Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

Κων/νος Σακελλαρίου .ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΘΕΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ.Ό ιατρός Κων/νος Σακελλαρίου (1856-1916), γυιός Ίερέως, σπούδασε ιατρική στή Γαλλία όπου και έχασε τήν πίστη του. 

«Πολλές φορές κρατώντας τό περίστροφο στό χέρι, τό ακουμπούσε στό στήθος του ή στόν κρόταφο, αλλά τό περίστροφο δέν εκπυρσοκροτούσε — σάν νά μήν ήθελε νά ύπακούση. 

Εστρεφε τότε πρός τά έξω τό πιστόλι του και τότε εκπυρσοκροτούσε. Τό γεγονός αύτό τού έκανε μεγάλη έντύπωσι, άν και δέν ήταν σέ θέσι νά έννοήση ότι αύτό ήταν έπέμβασι τής θείας Προνοίας. Θυμήθηκε, όμως, άμυδρά τή σεβάσμια μορφή του πατέρα του.

Και σέ άλλη περίπτωσι ό νεαρός γιατρός άποφάσισε νά θέση τέρμα στή ζωή του. Είχε πάει στό Παρίσι και ήταν καλοκαίρι. Εμενε σέ ξενοδοχείο. 

Τό βράδυ άνέβηκε νά κοιμηθή στήν ταράτσα και, μάλιστα, πάνω στό πεζούλι, μέ τήν άπόφασι νά πέσει κατω κατά τόν ύπνο του και νά γκρεμισθή στό δρόμο χωρίς νά τό καταλάβη. Αλλά και εδώ οί ελπίδες του διαψεύσθηκαν.

Τή νύκτα έπεφτε άπό τό μέσα μέρος και ποτέ πρός τά έξω, όσες φορές κι άν επιχείρησε. Κάτι παρόμοιο δοκίμασε και στην όχθη του Σηκουάνα, αλλά κι εδώ τό ίδιο άποτέλεσμα. 

Το γεγονός αυτό του έκανε μεγάλη εντύπωση»Βλέπουμε στά περιστατικά αύτά τή φανερή έπέμβαση Θεού στό μετέπειτα πιστό παιδί του.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

ΑΡΧΙΜ Ιωάννου ΚΩΣΤΩΦ ΘΕΟΣ ΕΦΑΝΕΡΩΘΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΘΕΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ.

Πηγή:http://apantaortodoxias.blogspot.com/
«Πᾶνος» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου