Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2023

Λάμπρος Σκόντζος: Εὐχές Χριστουγέννων 2023

ΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2023

Σεβαστοὶ πατέρες, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί,
 
«Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ἰωάν. 1,14). 
 
Αὐτὸ εἶναι τὸ πλέον χαρμόσυνο καὶ ἐλπιδοφόρο μήνυμα ὅλων τῶν ἐποχῶν. 
 
Τὸ πάν-εὐαγγέλιο σὲ ὅλους τοὺς κόσμους, ὅτι «ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστί Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαβὶδ» (Λουκ. 2,11). 
 
Ἦρθε ὁ «Ἐμμανουήλ ... ὁ Θεὸς μεθ᾿ ἡμῶν» (Ματθ. 1,23), γιὰ νὰ μὴν μᾶς ἐγκαταλείψῃ ποτέ. 
 
Ἔγινε Ἐκεῖνος ἄνθρωπος γιὰ νὰ κάμει τὸν ἄνθρωπο Θεό, «αὐτὸς γὰρ ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν» (Μ. Ἀθανάσιος). Ἦρθε νὰ νικήσῃ τὸ κράτος τοῦ διαβόλου καὶ νὰ καταργήσῃ τὴ φθορὰ καὶ τὸ θάνατο. 
 
Ἀνέτειλε ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης γιὰ νὰ διαλύσῃ τὰ ἐρέβη τῆς πλάνης καὶ νὰ φωτίσῃ τὶς ἀνήλιες ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων. 
 
Ἦρθε γιὰ νὰ μᾶς χαρίσῃ ξανὰ τὴ χαμένη υἱοθεσία μας, ὥστε ὁ καθένας μας «οὐκέτι εἰ δοῦλος, ἀλλ᾿ υἱός, εἰ δὲ υἱὸς καὶ κληρονόμος Θεοῦ διὰ Χριστοῦ» (Γαλ. 4,7). 
 
Χάρη στὴ Θεία Ἐνανθρώπηση ἀξιωθήκαμε νὰ γευόμαστε τὶς σωτήριες δωρεὲς καὶ νὰ «ὑπερνικῶμεν διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς» (Ρωμ. 8,37), κάθε ἀντίξοη δύναμη, ποὺ ἐπιβουλεύεται τὴ σωτήρια οὐρανοδρόμο πορεία μας. Ὅθεν «εὐφραίνεσθε δίκαιοι, οὐρανοὶ ἀγαλλιᾶσθε, σκιρτήσατε τὰ ὄρη Χριστοῦ γεννηθέντος»!
 
Μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου σᾶς εὔχομαι ἐκ βάθους καρδιᾶς ἔτη πολλὰ καὶ ὁ δι᾿ ἡμᾶς νηπιάσας Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ σᾶς χαρίζει πλούσια τὰ ἐλέη Του καὶ τὶς δωρεὲς Του. Ἐπίσης σᾶς εὔχομαι ὁ νέος ἐνιαυτὸς τῆς χρηστότητας τοῦ Κυρίου νὰ εἶναι εὐλογημένος καὶ δημιουργικός, γιὰ τὴ δόξα του Θεοῦ καὶ τὴ δική μας προκοπή.
 
Μὲ σεβασμό, τιμὴ καὶ ἐν Χριστῷ ἀγάπῃ

ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΣ
Θεολόγος
Ἀδριανουπόλεως 5-7, 16121 Καισαριανὴ Ἀττικῆς

«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου