Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ: Ἑλλάς, ἡ πρόθυμη ἀποθήκη ψυχῶν


ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

«ΙΣΤΑΜΕΘΑ ΑΓΡΥΠΝΟΙ»

Τ.Θ. 67250,

Τ.Κ. 15102, Μελίσσια Ἀττικῆς

Τηλ.: 210 5248000

Ἠλ. Διεύθυνσις: info@ethnikoiphylakes.org

Ἱστοσελίς: https://ethnikoiphylakes.org

 

Ἐν Μελισσίοις, τῇ 6ῃ Δεκεμβρίου 2023

Ἀρ. Πρωτ.: Φ2/24/06-12-23

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Ἑλλάς, ἡ πρόθυμη ἀποθήκη ψυχῶν
 

         Ἀναστάτωσι καὶ μεγάλη ἀνησυχία ἔχει προκαλέσει σὲ ὅλους τοὺς Ἕλληνες ἕνα πλῆθος δημοσιευμάτων τοῦ Τύπου καὶ τοῦ διαδικτύου, ἀρχικῶς ξένων (εὐρωπαϊκῶν, ἀμερικανικῶν καὶ ἰσραηλινῶν), ἀλλὰ καὶ κατόπιν ἑλληνικῶν, στὰ ὁποῖα ἀναφέρεται σαφῶς πὼς ἡ χώρα μας εἶναι ἡ πρώτη «ἐπιθυμητή» (!) ἐπιλογή, γιὰ νὰ ἀπελαθοῦν ἢ νὰ καταφύγουν (ποιός ξέρει πόσες;) ἀμέτρητες χιλιάδες Παλαιστινίων προσφύγων, τοὺς ὁποίους πρόκειται νὰ ἐκδιώξουν ἀπὸ τὰ ἐδάφη τους λόγῳ τῶν πολεμικῶν ἐξελίξεων μὲ τὸ Ἰσραήλ.

            Ὑπογραμμίζεται ἐπίσης ὅτι κυκλοφοροῦν εὐρύτατα στὰ Μ.Μ.Ε. ἰσραηλινὰ κυβερνητικὰ ἔγγραφα μὲ ξεκάθαρους,  ἀναλυτικοὺς σχεδιασμοὺς καὶ προτάσεις πρὸς τὰ ποῦ πρέπει νὰ ὁδηγηθοῦν οἱ κάτοικοι τῆς Γάζας, κάνοντας λόγο γιὰ συγκεκριμένα κράτη. Βάσει τῶν ἰδίων δημοσιευμάτων τονίζεται, πὼς ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς ἐκείνων τῶν Παλαιστινίων, οἱ ὁποῖοι «πρέπει» νὰ ἀπελαθοῦν (ἐκδιωχθοῦν βιαίως καὶ ἐννοεῖται γιὰ πάντα!) ἀπὸ τὶς πατρογονικές τους ἑστίες, ἀνέρχεται κατὰ ἐκτιμήσεις σὲ 2.200.000 ἀνθρώπους!

            Τὴν ἴδια ἀκριβῶς στιγμή, ποὺ ἡ γειτονικὴ Αἴγυπτος, διὰ τοῦ Προέδρου της καὶ ὄχι μόνον, ξεκαθαρίζει πρὸς κάθε κατεύθυνσι καὶ μὲ τὸν πλέον σαφῆ καὶ κατηγορηματικὸ τρόπο ὅτι γιὰ κανέναν λόγο δὲν εἶναι διατεθειμένη νὰ δεχθῇ τοὺς πρὸς ἀπέλασιν πολυπληθεστάτους πληθυσμοὺς τῆς Γάζας στὸ ἔδαφός της, ἡ χώρα μας ἐμφανίζεται καὶ περιγράφεται ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν Μ.Μ.Ε., ἐξωτερικοῦ κυρίως, ὡς ἡ πλέον προτιμωμένη καὶ προτεινομένη γιὰ πολλοστὴ φορά... «ἀποθήκη ψυχῶν», καὶ σὲ αὐτὲς τὶς μαζικὲς  μεταφορὲς προσφύγων ἀπὸ τὴν Μέση Ἀνατολή.

            Εὐλόγως διερωτῶνται πολλοὶ Ἕλληνες ἕως πότε ἡ μικρὴ Πατρίδα μας θὰ ἀνέχεται, καὶ μάλιστα μὲ χαρακτηριστικὴ ἀπάθεια καὶ δυσερμήνευτη προθυμία, καὶ θὰ  ὑποδεικνύεται, ἀπὸ πολλοὺς καὶ μὴ ἐξαιρετέους, ὡς ἡ πλέον «ἐνδεδειγμένη» ἀποθήκη ψυχῶν, ὄχι μόνον ἑνὸς ἀλλὰ πολλῶν κατατρεγμένων ἀπὸ διάφορες γεωγραφικὲς περιοχὲς τῆς Ὑδρογείου; Καλοδιαλεγμένες ἐκφράσεις τοῦ εἴδους «ἀπορρόφησις ἐκτοπισμένων», τὶς ὁποῖες κατὰ κόρον «στρογγυλοποιοῦν» ἀμέτρητοι καὶ καλῶς διατεταγμένοι κονδυλοφόροι ἔξωθεν καὶ ἔσωθεν, διόλου καθησυχάζουν τούς, γιὰ μία ἀκόμη φορά, ἐμβρόντητους Ἕλληνες πολῖτες!

            Οἱ «Ἐθνικοὶ Φύλακες», ὅπως καὶ κάθε στοιχειωδῶς προβληματιζόμενος καὶ σκεπτόμενος πολίτης, ξεκάθαρα πιστεύουν ὅτι ἡ Ἑλλάδα μας δὲν πρέπει κατὰ κανέναν τρόπο νὰ ξαναγίνῃ «ἀποθήκη ψυχῶν», ἐν προκειμένῳ τῶν πρὸς ἐκδίωξιν καὶ μόνιμον ἐκτοπισμὸ Παλαιστινίων, ὅταν μάλιστα ἀναλογισθοῦμε τὰ (σκοπίμως μὴ καταμετρημένα ἐπισήμως!) ἑκατομμύρια μουσουλμάνων λαθρομεταναστῶν, τὰ ὁποῖα ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν ἐφρόντισε ἐπιμελῶς καὶ μᾶς ἔστειλε ὁ μεγάλος ταραχοποιὸς τῆς εἰρήνης καὶ μακρὰν ὁ χειρότερος γείτων παγκοσμίως, ἡ Τουρκία, μὲ τὴν ἀμέριστη φροντίδα καὶ ἀγαστὴ συνεργασία ξένων καὶ ἐγχωρίων «συμπαραστατῶν» καὶ «ἀλληλεγγύων».

Εἶναι ὑψίστη ἐθνικὴ ἀνάγκη καὶ καθῆκον νὰ ἀκουσθῇ καὶ πάλι ἕνα ἠχηρότατον ΟΧΙ! 


Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου