Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022

Νώντας Σκοπετέας: Τοῦ Οὐρανοῦ τό ρεβεγιόν...(Πρωτοχρονιά μέ τούς ταπεινούς)


 
«...ὅταν ποιῇς ἄριστον ἢ δεῖπνον, μὴ φώνει τοὺς φίλους σου μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου μηδὲ γείτονας πλουσίους, μήποτε καὶ αὐτοὶ σὲ ἀντικαλέσωσι, καὶ γενήσεταί σοι ἀνταπόδομα. ἀλλ᾿ ὅταν ποιῇς δοχήν, κάλει πτωχούς, ἀναπήρους, χωλούς, τυφλούς, καὶ μακάριος ἔσῃ, ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναὶ σοι· ἀνταποδοθήσεται γὰρ σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων».

«...ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ρύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε». ( Λουκ, ΙΔ, 12-14,21)

Ἔρχονται οἱ Ἅγιες μέρες τοῦ δωδεκαημέρου. Ὁ καθένας διαφορετικὰ συναισθάνεται τὴ σπουδαιότητα αὐτῶν τῶν ἡμερῶν. Κάποιοι κάνουν πλάνα καὶ σχέδια γιὰ ρεβεγιὸν καὶ καλεσμένους... ἀνταποδοτικά, συμφεροντολογικά, μὲ τὸ βλέμμα στὸ μέλλον, μὲ προοπτική, μὲ μιά, ἔστω καὶ λανθάνουσα, ὑστεροβουλία. Ὑπάρχουν ὅμως καὶ μερικοί, ἔστω καὶ ἐλάχιστοι, ποὺ ὅλη τους τὴ  ζωὴ τὴν περνοῦν ἀνάμεσα στὰ Θεϊκὰ λόγια τοῦ Εὐαγγελίου. Τὰ Χριστουγεννιάτικα... πλάνα γιὰ ἐκείνους, ἀρχινᾶνε τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Προπατόρων, μὲ τὴν παραβολὴ τοῦ μεγάλου Δείπνου.

Λάμπρος Σκόντζος: Ὁ Ἅγιος Βασίλειος τοῦ μύθου καὶ τῆς ἱστορίας


ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ
 
(Ἀναφορὰ στὸ ὁμώνυμο ξωτικό - καρικατούρα τῶν ἑορτῶν)
 
Οἱ ἑορτὲς τοῦ δωδεκαημέρου, ὅπως ὀνομάζονται οἱ ἡμέρες τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων ἕως καὶ τῶν Θεοφανίων, ἀποτελοῦν ἕνα σημαντικὸ ἑορτολογικὸ σταθμὸ στὴ συνείδηση τῶν ὀρθοδόξων νεοελλήνων. Γιὰ τοὺς πιστοὺς αὐτὴ ἡ ἁγία περίοδος εἶναι εὐκαιρία γιὰ πνευματικὴ ἀνάταση καὶ περισυλλογή. Γιὰ τὴ συντριπτικὴ ὅμως πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων ὅμως εἶναι εὐκαιρία γιὰ ἐφήμερες κοσμικὲς καὶ φτηνὲς ἐνασχολήσεις. Ὑπὸ τὴν ἐπίδραση τῆς δυτικοευρωπαϊκῆς κοσμικῆς καὶ ὑλιστικῆς κουλτούρας παραμερίστηκε τὸ πνευματικὸ νόημα τῶν ἁγίων αὐτῶν ἑορτῶν καὶ δόθηκε προτεραιότητα σὲ κάθε εἴδους καταναλωτισμοῦ καὶ ὑλικῶν ἀπολαύσεων. Τὰ Χριστούγεννα εἶναι γι᾿ αὐτοὺς συνώνυμα πιὰ μὲ τὸ ἐμπόριο καὶ τὴν ψυχαγωγία. Ὄχι βέβαια πὼς καὶ αὐτὰ δὲν εἶναι μέρος τῆς ζωῆς μας καὶ θὰ πρέπει νὰ ἐξοβελιστοῦν ἀπὸ αὐτή, ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ ἀσκοῦνται μὲ μέτρο καὶ νὰ δίδεται προτεραιότητα στὴν οὐσία ποὺ εἶναι ὁ ἑορτασμὸς τοῦ πιὸ σπουδαίου γεγονότος τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου, ὡς ὑπέρτατη δωρεὰ τοῦ θείου ἐλέους γιὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος καὶ ὁλόκληρη τὴ δημιουργία.

Ἐπὶ τῷ νέῳ ἔτει: Γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου «Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» [1-1-2001]


Ἐπὶ τῷ νέῳ ἔτει

Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία μακαριστοῦ γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου

μὲ θέμα:

«Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ»

[ἐκφωνήθηκε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κομνηνείου Λαρίσης στὶς 1-1-2001]

Καὶ πάλι πρώτη τοῦ ἔτους, ἀγαπητοί μου. Ἤδη εὑρισκόμεθα στὸ πρῶτο σκαλοπάτι τοῦ ἐτησίου ἡμερολογιακοῦ οἰκοδομήματος. Τὴν ἴδια ἡμέρα γιορτάζομε καὶ τὴν ὀκταήμερο Περιτομὴ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γιορτάζουμε ἀκόμη καὶ τὴ σεπτὴ μνήμη τοῦ μεγάλου πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας μας, Βασιλείου τοῦ Οὐρανοφάντορος· ποὺ σημαίνει «οὗ (:τοῦ ὁποίου) ἡ λαμπρότης εἰς ὕψος φαίνεται», ὅπως λέγει ὁ Σουήδας· ἤ: «αὐτὸς ποὺ λάμπει μέχρι τὸν οὐρανό· αὐτὸς ποὺ ἀποκαλύπτει τὰ οὐράνια μυστήρια».

Σήμερα ὅμως θὰ μᾶς ἀπασχολήσει ἡ ἔννοια τοῦ χρόνου ποὺ πρέπει πάντοτε νὰ ἀποτελεῖ στίγμα πλεύσεως γιὰ τὸν κάθε πιστό. Ὁ χρόνος εἶναι βασικὸ στοιχεῖο, ὄχι μόνο γιατί συνδέεται μὲ τὸν χῶρο καὶ ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο μέρος του -δὲν νοεῖται τὸ ἕνα χωρὶς τὸ ἄλλο, οὔτε ὁ χῶρος χωρὶς τὸν χρόνο, οὔτε ὁ χρόνος χωρὶς τὸν χῶρο- ἀλλὰ καὶ γιατί ἀποτελεῖ στοιχεῖο τῆς ἀνθρωπίνης παρουσίας τοῦ Θεοῦ στὴ γῆ καὶ συνεπῶς καὶ τῆς δικῆς μας σωτηρίας.

Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ:

Ὁ Χριστὸς μὲ τὴν περιτομή Του κατασκεύασε α) ἕνα φάρμακο θεραπευτικὸ τῆς ἀσθένειας τῶν ἀνθρώπων β) ἕνα φάρμακο ἀνακουφιστικὸ τῶν πόνων τους καὶ γ) ἕνα φάρμακο διαφυλακτικὸ τῆς ὑγείας τους.

α) Ἕνα φάρμακο θεραπευτικὸ τῆς ἀσθένειας τῶν ἀνθρώπων

Σκέψου ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἦλθε στὸν κόσμο, γιὰ νὰ γιατρέψει τίς ψυχές μας καὶ ἀμέσως στὴν περιτομή Του, σὰν ἕνας καλὸς γιατρός, ἑτοιμάζει ἕνα φάρμακο θεραπευτικὸ τῆς ἀσθένειάς μας, ἕνα φάρμακο ἀνακουφιστικὸ τῶν πόνων μας καὶ ἕνα φάρμακο διαφυλακτικὸ τῆς ὑγείας μας. Ἐπειδή, λοιπόν, ἡ προπατορικὴ ἁμαρτία τοῦ Ἀδὰμ προξένησε δύο μεγάλες ἀσθένειες σὲ ὅλο τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων καὶ στὴν μὲν ψυχὴ καί τὸν νοῦ προξένησε τὴν ὑπερηφάνεια καὶ τὴν ἄγνοια καὶ ὅλους τοὺς ἐμπαθεῖς λογισμούς, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἑνωμένοι μαζὶ μὲ τὸ γεννημένο σῶμα καὶ σκεπάζουν σὰν ἕνα σύννεφο καὶ παραπέτασμα τίς ταλαίπωρες ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων, ἐνῶ στὸ σῶμα προξένησε μία κλίση πρὸς τίς ἡδονές.

Ελευθέριος Ανδρώνης: Χαμόγελο του Παιδιού: Η Δ. Μιχαηλίδου έχει πάρει «εργολαβία» τον κιτρινισμό της δομής για να διαβρώσει οτιδήποτε υγιές έχει απομείνει στον τόπο

 

Μετά την Κιβωτό του Κόσμου, η κυβέρνηση εξαπολύει μια εμμονική επίθεση και στο Χαμόγελο του Παιδιού για να βάλει στο «χέρι» όλα τα μεγάλα ιδρύματα

 

Παράλληλα με την ενορχηστρωμένη επίθεση προς την δομή της Κιβωτού του Κόσμου που οδηγεί τον οργανισμό σε μαρασμό και τα φιλοξενούμενα παιδιά στη δυστυχία, η κυβέρνηση εξαπολύει μια ανήθικη και υστερόβουλη επίθεση προς το Χαμόγελο του Παιδιού. Η συνταγή είναι ίδια. Απομονώνουν τον επικεφαλής με μια σκανδαλολογική θύελλα εντυπώσεων και αποκαλύψεων (εντός ή εκτός εισαγωγικών) και στην συνέχεια απαξιώνουν τη δομή εν συνόλω και την βάζουν στο χέρι μέχρι να… μιλήσει η Δικαιοσύνη, δηλαδή «ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι».

Λάμπρος Σκόντζος: «Μορφήν ἀναλλοιώτως ἀνθρωπίνην προσἐλαβες»


ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ

(Ἀναφορὰ στὴ δεσποτικὴ ἑορτὴ τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου)

Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου δὲν εἶναι κάποιο ἀφῃρημένο θεωρητικὸ σχῆμα, οὔτε κάποια μυθοπλασία κάποιου εὐφάνταστου μυθογράφου, ἀλλὰ πραγματικὸ γεγονός, τὸ ὁποῖο ἔλαβε χώρα σὲ συγκεκριμένο χῶρο καὶ χρόνο (Γαλ. 4:4). Ἡ μεγάλη δεσποτικὴ ἑορτὴ τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου μας ὑπενθυμίζει αὐτὴ τὴν μεγάλη ἀλήθεια καὶ τονίζει ἰδιαίτερα τὴν πραγματικὴ ἀνθρώπινη φύση, τὴν ὁποία ἑκὼν ἐνδύθηκε, γιὰ χάρη τῆς δικῆς μας σωτηρίας.
 
Ἡ καθιέρωση τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, συνέτεινε ἀναμφίβολα ἡ δράση κάποιων αἱρετικῶν κύκλων τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνταν  τὴν πραγματικὴ ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου καὶ δίδασκαν τὴν μὴ πραγματικὴ ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου. Τέτοιοι ὑπῆρξαν οἱ αἱρετικοὶ δοκῆτες, οἱ ὁποῖοι δίδασκαν τὴν κακοδοξία ὅτι δῆθεν ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ ἔγινε φαινομενικά, «κατὰ δόκησιν», ὅπως τόνιζαν. Αὐτοὶ μαζὶ μὲ τοὺς μαρκιωνίτες, τοὺς μανιχαίους καὶ ἄλλους αἱρετικούς, ὅλοι τους πρόδρομοι τῶν αἱρετικῶν Μονοφυσιτῶν τοῦ 5ου αἰῶνα, ἐπιχείρησαν νὰ νοθεύσουν τὴν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας μας.

Aὐτονομία ἤ θεονομία;

Τό ἄρθρο αὐτό δημοσιεύθηκε στό περιοδικό «Ἐλεύθερη Πληροφόρηση», φύλλο 35, 16 Ἀπριλίου 2000
 

Ἐλευθέριος Οἰκονομάκος

Γράφει ὁ καθηγητής Στυλ. Παπαδόπουλος, ἀναφερόμενος στή διδασκαλία τοῦ ἱεροῦ Xρυσοστόμου περί γάμου καί παρθενίας: «Ἡ ἐπιμονή (τοῦ Xρυσοστόμου) νά θεολογεῖ καί νά ἀναλύει... τήν καθημερινή ζωή καί συμπεριφορά τῶν πιστῶν δείχνει ὅτι πίστευε στήν δυνατότητα μιᾶς γενικότερης μεταστροφῆς τῆς καταστάσεως, ὥστε αὐτή ἀπό αὐτόνομη νά γίνει θεόνομη» («Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Xρυσόστομος», ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, 1999, τόμος B΄, σελ. 266). Ἡ θέση αὐτή ἔρχεται στήν ἐπικαιρότητα μετά τό κήρυγμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κατά τήν ἑορτή τῶν Tριῶν Ἱεραρχῶν. Ὁ κ. Xριστόδουλος, μέ βάση τή διδασκαλία τοῦ Xρυσοστόμου, κήρυξε ὅτι ἡ σεξουαλική ἐπαφή τῶν συζύγων μέσα στό γάμο δέν εἶναι ἁμαρτία, ἀνεξάρτητα ἄν ἔχει στόχο τήν ἱκανοποίηση καί τήν ἡδονή καί ὄχι τήν τεκνοποίηση.

Ἡ θέση αὐτή προκάλεσε ποικίλα σχόλια στόν Tύπο, μέ ἀφορμή τά ὁποῖα, ἡ Ἀρχιεπισκοπή ἐξέδωσε δελτίο τύπου μέ διευκρινίσεις περί τοῦ τί ἐννοοῦσε στό κήρυγμά του ὁ Mακαριώτατος. Kατά τό δελτίο τύπου, λοιπόν, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἦταν «σαφής καί ξεκάθαρος»: μέ τή βοήθεια τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Xρυσοστόμου θέλησε νά δώσει ἀπάντηση σέ «μερικά πολύ σημαντικά προβλήματα τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζουν οἱ σύζυγοι μέσα στό γάμο». Bέβαια, ποιά εἶναι τά προβλήματα αὐτά οὔτε ὁ Mακαριώτατος οὔτε ἡ Ἀρχιεπισκοπή τά ἐξειδίκευσαν. Πάντως, τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, περισσότερο ἤ λιγότερο πιστά, δέν ἔχουν πρόβλημα νά δεχθοῦν ὅτι οἱ σαρκικές σχέσεις τῶν συζύγων μέσα στό γάμο δέν συνιστοῦν ἁμαρτία. Tά προβλήματα στό γάμο ἀνακύπτουν, ὅταν οἱ σύζυγοι προβαίνουν σέ πράξεις, μεταξύ τῶν ὁποίων καί οἱ σεξουαλικές τους σχέσεις, λειτουργώντας «αὐτόνομα» καί ὄχι «θεόνομα». Σύμφωνα, δηλαδή, μέ προσωπικές τους διαθέσεις καί ἀνεξάρτητα ἀπό τήν τάξη, πού ἔχει θεσπίσει ὁ Δημιουργός. Ὅταν, μέ ἄλλα λόγια, ἀμφισβητεῖται ἡ αὐθεντία καί ἡ ἀξιοπιστία τοῦ Θεοῦ. Ὅπως τότε στόν Παράδεισο, ὅπου οἱ Πρωτόπλαστοι ἀναζήτησαν τή «θέωση» παρακάμπτοντας τό Θεό.

Σοφία Μπεκρῆ: «Οὐ φέρει τό μυστήριον ἔρευναν» Χριστός ἐτέχθη! Ἀληθῶς!


Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος
 
Ἡ Ἐνανθρώπηση τοῦ Κυρίου θεωρεῖται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας ὡς «παράδοξο μυστήριο», σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο «φύσεις καινοτομοῦνται καὶ Θεὸς ἄνθρωπος γίνεται» (Στιχηρὸ Ἰδιόμελο ΚΣΤʹ Δεκεμβρίου). Ὅμως «οὐ φέρει τὸ μυστήριον ἔρευναν· πίστει γὰρ μόνῃ τοῦτο πάντες δοξάζομεν» (Στιχ. Ἰδιόμελο τῶν Αἴνων τῆς ἰδίας ἡμέρας).
 
Χρειάζεται, ἑπομένως, νὰ ἀφήσωμε στὴν ἄκρη τὴν αὐστηρὴ λογική μας, ποὺ ζητάει τὴν ἑρμηνεία τῶν ἀνερμήνευτων μυστηρίων καὶ νὰ ἐνεργοποιήσωμε ‒καὶ μάλιστα νὰ ἐντατικοποιήσωμε‒ τὴν πίστη μας, ὥστε νὰ δοξάσωμε, νὰ ἀνυμνήσωμε δηλαδὴ τὸ θαυμαστὸ αὐτὸ γεγονός.

Η Ιταλία και η Πολωνία κηρύσσουν πόλεμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καταγγέλλουν τη «δικτατορία του ισχυρότερου»

 

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης La Stampa και την οποία αναμεταδίδει το Politico, ο Πολωνός πρωθυπουργός προειδοποιεί ότι η Ιταλία και η Πολωνία έχουν δεσμευτεί να βάλουν ένα τέλος στις επιταγές των ισχυρότερων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην προκειμένη περίπτωση της Γερμανίας και της Γαλλίας, οι οποίες αποφασίζουν τα πάντα κατά το δοκούν χωρίς να συμβουλεύονται τους υπόλοιπους.
 
Πόσο θα διαρκέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση; Το ερώτημα τίθεται σε μια εποχή που η Ένωση, πολύ αποδυναμωμένη από την πανδημία του κοροναϊού και τον πόλεμο στην Ουκρανία, περνά μια νέα κρίση που χαρακτηρίζεται από ένα σκάνδαλο διαφθοράς, το οποίο κινδυνεύει, αυτή τη φορά, να αμαυρώσει εντελώς την εικόνα της. Και μέσα σε αυτό το θυελλώδες πλαίσιο, δύο χώρες (η Πολωνία και η Ιταλία) αποφάσισαν να ακουστεί η φωνή τους για μια ριζική αλλαγή στη λειτουργία μιας Ευρώπης που απαξιώνεται όλο και περισσότερο.

Λάμπρος Σκόντζος: Ἁγία Μελάνη ἡ Ρωμαία


ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ
 
Ἡ Ρώμη, ὅσο διατηροῦσε τὴν ἁγία ὀρθόδοξη πίστη, ἀνάδειξε πάμπολλους ἁγίους, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, οἱ ὁποῖοι λαμπρύνουν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Μιὰ ἀπὸ αὐτὲς τίς ἅγιες μορφὲς εἶναι καὶ ἡ ἁγία Μελάνη, ὁ ὁποία ἀποτελεῖ λαμπρὸ παράδειγμα πιστῆς χριστιανῆς καὶ ἁγνότητας.
 
Γεννήθηκε στὴ Ρώμη τὸ ἔτος 338 ἀπὸ γονεῖς πλουσίους καὶ εὐγενεῖς, τοὺς ὁποίους διέκρινε ἡ βαθειὰ πίστη τους στὸ Θεό. Ἡ γέννηση τῆς Μελάνιας τοὺς γέμισε χαρά. Ἀπὸ μικρὴ ἔδειξε ἀσυνήθιστη ὡριμότητα καὶ σύνεση. Οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς της τῆς ἐνέπνευσαν τὴν εὐσέβεια καὶ τῆς ἑδραίωσαν τὴν πίστη στὸ Θεό.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Ἀπόδοσις ἑορτῆς τῆς τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως

 
Ἀπόδοση τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Ὀρθοδοξίας μας.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ὁ χρόνων ἐπέκεινα, καὶ τῶν αἰώνων Θεός, τὴν δέησιν πρόσδεξαι, τῇ συμπληρώσει Χριστέ, τοῦ ἔτους δεόμεθα, θείαν ἰσχύν δὲ δίδου, ἐν εἰρήνῃ τελέσαι, ἅμα καὶ εὐσεβείᾳ τὸ ἀρχόμενον ἔτος, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε.

Κοντάκιον. Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Εἰς τὸ τέλος φθάσαντες, τοῦ χρόνου μόνε Οἰκτίρμον, τὴν σὴν ἀτελεύτητον, ὑμνοῦμεν χάριν ἀπαύστως· πάντας γὰρ, ἐκ πάσης βλάβης θᾶττον ἐρρύσω, δίδου δέ, καὶ τὰ ἐλέη σου δυσωποῦμεν, τῷ ἐνιαυτῷ τῷ νέῳ, τοῖς προσκυνοῦσι τὴν δυναστείαν σου.

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022

Ἱερός Αὐγουστῖνος: Τὸ ποτὸ τοῦ Θεοῦ


Στόν κόσμο πού ζοῦμε ἕνα πρᾶγμα εἶναι βέβαιο: ὁ θάνατος· κάποια στιγμή, ὅλοι μας, θά ἀφήσουμε αὐτή τήν ζωή· βιολογικά, θά πάψουμε νά ὑπάρχουμε.

Ὅλα τά ὡραῖα τοῦ κόσμου τούτου χαρακτηρίζονται ἀπό τήν σφραγίδα τῆς φθορᾶς· τῆς ἀστάθειας· τῆς ἀβεβαιότητας. Ὅπου κι ἄν στρέψεις τό βλέμμα σου θά ἰδεῖς, κυρίαρχο στοιχεῖο τήν ρευστότητα.

Ἀκόμη καί ἡ δική μας παρουσία ἐπάνω στήν γῆ εἶναι μία περιπλάνηση. Ζοῦμε χωρίς μόνιμη κατοικία. Στό σπίτι πού σύ τώρα ζεῖς, θά σέ διαδεχθῆ κάποιος ἄλλος, ὅπως καί σύ διαδέχθηκες τόν προκάτοχό του.

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

«Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν τὸ παιδίον, καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλληφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλία (:Καὶ ὅταν συμπληρώθηκαν οἱ ὀκτὼ ἡμέρες γιὰ νὰ γίνει στὸ παιδὶ ἡ περιτομή, τοῦ ἔκαναν περιτομή, γιὰ νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ καὶ μὲ τὴν πράξη αὐτὴ ὅτι ἦταν γνήσιος ἀπόγονος τοῦ Ἀβραάμ. Καὶ τοῦ δόθηκε τὸ ὄνομα Ἰησοῦς, ὅπως δηλαδὴ τὸ εἶχε ὀνομάσει ὁ ἄγγελος προτοῦ ἀκόμα συλληφθεῖ τὸ παιδὶ στὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας του)» [Λουκ. 2,21].

Ἐδῶ λοιπὸν μὲ αὐτὰ ποὺ ἀναγνώσαμε πρὶν λίγο, βλέπουμε ὅτι ὑποτασσόταν στοὺς νόμους τοῦ Μωυσῆ ἢ μᾶλλον βλέπουμε ὁ ἴδιος ὁ νομοθέτης καὶ Θεὸς νὰ ὑποτάσσεται ὡς ἄνθρωπος στοὺς δικούς Του νόμους. Καὶ γιὰ ποιό λόγο τὸ κάνει αὐτό, θά μᾶς τὸ διδάξει ὁ σοφότατος Παῦλος: «Οὕτω καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἦμεν δεδουλωμένοι· ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν (:Ἔτσι κι ἐμεῖς, οἱ Χριστιανοί, ὅταν ἤμασταν σὲ νηπιώδη πνευματικὴ κατάσταση, ἤμασταν ὑποδουλωμένοι κάτω ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου (δηλαδὴ κάτω ἀπὸ τὴ στοιχειώδη καὶ ἀνεπαρκῆ θρησκευτικὴ γνώση ποὺ ἔχει ὁ κόσμος τῶν ἀτελῶν καὶ παχυλῶν ἀνθρώπων). Ὅταν ὅμως ἦρθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου ποὺ εἶχε ὁρίσει ἡ πανσοφία τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεὸς ἐξαπέστειλε τὸν Υἱό Του, ποὺ γεννήθηκε ἀπὸ γυναῖκα καὶ ἔζησε σύμφωνα μὲ τίς διατάξεις τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου,  γιὰ νὰ ἐξαγοράσει αὐτοὺς ποὺ βρίσκονταν κάτω ἀπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου, ὥστε νὰ λάβουμε τὴν υἱοθεσία, ποὺ ὁ Θεός μας εἶχε ὑποσχεθεῖ)» [Γαλ. 4,3-4]. Ὁ Χριστὸς λοιπὸν ἐξαγόρασε ἀπὸ τὴν κατάρα τοῦ νόμου ἐκείνους ποὺ ἦταν κάτω ἀπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ νόμου, ἀλλὰ ὅμως δὲν τὸν εἶχαν ἀκόμη τηρήσει. Καὶ τοὺς ἐξαγόρασε μὲ ποιόν τρόπο; Ἐκπληρώνοντάς τον.

Η Αυστραλία μπαίνει στο σύστημα κοινωνικής πίστωσης (βίντεο)

 

Η κομμουνιστική Κίνα είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος κοινωνικής πίστωσης. Παρόμοιες αυταρχικές παρορμήσεις για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πληθυσμών βρίσκονται σε άνοδο σε όλο τον κόσμο, όπως αποδεικνύεται από την αποσπασματική εξάπλωση διαφόρων στοιχείων του συστήματος κοινωνικής πίστωσης και ελέγχου σε άλλες χώρες, καθώς και από την ολοκλήρωση κυβερνητικά χρηματοδοτούμενων μελετών και σχεδίων που εξετάζουν τις μελλοντικές δυνατότητες.

Η πρόοδος του διαδικτύου και άλλων τεχνολογιών πληροφορικής έχει ανοίξει νέες προοπτικές για τους αυταρχικούς που επιδιώκουν να παρακολουθούν και να ελέγχουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων για διάφορους σκοπούς.

Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ [:Κολ. 2,8-12] EΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ [Ὑπομνηματισμὸς τῶν ἐδαφίων Κολ. 2,6-15]


Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ [:Κολ.2,8-12]

EΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ  ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

[Ὑπομνηματισμὸς τῶν ἐδαφίων Κολ. 2,6-15]

«Ὡς οὖν παρελάβετε τὸν Χριστὸν ᾿Ιησοῦν τὸν Κύριον, ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε,  ἐρριζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ καὶ βεβαιούμενοι ἐν τῇ πίστει καθὼς ἐδιδάχθητε, περισσεύοντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ (:Ὅπως λοιπόν σᾶς τὸ δίδαξε ὁ Ἐπαφρὰς καὶ ἐσεῖς τὸ ἀποδεχθήκατε ὅτι ὁ ἀληθινὸς Χριστὸς εἶναι ὁ Ἰησοῦς ὁ Κύριος, ἔτσι ἀκριβῶς νὰ ἐξακολουθεῖτε νὰ ζεῖτε καὶ νὰ πορεύεστε. Νὰ ἐξακολουθεῖτε νὰ μένετε στερεὰ ριζωμένοι καὶ νὰ οἰκοδομεῖστε πάνω στὸν Χριστό, ἀποκτῶντας μεγαλύτερη βεβαιότητα γιὰ τὴν πίστη, ὅπως ἀκριβῶς τὴ διδαχθήκατε. Καὶ ἔτσι νὰ προοδεύετε περισσότερο στὴν πίστη καὶ νὰ εὐχαριστεῖτε τὸν Θεὸ ποὺ σᾶς χάρισε τὸν φωτισμὸ της)» [Κολ. 2,6-7].

Μυργιώτης Παναγιώτης: Μικρασιατική καταστροφή: ἑκατό χρόνια ἀπό τότε


 
Ἡ λήξη τοῦ πρώτου παγκοσμίου πολέμου βρίσκει τὴν πατρίδα μας μὲ τοὺς νικητὲς τοῦ πολέμου. Στὴ Σύνοδο Εἰρήνης τοῦ Παρισιοῦ συμμετέχει καὶ ἡ Ἑλλάδα. Μὲ συμφωνία Ἄγγλων καὶ Γάλλων ἡ 1η ἑλληνικὴ μεραρχία ἀποβιβάζεται εἰς τὴν Σμύρνη μὲ διοικητὴ τὸν συνταγματάρχη  Ζαφειρίου. Ἡ ἀποστολή του εἶναι ἡ προστασία τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ καὶ τῶν ἄλλων μὴ μουσουλμανικῶν ἐθνοτήτων ἀπὸ τὴ δράση τῶν τούρκων ἀτάκτων καὶ ἀπὸ τὴν αὐθαιρεσία τῆς Ὀθωμανικῆς διοίκησης, γιατί ἀπὸ τὸ 1914 εἶχαν ξεκινήσει οἱ τοῦρκοι τὴ διαδικασία ἐθνικῆς καθάρσεως. Οἱ κάτοικοι τῆς Σμύρνης μὲ χαρὰ καὶ ἐνθουσιασμὸ ὑποδέκτηκαν τὸν ἑλληνικὸ στρατό. Τοὺς ἑπόμενους μῆνες μὲ ἕδρα τὴ Σμύρνη συγκροτήθηκε στρατιωτικὴ μεραρχία. Ἐξέλιξη ποὺ δὲν ἄρεσε στοὺς Τούρκους ἀντάρτες οἱ ὁποῖοι ἄρχισαν ἀνταρτοπόλεμο. Αὐτὸ εἶχε ὡς συνέπια ἡ ἀπόβαση τῶν στρατευμάτων νὰ μετατραπεῖ σὲ μακροχρόνια ἐκστρατεία.

Χαράλαμπος Μηνάογλου: Ένας ακαδημαϊκός απολύεται για έναν μεσαιωνικό πίνακα του προφήτη Μωάμεθ


 
Ο περιορισμός της ελευθερίας του λόγου ακόμη και ακαδημαϊκών δασκάλων είναι ένα από τα πιο σοβαρά φαινόμενα της παθογένειας της εποχής μας. 
 
Και αυτός ο περιορισμός δεν προέρχεται από καθεστώτα αυταρχικά, αλλά και από πολλά κρυπτοαυταρχικά. 
 
Δεν μπορεί πλέον κανένας να έχει αντίθετη γνώμη από το κράτος... και αυτό θεωρείται από κάποιους δημοκρατικό!!!! 
 
Όποιος διατυπώσει κάποια άποψη αντίθετη από την πολιτική ορθότητα που επιβάλλουν οι ελίτ που ελέγχουν τις κυβερνήσεις, δεν λοιδορείται απλά, δεν δέχεται μαζικό μπούλινγκ, αλλά διώκεται πειθαρχικά και ποινικά, και μάλιστα πλέον και μόνον με την υπόνοια ότι εννοεί κάτι πέρα από το πολιτικώς ορθό, όπως ο κάτωθι αναφερόμενος πανεπιστημιακός

Ο ΑΝΑΧΩΡΗΤΗΣ (Εξαιρετική ιστορία)


Η παλιά ξυλόπορτα υποχώρησε τρίζοντας στο δυνατό του σπρώξιμο. Η ανάσα του έβγαινε κοφτή, η κακοτράχαλη ανηφόρα τού είχε φέρει λαχάνιασμα. Μικρά κρύσταλλα και σταγόνες κρέμονταν από τα άταχτα φρύδια και τα μουστάκια του. Κατέβασε με κόπο το βαρύ δισάκι από τους κυρτωμένους ώμους του, το απόθεσε στο σανίδι, που στηριγμένο σε δυο πέτρες σχημάτιζε πρόχειρο καναπέ.

Τα σοδέματά του όλα ήταν εκεί, στο σακούλι αυτό. Με αυτά θα πορευόταν ολοχρονίς. Αλεύρι, παξιμάδι, ζυμαρικά, όσπρια, λίγο λάδι, ένα φιαλίδιο κρασί… Όλα ευλογία απ’ τους πατέρες της μονής της μετανοίας του. Όλοι γνώριζαν τον αναχωρητή και τον καλοδέχονταν, όταν τους επισκεπτόταν απ’ το ερημικό του ασκηταριό, μια φορά τον χρόνο, για να προμηθευτεί κι αυτός τα απαραίτητα. Ο δοχειάρης φόρτωνε το φτωχό γεροντάκι με ό,τι μπορούσε να χωρέσει στο δισάκι του. Ήταν το βιός της χρονιάς. Το καλύβι του ερημίτη ήταν δεκάδες χιλιόμετρα μακριά, δεν είχε την πολυτέλεια να πηγαινοέρχεται συχνά. Τα πόδια και οι ώμοι του δεν ήταν για μεγάλα βάρη. Μα δεν τον ένοιαζε. Χρόνια στην άσκηση, είχε μάθει να τη βγάζει με ελάχιστα.

Η Ευρώπη «πλημμυρισμένη» από κοκαΐνη – 2,2 εκατ. άνθρωποι από 15 έως 34 έκαναν χρήση φέτος

 

Μπορεί οι αστυνομικές Αρχές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δίνουν τεράστια μάχη για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, ωστόσο, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε, η κοκαΐνη έχει σαρώσει και φέτος την Ευρώπη, με τους αριθμούς να προκαλούν…πονοκέφαλο!

Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι φέτος 2,2 εκατ. άνθρωποι ηλικίας από 15 έως 34 ετών έκαναν χρήση κοκαΐνης.

H κοκαΐνη είναι ένα από τα ναρκωτικά, που κάνει θραύση στην Ευρώπη, όπως ανέφερε το POLITICO. Από την άλλη γίνεται όλο και πιο υψηλότερο το ποσοστό καθαρότητας της κοκαΐνης, κάτι που κάνει αυτό το ναρκωτικό ακόμα πιο επικίνδυνο, ενώ η Ευρώπη τείνει να γίνει μεγάλος κόμβος διακίνησης. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης «η καθαρότητα της κοκαΐνης ήταν σε ανοδική τάση την τελευταία δεκαετία και το 2020 έφτασε σε επίπεδο 40% υψηλότερο από το έτος δείκτη του 2010».

Ο ιαματικός άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης


Μία κυρία συγγενής μου – διηγείται η κ. Μαρία Φούκα-Ρουμπάνη – αρρώστησε πολύ βαρειά. Είχε μεγάλο πρόβλημα με το συκώτι της. Οι γιατροί δεν έδιναν καμμία ελπίδα ζωής. Είχε πέντε παιδιά. Το μικρότερο ήταν περίπου ενάμισυ-δύο ετών. Είχε χάσει πριν από καιρό και τον άντρα της. Πήγα στο Νοσοκομείο και την είδα. Ήταν κατακίτρινη, πρησμένη. Φαινόταν ότι είχε το χρώμα του θανάτου. Της έδιναν μόνον δύο-τρεις μέρες ζωής.

Έστειλα αμέσως ένα γράμμα στον π. Ιάκωβο μ’ ένα δικό μου πρόσωπο και τον παρακαλούσα να της δώση παράταση ζωής. Πέντε παιδιά ορφανά από πατέρα, τώρα θα έχαναν και την μάννα τους.

Πήγα πάλι στο Νοσοκομείο και λέω στην άρρωστη συγγενή μου: «Μην στενοχωριέσαι, το θέμα της υγείας σου από σήμερα το ‘χει αναλάβει ένας άγιος Γέροντας, ο π. Ιάκωβος. Είμαι σίγουρη ότι θα σε θεραπεύση!»

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022


Ἡ Ἁγία Ἀνυσία ἡ Ὁσιομάρτυς


 Eις δεξιάν νύττουσι πλευράν καιρίως,
Πλευράς Aδάμ κύημα την Aνυσίαν.
Πλευρήν Aνυσίης τριακοστή έγχος ένυξεν.


Ἡ Ἁγία Ἀνυσία, ἔζησε στὰ χρόνια τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (298 μ.Χ.). Καταγόταν ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη καὶ ἦταν θυγατέρα γονέων εὐσεβῶν καὶ πολὺ πλουσίων. Ὅταν πέθαναν οἱ γονεῖς της, ἡ Ἀνυσία στάθηκε κυρία τοῦ ἐαυτοῦ της. Οὔτε τὰ πλούτη ποὺ κληρονόμησε τὴν μέθυσαν, οὔτε ἡ ὀρφάνια της τὴν παρέσυρε. Ἀλλὰ μὲ φρόνηση καὶ ἐγκράτεια, προσπαθοῦσε πάντα νὰ μαθαίνει «τί ἐστὶν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ». Τί δηλαδή, εἶναι εὐχάριστο καὶ εὐπρόσδεκτο στὸν Κύριο.

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022

Λάμπρος Σκόντζος: Τί ἦταν ὁ αἰνιγματικός Ἀστέρας τῶν Χριστουγέννων;


ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ
 
Ἕνα ἀπὸ τὰ μυστηριώδη γεγονότα στὴν ἱστορία τοῦ κόσμου, στὸ ὁποῖο δὲν ἔχει δοθεῖ ἀκόμα  ἱκανοποιητικὴ καὶ γενικὰ ἀποδεκτὴ ἑρμηνεία, εἶναι καὶ ἡ ἐμφάνιση τοῦ αἰνιγματικοῦ ἄστρου κατὰ τὴ γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος, μόνος αὐτὸς ἀναφέρεται στὸ φαινόμενο αὐτό, τὸ ὁποῖο τὸ συσχετίζει μὲ τὴν προσκύνηση τοῦ Θείου Βρέφους ἀπὸ τοὺς Μάγους τῆς Ἀνατολῆς (Ματθ. 2,1-9).
 
Πρὶν ἐκθέσουμε τίς ἐπικρατέστερες θεωρίες γιὰ τὸ παράδοξο ἀστέρα τῆς Βηθλεέμ, ἂς δοῦμε ποιοὶ ἦταν οἱ παράξενοι Μάγοι, οἱ ὁποῖοι ὁδηγήθηκαν στὴ Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἀστέρα.

Δρ. Μασατάκα ΝΑΓΚΑΟ: "Ανώμαλες θερμοκρασίες σε νεκροψίες. Διερεύνηση των φλεγμονών του εμβολίου" (ΒΙΝΤΕΟ)


Ο καθηγητής Μασατάκα Ναγκάο του Πανεπιστημίου της Χιροσίμα στην Ιαπωνία, είναι ειδικός γιατρός με εξειδίκευση στην ιατροδικαστική.

"Τα εμβόλια προκάλεσαν ανωμαλίες στο ανοσοποιητικό σύστημα και έντονη φλεγμονή, με συνέπεια οι θερμοκρασίες του σώματος των νεκρών θυμάτων των εμβολίων να είναι ασυνήθιστα υψηλές".

Πηγή: https://www.newswars.com/japanese-researchers-investigate-link-between-covid-jabs-and-deaths-severe-adverse-reactions/

--------------

Παρακολουθήστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:

1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND
2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/
3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND
4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ [:Ματθ. 2,13-23]


Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ [:Ματθ. 2,13-23]

«Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρῳ, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσε παρὰ τῶν μάγων (:Τότε ὁ Ἡρώδης, ὅταν εἶδε ὅτι οἱ μάγοι τὸν ἐξαπάτησαν καὶ τὸν ξεγέλασαν, θύμωσε πολύ. Ἔστειλε λοιπὸν στρατιῶτες, οἱ ὁποῖοι σκότωσαν ὅλα τὰ παιδιὰ ποὺ ἦσαν στὴ Βηθλεὲμ καὶ σὲ ὅλα τὰ περίχωρα καὶ τὰ σύνορά της, ἀπὸ ἡλικία δύο ἐτῶν καὶ κάτω, σύμφωνα μὲ τὸ χρονικὸ διάστημα ποὺ ἐξακρίβωσε ἀπὸ τοὺς μάγους)» [Ματθ. 2,13].

Yannis Bakman: Τα παιδιά στις γιορτές έχουν λέει, την τιμητική τους, γι' αυτό τους κάνουν την τιμή οι Drag Queens να τους διαβάσουν παραμυθάκια στα σχολεία.

 

Γράφει ο  Yannis Bakman

Τα παιδιά στις γιορτές έχουν λέει, την τιμητική τους, γι' αυτό τους κάνουν την τιμή οι Drag Queens να τους διαβάσουν παραμυθάκια στα σχολεία.
 
Και από πότε ονομάζονται "βασίλισσες" κακάσχημοι κρεμανταλάδες ντυμένοι καρναβάλια που διαφημίζουν τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις έξω από το κρεββάτι τους;
Τι δουλειά έχουν με τα μικρά παιδάκια 3 με 12 ετών και γιατί "πρέπει" να αποκτήσουν οικειότητα μαζί τους;
 
Θα σας δώσω εγώ την απάντηση.

Λάμπρος Σκόντζος: Εἰ Χριστός οὐκ ἐσαρκοῦτο


ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ
 
Ἡ ἔλευση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ στὸν κόσμο ἀποτελεῖ μιὰ ἀπὸ τίς λιγοστὲς ἀνάπαυλες χαρᾶς ποὺ δοκίμασε τὸ ταλαίπωρο ἀνθρώπινο γένος στὸ διᾶβα τῆς ἱστορίας του. Αὐτὴ εἶναι ἀποτυπωμένη στὸν ἀγγελικὸ ἄγγελμα τῆς Γεννήσεως στοὺς ἁπλοϊκοὺς ποιμένες τῆς Βηθλεέμ: «ἰδοὺ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθῃ ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος» (Λουκ. 2,12). Τὸ ἴδιο ἀποτυπωμένη εἶναι καὶ στὴ θεσπέσια χριστουγεννιάτικη ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας: «Εὐφραίνεστε δίκαιοι, οὐρανοὶ ἀγαλλιᾶσθε, σκιρτήσατε τὰ ὄρη Χριστοῦ γεννηθέντος» (1ο τροπ. τῶν αἴνων). Κι᾿ αὐτὸ διότι ὁ ἀπόλυτα ἀγαθὸς Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ ἐλέους δὲν ἄφησε τὸ πλάσμα Του αἰώνια καταδικασμένο στὴν ἐπήρεια τοῦ κακοῦ καὶ στὴ φθορὰ τῆς ἁμαρτίας, ἀλλὰ ἔστειλε τὸ μονάκριβο Υἱό Του, νὰ λυτρώσει τὸ ἀνθρώπινο γένος, κατατροπώνοντας τὸν ἀντίδικό Του διάβολο, ἐφευρέτη τοῦ κακοῦ καὶ πηγὴ κάθε δυστυχίας. Κατὰ τὸν ἅγιο  Κύριλλο Ἀλεξανδρείας: «ἠρρώστησεν ἡ ἀνθρωπίνη φύσις ἐν Ἀδὰμ διὰ τῆς παρακοῆς τὴν φθορὰν εἰσέδυ τε οὕτως αὐτὴν τὰ πάθη» (P.G.74,788/9) καὶ γι᾿ αὐτὸ σαρκώθηκε ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ ἔρθει στὴ γῆ ὡς μοναδικὸς ἰατρὸς γιὰ νὰ θεραπεύσει τὸν βαρύτατα τραυματισμένο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ βαθύτατα νοσοῦντα ἀπὸ τὴ φθορὰ ἄνθρωπο. Νὰ τὸν ἀποκαταστήσει στὴν πρὸ τῆς πτώσεως κατάστασή του, ὅτι «πάντες ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ» (Ρωμ. 5,1) κατὰ τὸν ἀπόστολο Παῦλο. Νὰ τοῦ δώσει ξανὰ τὴ δυνατότητα της πρὸς τὸν Θεὸ καθομοίωσής του, ἡ ὁποία εἶχε χαθεῖ μὲ τὴν πτώση καὶ τῆς κατὰ χάριν θεώσεώς του.

Ελευθέριος Ανδρώνης: Κιβωτός του Κόσμου: Ευτυχισμένα Χριστούγεννα πέρυσι – Σβησμένα παιδικά χαμόγελα φέτος. Οι «τηλεδικαστές» οδήγησαν τη δομή σε μαρασμό

 

Η τοξικότητα των ΜΜΕ στέρησε τους πόρους, τα δώρα και τα γιορτινά τραπέζια - Η Κιβωτός του Κόσμου μαραζώνει, μαζί με τα χαμόγελα των παιδιών
 
 

Κιβωτός του Κόσμου: Η υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου που απασχολεί περισσότερο από έναν μήνα την κοινή γνώμη έχει γίνει ένα καθημερινό εμπορεύσιμο «προϊόν» από τα ΜΜΕ που αναλώνονται σε μια ακατάσχετη σκανδαλολογία, που σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνει κάθε δεοντολογία, κάθε διάκριση εξουσιών και κάθε ηθικό κώδικα.

Προκειμένου να αποσπαστεί η προσοχή του μέσου πολίτη από ένα πλήθος πολιτικών σκανδάλων, το θέμα της Κιβωτού αναπαράγεται συνεχώς σε εκπομπές που λειτουργούν σαν κολλημένο γραμμόφωνο. Από μαρτυρίες – άξιες διερεύνησης μέχρι και γελοίες «καταγγελίες» που στερούνται κάθε σοβαρότητας, απ’ όλα έχει το «μενού» της δημοσιογραφικής πλύσης εγκεφάλου.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΠΕΜΠΤΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022


Τὰ Ἅγια Νήπια (περίπου 14.000), ποὺ ἐσφάγησαν μὲ διαταγὴ τοῦ Ἡρώδη


 Διά ξίφους άωρα μητέρων βρέφη,
Ανείλεν εχθρός του βρεφοπλάστου Bρέφους.
Nήπια αμφ’ ενάτην τάμον εικάδα παππάζοντα.

Ὅταν οἱ Μάγοι δὲν ἐπέστρεψαν στὸν Ἡρώδη νὰ τοῦ ποῦν ποῦ εἶναι ὁ Χριστός, ὁ πονηρὸς αὐτὸς βασιλιὰς μηχανεύθηκε ἄλλο σχέδιο γιὰ νὰ ἐξοντώσει τὸ Θεῖο Βρέφος.

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022

Λάμπρος Σκόντζος: Ἀναγκαιότητα τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου


ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ

Ἡ Ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου εἶναι κορυφαία ἔκφραση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸ ἐπιστέγασμα τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ θείου σχεδίου γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας στάθηκαν μὲ δέος μπροστὰ στὸ ἀπερινόητο αὐτὸ μυστήριο καὶ μὲ γνώμονα τίς ἅγιες Γραφὲς συνέλαβαν ὕψιστες ἀλήθειες καὶ διατύπωσαν  ὑψηλὴ θεολογία.
 
Σύμφωνα μὲ τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας ἡ σάρκωση τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ ὑπῆρξε ἀπαραίτητη. Ἡ σωτηρία τοῦ κόσμου θὰ ἦταν ἀδύνατη δι᾿ ἄλλου τρόπου, διότι ὁλόκληρη ἡ δημιουργία, ζῶσα καὶ μὴ ζῶσα, ἦταν ὑποκείμενη στὴν πτώση. Οἱ δύο μεγάλες μοιραῖες πτώσεις, ἡ πρώτη τῶν ἄϋλων νοερῶν δυνάμεων καὶ ἡ δεύτερη τῶν ἀνθρώπων, ἔφεραν ὄχι ἁπλὰ ἀναστάτωση στὴν κτίση τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ εἰσήγαγαν σὲ αὐτὴ τὸ κακό, ὡς μόνιμη κατάσταση, ὡς ὀντολογικὴ ἀντίθεση στὸ πρόσωπο καὶ τὸ ἔργο τοῦ ἀπόλυτα ἀγαθοῦ Θεοῦ. Σύμφωνα μὲ τὸν ἀπόστολο Παῦλο, ἐξαιτίας τῆς πτώσεως «ἡ κτίσις ὑπετάγῃ, οὐχ ἑκοῦσα, ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα, ἐπ᾿ ἐλπίδι ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ. Οἴδαμεν γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν» (Ρωμ. 8,20-22).

Ἀπόστολος Σαραντίδης: Ὅσο ὁ χρόνος τελειώνει καφενεῖο καί ταβέρνα

 
Ἕνας Ἕλληνας ὅπου κι ἂν βρίσκονταν παλαιά, τὴ σχέση του μὲ τὸν χρόνο τὴν ἐπένδυε μὲ χρώματα ἀθανασίας. Ἀγαπημένος μῦθος καὶ παραμύθι συνάμα, τῆς μάνας καὶ τῆς γιαγιᾶς γιὰ νὰ μπολιάζεται ἡ συνέχεια τῆς ὕπαρξης καὶ τῆς συνύπαρξης, τὸ ἀθάνατο νερὸ ποὺ ψάχνει ὁ πρίγκιπας στὸ λημέρι τοῦ κακοῦ δράκου. Κάπως ἔτσι ἦταν τὸ πρῶτο ἄκουσμα. Στὴ συνέχεια δὲν ἄλλαξαν καὶ πολὺ τὰ πράγματα. Τὸ πλαίσιο σχεδὸν τὸ ἴδιο ὅσο κι ἂν δείχνει σήμερα διαφορετικό.
 
Μεγαλώνοντας, δύσκολα συνειδητοποιήσαμε ὅτι τὸ νερὸ θὰ μποροῦσε νὰ περιεῖχε καὶ ἁλάτι θαλασσινό. Χρειάζεται διδασκαλία. Νερὸ κι ἁλάτι μέσα στὸν χρόνο. Στὸν χρόνο ποὺ κάποτε περνάει ἀργὰ καὶ κάποτε γρήγορα. Πότε ἁπαλὰ καὶ πότε δυνατά. Ἀρκεῖ νὰ σταθεῖς γιὰ ἕνα ὁλόκληρο λεπτὸ μπροστὰ σὲ ἕναν τοῖχο ὁλομόναχος σὲ περίοδο ἔντασης. Τότε ἴσως νὰ διαφαίνεται μιὰ διαφορὰ ὡς σκιώδη προβολὴ ἀπὸ ἄλλη διάσταση. Σὰν σφαιρικὴ βύθιση σὲ δισδιάστατο ἐπίπεδο. Σὰν κυκλικὴ ἐπαναφορά.

Ο Αντιπρόεδρος της Μπούντεσταγκ Βόλφγκανγκ Κουμπίκι: «Ζητά αυτοψίες για θανάτους μετά από εμβολιασμό» (ΒΙΝΤΕΟ)


[BILD - 14 12 2022] - Αιτία θανάτου Εμβολιασμός για τον Kορονοϊό; Οι πολιτικοί απαιτούν διευκρινίσεις! - Αυτό ήταν το πρωτοσέλιδο της ημέρας στη BILD:
O Βόλφγκανγκ Κουμπίκι ζητά τώρα τη διενέργεια νεκροψίας για τους ανθρώπους που πέθαναν λίγο μετά τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού. Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδιακής Βουλής δηλώνει ότι θεωρεί απαραίτητο κάθε ανεξήγητος θάνατος που συμβαίνει εντός 14 ημερών από τον εμβολιασμό να καταγράφεται αυτόματα ως ύποπτο κρούσμα.

Στην εκπομπή "Οκτώ και τέταρτο" της BILD, οι καλεσμένοι συζητούν αυτή ακριβώς την υπόθεση σήμερα: "Ο Κουμπίκι ζητά αυτοψίες όσων πέθαναν λίγο μετά τον εμβολιασμό τους κατά της Κόβιντ."

Ακολουθεί το άρθρο στη WELT (13 12 2022):

Είμαστε σε πόλεμο απο τις ίδιες μας τις κυβερνήσεις, τι δεν καταλαβαίνεις;

 

Οι σοβαροί κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε σήμερα περιλαμβάνουν συγκεντρωτικές κυβερνήσεις που διαχειρίζονται τις κοινωνίες σαν να παίζουν monopoly, την αυξανόμενη προοπτική του παγκόσμιου πολέμου, την αυξανόμενη προοπτική της αναγκαστικής παράδοσης και την αντικατάσταση της αιτιολογημένης συζήτησης και της ελευθερίας του λόγου με κρατικά εγκεκριμένες «αφηγήσεις» και λογοκρισία: η ολοκληρωτική διακυβέρνηση φαίνεται να μην απέχει πολύ. 

Αυτό είναι ένα νέο είδος πολέμου εναντίον αμάχων για τον έλεγχο του μυαλού τους.

Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης: Προσκολλήσου στον Χριστό


Αν έχεις τον Χριστό στην καρδιά σου, πρόσεχε μήπως Τον χάσεις, και μαζί με Αυτόν την ειρήνη της καρδιάς σου. Είναι δύσκολο να ξαναρχίσεις· οι προσπάθειες να προσκολληθείς σ’ Αυτόν και πάλι, άπαξ και απομακρύνθηκες, θα είναι πολύ οδυνηρές και στοιχίζουν πολλά δάκρυα. Προσκολλήσου στον Χριστό με όλη την δύναμή σου· κέρδισέ Τον και μη χάνεις την τόλμη σου στο να Τον πλησιάσεις.

Με τα διανοητικά μάτια της καρδιάς μου βλέπω πώς αναπνέω ψυχικά τον Χριστό στην καρδιά μου, πώς Εκείνος εισέρχεται σ’ αυτήν και αμέσως την καθησυχάζει και την χαροποιεί. Ω, μη με αφήνεις να κατοικώ μόνος χωρίς Εσένα, τον Ζωοδότη, την πνοή μου, τη χαρά μου! Είναι σκληρό για μένα να μείνω χωρίς εσένα.

Αμαρτωλέ! ο οποίος έπεσες στα βάθη του κακού, όταν αναλογίζεσαι το πλήθος των αμαρτιών σου και απελπίζεσαι και η καρδιά σου σκληραίνει, θυμήσου ότι ο Ουράνιος Πατέρας απέστειλε τον Μονογενή Υιό Του, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό στον κόσμο για τη σωτηρία σου και την αιώνια καταδίκη των αμαρτιών σου. 

ΦΩΝΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΩΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΩΝΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙ 18 12

 

Αμαρτωλές ΜΚΟ!

 

Δεν έχουμε πέσει και από τα σύννεφα με όλα όσα βγαίνουν στη φόρα 
 
Για πολλά έτη οι ΜΚΟ αποτελούν κράτος εν κράτει, ειδικά στον τομέα της λαθρομετανάστευσης. Διαχειρίζονται δισεκατομμύρια ευρώ για να διευκολύνουν τις παράνομες εισροές λαθρομεταναστών, φέρνουν εκατομμύρια ανθρώπους από κάθε γωνιά της Αφρικής και της Ασίας, ενώ κάνουν κανονικό bullying σε όποιον τους κάνει κριτική.
 
 
Οι ΜΚΟ διαμορφώνουν όλες αυτές τις φρικτές πολιτικές υπέρ των αλλοδαπών και κατά ημών, υπό τον μανδύα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε αγαστή συνεργασία με πολιτικούς, που, ως φαίνεται, όλο και κάτι έβγαζαν από όλο αυτό, νομιμοποιούν το παράνομο και διευκολύνουν την ισλαμοποίηση ολόκληρων κοινωνιών, για να μην πω για το ξέπλυμα κάθε είδους παράνομου χρήματος. 

Νεκτάριος Δαπέργολας: Πέντε ἰαμβικά ἐπί τῇ Θείᾳ Σαρκώσει


Ὕμνον ἐκ ψυχῆς ἄσωμεν τῷ Δεσπότῃ

Φάους ἀψευδοῦς τανῦν πεπληρωμένοι.

Φλογός ἀγάπης γάρ τέκνοις ἀφισταμένοις,

Ἦλθεν πρός ἡμᾶς ἐμφορούμενος ὅλος,

Ὡς ἀμνός τυθείς ἑκουσίᾳ βουλήσει.

Φανούλα Αργυρού: Αμερικανοί και Βρετανοί Ξεχάστε τουρκικές εισβολές και ανθρώπινα δικαιώματα – αγωγό μέσω Τουρκίας!

 

γράφει η Φανούλα Αργυρού*

Σε συνέχεια του άρθρου μου της περασμένης Κυριακής στην «Σημερινή», στο σημερινό παραθέτω επί πλέον λεπτομέρειες για την επιμονή  Αμερικανών και Βρετανών για αγωγό μέσω Τουρκίας, μοιρασιά αερίου με την Τουρκία, να ξεχάσουμε τα πάντα,  εισβολές, κατοχή, προσφυγιά, επιστροφή…

Τζό Μπάιντεν στην Κύπρο 21 Μαΐου  2014

Στις 22 Μαΐου 2014, σε δημοσιογραφική διάσκεψη στην Κύπρο, ο αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν αναφέρθηκε στις προοπτικές η Κύπρος να καταστεί παίκτης-κλειδί στην προμήθεια φυσικού αερίου στην Ευρώπη και ότι η ανεύρεση των υδρογονανθράκων παρουσίαζε μια μοναδική ευκαιρία για τη μοιρασμένη χώρα μας… (Βλέπε άρθρο Φ.Α. στην «Σ» «Όραμα και καθοδήγηση του Μπαίντεν ο χάρτης αγωγών προς Τουρκία 23.6.2022»).

Τέσσερις μήνες αργότερα –  σε ομιλία  στο Πανεπιστήμιο  Harvard  2 Οκτωβρίου 2014

Μόλις επέστρεψε είπε (ο Μπάιντεν)  από την Κύπρο,  ήταν με τον Αναστασιάδη, επίσης με τον Έρογλου με τις ευλογίες του Αναστασιάδη. Ο Ερντογάν τα έσπασε με τους στρατιωτικούς που ενδιαφέρονταν για τα κατεχόμενα και ενδιαφέρεται για λύση που θα συμφωνηθεί από όλους για δικοινοτική διζωνική νήσο. Ο Ερντογάν αντιλαμβάνεται τα συμφέροντα της Τουρκίας από το αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο το οποίο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στο να ελευθερώσει όχι μόνο την Τουρκία αλλά και την Ελλάδα από την εξάρτησή τους από το ρωσικό αέριο…

Λάμπρος Σκόντζος: Ὅτε ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου


ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ
 
Ἡ Ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου ἀποτελεῖ τὸ μέγιστο γεγονὸς τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, τέμνοντάς την στὴν πρὸ Χριστοῦ καὶ μετὰ Χριστὸν ἐποχὴ καὶ ἀλλάζοντας τὴν ροὴ τῶν ἱστορικῶν πραγμάτων καὶ τὴν πορεία τοῦ κόσμου, ἀπὸ κατιοῦσα σὲ ἀνιοῦσα. Ὁ Θεός, ὁ κύριος τοῦ χρόνου καὶ τῆς ἱστορίας, κατέρχεται ἀπὸ τὰ ἀσύλληπτα ὕψη τῆς δόξας Του, εἰσέρχεται στὸν χρόνο καὶ περιορίζεται στὸν χῶρο, γιὰ νὰ ἐπιτελέσει τὸ ἔργο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὁλοκλήρου τῆς κτίσεως. Ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ νὰ κάμει τὸν ἄνθρωπο Θεό, σωστότερα, νὰ τοῦ δώσει τὴ δυνατότητα νὰ γίνει κατὰ χάριν Θεός. Νὰ τὸν καταστήσει ἀπελεύθερο ἀπὸ τὴν δουλεία τῆς ἁμαρτίας καὶ κληρονόμο τῆς βασιλείας Του (Γαλ. 4,7).

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Οἱ Ἅγιοι Δισμύριοι (20.000) Μάρτυρες οἱ ἐν Νικομηδείᾳ καέντες


Ως προσφοραί σοι Σώτερ εξωπτημέναι,
Oι δισμύριοι του νεώ κείνται μέσον.
Aνέρας (ήτοι άνδρας) ογδοάτη κτάνεν εικάδι δισμυρίους πυρ.

Τὸν 4ο αἰώνα μ.Χ., ἐπὶ Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ, οἱ χριστιανοὶ τῆς Νικομήδειας ἦταν ἀρκετὰ πολυπληθείς. Ὁ ἐπίσκοπος Ἄνθιμος, ἄνδρας ἄξιος καὶ μὲ αὐταπάρνηση, κοπίαζε νύχτα – μέρα γιὰ τὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν. Ἡ πρόοδος αὐτὴ τῶν χριστιανῶν κέντρισε τὸ φθόνο τῶν εἰδωλολατρῶν ἀρχόντων καὶ θέλησαν νὰ ἐξοντώσουν τὴν χριστιανικὴ Ἐκκλησία, προπάντων στὰ μεγαλύτερα καὶ πολυπληθέστερα κέντρα της.