Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019

ΝΣΚ: Νόμιμες οἱ θρησκευτικὲς σφαγὲς ζώων χωρὶς ἀναισθησία στὴν Ἑλλάδα


Σχόλιο Πᾶνος: Τελικὰ ἀφήσαμε κάτι ποὺ νὰ θυμίζει Ἐλλάδα;

Πόση ἀδράνεια ἀκόμα σὲ αὐτοὺς τοὺς προδότες; 

Καταντήσαμε σκέτα πιθήκια, ὅ,τι ἐντολὲς πᾶρουν αὐτοὶ οἱ ἀνθέλληνες ἀπὸ τὰ ἀφεντικὰ τους, τὸ ἐφαρμόζουν καὶ ἐμεῖς σὰν χάνοι τὰ υἱοθετοῦμε σὰν κάτι προοδευτικὸ, μὲ ἐλάχιστες ὑποτονικὲς ἀντιδράσεις ἀπὸ μερικὲς ὁμᾶδες ἀνθρώπων.

Τὶ ἄλλο πρέπει νὰ μᾶς κάνουν γιὰ νὰ δοῦμε ὅτι πρέπει νὰ ξεσηκωθοῦμε ὅλοι οἱ Ἕλληνες;

Ἐκτὸς καὶ ὁ λαὸς μας ἔπαψε νὰ αἰσθάνεται Ἕλληνας καὶ πὼς αὐτὰ εἶναι γιὰ περασμένες ἐποχές.
 _______________________

Μὲ ὁριακὴ πλειοψηφία ἡ γνωμοδότηση τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους ἡ ὁποία ἰσχύει ἀπὸ τὸ 2017

Σύμφωνη μὲ τὸ ἰσχῦον ἑλληνικὸ δίκαιο εἶναι ἡ τέλεση θρησκευτικῶν σφαγῶν (τύπου kosher καὶ halal), χωρὶς ἀναισθησία, σύμφωνα μὲ γνωμοδότηση τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους. 

Ἡ γνωμοδότηση 92/2017 ἐκδόθηκε ἔπειτα ἀπὸ σχετικὸ ἐρώτημα τοῦ Ὑπουργείου Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης καὶ Τροφίμων, ἐνῶ ἐλήφθη ὑπόψη στὴν ἔκδοση τῆς νέας ὑπουργικῆς ἀπόφασης ἀναφορικὰ μὲ τοὺς κανόνες ποὺ πρέπει νὰ τηροῦνται γιὰ τὴ σφαγὴ ζώων σὲ σφαγεῖα στὸ πλαίσιο λατρευτικῶν τύπων.

Ὅπως ἐπισημαίνεται στὴ γνωμοδότηση, ἡ ὁποία ἐκδόθηκε μὲ ὁριακὴ πλειοψηφία (6-4), ἡ διάταξη τοῦ ἄρθρου 2 πάρ. 2 τοῦ ν. 1197/1981 ποὺ ὁρίζει τὴν ἀπαγόρευση τῆς χωρὶς ἀναισθητοποίηση θανάτωσης θηλαστικῶν στὰ σφαγεῖα, δὲν μπορεῖ νὰ τύχει ἐφαρμογῆς, ὡς αὐστηρότερη ἐθνικὴ διάταξη, κατὰ τὸ ἄρθρο 26 πάρ. 1 τοῦ Κανονισμοῦ 1099/2009, στὴν εἰδικὴ περίπτωση τῆς θρησκευτικῆς σφαγῆς ποὺ προβλέπεται στὴ..... διάταξη τοῦ ἄρθρου 4 πάρ. 4 αὐτοῦ.

Σύμφωνα μὲ τὴ διάταξη αὐτή, ἀπὸ τὸν κανόνα τῆς ἀναισθητοποίησης ἑξαιροῦνται τὰ ζῶα ποὺ ὑποβάλλονται σὲ ἰδιαίτερες μεθόδους σφαγῆς ποὺ προβλέπονται ἀπὸ λατρευτικοὺς τύπους, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι ἡ σφαγὴ διενεργεῖται σὲ σφαγεῖο καὶ ὅτι τηροῦνται οἱ ἀπαιτήσεις τοῦ ἄρθρου 15 τοῦ αὐτοῦ κανονισμοῦ γιὰ τὶς ἐργασίες χειρισμοῦ καὶ ἀκινητοποίησης τῶν ζώων στὸ σφαγεῖο.

Σύμφωνα μὲ τὸ ΝΣΚ (ΣΤ' Τμῆμα), ἡ διάταξη αὐτὴ τοῦ Κανονισμοῦ τηρεῖ τὴν ἀρχὴ τῆς ἀναλογικότητας καὶ τὴν ἰσορροπία μεταξύ του ἄρθρου 13 τῆς ΣΛΕΕ γιὰ τὶς ἀπαιτήσεις καλῆς διαβίωσης τῶν ζώων καὶ τοῦ ἄρθρου 9 τῆς ΕΣΔΑ, καθὼς καὶ τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ Χάρτη τῶν Θεμελιωδῶν Δικαιωμάτων τῆς ΕΕ γιὰ τὴν ἐλεύθερη ἐκδήλωση τοῦ θρησκεύματος ἢ τῶν πεποιθήσεων τοῦ ἀτόμου σχετικὰ μὲ τὴ λατρεία, τὴν ἄσκηση τῶν θρησκευτικῶν καθηκόντων καὶ τὶς τελετές.

Ἀντίθετη ἄποψη διατυπώθηκε ἀπὸ 4 Συμβούλους, σύμφωνα μὲ τοὺς ὁποίους ἡ σφαγὴ καὶ ἡ ἐν συνέχεια ἀφαίμαξη θηλαστικοῦ ζώου χωρὶς τὴν προηγούμενη ἀκαριαία ἀναισθητοποίησή του, ὅπως συμβαίνει στὴ θρησκευτικὴ σφαγή, ἔχει ἀναμφίβολα τὰ χαρακτηριστικά του βασανισμοῦ.

Ἡ ἄρνηση τῆς ὑποβολῆς κάθε ἐμβίου ὄντος σὲ βασανισμό, ἐπισημαίνουν οἱ μειοψηφοῦντες σύμβουλοι, δὲν συνδέεται μὲ ὁποιαδήποτε θρησκεία καὶ ὁπωσδήποτε δὲν ἐνέχει καμία ἔννοια προσβολῆς τῆς τελευταίας, ἀλλὰ ἀποτελεῖ ἀρχὴ ἀνεξάρτητη, ἡ ὁποία καταδεικνύει τὸν βαθμὸ πολιτισμοῦ μίας χώρας καὶ τὴν πρόοδο ποὺ ἔχει ἐπιτελέσει μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου στὴν ἐξέλιξή της.

Σύμφωνα μὲ τὴ μειοψηφοῦσα γνώμη, «ὁ πολιτισμὸς μίας χώρας κρίνεται καὶ ἀποδεικνύεται κυρίως ἀπὸ τὴν προστασία ποὺ παρέχει σ' ἐκείνους, ποὺ δὲν ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ τὴν ἀξιώσουν. Τὸ ζῶο δὲν μπορεῖ νὰ ἀξιώσει τίποτε. Ἐπαφίεται στὴν Πολιτεία νὰ προστατεύσει ἂν ὄχι τὴν ζωή του, τουλάχιστον τὸν ἀνώδυνο θάνατό του».

Οἱ νέοι κανόνες γιὰ τὴ σφαγὴ ζώων στὸ πλαίσιο λατρευτικῶν τύπων

Μὲ τὴ νέα ἀπόφαση 951/44337 (ΦΕΚ Β’ 1447/27.4.2017) τὸ Ὑπουργεῖο Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης καὶ Τροφίμων προχώρησε στὴ θέσπιση ἐθνικῶν κανόνων σχετικὰ μὲ τὴ σφαγὴ ζώων σὲ σφαγεῖα στὸ πλαίσιο λατρευτικῶν τύπων, ὥστε νὰ ἐξασφαλίζεται ἡ εὐρύτερη προστασία τῶν ζώων κατὰ τὴ θανάτωσή τους.

Μὲ τὴν ἀπόφαση τίθενται ὁρισμένες γενικὲς ἀπαιτήσεις γιὰ τὴ σφαγὴ ζώων στὸ πλαίσιο λατρευτικῶν τύπων, ἐνῶ προβλέπονται εἰδικὲς διαδικασίες γιὰ τὰ πιστοποιητικὰ τῶν ἀτόμων ποὺ θὰ προχωροῦν στὶς σφαγές, τὴν ἔγκριση τοῦ σφαγείου καὶ ἄλλες σχετικὲς ἀπαιτήσεις.

Παράλληλα, μὲ τὴ νέα ἀπόφαση τίθενται αὐστηρότεροι ἐθνικοὶ κανόνες γιὰ τὴ σφαγὴ στὸ πλαίσιο λατρευτικῶν τύπων, καθὼς προβλέπεται ὅτι:

α) Σὲ ὅλα τὰ ζῶα, ἐκτὸς τῶν πουλερικῶν, ποὺ σφάζονται στὸ πλαίσιο λατρευτικῶν τύπων χωρὶς προηγούμενη ἀναισθητοποίηση ἐφαρμόζεται ἀναισθητοποίηση ἀμέσως μετὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς τομῆς ἀφαίμαξης.

β) Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ἀκινητοποίηση τῶν μηρυκαστικῶν μὲ ἀντιστροφὴ ἢ ὁποιαδήποτε ἄλλη μὴ φυσιολογικὴ θέση.

γ) Ἡ τομὴ τῆς ἀφαίμαξης πραγματοποιεῖται μὲ ἀκρίβεια μὲ αἰχμηρὸ μαχαίρι κατάλληλο γιὰ τὸ μέγεθος καὶ τὸ εἶδος τοῦ ζώου.


lawspot

orthodoxia-ellhnismos.gr

Πηγή: https://thesecretrealtruth.blogspot.com/


«Πᾶνος»

4 σχόλια:

 1. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πῆρε σὲ τίποτα θέση γιὰ νὰ πάρη καὶ σὲ αὐτό;

   Ἄν θὰ πάρη, νὰ εἶσαι σίγουρος θὰ εἶναι ὑπέρ, ὅπως ἔχει κάνει σὲ ὅλα καὶ ἔφερε τὴν Ἑλλαδικὴ Ἑκκλησία σὲ αὐτὴ τὴν κατρακύλα.

   Διαγραφή
 2. Απαντήσεις
  1. Ὑπέρ τῆς σφαγῆς χωρὶς ἀναισθησία.

   Ὅτι ἐντολὴ τοῦ δώσουν, αὐτὴ θὰ ἐκτελέση.

   Διαγραφή