Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024

παπα-Παῦλος Καλλίκας: ΚΥΘΗΡΑ - Πράξη ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

18/2/2024 

Πράξη ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Κατσαφάδου Κωνσταντίνου 

Μιχαηλίδου Δόμνας - Μαρίας

Βλαχάκου Νικολάου 

Εἰς τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας, Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Σήμερον ἡμέρα Κυριακὴ 18 τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου τοῦ ἔτους 2024 μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Λέοντος πάπα Ρώμης, καὶ ἐνώπιον ἀντιγράφου τῆς Ἁγίας Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς ἐπονομαζομένης Μυρτιδιωτίσσης Προστάτου καὶ Ἐφόρου τῆς νήσου ἡμῶν, καὶ τῆς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, στέκομαι ὁ ἀνάξιος καὶ ἐλάχιστος τῶν Ἱερέων παπα-Παῦλος, Ἐφημέριος τῶν ἐνοριῶν Καρβουνάδας – Κεραμωτοῦ καὶ Ἁγ. Ἠλία Κυθήρων, καὶ παρακαλῶ:

«Δέομαι σου Κύριε, νὰ καταπέμψῃς πλούσιο τὸ ἔλεὸς Σου καὶ τὴν Φιλανθρωπία σου σὲ ἐμᾶς τους δοξολογοῦντας σε καὶ ὑμνοῦντας σε, ἐξ ὅλης ψυχῆς καὶ διανοίας, καὶ νὰ εἰσακούσῃς τὴν δικαία ὀργὴ καὶ ἱερὰ ἀγανάκτηση ἐμοῦ τοῦ Ἱερέως σου τὴν ὥρα ταύτη.

Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος στὴν πρὸς Γαλάτας ἐπιστολή του, πρῶτο κεφάλαιο καὶ στίχο 6-9 σημειώνει: «Θαυμάζω ὅτι οὕτω ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ, εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον, ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο, εἰ μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν, παρ᾿ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. Ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ᾿ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω.…». Δηλαδή,: «Ἀπορῶ πῶς τόσο γρήγορα ἀπομακρύνεσθε ἀπὸ τὸν Θεό, ποὺ σᾶς κάλεσε μὲ τὴ Χάρη καὶ τὴ δωρεὰ τοῦ Χριστοῦ, καὶ μεταπηδᾶτε σὲ ἄλλη διδασκαλία γιὰ τὴ σωτηρία, τὴν ὁποία κακῶς ὀνομάζουν εὐαγγέλιο αὐτοὶ ποὺ σᾶς τὴν διδάσκουν. Ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ αὐτοὶ ὀνομάζουν εὐαγγέλιο δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ μόνο ὅτι ὑπάρχουν μερικοὶ ποὺ σᾶς ἀναστατώνουν καὶ θέλουν νὰ μεταβάλουν καὶ νὰ διαστρεβλώσουν τὸ ἀληθινὸ κήρυγμα γιὰ τὸν Χριστό. Ἀλλὰ προσέξατε τοῦτο. Ἐὰν καὶ ἐμεῖς ἀκόμη οἱ Ἀπόστολοι ἢ καὶ ἄγγελος ἀπὸ τὸν οὐρανό σᾶς κηρύττει εὐαγγέλιο διαφορετικὸ ἀπὸ ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖο ἐμεῖς ἀπ᾿ ἀρχῆς σᾶς ἔχουμε κηρύξει, ἂς εἶναι αὐτὸς ἀναθεματισμένος καὶ χωρισμένος ἀπὸ τὸν Θεό. Ὅπως καὶ προφορικῶς, προηγουμένως σας εἴχαμε πεῖ καὶ τώρα πάλι σᾶς λέγω: Ἐὰν κάποιος, σᾶς διδάσκει ἄλλο Εὐαγγέλιο, διαφορετικὸ ἀπὸ ἐκεῖνο, ποὺ ἔχετε παραλάβει, ἂς εἶναι ἀναθεματισμένος».

 Ἑπόμενος, λοιπόν, ὁ ἁμαρτωλὸς ἐγὼ καὶ ἐλάχιστος τῶν Ἱερέων, τὸν θεηγόρο Ἀπόστολο Παῦλο καὶ στοιχιζόμενος μὲ τὰ ἀνωτέρω λεχθέντα εἰς τὸ Ἅγιο Εὐαγγέλιό μας, ὀφειλετικῶς ὡς Ἐφημέριος τῶν Ἐνοριῶν Καρβουνάδας, Κεραμωτοῦ καὶ Ἁγ. Ἠλία, προκειμένου δὲ καὶ περὶ τῆς διαφυλάξεως τῆς ἀληθοῦς πίστεως καὶ τῆς ψυχοσωματικῆς ἀκεραιότητος τῶν οἰκογενειῶν μας, ἀναφωνῶ τὸ ἀνάθεμα ἔστω στοὺς βουλευτὲς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, οἱ ὁποῖοι ἐψήφισαν μὲν τὸ βδελυρὸ καὶ θεοστυγὲς νομοσχέδιο, ὑπὲρ τῶν ἀνωμάλων καὶ διεστραμμένων ὁμοφυλόφιλων, εἰσάγοντας ἅμα στὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλληνορθόδοξου πατρίδας μας, ἄλλο εὐαγγέλιο. Ἄνθρωποι φθοροποιοί, δαιμονόπληκτοι καὶ ἐωσφοροκίνητοι, ἐζήτησαν λυσσωδῶς διὰ τοῦ νομοθετήματος αὐτοῦ: Νὰ κατασκάψουν Κύριε, ὡς πολέμιοι ὄντες, τὰ Θυσιαστήρια σου, καὶ τὴν Ἁγία Πίστη ἡμῶν.

Ἀφοῦ ἐμόλυναν τὰ σώματά τους, δηλ. τοὺς ἔμψυχους ναοὺς τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος, μὲ παρὰ φύσιν ἔργα, θέλησαν τώρα νὰ ἐπιβάλλουν, νὰ προάγουν καὶ νὰ διαφημίσουν τὰ τοιαῦτα στὴν ἀνθρώπινη κοινωνία μας μολύνοντάς την καὶ αὐτήν.

 Ἐζήτησαν ἄνευ αἰδοῦς νὰ διαστρέψουν καὶ νὰ ἐναντιωθοῦν στὴν ἀνθρώπινη φυσιολογία, ὅπως Ἐσὺ ὁ Δημιουργὸς τῶν ἁπάντων τὴν ὅρισες.

Νὰ μαγαρίσουν τὸν Ἅγιο ἐτοῦτο τόπο τῆς Ἑλλάδος, ὅπου ἀκούστηκε γιὰ πρώτη φορὰ ὑπὸ τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, τὸ Ἅγιο Θέλημά Σου. Τὸν χαριτόβρυτο τόπο ποὺ ποτίστηκε ἀπὸ αἷμα Μαρτύρων, Ὁσίων καὶ Ἁγίων Σου.

Ἐζήτησαν ἔτι καὶ ἔτι νὰ διαιρέσουν καὶ νὰ ἐξουθενώσουν τὶς Ἑλληνορθόδοξες οἰκογένειες ἡμῶν.

Τὸ χειρότερο δέ, νὰ καταστρέψουν ἀθῶες παιδικὲς ψυχὲς στερῶντας τες ἀπὸ τὴν θεόσδοτη οἰκογένεια. Τὴν οἰκογένεια, ὅπως Ἐσὺ ἀπὸ ἀγάπη καὶ φιλοστοργία τὴν ὅρισες, τὴν ἐξύψωσες καὶ τὴν εὐλόγησες μέσα στὴν Ἱερολογία τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου ἀνδρὸς καὶ γυναικός.

Νὰ εἰσαγάγουν, ἄλλα ἀπὸ ὅσα οἱ ἀπόστολοι σοῦ ἐκήρυξαν, καὶ ἄλλα ἀπὸ ὅσα οἱ Πατέρες καὶ Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας περιφρουρήσαν καὶ δημοσίως ἐστηλίτευσαν σὲ κάθε ἐποχὴ περὶ τῆς τοιαύτης ἁμαρτίας. Χαρακτηριστικῶς δὲ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ὀνόμασε τὴν βδελυρὴ καὶ θεοστυγὴς ὁμοφυλοφιλία καὶ τὶς ὅποιες ἄλλες ἀνώμαλες προεκτάσεις, ὡς κολοφώνα δηλ. ἀποκορύφωμα τῶν κακῶν. 

Διὰ ταῦτα: Ἀνάθεμα ἔστω, ἀνάθεμα ἔστω, ἀνάθεμα ἔστω, στοὺς βουλευτὲς τῆς Α' Περιφερείας Πειραιῶς καὶ Νήσων Κατσαφάδο Κωνσταντῖνο, Μιχαηλίδου Δόμνα – Μαρία καὶ Βλαχάκο Νικόλαο, ὅπου ἐσήκωσαν τὸ τρισκατάρατο χέρι τους νὰ πράξουν αὐτὸ τὸ ἀνοσιούργημα. Τοὺς εἴχαμε σχετικῶς προειδοποιήσει καὶ προσωπικὰ καὶ δημόσια, νὰ μὴν πράξουν κατ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπο. Αὐτοὶ εἰς τὸ ἑξῆς ἑκούσια ἐπέλεξαν τὴν ἐκκοπή τους ἀπὸ τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως καταστοῦν ἀναθεματισμένοι καὶ ἀφορισμένοι παρὰ τῆς Ὑπεραγίας, Ὁμοουσίου, Ζωοποιοῦ καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος, ὡς καὶ παρὰ τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, τῆς καὶ Μυρτιδιωτίσσης ἐπονομαζόμενης.

Καταδικασμένοι ἂς εἶναι, ὡς τὰ κλήματα τὰ ἐκκοπτόμενα τῆς Ἀμπέλου καὶ καταπατημένα ὑπὸ τῶν διαβατῶν, καὶ ὡς τὴν ξηρανθεῖσα συκῆ διὰ τὴν ἀκαρπίαν της.

Ἄγονα, ἄκαρπα καὶ παντελῶς νεκρὰ νὰ εἶναι τὰ ἔργα τους καὶ οἱ φιλοδοξίες τους, ὡς ἄγονη καὶ ἄκαρπη κατέστει ἡ γῆ τῶν Σοδόμων καὶ τῆς Γομόρρας, τῆς σήμερον Νεκρᾶς θαλάσσης.

Νὰ εἶναι ἄσημοι καὶ καταφρονημένοι στὴν ἐδῶ βιοτή τους, ὡς καὶ ἐκεῖνοι πανηγυρικῶς κατεφρόνησαν καὶ κατέπτυσαν δημοσίως τὸ Θεῖο καὶ Πανσθενουργὸ Θέλημα Σου. Νὰ κληρονομήσουν τοὺς νόες καὶ τὴν σύγχυση τῶν ὑπερφίαλων προγόνων τους, τῶν ἀνθρώπων τῆς Βαβέλ, ποὺ θέλησαν οἱ ἄφρονες νὰ φθάσουν τὸν Θεό.

Νὰ κλυδωνίζονται καὶ νὰ κανταποτίζονται στὸ πέλαγος τῶν ἀνομίων τους, ψυχικῶς καὶ σωματικῶς, ὡς οἱ πρόγονοί τους ἐν τῷ κατακλυσμῷ, ἐπὶ ἡμερῶν τοῦ Νῶε.

Νὰ ἔχουν δὲ καὶ τὰς ἀρᾶς πάντων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ λοιπῶν ἁγίων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι καὶ καταδίκασαν ξεκάθαρα τὰ παρὰ φύσιν αὐτὰ ἁμαρτήματα.

Μὲ αὐτάς τὰς ἀρᾶς ἂς εἶναι δεδεμένοι, ἕως ὅτου μὲν μετανοήσουν εἰλικρινῶς καὶ προσέλθουν στὸ μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως ἐξαγορευόμενοι εἰλικρινῶς τὸ βδελυρὸ καὶ δημοσίως γενόμενο τοιοῦτο ἀνόμημά τους καὶ κανονισθοῦν. Γονυπετῶς νὰ συρθοῦν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῆς Μυρτιδιωτίσης τῆς Μητρὸς ἡμῶν, καὶ προσκυνήσουν δακρυρροοῦντες τὴν Ἁγία Εἰκόνα της. Συντάξουν δὲ κείμενο μετανοίας, ὅπου δημοσίως θὰ καταδικάζουν τὴν βδελυρὴ αὐτή τους στάση καὶ ἐνέργεια, ἅμα δὲ καὶ ἐργαστοῦν ἐμπόνως μὲ κάθε μέσο διὰ τὴν ἐπαναδιόρθωση τοῦ ἐν λόγῳ νομοσχεδίου, ποὺ οἱ ἴδιοι κάκιστα ἐπροξένησαν καὶ ἐψήφισαν.

Μὲ πόνο ψυχῆς παρακαλῶ Κύριε, νὰ μεσιτεύσῃ ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἡ Μήτηρ πάντων ἡμῶν, ἵνα ὁ Πανοικτίρμων καὶ Φιλεύσπλαχνος Θεὸς κάνει ἔλεος γιὰ τὶς ψυχὲς τῶν ἐν λόγῳ βουλευτῶν «ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν ...».

Ἡμᾶς δὲ καὶ τὰς ἑλληνορθόδοξας οἰκογενείας μας νὰ στερεώσῃ ἀκλινῶς καὶ διαφυλάξει ἀκεραίως στὴν ὀρθόδοξη καὶ ἀσάλευτη πέτρα τῆς Ἁγίας Πίστης μας καὶ τῆς κατὰ Θεὸν βιοτή μας, δίδοντας δὲ πλουσία την Χάρη Του καὶ τὸ Ἔλεὸς Του στοὺς ὁμολογοῦντας Αὐτόν: «Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς».

Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

παπα-Παῦλος Καλλίκας

Ἱερέας – Θεολόγος

Ἐφημέριος Ἐνοριῶν

Καρβουνάδας, Κεραμωτοῦ καὶ Ἁγ. Ἠλία Κυθήρων

Κοινοποίηση: 

1. Κατσαφάδο Κωνσταντῖνο 

2. Μιχαηλίδου Δόμνα - Μαρία 

3. Βλαχάκο Νικόλαο

Πηγή:https://adellinfm.blogspot.com/ 

«Πᾶνος»

10 σχόλια:

 1. Δόξα τω Θεώ που έστω και ένας απλός παπάς έπραξε αυτό που πρέπει.
  Οι δεσποτάδες που είναι; Τι πάθανε; Θα κάνουν κάτι ή πάλι θα φωτογραφίζονται περιχαρείς δίπλα από τους αφορισμένους και δαιμονόπληκτους βολευτές;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Νάσε ευλογημένοςκ να ζεις ειρηνικά με αγάπη εν Χριστώ
  Πάτερ ευλογείτε!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πρωτόγερος Νικόλαος20 Φεβρουαρίου 2024 στις 1:06 π.μ.

  Σε ευχαριστούμε πατέρα Παύλε.
  Ενας απλός ιερέας, αλλά έκανες περισσότερα από όλους τους μητροπολίτες μαζί. Μας πήρες όλους τους χριστιανούς μαζί σου και μας ξεχώρισες απο το δαιμονισμένο συρφετό. Οι προσευχές σου και η στάση σου θα μας σώσει από τα επικείμενα δεινά.
  Συνέχισε τον καλό αγώνα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Θεοδόσης Θεοδοσούδης20 Φεβρουαρίου 2024 στις 8:35 π.μ.

  Να είσαι ευλογημένος πάτερ μου η πράξη σου αυτή να βρει άξιος μιμητές και στον υπόλοιπο κλήρο και επισκόπους μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Να σας χαριτώνει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Εφαρμόζεται απλά τον λόγο του θεού (Αγία Γραφή) και οτιδήποτε άλλο διδάσκετε διαφορετικό ακόμα και απο τους ορθόδοξους ιερείς ανάθεμα!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αυτό που έπραξε ο πεπαρρησιασμένος ομολογητής π.Παύλος Καλλίκας, οφείλει (ώφειλε ήδη), έστω και τώρα, να το πράξει η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, συγκληθησομένη σε ειδική προς τούτο συνέλευση, για το σύνολο των «εθνοπατέρων» και «εθνομητέρων» που υποστήριξαν, προπαγάνδισαν και υπερψήφισαν στη Βουλή (η οποία εδώ και δεκαετίες έχει μετατραπεί σε νομοθετική χαβούζα…), το εγκληματικό και διαστροφικό νομοσχέδιο.

  Δυστυχώς, η διεπόμενη από ηττοπαθές και ψοφοδεές, απέναντι των ισχυρών του αιώνος τούτου, πνεύμα, ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος , από ετών, έχει καταλείψει ασύδοτους, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ, τους υπό λεγεώνος δαιμονίων ελαυνόμενους, αντίχριστους πολιτικούς εξουσιαστές, να κακουργούν εξακολουθητικά επί του Έθνους και της κοινωνίας, θεσπίζοντας διαστροφικά, εκφυλιστικά και αντισυνταγματικά , νομοθετικά εκτρώματα και τερατουργήματα, με αποκορύφωμα (δεν έχει προηγούμενο σε διαστροφικότητα και βρωμερότητα,) το εσχάτως περιβληθέν, διά της ανόμου ψήφου 175 επιόρκων βουλευτών, την ισχύ νόμου.

  Οι 175 ανάξιοι και προδότες της υψηλής αποστολής τους πολιτικοί, επέδειξαν πρωτοφανή ασυνειδησία και ηθική αναλγησία αφού εν γνώσει των καταστροφικών, για την ηθική, ψυχική και βιολογική υπόσταση των μελών της κοινωνίας και κατά κύριο λόγο των αθώων και ανεύθυνων παιδιών, συνεπειών του συγκεκριμένου νομοθετήματος, το κατέστησαν νόμο του κράτους.

  Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου έμπηξαν βαθειά το στιλέτο στην καρδιά του Έθνους και είναι συνεργοί στο έγκλημα του διαστροφικού μετασχηματισμού της κοινωνίας τον οποίο απεργάζεται, από μεθόδου και εκ συστήματος, ο πρωθυπουργός της αισχύνης και εθνικός ολετήρας Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τη θλιβερή ομαδούλα που τον δορυφορεί και με την ένοχη σύμπραξη της ελεεινής και τρισάθλιας αντιπολίτευσης.

  Είναι όλοι τους υπόδικοι έναντι Του Θεού, πρωτίστως, Τον Οποίο, οι ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ, καταφρονούν, και δευτερευόντως της Ιστορίας, Του Έθνους, της κοινωνίας και των αθώων και ανεύθυνων παιδιών.

  Γι αυτό και η Ελλαδική Εκκλησία, διά της Ιεραρχίας της, οφείλει να προβεί άμεσα στον αφορισμό τους, χρησιμοποιώντας το ανεκτίμητης αξίας, παρωπλισμένο δυστυχώς, πνευματικό αυτό όπλο, «ίνα και οι λοιποί φόβον έχωσι».

  Τυγχάνει, σφόδρα προκλητικό και αδιανόητο, οι δράστες και ένοχοι του πρωτοφανούς αυτού ανοσιουργήματος να εισέρχονται, μετά τη γέμουσα ασυνειδησίας στάση τους, ακωλύτως στους ιερούς ναούς, να καταλαμβάνουν περίοπτες θέσεις εντός αυτών, να απαγγέλουν , τιμής ένεκεν, το «Πιστεύω» και το «Πάτερ Ημών», να λαμβάνουν το αντίδωρο χαμογελαστοί από τα χέρια του προεστώτος της Ευχαριστιακής Συνάξεως και , το χείριστον όλων, κάποιοι από αυτούς να μεταλαμβάνουν ,ΦΡΙΞΟΝ ΗΛΙΕ, ΣΤΕΝΑΞΟΝ Η ΓΗ!!!, των Θείων και Αχράντων Μυστηρίων! Μιλάμε για Θεομπαιξία άνευ προηγουμένου!

  Οι ιεράρχες οφείλουν να αγνοήσουν τα κοάσματα των ψευτοπροοδευτικών βατράχων-δημοσιογραφίσκων της αισχύνης που βιοπορίζονται, διαρκώς διαστρέφοντας την αλήθεια και διαφθείροντας την κοινωνία, και να προχωρήσουν στον αφορισμό των ενόχων.

  Αρκετά τόσα χρόνια άφησαν αυτούς τους Θεομπαίχτες ασύδοτους να ασχημονούν από τη μία και να καπηλεύονται αισχρά το τρίπτυχο «ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΠΑΤΡΙΔΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» από την άλλη, ένεκα αισχρής ψηφοθηρίας.

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, έχετε τεράστια πνευματική εξουσία , σεβασμιώτατοι, μην την αφήνετε άλλο ανενέργητη! Εάν ΤΩΡΑ δεν την ενεργοποιήσετε, πότε θα το πράξετε;

  Δεν βλέπετε ότι φθάσαμε στον πάτο της αποστασίας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Δόξα σοι ὁ Θεός!!
  Δυστυχῶς ἀναμένουμε ἐναγωνίως γιά τά αὐτονόητα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Συγχαρητήρια στον άξιο ιερέα .Οι ιεράρχες πού είναι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Μία λέξη που αναφέρει ο ευλογημένος Μάχιμος Γιατρός τα λέει όλα: Ομολογητής!!
  Ο πατέρας ΠΑΎΛΟΣ.

  ΚΑΙ ΌΠΩΣ ΠΟΛΎ ΣΩΣΤΆ ΤΑ ΛΈΕΙ Ο ΓΙΑΤΡΌΣ:

  Όσοι ψηφίσατε αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο.
  ΑΡΝΗΘΗΚΑΤΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ...
  ΚΑΙ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ..

  ΟΣΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟ ΛΑΟ , ΑΣ ΣΤΑΘΟΥΝΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ ,

  ΠΟΥ ΤΑ ΙΣΟΠΕΔΩΣΟΥΝ ΟΛΑ ΓΙΑΤΊ ΠΟΛΎ ΣΎΝΤΟΜΑ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙ Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

  ΑΡΧΙΕΡΕΊΣ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΑΣΚΑΝΔΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ.

  Η ΜΑΣΟΝΊΑ ΣΑΣ ΈΧΕΙ ΚΛΕΊΣΕΙ ΤΑ ΣΤΌΜΑΤΑ.
  ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΗ Η ΕΝΟΧΗ ΣΙΩΠΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΚΛΥΣΕΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ , ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

  (Είναι αυτοί οι ταλαίπωροι δεσπότες των εσχάτων καιρών, που θέλουν να αρέσουν στο σύστημα! αίσχος)

  Κατάντια Παναγιά μου!!! Έλληνες;;;!!!⁉️
  ΧΡΕΙΆΖΟΝΤΑΙ ΞΥΡΙΣΜΑ (Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ, ΣΤΗΝ Μ. ΑΣΙΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ, 16 ΚΑΚΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ).

  πατέρα Παύλο την ευχή σας να έχουμε.
  Η Παναγία μας να σας ενισχύει εσάς και την οικογένειά σας στο Καλόν Αγώνα που δίνεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. θυμάστε ποιοι έκλεισαν τις εκκλησίες αν μέσω μεγάλης Τεσσαρακοστής; Ποιοι έπαυαν ιερείς για τις μάσκες; Τις κενές καρέκλες στους ναούς για αραίωση. Τους περιορισμούς στα μυστήρια; Όλα με σχέδιο και πρόβλεψη, Μαχόμαστε ένα πανάρχαιο πνεύμα με τεράστια πείρα και υπερφυσικές δυνατότητες με ένα στρατό δαιμόνων και πολλές στρατιές ανθρώπων. Αυτά που θα δούμε θα είναι πολύ χειρότερα. Έχουν τα μέσα , τη θέληση και τους έχουμε δώσει τη δυνατότητα να τα πραγματοποιήσουν. Υπάρχουν βέβαια όπλα για να αμυνθούμε αρκεί να τα σηκώσουμε. Όχι καλάσνικωφ κλπ παρήλθε ο χρόνος εκείνος. Ταπεινότητα, ομολογία, προσευχή, θεία κοινωνία και αδιάλειπτη προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με.

  ΑπάντησηΔιαγραφή