Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019

ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ: Κυριακό Κήρυγμα Σεβ. Μητροπολίτου κ.κ. ΑΝΘΙΜΟΥ της Κυριακής μετά τα Χριστούγεννα 29 Δεκεμβρίου 2019.


Σχόλιο Πᾶνος: Σᾶς συμβουλεύω, πρὶν τὸ διαβάσετε νὰ πάρετε κάποιο ἠρεμιστικό!

Διαβᾶστε καὶ φρίξτε!!

Τὸ μόνο ποὺ ἔχω νὰ σχολιάσω, ὅτι ξεπέρασε στὴν προπαγάνδα ὅλους τοὺς πολιτικοὺς καὶ τὴν πρώην πρόεδρο τῆς βουλῆς στὸν λόγο της πρὸς τὸν τότε νεοδιοριζόμενο πρόεδρο τῆς ἑλληνικῆς δημοκρατίας, σίγουρα θὰ ἐνθυμῆσθε!!

Εὐχαριστοῦμε πολὺ τὸν ἀναγνώστη καὶ πολὺ καλό μας φίλο ποὺ μᾶς τὸ ἔστειλε.
__________________________

ΤΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ

Μᾶς ἀξίωσε ὁ Θεὸς καὶ πρὶν τέσσερεις ἡμέρες γιορτάσαμε τὰ Χριστούγεννα, γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ στὴ ζωή μας. Λέω «μᾶς ἀξίωσε», ἐπειδὴ εἶναι τιμὴ καὶ ἀξία γιὰ τὸν ἄνθρωπο νὰ γιορτάζει τὴν ἐκ παρθένου γέννηση τοῦ Θεοῦ, ὡς ἀνθρώπου. 

Εἶναι βεβαίως, ἐξίσου τιμητικὸ γιὰ μᾶς, τοὺς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες, «ἡ προσφορὰ τῆς γιορτῆς σὲ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα», ἀφοῦ στὴν γλῶσσα μας περιγράφτηκαν τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ καὶ συντάχθηκαν σὲ θεολογικὰ κείμενα καὶ ὕμνους, καὶ ἀπὸ τὴν γλῶσσα μας μεταφράστηκαν καὶ μεταφράζονται ἀκόμα, σὲ ὅλους τοὺς ἄλλους χριστιανικοὺς λαούς.
Ὅμως, τί θὰ γίνει μ’ ἐμᾶς, τοὺς Ἕλληνες; ποιὸ θὰ εἶναι τὸ μέλλον μας στὸν παγκόσμιο χάρτη; Τὸ βλέπουμε ὅλοι, ὅτι ἡ ὁμοιογένεια τῆς Πατρίδος μας χάνεται μὲ τοὺς χιλιάδες ἀλλοεθνεῖς ποὺ ἔρχονται καὶ θὰ μείνουν ἐδῶ. Σᾶς ὁμιλῶ γιὰ τὸ μεταναστευτικὸ γεγονός, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτραπεῖ, εἶναι παγκόσμιο. Ἔχει δίκαιες αἰτίες καὶ μπορεῖ (ἂν ἀξιοποιηθεῖ σωστά) νὰ φέρει καλὰ ἀποτελέσματα. 

Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ θὰ μείνουν καὶ θὰ ριζώσουν ἐδῶ, τὰ παιδιά τους θὰ νιώθουν τὴν γῆ μας Πατρίδα τους (ὅπως ριζώσαμε κι ἐμεῖς σὲ τόσες ἄλλες Πατρίδες τῆς γῆς). Θὰ τοὺς ἀγκαλιάσουμε, ὅπως ἀγκαλιάσαμε τοὺς ὁμογενεῖς ἀπὸ τὴν πρώην Σοβιετικὴ Ἕνωση, τοὺς ἀλβανοὺς καὶ τόσους ἄλλους. 

Θὰ πάρουν γιὰ νύμφες καὶ γαμπρούς, τὰ παιδιά μας· θὰ μᾶς κάνουν ὑπερήφανους ὅταν φέρουν ἔπαθλα καὶ πρωτειὲς (ὅπως ὁ Ἀντετοκούμπο), θὰ ἐργάζονται καὶ μὲ τὶς εἰσφορές τους στὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα μας θὰ ἐξασφαλίζονται οἱ δικές μας συντάξεις. Θὰ μεγαλώσουν οἱ πόλεις μας, θὰ κατοικηθοῦν τὰ ἔρημα χωριά μας καὶ θὰ γεμίσουν παιδικὲς φωνὲς οἱ χορταριασμένες αὐλὲς τῶν σχολείων μας. 

Στὴ βόρεια Ἑλλάδα οἱ βαλκανικοὶ λαοὶ θὰ βγοῦν στὴν «Ἄσπρη θάλασσα» ἐκπληρώνοντας ἔτσι εἰρηνικὰ τὸν παλαιό τους πόθο. Ἡ κατάργηση τῶν συνόρων (ὡς εὐρωπαϊκὸ κεκτημένο) καὶ τὸ ἑλληνικὸ ὄνειρο (ὁ χαλαρὸς τρόπος τῆς ζωῆς μας) θὰ βοηθήσει στὴν γρήγορη ὁλοκλήρωση τῆς ὑφισταμένης πιὰ παγκοσμιοποίησης στὴν περιοχή μας. 

Μικρὰ καὶ μεγάλα νησιὰ τοῦ Αἰγαίου θὰ πλημμυρίσουν ἀπὸ γειτονικοὺς μέχρι ἀπώτατους τουρίστες ποὺ θὰ ἀπολαμβάνουν τὸ εὔκρατο κλῖμα μας στηρίζοντας, βεβαίως, τὶς τοπικὲς οἰκονομίες. Στὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα, ἡ ἐγκαταλελειμμένη σήμερα χέρσα γῆ, θὰ καλλιεργεῖται ἀπὸ νιόφερτους γεωργοὺς ποὺ θὰ ἀξιοποιοῦν τὰ εὔφορα χώματά μας καὶ ζῶα, βοοειδὴ καὶ αἰγοπρόβατα, θὰ καταναλώνουν τὸ θαλερὸ χορτάρι τῆς ὑπαίθρου μας ποὺ σήμερα τὸ καίει ἀνεκμετάλλευτο ὁ ἥλιος.

Αὐτὴ ἡ ἀλλαγὴ στὴν ἀνθρωπογεωγραφία τῆς Πατρίδος μας, φυσικὸ εἶναι, νὰ φέρει ἀλλαγὴ καὶ στὴν πολιτισμικὴ εἰκόνα της. Τὰ μαθήματα στὰ σχολεῖα (κυρίως τῆς Ἱστορίας καὶ τῶν Θρησκευτικῶν), οἱ ἐθνικὲς γιορτὲς καὶ παρελάσεις, οἱ ἐθνικὲς ἀργίες καὶ τὰ σύμβολα, τὰ συνταγματικῶς κατοχυρωμένα, τὰ ἐργασιακῶς δεδομένα καὶ τὰ δημοσιονομικῶς κεκτημένα θὰ τροποποιηθοῦν, ἀπὸ πολὺ μέχρι καὶ ἄρδην. 


Αὐτὲς οἱ ἀλλαγὲς θὰ εἰσχωροῦν ἀργά, διάσπαρτα, ἀλλὰ μὲ σταθερὴ ροὴ μέσα σὲ κάθε κοινωνικὴ διαστρωμάτωση τῆς ἑλληνικῆς ζωῆς μας, γι’ αὐτὸ καὶ θὰ «χωνεύονται» εὔκολα. Θὰ γίνονται ἀβίαστα ἀποδεκτὲς ἀπὸ ὅλους μας, ὡς κατανοητὲς καὶ φυσιολογικές.

Οἱ μετακινήσεις τῶν πληθυσμῶν πάντοτε ἔφερναν σύγκρουση τῶν πολιτισμῶν, ἐπειδὴ ἡ ραχοκοκκαλιὰ κάθε πολιτισμοῦ εἶναι ἡ θρησκεία του. Ἐπειδή, ὅμως, ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι θρησκεία, γι’ αὐτὸ εἶναι ἀδήριτη ἀνάγκη νὰ διατηρήσουμε οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι (τελείως ἀνόθευτη) τὴν δογματική μας γνησιότητα καὶ (ὅσο γίνεται περισσότερο) τὴν ἐθνική μας ταυτότητα.

Ὅσοι θὰ ρθοῦν στὴν Πατρίδα μας πρέπει νὰ βροῦν ἕνα φιλόξενο καὶ συγχρόνως δυναμικὸ πολιτισμικὸ περιβάλλον: τὴν ἱστορικὰ παραδοσιακὴ ἑλληνικὴ ἀρχοντιὰ σμιλεμένη ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη χριστιανική μας πίστη. Νὰ μᾶς βροῦν στέρεους στὴν Πίστη μας, ὄχι χλιαρούς· νὰ μᾶς βροῦν ἀκλόνητους στὴν Παράδοσή μας, ὄχι «καλάμια ποὺ τὰ δέρνει ὁ ἄνεμος»· νὰ μᾶς βροῦν «μεγαλέμπορους» τῶν ἑλληνικῶν ἀξιῶν μας, ὄχι «ψιλικατζῆδες».

Χρειάζεται ἀποφασιστικότητα, ὄχι κοινωνικὴ δειλία, ὄχι πνευματικὴ καχεκτικότητα! Γονεῖς, δάσκαλοι, κληρικοί, πολιτικοί, στρατιωτικοί, δικαστικοί, χειρώνακτες, ὑπάλληλοι, τεχνοκράτες, ἐπιστήμονες, ἑρευνητές, ἐπενδυτὲς καὶ ἐπιχειρηματίες, ἄνδρες καὶ γυναῖκες νὰ πάρουμε στὰ σοβαρὰ τὸν ἱστορικό μας ρόλο. Μέχρι πρόσφατα, ἡ Ἱστορία ἔχει καταπιεῖ πολλοὺς λαούς ποὺ ἀδράνησαν μπροστὰ σὲ νέες προκλήσεις καὶ δυναμικότερες τακτικές.

Ὅσοι θὰ ρθοῦν στὴν Πατρίδα μας, ἂν μᾶς βροῦν σκυμμένους, θὰ μᾶς προσπεράσουν. Ἂν μᾶς βροῦν συνειδητοποιημένους καὶ ὄρθιους, θὰ σταθοῦν μπροστά μας. Θὰ σεβαστοῦν τὴν πνευματική μας παράδοση καὶ δίπλα μας, ἂς ἀναπτύξουν καὶ τὴν δική τους. Ὅμως· προσέξτε παρακαλῶ! εἶπα: «δίπλα μας», ὄχι «ἐπάνω» μας. 


Νὰ χτίσουν τὰ ἱερά τους, νὰ ἐμ-φανίσουν τὰ ἔθιμά τους, νὰ ἀναρτήσουν τὰ σύμβολά τους καὶ νὰ γιορτάσουν τὶς γιορτές τους, ἐπειδὴ ἡ ἑλληνικὴ δυναμικὴ ψυχὴ καὶ ἡ Ὀρθόδοξη χριστιανικὴ πνευματικότητα, δὲν ἔχουν νὰ φοβηθοῦν τίποτε ἀπολύτως. Ἀρκεῖ νὰ ὑπάρχουν! Ἦταν κι ἄλλες φορὲς στὴν ἱστορία μας ποὺ ζυμωθήκαμε μὲ ξένους καὶ «προχωρήσαμε» μαζί τους σὲ κάτι ἀνώτερο.

Ἐδῶ, σὰν καὶ νὰ σᾶς ἀκούω κάποιους νὰ μοῦ λέτε:


-Δὲν γίνεται νὰ ἀποφύγουμε ὅλη αὐτὴν τὴν δοκιμασία; 

-Λυπᾶμαι, ποὺ τὸ ὁμολογῶ, ἀλλὰ εἶναι ἀργὰ πλέον! Λυπᾶμαι ποὺ θὰ σᾶς στενοχωρήσω, ὅμως, σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τέσσερεις ἡμέρες μετὰ τὰ Χριστούγεννα, μνημονεύει τὴν σφαγὴ τῶν νηπίων ποὺ διέταξε ἐκεῖνος ὁ κακοῦργος Ἡρώδης. Ἂς μὴν ξεχνᾶμε κι ἐμεῖς ὅτι 250 μὲ 300.000 ἑλληνόπουλα σφαγιάζονται κάθε χρόνο μὲ ἔκτρωση. Ἤδη ἀπὸ τὸ 2017 οἱ γεννήσεις στὴν Πατρίδα μας εἶναι λιγότερες ἀπὸ τοὺς θανάτους. Αὐτὸς ὁ δείκτης δὲν ἀνατρέπεται πιά. Τὴν ἄδεια Χώρα μας θὰ ρθοῦν νὰ τὴν γεμίσουν ἄλλοι, ἐπειδὴ ἡ Ἱστορία δὲν ἀφήνει κενά, οὔτε κάνει χατήρια σὲ κανέναν. Μόνο ἡ μετάνοια γιὰ τὸ ἐθνικό μας ἔγκλημα θὰ μποροῦσε νὰ ἕλξει τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ὅμως θὰ ὑπάρξει;

Ἡ ὑποκρισία βασιλεύει: ἂν μιὰ μάννα πετάξει τὸ παιδί της σὲ κάδο ἀπορριμμάτων ἢ ἂν κάποιο βρέφος χρειάζεται μετακομιδὴ στὸ Ἐξωτερικὸ γιὰ σπάνια θεραπεία, τότε ξεσηκώνεται τὸ πανελλήνιο! Ἂν τὸ ἴδιο παιδί, λίγες μέρες νωρίτερα σφαγιάζονταν σὲ ἰατρεῖο, δὲν θὰ τὸ νοιάζονταν κανείς. Ἂν ἦταν σκυλάκι, ὅμως, θὰ τὸ προστάτευαν οἱ νόμοι!

Εἶναι ἐντολὴ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας νὰ κρούσουμε σήμερα τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Ἂν σταματήσουμε οἱ Ἕλληνες νὰ αὐτοκτονοῦμε ἐθνικά, τότε θὰ συνεχίσουμε νὰ ὑπάρχουμε. Ἂν σταματήσουμε τὴν ἁμαρτία αὐτή, τότε θὰ μποροῦμε νὰ ἐλπίσουμε στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ἀλλιῶς, ἂς ἓτοιμαστοῦμε νὰ δοῦμε τὴν Χώρα μας σταυροδρόμι ὅπου θὰ κονταροχτυπιοῦνται λαοὶ καὶ πολιτισμοί, μέχρις ὅτου ἐπικρατήσει ὁ ἰσχυρότερος. Λύσεις ὑπάρχουν, ἀρκεῖ νὰ τὶς ἀποφασίσουμε ὡς Χριστιανοί, ὡς Ἕλληνες, ὡς ἄνθρωποι.«Πᾶνος» 

22 σχόλια:

 1. Το ίδιο σκέφτηκα και εγώ, την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη. Αλλά ετούτος εδώ, είναι θρησκευτικός ηγέτης και όχι πολιτικός. Είναι ανήκουστο να μας προτρέπει να δεχθούμε την αποκαθήλωση των Εθνικών και θρησκευτικών μας συμβόλων, την αλλαγή του μαθήματος των θρησκευτικών, να παντρέψουμε τα παιδιά μας με αλλόθρησκους (χωρίς να έχουν βαπτιστεί πρώτα Χριστιανοί Ορθόδοξοι).
  Αντί να μας προτρέπει να γίνουμε ιεραπόστολοι για να τους κατηχήσουμε στην Ορθοδοξία, μας προτρέπει να δεχθούμε την άλωση της πατρίδας μας, από Μωαμεθανούς, στην πλειοψηφία τους φιλότουρκους Πακιστανούς, οι οποίοι έχουν εντολή από το Κοράνι, να μας εξολοθρεύσουν.
  Το καλύτερο είναι πως χαίρεται που θα καταργηθούν τα βόρεια σύνορά μας έτσι ώστε οι Βαλκάνιοι γείτονές μας να έχουν πρόσβαση στην "άσπρη θάλασσα", το Αιγαίο μας!
  Εξισώνει τους παλλινοστούντες Έλληνες, τους Βορειοηπειρώτες, το αίμα μας, με τους Μωαμεθανούς απρόσκλητους εισβολείς, που ήρθαν για να ζήσουν εις βάρος μας, από τα επιδόματα του κράτους μας και τις παρανομίες που όλο και αυξάνουν στις ημέρες μας. Ακόμα και η φουλ λαθρόφιλη Σουηδία, πλέον δεν τους θέλει και τους διώχνει. Θέλουν να ζουν παρασιτικά.
  Τα χωριά ερήμωσαν διότι το κράτος μας συστηματικά έπληξε την πρωτογενή παραγωγή. Κανένας λαθρομετανάστης δεν θα πάει στα χωριά, όλοι στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη θα πάνε!
  Ανήκουστα πράγματα, ούτε το ΚΕΕΡΦΑ και το ΑΝΤΑΡΣΥΑ τόλμησαν να εκστομίσουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ἀδελφὲ μου Ἀνατόλιε, πές μου πότε ἄνοιξε τὸ στόμα του καὶ δὲν κατασκανδάλισε τὸν κόσμο;

  Γιὰ αὐτὸ ἔγραψα στὸ σχόλιό μου, πὼς ξεπέρασε καὶ τοὺς προδότες πολιτικοὺς μας.

  Τὸ γράφω καὶ θὰ τὸ γράφω συνέχεια: Ὅλα αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν στὴν πατρίδα μας καὶ αὐτὰ ποὺ θὰ ἔρθουν άκόμα (πολὺ χειρότερα), εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀποστασίας μας ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ μόνο ἡ μετάνοια καὶ ἡ ἐπιστροφὴ σὲ Ἐκεῖνον θὰ μᾶς σώσει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πλέον νομίζω πως μόνο με πόλεμο, ίσως μετανοήσουμε και συνέλθουμε κάπως.
   Αξίζουμε 100% τους πολιτικούς, εκκλησιαστικούς και στρατιωτικούς μας άρχοντες. Το κράτος μας είναι οικτρό, ενώ οι Τούρκοι δίπλα μας, γιγαντώθηκαν.

   Διαγραφή
  2. Συμφωνοῦμε ἀπόλυτα Ἀνατόλιε, ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει τὰ τόσα δεινὰ ποὺ μᾶς ἔχουν βρῆ καὶ θὰ μᾶς βροῦν, μήπως καὶ μέσῳ αὐτῶν μπορεῖ νὰ μετανοήσουμε.

   Στὴν οὐσία μᾶς καλεῖ σὲ μετάνοια.

   Διαγραφή
  3. Καλή και ευλογημένη χρονιά. Έμεινες στα πρώτα πράγματα που είπε τα οποία τα σερβίρουν οι πολιτικοί που ψηφίζουμε και δεν σε άγγιξαν οι 300000 εκπτώσεις που γίνονται στην πατρίδα μας κάθε χρόνο. Αυτό το αθώο αίμα έλεγε ο γέροντας Παΐσιος θα μας πνίξει. Η αιτία αδελφεμου είναι αυτό γιατί έχει φύγει η χαρη του Θεού από τους Έλληνες και θα πληρώσουμε την αποστασία αυτή με βαριά τιμωρια. Αυτό είναι γενοκτονία.

   Διαγραφή
  4. Καλὴ καὶ εὐλογημένη χρονιὰ εὔχομαι καὶ σὲ ἐσένα ἀδελφέ!

   Πολὺ φοβᾶμαι ἀδελφέ μου πὼς δὲν γνωρίζεις τίποτα γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ συγκεκριμένου μητροπολίτου.
   Μᾶλλον ἐσὺ ἔμεινες μόνο σὲ αὐτὸ ποὺ εἶπε, ὁ ὁποῖος σὲ διαβεβαιῶ δὲν τὸν ἀγγίζει καθόλου αὐτὸ τὸ θέμα, ἀλλὰ ἁπλᾶ τὸ χρησιμοποιεῖ γιὰ νὰ περάση στὸν κόσμο τὶς πλᾶνες του καὶ τὰ νεοταξίτικα προδοτικὰ μηνύματα πίστεως καὶ πατρίδος.

   Καὶ βέβαια μᾶς ἀγγίζει τῶν θέμα τῶν ἐκτρώσεων καὶ ἔχουμε ἀναρτήσει ἀρκετὰ ἄρθρα γιὰ τὸ θέμα αὐτό.

   Καὶ βέβαια ἔχει φύγει στὸ μεγαλύτερο μέρος ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ὄχι μόνο ἀπὸ αὐτό, ἀλλὰ μαζὶ μὲ αὐτὸ καὶ πιθανὸν ἡ μεγαλύτερη αἰτία τῶν δεινῶν ποὺ περνᾶμε καὶ ποὺ θὰ ἔρθουν ἀκόμα χειρότερα σύμφωνα μὲ κάποιους φωτισμένους Πατέρες, εἶναι ὁ σοδομισμός.

   Μὲ λίγα λόγια, ὅπως ἔγραψες καὶ ἐσὺ, αἰτία τῶν πάντων ποὺ συμβαίνουν στὴν πατρίδα μας, εἶναι ἠ ἀποστασία μας ἀπὸ τὸν Θεό.

   Πέρα ἀπὸ τὴν εὐθύνη τοῦ λαοῦ, ποὺ εἶναι καὶ ἡ μεγαλύτερη, ἔχουν τεράστια εὐθύνη ὅλοι αὐτοὶ οἱ προδότες μητροπολίτες πίστεως καὶ πατρίδος, ποὺ ἀντὶ νὰ κατηχήσουν τὸν λαὸ σύμφωνα μὲ τὸν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου, τὸν σπρώχνουν καθημερινὰ στὶς παγίδες τῆς δαιμονικῆς νεοταξίτικης γραμμῆς, ποὺ τὴν συγκεκριμένη περίοδο, κατὰ τὶς ἐντολὲς τοῦ Πάπα τῆς ἀνατολῆς Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, κάνοντας ἀπὀλυτη ὐπακοή, προσπαθοῦν νὰ μᾶς ἑνώσουν μὲ τὸν παπισμὸ καὶ τὴν Οὐνία καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη, πᾶνε νὰ μᾶς ἁλώσουν σὰν ἔθνος καὶ σὲ λίγα χρόνια νὰ πάψουμε νὰ ὐπάρχουμε, ἀλλὰ νὰ ἤμαστε ἔνας ἀχταρμάς καὶ πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτὰ οἱ ΗΠΑ.

   Γενοκτονία θὰ ἔχουμε πολὺ χειρότερη ἄν θὰ συνεχίσουμε νὰ ἐπιτρέπουμε αὐτὴ τὴν εἰσβολὴ τῶν παράνομων μεταναστῶν, τὴν ὁποία εἰσβολὴ στηρίζει καὶ προσπαθεῖ νὰ μᾶς πείση αὐτὸς καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἱεράρχες μαζὶ με τοὺς πολιτικούς, ὅτι θὰ εἶναι καλὸ γιὰ ὅλους μας.

   Θὰ εἶναι καλὸ νὰ ζήσουμε πάλι μιὰ Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία.

   Γενοκτονία, εἶναι ἀκόμα μεγαλύτερη νὰ βγάλης τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ καὶ αὐτὸ κάνουν ὅλοι οἱ σημερινοὶ ἱεράρχες μὲ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις.

   Ἀδελφέ μου δὲν εὐελπιστοῦμε ὅτι μποροῦμε νὰ ἀλλάξουμε ἐμεῖς κάτι στὴν κατάντια ποὺ φτάσαμε.
   Ἀνθρωπίνως εἶναι ἀδύνατον, ἀλλὰ μέ προσευχὴ καὶ μετάνοια ἴσως παρακινήσουμε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπέμβει.

   Ἀλλὰ δὲν φτάνει μόνο αὐτό, χρειάζεται καὶ ὁ αὐστηρὸς ἔλεγχος καὶ ἠ σθεναρὴ ἀντίδρασις καὶ ἡ ὁμολογία μας, ὅπως ἔκαναν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ γι αὐτὸ ἔχουμε ἀκόμα Ἐκκλησίες καὶ τελοῦνται Θεῖες λειτουργίες καὶ τὰ διάφορα μυστήρια καὶ ἀκολουθίες, ὅπως ἔκαναν οἱ ἥρωες τοῦ 1821, γιὰ αὐτὸ ὐπάρχουμε ἀκόμα σὰν Ἕλληνες.

   Μὲ ὅλη αὐτὴ τὴν ἀδράνεια καὶ ἀδιαφορία μας, σὲ λίγα χρόνια δὲν θὰ ὑπάρχη τίποτα ἀπ᾿ ὅλα αὐτὰ ἀδελφέ μου.

   Βιάστηκες νὰ βγάλης συμπέρασμα γιὰ μένα ἀδελφέ, ποὺ τὸ μόνο ποὺ εἶπε σωστὸ ἀπ᾿ ὅλο τὸ κήρυγμά του (προπαγάνδα ὑπέρ τῆς ἱσλαμοποιήσεως τῆς Ἑλλάδος), ἦταν αὐτὸ γιὰ τὶς ἐκτρώσεις καὶ γιὰ τὸ ὁποῖο εἶμαι ἀπόλυτα σύμφωνος, τὸ ὁποῖον ὅμως δὲν ἀναιρεῖ ὅλο τὸ ὑπόλοιπο κατάπτυστο καὶ προδοτικό του κήρυγμα.

   Διαγραφή
 3. Ὁμολογία ἧττας. Δημόσια ἀποδοχή τοῦ ἑωσφορικοῦ ἐποικισμοῦ τῆς Πατρίδας μας ἀπό στίφη ἐχθρῶν τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγιᾶς μας.
  Οἱ πάντες στό κόλπο...!
  Καί οἱ μητροπολίτες μαζί...!

  Στίς Πρέσπες, ἁπλῶς ἐσιώπησαν...
  Τώρα, τόν ἑωσφορικό ἐποικισμό τῆς Πατρίδας μας τόν προπαγανδίζουν κι ὅλας!!!

  Οἱ οἰκουμενιστές ἐπίσκοποι (δηλαδή, οἱ αἱρετικοί...) ΔΕΝ παραδέχονται σύνορα καί ἐθνότητες, τά ὁποῖα ὁ ἵδιος ὁ Θεός ἔθετο (Ἀπ. Παῦλος). Οἱ δεσποτάδες μας πρῶτα-πρῶτα πρόδωσαν τήν Πίστη τῶν Ἁγίων μας Πατέρων (Κολυμπάρι..., κλπ).
  Τώρα, μπροστά στήν προηγηθεῖσα προδοσία τῆς Πίστεως, κάθε ἄλλη προδοσία εἶναι πανεύκολη...


  Ἐδῶ στήν Μακεδονία μας κάναμε 500 χρόνια γιά ν' ἀπαλαγοῦμε ἀπό τά τζαμιά καί τώρα τούς καλωσορίζουμε ξανά καί αἰσθανόμαστε καί ἱκανοποιημένοι ἀπό πάνω γιά τό τάχα ξαναζωντάνεμα τῆς ἐγκαταλελημένης ὑπαίθρου;;;!!! Γιά τήν τάχα εἰρηνική συνύπαρξη μέ τούς ἀμετανόητους ἐχθρούς τῆς Πίστεώς μας καί τῆς Πατρίδος μας! Γιά τήν ἵδρυση οἰκογενειῶν ἀνάμεσα σέ Ἕλληνες Ὀρθοδόξους καί τῶν πάσης προελεύσεως ἀλλοθρήσκων!

  Οἱ ἐκκλησιαστικοί μας ἀξιωματοῦχοι γενικῶς ἀδράνησαν στίς Πρέσπες, ἀδιαφόρησαν στήν ψήφιση ἀναρρίθμητων ἀντίχριστων νόμων, φάνηκαν ὁλίγιστοι στό ζήτημα τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, πρόδοσαν τήν Πίστη τῶν Ἁγίων μας Πατέρων στό Κολυμπάρι καί τώρα -γιά λόγους πού αὐτοί γνωρίζουν- φέρονται ἄκρως ἐνδοτικῶς στό προκῦψαν θέμα τοῦ ἑωσφορικοῦ ἐποικισμοῦ τῆς Πατρίδος μας.

  Ὁ λαός ἀσφαλῶς καί εἶναι συνυπεύθυνος γιά τήν γενικευμένη κατάντια μας, ἀλλά τήν κύρια εὐθύνη φέρουν οἰ θεσμικοί ἀξιωματοῦχοι, πού ἐδῶ καί πάρα πολλές δεκαετίες τόν κρατάνε (τόν λαό) ἐν ὑπνώσει. Τούς βολεύει φαίνεται...

  Μετά ἀπό τήν προδοσία τῆς Πίστεως, οἱ ἄμβωνες ἐσίγησαν. Καταλαβαίνετε, τώρα, γιατί βολεύονται μέ τόν λαό ἐν ὑπνώσει...
  Ἐάν ὁ λαός ξυπνήσει καί ἀντιληφθεῖ τό τί γίνεται σέ θέματα Πίστεως καί Πατρίδος, θά τούς πάρει παραμάζωμα.
  Ὁ Ἅγιος γέροντάς μας Παΐσιος, πού προεῖδε ὅλα αὐτά τά πράγματα εἶχε πεῖ καί τό ἑξῆς σχετικό: Θά πάρει ὁ Θεός τήν σκοῦπα καί ὅλους αὐτούς θά τούς καθαρίσει...

  Μοναδική μας ἐλπίδα εἶναι ὀ Χριστός. Ἄς προσευχηθοῦμε θερμά στόν Κύριό μας νά μᾶς στείλει ἀξίους ἡγέτες.

  ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀληθῶς ἐτέχθη ἀδελφέ!

   Πολὺ σωστὸ τὸ σχόλιό σου καὶ συμφωνοῦμε σὲ ὅλα, μὲ μιὰ μικρὴ ἐπιφύλαξη σὲ δύο σημεῖα.

   1. Τὶ ἐννοεῖς μὲ τὸ «Ὁμολογία ἧττας»;

   Ἐξ ὅσων γνωρίζουμε καὶ καταλαβαίνουμε, αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ὅπως καὶ πολλοὶ ἄλλοι ταγοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι σὲ ἐντεταλμένη ὑπηρεσία ἀπὸ τὴν Μασονία καὶ τὴν Ν.Τ.Π. οἰκειοθελῶς, δὲν εἶναι ὅλοι ἐκβιαζόμενοι.
   Εἶναι καθαρὰ συνειδητοὶ προδότες Πίστεως καὶ Πατρίδος μὲ παντελῆ ἔλλειψη πίστεως.

   2. Μὲ ὅσα μπορῶ καὶ γνωρίζω, τὴν μεγαλύτερη εὐθύνη γιὰ τὴν σημερινὴ κατάντιά μας, μᾶλλον τὴν ἔχει ὁ λαὸς.
   Ὁ λαὸς ἀποστάτησε ἀπὸ τὸν Θεὸ, ἔβγαλε τὸν Χριστὸ ἀπὸ τὴν ζωή του καὶ προχωρᾶ στὸ σκοτάδι χωρὶς νὰ ἀντιλαμβάνεται σὲ ποιὰ κατρακύλα βαδίζει καὶ τὶ ἀκόμα μᾶς περιμένει.

   Μακρυὰ ἀπὸ τὸν Χριστὸ ποὺ εἶναι Φῶς, ὁ ἄνθρωπος προχωρᾶ στὸ σκοτάδι καὶ ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ πέφτει στὶς παγίδες τοῦ διαβόλου τὶς ὁποῖες δὲν μπορεῖ νὰ διακρίνει.

   Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἔχει πεῖ: «Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν»

   Ἀφοῦ λοιπὸν χάθηκε ἡ πίστις μας, χάθηκαν μαζὶ καὶ ἡ παλληκαριά, ὁ πατριωτισμός, ἡ ἀντίδρασις, ἡ ὑπερηφάνεια καὶ ἀντικαταστάθηκαν μὲ ἀδράνεια, ἀδιαφορία, μὲ τὸν ἀτομισμό, μὲ τὸ βόλεμα, ἀλλὰ κυρίως χάσαμε τὸν μεγάλο βοηθὸ καὶ προστάτη μας, τὸν Χριστό, χάσαμε τὴν Παναγία μας, τοὺς ἁγίους μας διότι οἱ ἴδιοι τοὺς βγάλαμε ἀπὸ τὴν ζωή μας καὶ ἀφήσαμε ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἐχθροὺς Πίστεως καὶ Πατρίδος, νὰ δροῦν ἀνενόχλητοι!

   Ἐὰν ρίξουμε τὴν εὐθύνη πάνω μας, ἴσως ἔτσι ἔρθει καὶ ἡ μετάνοια μέσα μας, ἔρθει καὶ ἡ θερμὴ προσευχὴ καὶ ἐπακολουθήση τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου μας καὶ μᾶς βγάλη ἀπὸ αὐτὴ τὴν δεινὴ κατάσταση ποὺ περιήλθαμε.

   Καλὴ καὶ εὐλογημένη χρονιὰ σοῦ εὐχόμαστε!

   Διαγραφή
 4. ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΓΡΑΨΩ....ΘΕΛΩ ΜΟΝΟ ΝΑ ΚΛΑΨΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΜΑΣ ΣΑΝ ΕΘΝΟΣ.
  ΚΑΝΕΙΣ ΣΧΕΔΟΝ ΔΕΝ ΣΗΚΩΝΕΙ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΠΛΗΝ ΟΛΙΓΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΠΟΤΑ ΠΑΛΙ.
  ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΧΟΥΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟΥΜΠΑ...ΤΑ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ.
  ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΕΛΠΙΖΟΜΑΣΤΕ.
  Η ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ.
  ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ. ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΛΙΓΟΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα Ζήνα, χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα!

   Συμφωνοῦμε ὅτι ποτὲ δὲν πρέπει νὰ ἀπελπιζόμαστε, ἡ ἀπελπισία ὅπως ἔγραψες εἶναι τοῦ διαβόλου, δὲν εἶναι γνώρισμα Χριστιανοῦ.

   Θερμὴ προσευχὴ καὶ μετάνοια περιμένη ὁ Χριστὸς ἀπὸ ἐμᾶς καὶ ὅλα αὐτὰ ποῦ περνᾶμε, τὰ ἐπιτρέπει πρὸς παίδευσή μας καλῶντας μας ἔτσι, νὰ ἐπιστρέψουμε σὲ Ἐκεῖνον, στὴν πίστιν μας καὶ στὶς ρίζες μας ὅπου ἐγκαταλείψαμε.

   Καλὴ καὶ εὐλογημένη χρονιά!

   Διαγραφή
 5. α)Ο Μητροπολιτης εχει δικιο και β)Ο Χριστος δεν ειναι ανθρωπος αλλο ο Χριστος αλλο ο ανθρωπος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δὲν μᾶς εἶπες σὲ τὶ ἔχει δίκιο, ἀλλὰ μᾶλλον πρακτοράκι εἶσαι...

   Ὅσο γιὰ τὸ δεύτερο, ἄν δὲν εἶσαι ἄθεος, θέλεις πολὺ διάβασμα καὶ κατήχηση, αὐτὸ εἶναι τὸ ἐλάχιστο ποὺ μπορῶ νὰ σοῦ πῶ.

   Διαγραφή
 6. Η κόλαση όπως και ο παράδεισος έχουν άπειρες μονές δέσποτα.
  Καλή μετάνοια.
  Καλή χρονιά σε όλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Καλὴ χρονιὰ καὶ εὐλογημένη καὶ σὲ ἐσένα φίλε Σάμιε καὶ στὴν οἰκογένειά σου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Πατερ γνωριζεις για την δευτερα παρουσια ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ? αν ναι γνωριζεις το κρινε ζωντας και νεκρους?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Αντί για ηρεμιστικό για εμένα, τού έχω κρατήσει (γιατί δεν διαφέρει σε τίποτα από τους προδότες πολιτικούς μας) επίσης μια γραβάτα τρίχινη...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προσωπικὴ μου ἐκτίμηση· εἶναι χειρότερος, εἶναι προδότης πίστεως καὶ Πατρίδος.

   Διαγραφή
  2. Ακριβώς!

   Σάς Εύχομαι ολόψυχα Καλή Χρονιά αγαπητέ Πάνο!

   Διαγραφή
  3. Μια συμβουλή του Αγίου Ισαάκ του Σύρου: " Αν δεν έχεις ορθή γνώση για το Θεό, δε γίνεται να κινηθεί μέσα σου η αγάπη γι'Αυτόν. Δεν μπορείς να αγαπήσεις το Θεό, αν δεν τον δεις. Και το να δεις το Θεό, σημαίνει να έχεις ορθή γνώση γι' Αυτόν".

   Διαγραφή
  4. Σὲ εὐχαριστοῦμε πολὺ Κώστα καὶ ἀντευχόμεθα σὲ ἐσένα καὶ τὴν οίκογένειά σου!

   Διαγραφή
 10. Εντάξει, αυτός είναι ένας αχρείος, άθλιος καί ελεεινός αντίχριστος υπηρέτης καί προπαγανδιστής τής Νέας Τάξης, άλλο είναι τό θέμα: πρός ποίους απευθυνόταν; Στό εκκλησίασμα θά μου πήτε...καί κάθονταν καί τόν άκουγαν...καί δέν διεμαρτυρήθη ουδείς! Καί έχει γύρω του ένα σωρό παρατρεχάμενους που τόν γλείφουν μέ τό "σεβασμιώτατε". Εφόσον η τοπική κοινωνία τόν ανέχεται, βρίσκει καί τά κάνει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ἀκριβῶς ἔτσι εἶναι ἀδελφέ μου, καὶ πολὺ συχνὰ αὐτὸ τονίζω στὰ σχόλιά μου καὶ στὶς ἀπαντήσεις μου σὲ διάφορους σχολιαστές.

  Τὴν μεγαλύτερη εὐθύνη τὴν ἔχουμε ἐμεῖς, ὁ λαὸς καὶ ὄχι αὐτοὶ ποὺ βρίσκουν ἔδαφος ὅπως εἶπες καὶ κάνουν αὐτὰ ποὺ κάνουν.

  Καὶ ἡ δικαιολογία πὼς ὁ κόσμος εἶναι ἀκατήχητος ἀπὸ τοὺς ἰερεῖς καὶ οἱ πολιτικοὶ τοὺς ἀποκρύπτουν τὴν ἀλήθεια, σὲ ἕνα πολὺ μικρὸ μέρος ἰσχύει.

  Αὐτὸς ποὺ ἔχει καλὴ προαίρεση καὶ θέλη νὰ μάθη, ἰδίως σήμερα μὲ τὸ ἴντερνετ, θὰ μάθη.
  Ἀλλά, οἱ περισσότεροι δὲν θέλουν νὰ ξέρουν, δὲν θέλουν νὰ μάθουν διότι θὰ ξεβολευτοῦν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή