τις οδηγίες που του δίνεις όπως το DALL·E) κατάφερε να “γράψει”, να “σχεδιάσει” και να εκδώσει ένα παιδικό παραμύθι μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, το συμβάν αυτό σήκωσε θύελλα αντιδράσεων από συγγραφείς και καλλιτέχνες που αισθάνθηκαν πως ο βίος τους κινδυνεύει από έξυπνα προγράμματα τα οποία μελετούν τη δουλειά τους, μαθαίνουν από αυτήν και στη συνέχεια μπορούν να παράξουν δική τους τέχνη για τους χρήστες τους με βάση τις γνώσεις που έχουν συγκεντρώσει.

Λάμπρος Σκόντζος: Τὸ κλειδί τοῦ χαμένου Παραδείσου (Θεολογικό σχόλιο στήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς)


ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ
 
Ἡ τέταρτη Κυριακὴ τοῦ Τριωδίου, ἡ Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς ὅπως ὀνομάζεται, εἶναι ἀφιερωμένη στὴν ἐνθύμηση τῆς ἐξόδου τῶν Πρωτοπλάστων ἀπὸ τὸν παράδεισο τῆς τρυφῆς. Στὴν πικρὴ ἀνάμνηση τοῦ πιὸ τραγικοῦ γεγονὸς τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας.
 
Ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸ Θεὸ ὡς τὸ τελειότερο καὶ ἐκλεκτότερο δημιούργημα Του, ὡς «εἰκόνα καὶ καθ᾿ ὁμοίωσις» Αὐτοῦ (Γέν. 1,26). Πλάστηκε νὰ ζεῖ αἰώνια μέσα στὴ χάρη καὶ τίς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ, ἀτέρμονο βίο ἄπαυτης εὐδαιμονίας. Αὐτὴ τὴ σημασία ἔχει ἡ βιβλικὴ διήγηση περὶ τοῦ κήπου τῆς Ἐδὲμ (Γέν. 2ο κεφ.). Ὁ ἄνθρωπος ὅμως ἔκαμε κακὴ χρήση τῆς ἐλεύθερης βούλησής του καὶ προτίμησε τὸ κακό. Ὁ ἀρχέκακος διάβολος τὸν παρέσυρε στὴν πτώση καὶ τὴν καταστροφή. Αὐτὴ ἡ ἐπιλογή τοῦ στέρησε τὸν Παράδεισο, δηλαδὴ τὴν ἀέναη καὶ ζωοποιὸ κοινωνία μέ τὸν Θεὸ καὶ τὴ στέρηση τῶν ἀκένωτων εὐλογιῶν Του.

(†) Ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης: Γυμνοί στήν Παρέλαση;


 «Ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις,
μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ, ἀλλ᾽ ἐνδύσασθε τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,
καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας» (῾Ρωμ. 13,13-14)
 
Τί κάνει, ἀγαπητοί μου, ἡ μητέρα ὅταν βλέ­πῃ τὸ παιδί της νὰ κινδυνεύῃ νὰ πνιγῇ; Βάζει τὶς φωνὲς καὶ καλεῖ νὰ τὴν βοηθήσουν γιὰ νὰ σώσῃ τὸ παιδί της. Τί κάνει ὁ καπετάνιος ὅταν στὴν πορεία τοῦ πλοίου διακρίνῃ βράχο μέσα στὴ θάλασσα; Δίνει ἀμέσως διαταγὴ στοὺς ναῦτες καὶ τοὺς μηχανικοὺς νὰ στρέψουν τὸ καράβι, ὥστε νὰ μὴν πέσῃ πάνω στὸ βράχο καὶ ν᾽ ἀποφύγῃ τὸ ναυάγιο.
 
Ἔ, αὐτὸ κάνει τώρα καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦ­λος στὸ σημερινὸ ἀνάγνωσμα, τῆς Κυριακῆς τῆς Τυροφάγου (βλ. ῾Ρωμ. 13,11 – 14,4). Σὰν τὴ μάνα μας, ποὺ μᾶς ἀ­γαπᾷ καὶ πονάει γιὰ μᾶς, καὶ σὰν κα­λὸς καπετάνιος, ποὺ θέλει νὰ σώσῃ τὴ ζωή μας ἀπὸ φοβερὸ ναυάγιο, μᾶς φωνάζει. Βλέπει πὼς τὶς ἅγιες αὐτὲς ἡ­μέρες, ἀντὶ νὰ γινώ­μαστε πιὸ συνετοί, πιὸ σώφρονες, ἐμεῖς κοντεύουμε ὄ­χι μόνο νὰ χάσουμε τὴν ἀνθρωπιά, τὰ ἀνθρώπινα χαρακτηριστικά μας, νὰ γίνουμε κτήνη καὶ χειρότεροι ἀπὸ τὰ κτήνη, ἀλλὰ κινδυνεύουμε νὰ χάσουμε καὶ αὐτὴ τὴ ζωή μας.

ΠOΛΥΕΘΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ο εφιάλτης παίρνει σάρκα και οστά – ΒΙΝΤΕΟ


Με αρχή την Αυστραλία και το βλέμμα στην... Καστοριά!!!

Την ώρα που ολόκληρη η Ελλάδα έγινε μάρτυρας της πιο ΣΚΛΗΡΗΣ έξωσης που έχει κάνει μέχρι σήμερα η αστυνομία σε οικογένεια τεσσάρων παιδιών στην Καστοριά, οι αστυνομικές δυνάμεις ενδέχεται να σκληρύνουν ακόμα περισσότερο, καθώς θα γίνουν πολυεθνικές!!!

Αυτό ξεκινά τουλάχιστον στην Αυστραλία, καθώς η κυβέρνηση του Κουίνσλαντ έχει συνάψει μια συμφωνία ορόσημο, μετατρέποντας την τοπική αστυνομία.

Η νέα πρωτοβουλία θα περιλαμβάνει 500 νέους αστυνομικούς υπαλλήλους στο New Queensland κάθε χρόνο, για τα επόμενα 5 χρόνια. Οι αξιωματικοί δεν θα είναι απαραίτητα Αυστραλοί πολίτες, ή μόνιμοι κάτοικοι. Απλώς θα πρέπει να είναι εν ενεργεία αστυνομικοί στην δική τους χώρα και από την στιγμή που θα πάνε στο Queensland, θα εκπαιδευτούν για να γίνουν ειδικευμένοι αστυφύλακες.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ: Γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου «ΜΕΣΤΟΙ ΑΓΑΘΟΣΥΝΗΣ, ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΤΗ ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ»

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία μακαριστοῦ γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου
μὲ θέμα:

«ΜΕΣΤΟΙ ΑΓΑΘΟΣΥΝΗΣ, ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ
ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΤΗ ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ»

[ἐκφωνήθηκε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κομνηνείου Λαρίσης στὶς 28-2-1982]

Β67
Μήνυμα ἀγαθοσύνης, ἀγαπητοί μου, σήμερα, ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς δίνει. Ἐνόψει τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, μᾶς λέγει ποιοὶ πρέπει νὰ εἴμαστε. Καὶ ἔτσι στὴ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή, μᾶς δίνει αὐτὸ τὸ μήνυμα τῆς ἀγαθοσύνης.

Λάμπρος Σκόντζος: Ἁγία Φωτεινή ἡ Ἰσαπόστολος καί ἡ ἁγία οἰκογένειά της

 
ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ
 
Τὰ βιβλικὰ πρόσωπα τῆς Καινῆς Διαθήκης ἔχουν ἰδιαίτερη θέση στὸ ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας. Κι᾿ αὐτό, διότι εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν στὴν ἐποχὴ ποὺ ἔζησε στὴ γῆ ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ οἱ περισσότεροι σχετίστηκαν μὲ Αὐτόν. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ πρόσωπα ὑπῆρξε καὶ ἡ ἁγία Φωτεινὴ ἡ Ἰσαπόστολος καὶ Μεγαλομάρτυρας, ἡ γνωστή μας Σαμαρείτιδα.
 
Ἔζησε λοιπόν τὸν 1ο μ. Χ. αἰῶνα στὴν Παλαιστίνη. Γεννήθηκε καὶ ἔζησε στὴν πόλη Συχάρ, ἡ ὁποία βρισκόταν βόρεια τῆς Ἰουδαίας καὶ κατοικοῦνταν ἀπὸ Σαμαρεῖτες, οἱ ὁποῖοι ἦταν μὲν ἰσραηλιτικῆς καταγωγῆς, ἀλλὰ μὲ τὸ πέρασμα τῶν αἰώνων, εἶχαν ἔλθει σὲ ἐπιμιξίες μὲ εἰδωλολατρικοὺς γειτονικοὺς λαοὺς καὶ γι᾿ αὐτὸ θεωροῦνταν ἐξωμότες ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους καὶ ὑπῆρχε μεταξύ τους ἔχθρα. Καὶ ὄντως, οἱ Σαμαρεῖτες ζοῦσαν ζωὴ περισσότερο προσαρμοσμένη στοὺς Ἐθνικούς, παρὰ στοὺς Ἰουδαίους. Ἡ Σαμαρείτισσα Φωτεινὴ ζοῦσε καὶ αὐτὴ ζωὴ ἔκλυτη, ἀλλάζοντας συνεχῶς ἄνδρες. Φαίνεται ὅτι ἦταν γνωστὴ στὴν πόλη καὶ ὅλοι τὴν στιγμάτιζαν γιὰ τὴν ἁμαρτωλὴ ζωή της. Σημειώνουμε πὼς δὲν γνωρίζουμε τὸ πρῶτο της ὄνομα, διότι Φωτεινὴ ὀνομάστηκε ὅταν πίστεψε στὸ Χριστὸ καὶ ἔλαβε τὸ ἅγιο Βάπτισμα ἀργότερα.

Τό Εὐαγγέλιο καί ὁ Ἀπόστολος τῆς Κυριακῆς (Τῆς Τυροφάγου) 26 Φεβρουαρίου 2023


Ἑωθινόν
 
Ἦχος δ´ - Ἑωθινόν Δ´
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΚΔ´ 1 - 12

1 Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου βαθέoς ἦλθον ἐπὶ τὸ μνῆμα φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώματα, καὶ τινες σὺν αὐταῖς. 2 εὗρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου, 3 καὶ εἰσελθοῦσαι οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. 4 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαπορεῖσθαι αὐτὰς περὶ τούτου καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθήτεσιν ἀστραπτούσαις. 5 ἐμφόβων δὲ γενομένων καὶ κλινουσῶν τὸ πρόσωπον εἰς τὴν γῆν εἶπον πρὸς αὐτάς· Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; 6 οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ’ ἠγέρθη· μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὢν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, 7 λέγων ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν καὶ σταυρωθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι. 8 καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ, 9 καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς ἕνδεκα καὶ πᾶσι τοῖς λοιποῖς. 10 ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ Ἰωάννα καὶ Μαρία Ἰακώβου καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς, αἳ ἔλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα. 11 καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα αὐτῶν, καὶ ἠπίστουν αὐταῖς. 12 ὁ δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια κείμενα μόνα, καὶ ἀπῆλθε πρὸς ἑαυτὸν θαυμάζων τὸ γεγονός.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Κυριακή της Τυρινής
 
 
«Εὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. Οταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. Σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσι καὶ κλέπτουσι· Θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν· ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.» (Ματθ. στ’ 14-21)

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023

Ο πνευματικός μου καθοδηγητής Ιερομόναχος Σεραφείμ (Ρόουζ) Ιστορίες της πρεσβυτέρας Μαρίας Κόταρ. Μέρος Β. (Φωτογραφίες)

Ο Ιερομόναχος Σεραφείμ (Ρόουζ)
 
ΤΟ Μέρος Α ΕΔΩ
 
Η πρεσβυτέρα Μαρία Κόταρ είναι σύζυγος του Πρωθιερέα Σεργίου Κόταρ που λειτουργούσε για πολλά χρόνια στον Ιερό Ναό της Παναγίας «Πάντων Θλιβομένων η Χαρά», στο Σαν-Φρανσίσκο, δίπλα στα λείψανα του Αγίου Ιωάννη της Σαγκάης. 
 
Η πρεσβυτέρα γνώριζε τον Άγιο Ιωάννη από τα παιδικά της χρόνια. Ήταν αυτός που είχε φέρει στο σπίτι τους τον άνθρωπο που αργότερα έγινε ο πνευματικός της πατέρας, τον Ιερομόναχο Σεραφείμ (Ρόουζ).
 
Η ζωή τους έμοιαζε με τη ζωή των αναχωρητών μοναχών των πρώτων αιώνων του χριστιανισμού.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ [:Ματθ. 6,14-21] Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, Η ΘΕΑΡΕΣΤΗ ΝΗΣΤΕΙΑ


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ [:Ματθ. 6,14-21]

Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, Η ΘΕΑΡΕΣΤΗ ΝΗΣΤΕΙΑ

«Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν (:Ὅταν νηστεύετε, μὴ γίνεστε ὅπως οἱ ὑποκριτές, σκυθρωποὶ καὶ κατηφεῖς· διότι αὐτοὶ ἀλλοιώνουν καὶ μαραίνουν τὸ πρόσωπό τους, παίρνουν τὴν ἐμφάνιση ἀδυνατισμένου ἀνθρώπου, γιὰ νὰ φανοῦν στοὺς ἄλλους ὅτι νηστεύουν· ἀληθινά σᾶς λέγω ὅτι ἀπολαμβάνουν ὁλόκληρο τὸν μισθό τους ,δηλαδὴ τοὺς ἐπαίνους τῶν ἀνθρώπων)». [Ματθ. 6,16]

Ελευθέριος Ανδρώνης: Είμαστε άξιοι της μοίρας μας: Χωρίς Θεό μπορούμε – Χωρίς καρναβάλια και ειδωλολατρικά ξεφαντώματα δεν μπορούμε!


Μετά από 3 χρόνια δεινών και βασάνων, αντί να στραφούμε προς την μετάνοια και τον Θεό, τρέχουμε στα καρναβάλια και τα ειδωλολατρικά έθιμα
 
 

Ήρθαν τα καρναβάλια. Βουλιάζει από κόσμο η Πάτρα. Το ένα ΚΤΕΛ φεύγει πίσω από το άλλο. Φεύγουν από την Αθήνα περίπου 200 δρομολόγια με καρναβαλιστές. Έκτακτα δρομολόγια μπήκαν και στα υπεραστικά τρένα. Γέμισαν τα ξενοδοχεία και τα Airbnb. Τα ΜΜΕ μιλούν για ρεκόρ προσέλευσης στην καρναβαλική πρωτεύουσα.

Μέσα στην καρδιά του Τριωδίου, της πνευματικότερης περιόδου του έτους που προετοιμάζει τον άνθρωπο για το ευλογημένο στάδιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, χιλιάδες κόσμου γυρίζουν επιδεικτικά τα νώτα τους προς τον Θεό και σπεύδουν να γιορτάσουν ξέφρενα ένα αρχαίο ειδωλολατρικό έθιμο. Αυτοί που μιλούν για δήθεν «σκοταδισμό» της Εκκλησίας, είναι οι ίδιοι που σπρώχνουν τον κόσμο να μπει στη Σαρακοστή με την σφραγίδα της Διονυσιακής λατρείας και των βακχικών οργίων. Να δώσει διαπιστευτήρια σε ένα παγανιστικό έθιμο ασύδοτης ελευθεριότητας, ακριβώς την τελευταία μέρα πριν την έναρξη της νηστείας.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ [:Ματθ. 6, 14-21] Πνευματικά θησαυρίσματα ἀπό ὁμιλίες τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΚΑΙ Η ΕΧΘΡΑ ΩΣ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΜΑΣ ΑΜΑΡΤΙΩΝ

 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ [:Ματθ. 6, 14-21]

Πνευματικὰ θησαυρίσματα ἀπὸ ὁμιλίες τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΚΑΙ Η ΕΧΘΡΑ ΩΣ ΕΜΠΟΔΙΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΜΑΣ ΑΜΑΡΤΙΩΝ
 
Ἄν κανεὶς ἔχει ἀδικηθεῖ ἀπὸ τὸν πλησίον του, ἂς φέρει στὸ νοῦ του τὸν Δαβίδ. Μόλις θυμηθεῖ τὸν πρᾶο καὶ ἀνεξίκακο προφητάνακτα, θὰ σβήσει τὴν ὀργή, ποὺ σὰν φωτιὰ κατακαίει τὴν ψυχή του.

Γιὰ ποιόν λόγο, πές μου, εἶναι ἐχθρός σου ὁ ἀδελφός σου; Μήπως σὲ ἔβρισε; Μήπως σὲ ἔκλεψε; Μήπως σὲ ἀδίκησε; Ὅ,τι κι ἂν σοῦ ἔκανε, μὴν ἀναβάλλεις νὰ κόψεις τὰ σκοινιά, ποὺ σὲ κρατοῦν δεμένο μὲ τὴν ἔχθρα. Ἄν δὲν τὸ κάνεις σήμερα, αὔριο θὰ εἶναι δυσκολότερο. Μεθαύριο ἀκόμα πιὸ δύσκολο. Μέρα μὲ τὴ μέρα ἡ ντροπή σου θὰ μεγαλώνει καὶ ἡ ἔχθρα θὰ ριζώνει βαθύτερα στὴν καρδιά σου.

Οἱ Σιωνιστὲς θέλουν τὴν Κίνα γιὰ νέα Ἀμερική

 

Γράφει ο Ηλίας Δ. Καλιώρας, καθηγητής Διεθνολόγος, συγγραφέας, πρώην βουλευτής

Δὲν ἀποτελεῖ μία ἁπλὴ σύμπτωση καὶ δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ παγκόσμια τάχα ἢ δῆθεν πανδημία COVID-19 ξεκίνησε ἀπὸ τὴ Γουχᾶν τῆς Κίνας τὸ Νοέμβριο τοῦ 2019. Γιατί ἄραγε ξεκίνησε στὴν Κίνα καὶ ὄχι κάπου ἀλλοῦ αὐτὴ ἡ προσχεδιασμένη καὶ σιωνιστικὰ στημένη παγκόσμια παράσταση μὲ τὰ περίεργα «ἐμβόλια»; Τὰ διεθνικὰ πράγματα, γεγονότα καὶ ἐξελίξεις εἶναι πάρα πολὺ βαθύτερα στὴν οὐσία τους ἀπὸ ὅσο φαίνονται ἐξωτερικὰ ἢ ἐπιφανειακὰ καὶ ἀπὸ ὅσα μᾶς εἶπαν ἢ πιπίλισαν τὰ συστημικὰ ΜΜΕξαπάτησης ἀνὰ τὴν οἰκουμένη.

Οἱ πολιτικὲς ἢ στρατηγικὲς τύπου Zero-COVID, ποὺ ὁδήγησαν σὲ ποικίλες διαμαρτυρίες σὲ ὅλη τὴν Κίνα, δὲν εἶναι τυχαῖες, ἀθῶες καὶ ἄσχετες μὲ τὸ ὑπάρχων καθεστὼς καὶ τὴν μελλοντικὴ πορεία τῆς Κίνας. Γιατί ἄραγε ἔλαβαν χώρα στὴν Κίνα, καὶ ὄχι σὲ κάποιες ἄλλες χῶρες, οἱ πλέον αὐστηρὲς πολιτικὲς ἐγκλεισμοῦ, χρήσης στρατοπέδων συγκέντρωσης καὶ διὰ τῆς βίας τέστ, ἀπομόνωσης, καραντίνας καὶ φυλάκισης τῶν πολιτῶν της; Γιατί ἡ Κίνα ἔδρασε τόσο ἀπάνθρωπα καὶ σκληρὰ καὶ πέρα ἀπὸ κάθε ἄλλη χώρα σὲ ἕνα θέμα ποὺ ἔχει παγκόσμιες διαστάσεις καὶ διεθνικὴ κοινωνικὴ διάχυση; Γιατί;

Λάμπρος Σκόντζος: Ἅγιος Ἱερομάρτυς Ρηγίνος Ἐπίσκοπος Σκοπέλου

 
ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ
 
Ἡ παρουσία τῶν Πατέρων τοῦ ταραγμένου 4ου μ. Χ. αἰῶνα εἶναι πολὺ σημαντική, διότι κατόρθωσαν νὰ ἀναδείξουν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, μέσα ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ ἐκείνη καμπή, ὡς τὸ νέο πνευματικὸ σχῆμα τῆς ἀνθρωπότητας, τὸ ὁποῖο διαδέχτηκε τὸν καταρρέοντα ἐθνισμό. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ὑπῆρξε καὶ ὁ ἅγιος Ρηγίνος, ἐπίσκοπος Σκοπέλου, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ἕνα ἀπὸ τὰ τελευταῖα θύματα τῆς εἰδωλολατρίας.

Θεοφάνης Μαλκίδης: Το ζήτημα της Γενοκτονίας τρεις δεκαετίες μετά την αναγνώριση από τη Βουλή των Ελλήνων


 
Οφείλουμε σεβασμό στους ζωντανούς,  στους νεκρούς οφείλουμε μόνο την αλήθεια γράφει ο Βολταίρος και θαυμάζεις τους Αρμένιους για το σεβασμό στη μνήμη των  θυμάτων τους κατά τη διάρκεια της Γενοκτονίας  και για την προσπάθεια  απόδοση της αλήθειας στους ζωντανούς.

Δείχνεις θαυμασμό πως χωρίς υποκρισία, παραχάραξης, αδιαφορία, ολιγωρία, σιωπή, λήθη, εθνομηδενισμό και προσδοκίες πολιτικών ωφελειών, όλοι οι πολιτικοί και ακαδημαϊκοί θεσμοί  τα κόμματα,  συμφωνούν για το ζήτημα της Γενοκτονίας. Γιατί άραγε δεν συμβαίνει το ίδιο σε μία χώρα του ευρωπαϊκού Νότου, η οποία και  επισήμως, πλην της οικονομικής της χρεοκοπίας, χρεοκόπησε πολιτικά και πνευματικά στην υπόθεση αναγνώρισης της Γενοκτονίας; 

Την πρόταση του Μιχάλη  Χαραλαμπίδη και την  ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου για την αναγνώριση της Γενοκτονίας ενός εκατομμυρίου Ελληνίδων και Ελλήνων στη Μικρά Ασία, στον Πόντο, στη Θράκη, στην Καππαδοκία το Φεβρουάριο του 1994 και η θέσπιση της 19ης Μάιου ως ημέρα Εθνικής μνήμης(  λίγα χρόνια αργότερα ακολούθησε η ψήφιση του νομοσχεδίου για τη Γενοκτονία στη Μικρά Ασία  η ανακήρυξη και της 14ης Σεπτεμβρίου ως ημέρα μνήμης), ακολούθησαν μία σειρά από ενέργειες οι οποίες πραγματικά άφησαν έκπληκτους τους Έλληνες και τους Φιλέλληνες.

Σοφία Μπεκρῆ: Θρῆνος καὶ ἐλπίδα

Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος

Τὴν Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς «ἀνάμνησιν ποιούμεθα» ἑνὸς θλιβεροῦ γεγονότος τῆς ἐξόδου τοῦ Ἀδάμ ἀπὸ τὸν Παράδεισο τῆς τρυφῆς, ὅπως ἀναφέρεται στὸ Συναξάρι τῆς ἡμέρας. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ὑμνολογία ὅλη κατ’ αὐτὴν τὴν ἡμέρα εἶναι ἀφιερωμένη στὴν ἔκπτωση τοῦ πρωτοπλάστου καὶ στὸν «ἀδαμιαῖο θρῆνο».

Ὁ ὑμνογράφος ὅμως δὲν στέκεται μόνον στὸν γοερὸ θρῆνο τοῦ Ἀδάμ, ἀλλὰ παρουσιάζει θαυμάσια καὶ τὴν ἱκεσία τοῦ ἰδίου καὶ κάθε ἔκπτωτου ἀνθρώπου γιὰ ἀνάκληση καὶ ἐπαναφορὰ στὴν γλυκιὰ ἀγκαλιὰ καὶ στὸν παραδεισένιο οἶκο τοῦ Πατρός, ποὺ τὸν στερήθηκε διὰ τῆς πονηρίας τοῦ διαβόλου καὶ τῆς δικῆς του αὐτονομήσεως.

Γι’ αὐτὸ λοιπόν τοποθετοῦν οἱ Πατέρες τὴν ἀνάμνηση τῆς ἐξόδου τοῦ Ἀδὰμ ἀπὸ τὸν Παράδεισο, ἀκριβῶς πρὶν ἀπὸ τὴν εἴσοδο στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, διότι ὅσο μεγάλη ἦταν ἡ πτώση καὶ ἡ στέρηση, ἄλλο τόσο μακρὺς χρειάζεται νὰ εἶναι καὶ ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν ἐπανάκτηση τῶν χαμένων ἀγαθῶν. Καὶ ἐπειδὴ ὁ παλαιὸς Ἀδὰμ δὲν μπόρεσε νὰ ἀντισταθῆ στὴν ἐπιθυμία γιὰ ἀπόλαυση τοῦ γλυκοῦ καρποῦ, χρειαζόταν νὰ ἔρθῃ ὁ νέος Ἀδάμ, γιὰ νὰ μᾶς δείξῃ μὲ τὴν δική του ἄσκηση καὶ μάλιστα μὲ τὴν νηστεία του τὸν δρόμο γιὰ τὴν ἐπανόρθωση τῆς πτώσεως.

Ό,τι και να συμβεί!

 
Ο καταστροφικός σεισμός (6,8 R) τής Αρμενίας το 1988 εκτός από τις τραγικές του συνέπειες:
25.000 κεκοιμημένοι, 
130.000 τραυματίες,
500.000 άστεγοι,
μάς κληροδότησε επίσης την ακόλουθη, θαυμάσια, φοβερή ιστορία, έτσι ώστε να μην ξεχνάμε πως, στην απόλυτη φρίκη, ακόμα και τότε, η ομορφιά μπορεί να ανατέλλει σαν το γιορτινό λουλούδι της παραπάνω, μνημειώδους ζωγραφιάς...
 
Το 1988, σεισμός ισοπέδωσε σχεδόν την Αρμενία, σκοτώνοντας πάνω από 25.000 άτομα σε λιγότερο από 2 λεπτά... 
 
Μέσα από την ολοκληρωτική καταστροφή και το χάος, ένας πατέρας άφησε τη γυναίκα του στο σπίτι κι έτρεξε στο σχολείο όπου βρισκόταν ο γιος του, όπου ανακάλυψε πως το σχολικό κτίριο ήταν ένας σωρός από ερείπια.