Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019 ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 23.5.2019 
 
Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕ  - ΟΥΤΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΘΑ
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030  210-3254321-2,    fax 210-3236978
Facebook: Τάμα Έθνους (Φωτεινή Γραμμή
Twitter: @PANEL_TAMA
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008
Α.Φ.Μ. 998406487 ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019
                                                                                      23. 5.2019
Ἀγαπητοὶ φίλοι,


1.Ὅπως ἐπανειλημμένως καὶ πρὸ πολλοῦ ἔχουμε τονίσει προφορικῶς ἀλλὰ καὶ γραπτῶς, ἐπ'οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἀτιμάζωμε τὸν Τίμιον Σταυρὸν θέτοντας αὐτὸν μπροστὰ σὲ ὀνόματα ἀθέων, ἀπίστων, ἀμοραλιστῶν οἱ ὁποῖοι, ὄχι μόνον στεροῦνται ἀρίστης ἔξωθεν καλῆς μαρτυρίας, ἀλλὰ ἀπεναντίας πιστεύουν, βιώνουν καὶ ἐνεργοῦν ἄκρως ἀντίχριστα, ψηφίζοντας τρισάθλιους νόμους, διὰ τὴν ἀποδόμησιν τῶν λαϊκῶν κατακτήσεων, τῶν ἱερῶν καὶ ὁσίων τῆς φυλῆς μας καὶ διὰ τὴν συρρίκνωσιν τῶν ἐθνικῶν συνόρων, ὅπως σκοπίμως ἢ ἀφελῶς διέδωσε ἡ τότε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Ἄννα Ψαρούδα-Μπενάκη κατὰ τὴν πρώτην ὁρκωμοσία τοῦ τότε Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια τὴν 12.3.2006  (https://www.youtube.com/watch?v=fhMxXhrzQ4c)

Οὐδείς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ εἶναι προδότης τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων τῆς φυλῆς μας και τῆς ὡραιοτάτης πατρίδος μας, ἀλλὰ ὅλοι μας πρέπει νὰ ἀντισταθοῦμε μὲ κάθε νόμιμον καὶ θεμιτὸν μέσον διὰ νὰ ἀποτραποῦν αὐτὰ τὰ ἔκτροπα διὰ τὰ ὁποῖα ἐχύθησαν ἀμέτρητοι ποταμοὶ αἵματος!!!!....

Ἐμεῖς δὲν ἀντιστρατευόμεθα κανένα ποὺ ἀγαπᾶ τὸν Χριστὸ καὶ ὑπηρετεῖ τὴν Ἑλλάδα.

2.Ὅλοι ὅσοι ὁμολογοῦν μὲ λόγια καὶ μὲ ἔργα Ἰησοῦν καὶ Τοῦτον Ἐσταυρωμένον καὶ Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν νὰ ὑπερψηφίζωνται τιμώντας τὸν Τίμιον Σταυρὸν θέτοντὰς αὐτὸν μπροστὰ ἀπὸ τὸ ὄνομα αὐτῶν.

Αὐτὰ φρονοῦμεν ἐμεῖς καὶ αὐτὰ ἐπιβάλλεται νὰ προασπιζώμεθα.

3.Μακάρι νὰ ἑνώνοντο καὶ ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἔχουν ἀγαθὲς προθέσεις, νὰ ἐσχημάτιζαν ἕνα πυρήνα, ἀφήνοντας στὴν ἄκρη τὸν ἄμετρον ἐγωισμὸν τοῦ «ἀρχηγοῦ».

Νὰ ὑπέγραφαν πρωτόκολλον τιμῆς ὅτι ὁ ἐν λόγῳ πυρὴν θὰ διοικεῖται συλλογικῶς καὶ εἰς περίπτωσιν θανάτου ἢ ἀποχωρήσεως κάποιου ἀπὸ τὸν ἐν λόγῳ πυρῆνα, ἀμέσως ἡ ἕδρα θὰ ἐπιστρέφῃ στὸν πυρήνα διὰ νὰ καταλαμβάνῃ τὴν ἐν λόγῳ ἕδρα ὁ ἑπόμενος ἐπιλαχών, μέχρι νὰ τροποποιηθῇ πρὸς τοῦτο καὶ τὸ Σύνταγμα.

4. Τοιουτοτρόπως θὰ εἶχαν δημιουργηθῆ οἱ συνθῆκες, ὥστε μὲ τὴν ἑνότητα ὅσων ἔχουν πράγματι ἀγαθὲς προθέσεις, νὰ σχηματιζόταν ἀξιόμαχο πολιτικὸ κόμμα, ποὺ μὲ ἀξιώσεις θὰ διεκδικοῦσε τὴν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση στὶς ἑπόμενες ἐκλογὲς καὶ τὴν πλειοψηφία στὶς μεθεπόμενες, μὲ τὴν ἀνάλογη ὀργάνωση δεοντολογία κλπ .

Μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς μας διακηρύττουμε πρὸς ὅλους: «κάτω τὰ βρώμικα, ἄθεα, ἀπάνθρωπα, ἀντεθνικὰ καὶ ἀνήθικα χέρια τῶν ἀντιχρίστων δυνάμεων… Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀποδομεῖτε τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς φυλῆς μας καὶ νὰ πληγώνετε τὴν Ἑλλάδα μας καὶ τὶς λαϊκὲς κατακτήσεις…».

Καὶ τώρα τὶ κάνουμε;

Ἄς συλλογισθοῦμε σωστὰ στὶς ἐκλογὲς ποὺ εἶναι αὔριο, ἄς ψηφίσουμε ὅ,τι μᾶς φωτίσῃ ὁ Θεός, ἀρκεῖ νὰ ὀφελεῖται ἡ Ἑλλάδα, οἱ Ἕλληνες καὶ ἡ Ὀρθοδοξία.

Ἄς γνωρίζουν Ἕλληνες βουλευτὲς καὶ Εὐρωβουλευτές, ὅτι μὲ ἕνα ἁπλὸ Νόμο μποροῦμε νὰ ἔχουμε 200 Βουλευτὲς σήμερα στὴ Βουλή, μὲ πρόβλεψη νὰ αὐξάνουν ὅσο αὐξάνεται τὸ Α.Ε.Π. τῆς Χώρας, διότι τὸ Σύνταγμα προβλέπει 200 ἕως 300 Βουλευτές.
Μέχρι πότε δὲν θὰ ἀπολογοῦνται καὶ γιὰ αὐτὸ οἱ κύριοι Βουλευτές;

Ἐν κατακλείδει, εἶναι πασιφανὲς ὅτι οἱ Ὀρθόδoξοι ἄνθρωποι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ψηφίζουν ἀθέους σὲ ὅποιο κόμμα καὶ ἄν ἀνήκουν.
                                               ΦΩΤΕΙΝΗ  ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ. 210-3254321

«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου