Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΟΥ ΕΜΠΝΕΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ.


Αγίασον αυτούς εν τη αλήθεια σου (Ιωάν. 17, 17)

Όταν μία μητέρα οδεύει προς τον θάνατο, ανησυχεί περισσότερο για τα παιδιά της πού αφήνει πίσω, παρά γιά τον εαυτό της. Τέτοιος είναι ό δεσμός της μεγάλης αγάπης.

Ό Κύριος Ιησούς Χριστός είχε ακόμη μεγαλύτερη Αγάπη γιά τούς μαθητές Του, άπ’ όση μια μητέρα γιά τα παιδιά της. Οδηγούμενος στον θάνατό Του, ό Κύριος προσευχόταν στον ουράνιο Πατέρα Του γιά τούς μαθητές Του.

 
Δεν προσευχόταν επειδή ό ’Ίδιος αδυνατούσε να τούς βοηθήσει• προσευχόταν στον Πατέρα Του γιά να δείξει την Αγάπη Του προς τον Πατέρα και την ενότητά Του με Αυτόν! 

Αλλά γιατί τότε αποδίδει την Αλήθεια στον Πατέρα Του, ενώ προηγουμένως είχε αναφερθεί στο Πνεύμα της αληθείας (Ίωάν. 14, 17), λέγοντας στους μαθητές Του: το Πνεύμα της αληθείας οδηγήσει υμάς εις πάσαν την άλήθειαν (Ίωάν. 16, 13); 
Γιά να καταδείξει ότι ό Πατήρ και το 'Άγιο Πνεύμα είναι ίσοι! Στην αρχή δεν είχε πει γιά τον Εαυτό Του: Εγώ ειμί ή οδός και ή αλήθεια και ή ζωή (Ίωάν. 14, 6); 
Μετά δεν αποκάλεσε το 'Άγιο Πνεύμα, τον Παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας; Ό ίδιος Αύτός αποδίδει τώρα την αλήθεια και στον Πατέρα, λέγοντας: άγίασον αυτούς εν τη αληθείας σου

Όποιος βλέπει κάποια αντίθεση, στα παραπάνω, απλώς δεν κατανοεί τον Θεό ώς ενότητα και Τριάδα, Ενότητα Ουσίας και Τριάδα Προσώπων. 

Ό Κύριος, με το να αποδίδει την αλήθεια ώς ουσιώδες ιδίωμα για κάθε Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, καταδεικνύει το ισότιμον του Πατρός και τού Υιού και τού Αγίου Πνεύματος. 
Διότι εάν ένα από τα Πρόσωπα της άγιας Τριάδος κατείχε λιγότερη αλήθεια, τότε αυτό το πρόσωπο θά ήταν, κατά την Ουσία, κατώτερο από τα δύο άλλα Πρόσωπα. Με μία ελάττωση της αλήθειας, επέρχεται επίσης και μια ελάττωση της δυνάμεως, της αγάπης και της σοφίας. 
Επομένως, ό Κύριος αναφέρεται εξίσου στον εαυτό Του, στον Πατέρα και στο 'Άγιο Πνεύμα, ώς Αλήθεια, ώστε οι άνθρωποι να γνωρίσουν και να πιστέψουν στην πλήρη εν μια ουσία ενότητα τους (σ.τ.μ. ένν. όμοουσιότητα). 
Επομένως, ουδείς εκ των πιστών ας μη φρεναπατάται από κανένα ψευδός και πλάνη πού μιλούν γιά ανισότητα μεταξύ των Προσώπων της άγιας Τριάδος!

Ό καθένας μας οφείλει να κοπιάζει γιά να καθαρίζει την καρδιά του από την αμαρτία, έτσι όπως θά καθάριζε έναν καθρέφτη. 
Μόνον τότε μπορούμε να δούμε καθαρά και όντως ν’ αντιληφτούμε τη μεγάλη αλήθεια της ισότητας ανάμεσα στον Πατέρα και τον Υιό και το 'Άγιο Πνεύμα.
 
ΤΩ Τριαδική και Θεία Αλήθεια, φώτισον και σώσον ημάς! Ότι Σοι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.
«Πᾶνος» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου