Σάββατο, 30 Μαρτίου 2019

Το σημερινό Αποστολικό ανάγνωσμα που μας αφορά όλους αμεσότατα!


30.03.2019 ΣΑΒΒΑΤΟΝ Γ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ


ΣΑΒΒΑΤΟΝ Γ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   10:32-38

Ἀδελφοί, ἀναμιμνήσκεσθε  τὰς πρότερον ἡμέρας, ἐν αἷς φωτισθέντες πολλὴν ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθημάτων, τοῦτο μὲν ὀνειδισμοῖς τε καὶ θλίψεσι θεατριζόμενοι, τοῦτο δὲ κοινωνοὶ τῶν οὕτως ἀναστρεφομένων γενηθέντες. καὶ γὰρ τοῖς δεσμοῖς μου συνεπαθήσατε καὶ τὴν ἁρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς προσεδέξασθε, γινώσκοντες ἔχειν ἐν ἑαυτοῖς κρείττονα ὕπαρξιν ἐν οὐρανοῖς καὶ μένουσαν. Μὴ ἀποβάλητε οὖν τὴν παρρησίαν ὑμῶν, ἥτις ἔχει μισθαποδοσίαν μεγάλην. Ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν, ἵνα τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ποιήσαντες κομίσησθε τὴν ἐπαγγελίαν. ἔτι γὰρ μικρὸν ὅσον ὅσον, ὁ ἐρχόμενος ἥξει καὶ οὐ χρονιεῖ. Ὁ  δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται.


 ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)32 Νά θυμάστε λοιπόν τίς πρῶτες ἡμέρες τῆς ἀναγεννήσεώς σας, τότε πού φωτισθήκατε μέ τό βάπτισμα καί μέ τή γνώση τῆς ἀλήθειας καί δείξατε μεγάλη ὑπομονή καί ἀγωνιστικότητα σέ παθήματα καί διωγμούς.
Η συνέχεια ΕΔΩ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου