Σάββατο, 27 Απριλίου 2019

Η ουσία των εγκωμίων και η επικαιρότητά τους!!!...


Γράφει ο Χαράλαμπος Μηνάογλου

Ως πικράς εκ κρήνης της Ιούδα φυλής οι απόγονοι εν λάκκω κατέθεντο τον τροφέα μανναδότην Ιησούν'.

(Οι απόγονοι της φυλής του Ιούδα, ωσάν να προήρχοντο από πικράν πηγήν -και να είχον έμφυτον την κακίαν, και μάλιστα την αχαριστίαν– εναπέθεσαν μέσα εις λάκκον -δηλαδή εις σκοτεινόν τάφον– τον Ιησούν, που τους έθρεψεν -εις την έρημον – δώσας εις αυτούς το μάννα.)

'Αλαζών Ισραήλ, μιαιφόνε λαέ, τι παθών τον Βαρραβάν ηλευθέρωσας, τον Σωτήρα δε παρέδωκας σταυρώ'.
(Ισραηλιτικέ λαέ, υπερήφανε και εγκληματικέ, τι έπαθες και τον μεν Ψληστήν- Βαραββάν ηλευθέρωσες, τον δε Σωτήρα κατεδίκασες εις σταυρικόν θάνατον;)

'Φθονουργέ, φονουργέ και αλάστορ λαέ, καν σινδόνας και αυτό σουδάριον αισχύνθητι αναστάντος του Χριστού'.
(Ζηλότυπε, εγκληματικέ και ασεβέστατε λαέ του Ισραήλ, να εντραπής τουλάχιστον τας συνδόνας και τον νεκρικόν κεφαλόδεσμον του Χριστού, τα οποία -ευρεθέντα εις τον κενόν τάφον- αποδεικνύουν, ότι Ούτος ανέστη -όντως εκ νεκρών.)

'Αραβιανόν, σκολιώτατον γένος Εβραίων, έγνως την ανέγερσιν του ναού. Δια τι κατέκρινας τον Χριστόν;'
(Ω, γένος των Εβραίων, διεστραμμένον, άγριον ωσάν τους Αραβας, εγνώρισες -διότι σου το είπεν ο Ιδιος ο Κύριος- ότι ο Ναός θα ηγείρετο εκ νέου -θα ανίστατο δηλαδή το Σώμα του Χριστού- Διατί -λοιπόν- κατεδίκασες -εις θάνατον- τον Χριστόν;)

'Καν τους εκ νεκρών επαισχύνθητε, ω Ιουδαίοι, ους ο ζωοδότης ανέστησεν, ον υμείς εκτείνατε φθονερώς'.
(Εντραπήτε, τουλάχιστον, ω Ιουδαίοι -που αρνείσθε την Ανάστασιν του Χριστού- εκείνους τους νεκρούς, που ανέστησεν ο ζωοδότης Χριστός, τον Οποίον σεις εθανατώσατε από φθόνον.)

'Κατά τον Σολομώντα βόθρος βαθύς το στόμα Εβραίων παρανόμων'.
(Το στόμα των παραβατών του θείου Νόμου Εβραίων ομοιάζει, κατά τον χαρακτηρισμόν του Σολομώντος, προς βαθύν βόθρον.)

'Εβραίων παρανόμων εν σκολιαίς πορείαις τρίβολοι και παγίδες'.
(Εις τας διεστραμμένας οδούς, που βαδίζουν οι παράνομοι Εβραίοι, υπάρχουν άκανθαι και παγίδες.)

'Συναπολούνται πάντες οι σταυρωταί σου, Λόγε, Υιέ Θεού παντάναξ'.
(Οι σταυρωταί Σου, ω Υιέ και Λόγε του Θεού, Βασιλεύ του παντός, θα καταστραφούν όλοι συγχρόνως.)

'Διαφθοράς εις φρέαρ συναπολούνται πάντες οι άνδρες των αιμάτων'.
(Οχι μόνον οι ιδικοί Σου σταυρωταί, αλλά όλοι οι φονείς θα καταστραφούν συγχρόνως, ριπτόμενοι μέσα εις λάκκον ολέθρου -εις την Κόλασιν.)"

Τα ανωτέρω εγκώμια της Μ. Παρασκευής δεν τα βρήκα συγκεντρωμένα στην ιστοσελίδα κανενός Πατριαρχείου, καμίας μητροπόλεως ή μεγάλης μονής παρά μόνο σε κείμενο αναρτημένο στο iospress. Γιατί άραγε;

Η ουσία όμως αυτών των εγκωμίων και η επικαιρότητά τους, εάν θέλετε, έγκειται στο να δούμε εμείς σήμερα, η Ορθόδοξη Εκκλησία, πού οδήγησε η οίηση τους Ιουδαίους και να αναλογιστούμε μην πέσουμε και εμείς στα ίδια. 

Μην θεωρήσουμε δηλαδή ότι ο Χριστός είναι δικός μας κτητικώς και αντί να κοιτάζουμε πώς θα είμαστε εμείς μαζί του, ευαρεστώντας τον, τον θεωρήσουμε ως ιδιοκτησία μας και μέσο επιβολής πάνω σε άλλους. Όπως, δηλαδή, κάνουν οι αμερικανοκίνητοι οικουμενιστές, που έσκισαν τον χιτώνα του Κυρίου με το ουκρανικό σχίσμα που δημιούργησαν. 

Όπως ο Κύριος συνέχισε με τους Έλληνες, αφού οι Εβραίοι τον έδιωξαν, έτσι μπορεί να συνεχίσει με τους Ρώσους ή ακόμη και με λαούς που ούτε φανταζόμαστε (που δεν είναι δηλαδή καν ορθόδοξοι σήμερα) στο μέλλον, εάν και εμείς φερθούμε φαρισαϊκώς. 

Είθε να μετανοήσουμε όλοι και να μείνουμε στον δρόμο του Κυρίου. 

Καλή Ανάσταση!
«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου