Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021

Mίσος κατὰ τοῦ χριστιανισμοῦ, τὸ ὁποῖο ἐκδηλώνεται μὲ προσβολές, διώξεις καὶ βανδαλισμούς


'Αρθρο ἀπὸ Γεώργιο Βλάχο (ἐρευνητής)

   Ὅσον ἀφορᾷ τὴ χριστιανική μας πίστη, συμβαίνουν γεγονότα ποὺ δὲν πρέπει νὰ ἀνησυχοῦν μόνο ἐμᾶς τοὺς ὀρθόδοξους χριστιανοὺς ἀλλὰ καὶ τὰ ἄλλα χριστιανικὰ δόγματα.
     ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ
Μέχρι τώρα ἔχουν ὑπάρξει πολλὲς προσβολὲς κατὰ τῆς χριστιανικῆς μας θρησκείας. Οἱ προσβολὲς αὐτὲς ποὺ δὲν γίνονται μόνο στὴ χώρα μας ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες χριστιανικὲς χῶρες, στοχοποιοῦν τὸν Ἰησοῦ Χριστό, τοὺς Μαθητές Του, τὸν Σταυρό, τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ τοὺς Ἁγίους μας. Ἐκδηλώνονται δὲ μὲ διάφορους τρόπους: 1) Μέσῳ βιβλίων (ὅπως τὸ ἀντιχριστιανικὸ ‘'Κώδικας Ντα Βίντσι''), 2) Μέσῳ κινηματογραφικῶν προβολῶν, ὅπως ἡ κινηματογραφικὴ ταινία ‘'Jesus Christ Superstar'' κ.α., 3) Μέσῳ θεατρικῶν προβολῶν, ὅπως τὸ θεατρικὸ ἔργο ‘'Corpus Christi'' κ.α., 4) Μέσῳ εἰκαστικῶν τεχνῶν (μὲ πίνακες καὶ γλυπτὰ) καὶ 5) Μέσῳ ἀλλοίωσης τοῦ μαθήματος θρησκευτικῶν.
   'Υπάρχουν καὶ ἄλλες προσβολὲς κατὰ τῆς χριστιανικῆς μας πίστης, ὅπως : ἀπαίτηση νὰ μὴν προσεύχονται οἱ μαθητὲς στὰ σχολεῖα, ἀπαγόρευση ἀνάρτησης ἱερῶν εἰκόνων σὲ δημόσιους χώρους, προσπάθεια ἀφαίρεσης τοῦ σταυροῦ ἀπὸ τὴ σημαία μας, ἀφαίρεση τοῦ θρησκεύματος ἀπὸ τὶς ταυτότητές μας κλπ.
   Ἀντίστοιχο πρόβλημα προσβολῶν δὲν ἀντιμετωπίζουν οἱ ἄλλες δύο μονοθεϊστικὲς θρησκεῖες, διότι τὸ Ἰσλὰμ καὶ ὁ Ἰουδαϊσμὸς εἶναι πολὺ αὐστηρές. Οἱ πιστοί τους δὲν ἀνέχονται καμία προσβολὴ καὶ δροῦν πολὺ ἀποτελεσματικά. Ὅσον ἀφορᾷ τὸ Ἰσλάμ: ὅσες φορὲς οἱ ‘'πολιτισμένοι δυτικοί'' προσπάθησαν νὰ προσβάλλουν τὸ Ἰσλάμ, οἱ μουσουλμᾶνοι ξεσηκώθηκαν, ἀντέδρασαν ἔντονα καὶ μὲ ὀργὴ προκάλεσαν ζημίες σ᾿ αὐτοὺς ποὺ τοὺς προσέβαλλαν. Ὅσον ἀφορᾷ τὸν Ἰουδαϊσμό : ὁποιοσδήποτε  τολμήσει νὰ τὸν προσβάλλει, θὰ διωχθεῖ ἀνελέητα. Θὰ τὸν ξευτελίσουν μὲ τὸν χαρακτηρισμὸ ‘'ἀντισημίτη'', θὰ πέσει πάνω του τὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο νὰ τὸν κατασπαράξει καὶ τὸ θέμα θὰ πάρει ἔντονη παγκόσμια προβολή. Οἱ παγκόσμιες ὀργανώσεις τους ποὺ ἐπιλαμβάνονται τέτοια θέματα, εἶναι τόσο ἰσχυρὲς καὶ ἀποτελεσματικές, ποὺ δὲν θὰ τολμήσει νὰ τὸ ξανακάνει.
   Τὸ ἐξοργιστικὸ εἶναι ὅτι, ἐνῶ οἱ μουσουλμᾶνοι καὶ οἱ Ἰουδαῖοι ἀντιδροῦν δυναμικὰ καὶ προστα-τεύουν τὶς θρησκεῖες τους, ἐμεῖς ὡς χριστιανοὶ εἴμαστε ὑπερβολικὰ ἀνεκτικοί, καθόμαστε παθητικὰ καὶ δὲν ἀντιδροῦμε ὅπως πρέπει. Οἱ ἀρχιερεῖς μας (πατριάρχες, ἀρχιεπίσκοποι, ἐπίσκοποι), δὲν αντι-δροὺν δυναμικὰ καὶ ἀρκοῦνται μόνο σὲ καταδικαστικὲς δηλώσεις. 'Ὅμως οἱ ἁπλὲς καταδικαστικὲς δηλώσεις, ὅπως συνήθως κάνουν, δὲν εἶναι ἀρκετὲς γιὰ νὰ ἐπιλυθεῖ τὸ πρόβλημα.
   ΔΙΩΞΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
α) Οἱ Χριστιανοὶ εἶναι οἱ πιὸ διωκόμενη ἀπὸ ὁποιαδήποτε θρησκευτικὴ ὁμάδα καὶ ἀντιμετωπίζουν σχεδὸν γενοκτονικὰ ἐπίπεδα καταπίεσης σὲ ὁρισμένα μέρη τοῦ κόσμου, λέει μιὰ ἔκθεση ποὺ ἐκπονήθηκε ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου. Ἡ ἔκθεση, ποὺ συντάχθηκε ἀπὸ τὸν αἰδεσιμότατο Φίλιπ Μάουντστεφεν, ἐπίσκοπο τοῦ Tρούρο καὶ ἕναν Ἀγγλικανὸ ἱεραπόστολο, ἐκτιμᾷ ὅτι ἕνας στοὺς τρεῖς ἀνθρώπους σὲ ὅλο τὸν κόσμο ἀντιμετωπίζει κάποια μορφὴ θρησκευτικῆς καταπίεσης, βρίσκοντας τοὺς χριστιανοὺς ὡς τὴν πιὸ εὐρέως στοχευμένη ὁμάδα.
β) Σὲ μία ἄλλη ἔκθεση μὲ τίτλο ‘'Διωκόμενοι καὶ ξεχασμένοι'' τῆς ὀργάνωσης Aid to the Church in Need, ἀναφέρεται στὴν κατάσταση ποὺ ἔχει διαμορφωθεῖ ἀπὸ τὸ 2017 ἕως τὸ 2019  καὶ τὰ συμπεράσματά της εἶναι συγκλονιστικά. Ἐνῶ ἡ διεθνὴς κοινότητα ἐκφράζει ἀνησυχία γιὰ τὶς πρωτοφανεῖς διώξεις τῶν Χριστιανῶν στὴ Μέση Ἀνατολή, ἡ ἔκθεση ἐπισημαίνει ὅτι ‘'οἱ κυβερνήσεις στὴ Δύση καὶ ὁ ΟΗΕ ἀπέτυχαν νὰ προσφέρουν στοὺς χριστιανοὺς σὲ χῶρες ὅπως τὸ Ἰρὰκ καὶ ἡ Συρία τὴν βοήθεια ἔκτακτης ἀνάγκης ποὺ χρειάστηκε, ὥστε νὰ ἀποτραπεῖ αὐτὴ ἡ γενοκτονία ποὺ εἶναι σὲ ἐξέλιξη''. Στὸ Ἰράκ, ὁ ἀριθμὸς τῶν χριστιανῶν μειώθηκε ἀπὸ 1,5 ἑκατομμύρια πρὶν ἀπὸ τὸ 2003 σὲ πολὺ κάτω ἀπὸ 150.000 καὶ στὴ Συρία ὁ χριστιανικὸς πληθυσμὸς μειώθηκε κατὰ τὰ δύο τρίτα ἀπὸ τὰ 2 ἑκατομμύρια τὸ 2011, ὅταν ξεκίνησε ὁ ἐμφύλιος πόλεμος. ‘'Τρία ἑκατομμύρια Χριστιανοὶ ἀντιμετωπίζουν διώξεις, σὲ χῶρες στὶς ὁποῖες δυστυχῶς ὑπάρχει ἡ βία κατὰ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. Οἱ Χριστιανοὶ εἶναι ἡ πιὸ διωγμένη θρησκευτικὴ ὁμάδα στὸν κόσμο.  Σὲ περισσότερες ἀπὸ εἴκοσι χῶρες σὲ ὅλο τὸν κόσμο, μὲ συνολικὸ πληθυσμὸ ἄνω τῶν τεσσάρων δισεκατομμυρίων ἀνθρώπων τὸ νὰ πιστεύεις στὸν Θεὸ σὲ καθιστὰ αὐτομάτως στόχο καὶ κινδυνεύει ἡ ζωή σου'', τονίζεται στὴν ἔρευνα.
γ) Σύμφωνα μὲ ἄρθρο στὸ διαδίκτυο ‘'13 Χριστιανοὶ δολοφονοῦνται κάθε μέρα γιὰ τὴν πίστη τους'', τὸ ὁποῖο δημοσιεύτηκε στὶς 19 Ἰανουαρίου 2021, οἱ πέντε πιὸ ἐπικίνδυνες χῶρες γιὰ νὰ ζεῖ ἕνας χριστιανὸς εἶναι:  Ἀφγανιστάν, Βόρεια Κορέα, Λιβύη, Πακιστὰν καὶ Σομαλία.
δ)  Σύμφωνα μ᾿ ἕνα ἄλλο ἄρθρο στὸ διαδίκτυο ‘'Ἐκεῖ ὅπου τὰ Χριστούγεννα εἶναι ἔγκλημα'', τὸ ὁποῖο δημοσιεύτηκε  στὶς  20.12.2020, ὁ  ἑορτασμὸς τῶν Χριστουγέννων στὴ Βόρεια Κορέα, Σαουδικὴ Αραβία, Σομαλία, Τατζικιστὰν καὶ Μπρουνέϊ ἀπαγορεύεται, καὶ ὅποιοι χριστιανοὶ τολμήσουν νὰ τὰ ἑορτάσουν, διώκονται. 
   ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΙΩΝ
Οἱ βανδαλισμοὶ κατὰ χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν καὶ νεκροταφείων, δὲν γίνονται μόνο ἀπὸ φανατικοὺς μουσουλμάνους, οἱ ὁποῖοι  σπάζουν  σταυρούς, εἰκόνες καὶ  ἀγάλματα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ὁμάδες σατανιστῶν. Σὲ ἀμέτρητες ἐκκλησίες σὲ ὅλη τὴ δυτικὴ Εὐρώπη λαμβάνουν χώρα βανδαλισμοί, ἐμπρησμοὶ ἀλλὰ καὶ ἀφοδεύσεις. Στὴ Γαλλία, δύο ἐκκλησίες δέχονται ἐπίθεση καθημερινὰ κατὰ μέσο ὅρο. Σύμφωνα μὲ τὸ PI-News, ἕναν γερμανικὸ εἰδησεογραφικὸ ἱστότοπο, 1.063 ἐπιθέσεις σὲ χριστιανικὲς ἐκκλησίες καὶ σύμβολα  (σταυρούς,  εἰκόνες, ἀγάλματα)  σημειώθηκαν  στὴ Γαλλία τὸ 2018. Αὐτὸ ἀντιπροσωπεύει αὔξηση κατὰ 17% σὲ σύγκριση μὲ τὸ προηγούμενο ἔτος (2017), ποὺ καταγράφηκαν 878 ἐπιθέσεις, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὅτι ἡ κατάσταση αὐτὴ πάει ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο.
   Ὅσον ἀφορᾷ τὴν Ἑλλάδα, ἰδιαίτερα ἀποκαλυπτικὴ εἶναι ἡ φετινὴ ἔκθεση (2019), τὴν ὁποία προλογίζει ἡ ὑπουργὸς κα Κεραμέως καὶ ὑπογράφει ὁ γενικὸς γραμματέας κ. Καλαντζής: ‘'Συνολικά, γιὰ τὸ ἔτος 2018 κατεγράφησαν πεντακόσια ἐνενῆντα ἕνα (591) περιστατικά, ἐκ τῶν ὁποίων τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀφοροῦν πεντακόσια ἑξῆντα τέσσερα (564) περιστατικὰ (δηλαδὴ τὸ 95% ἐπί τῶν συνολικῶν περιστατικῶν). Τὰ περιστατικὰ αὐτά, πέραν τοῦ εἰδικότερου ποινικοῦ τους χαρακτηρισμοῦ, φέρουν χαρακτηριστικὰ θρησκευτικῆς μισαλλοδοξίας, συμπεριλαμβανομένου τοῦ ἀπροειδοποίητου τρομοκρατικοῦ χτυπήματος τῆς 27ης Δεκεμβρίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Διονυσίου Ἀρεοπαγίτη, στὴν Ἀθήνα''.
   Ἀξίζει νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι, ἕνα ὁλόκληρο βιβλίο, δὲν θὰ ἦταν ἀρκετὸ νὰ περιγράψει τὰ περιστατικὰ διώξεων κατὰ χριστιανῶν, προσβολῶν κατὰ τῆς χριστιανικῆς μας θρησκείας καὶ βανδαλισμῶν κατὰ χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν καὶ νεκροταφείων, ποὺ συμβαίνουν σὲ διάφορες χῶρες. Γιὰ νὰ λάβετε ἕνα μέρος τῆς εἰκόνας ὅσων ἔχουν συμβεῖ καὶ συνεχίζουν νὰ συμβαίνουν, ἀξίζει τὸν κόπο νὰ παραθέσω μερικὰ γεγονότα, μέσα ἀπὸ διάφορα μέσα πληροφόρησης. Παραθέτω ἀποσπάσματά τους :
1. 'Αρθρο  : Γαλλικὴ ἀστυνομικὴ βία κατὰ νεαρῶν καθολικῶν ποὺ διαμαρτύρονται γιὰ τὸ ἐξαιρετικὰ βλάσφημο θεατρικὸ ἔργο  (1.11.2011)
ΠΑΡΙΣΙ, (LifeSiteNews.com)
Μιὰ ὁμάδα Παριζιάνων καθολικῶν μαθητῶν ξυλοκοπήθηκε ἀπὸ τὰ ΜΑΤ κατὰ τὴ διάρκεια μιᾶς διαμαρτυρίας μπροστὰ ἀπὸ τὸ θέατρο ποὺ ἐλάμβανε χώρα ἡ πρεμιέρα τοῦ προκλητικὰ βλάσφημου "ἔργου" τοῦ Ἰταλοῦ θεατρικοῦ συγγραφέα Ρομέο Καστελίτσι, τὸ βράδυ τῆς προηγούμενης Πέμπτης. Τὸ ‘'ἔργο'' μὲ τὴν ὀνομασία ‘On the Concept of the Face of the Son of God' (‘Σχετικὰ μὲ τὴν ἔννοια τοῦ προσώπου τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ') εἶναι μία κοπρολογικὴ ἀναπαράσταση ἑνὸς γέρου ποὺ ταλαιπωρεῖται ἀπὸ διάρροια, τὸν ὁποῖο ὁ γιὸς σκουπίζει καὶ καθαρίζει ἐπανειλημμένα στὴ σκηνὴ κάτω ἀπὸ  ἕνα μεγάλο πίνακα ἑνὸς προσώπου τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Ἀντονέλο Ντα Μεσσίνα. Περιττώματα γεμίζουν τὴ σκηνὴ (περιλαμβάνονται συνθετικὲς ὀσμές), οἱ δύο ἠθοποιοὶ ἀφήνουν τὴ σκηνὴ καὶ τότε μιὰ ντουζίνα παιδιῶν ποὺ κουβαλᾶνε σχολικὲς τσάντες κάνουν τὴν ἐμφάνισή τους καὶ ρίχνουν πλαστικὲς χειροβομβίδες κατὰ τῆς εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ εἰκόνα φαίνεται ἐκ τῶν ὑστέρων σπασμένη καὶ ἕνα σκοῦρο ὑγρὸ ποὺ μοιάζει μὲ περιττώματα εἶναι ἁπλωμένο στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, τὸ ὁποῖο στὴ συνέχεια καλύπτεται μὲ τὶς λέξεις, «You are not my shepherd»  (‘'Δὲν εἶσαι ὁ ποιμένας μου'').
2. 'Αρθρο : Ἑβραϊκὴ κωμικὴ τηλεοπτικὴ σειρὰ προσβάλλει βάναυσα τὸ Χριστὸ καὶ τοὺς χριστιανοὺς  (11.6.2012)
Σὲ ἕνα πρόσφατο ἐπεισόδιο τῆς κωμικῆς σειρᾶς "Curb You Enthusiasm" (‘'Περιόρισε τὸν ἐνθουσιασμό σου''), ποὺ προβάλλεται ἀπὸ τὸ καλωδιακὸ κανάλι HBO, ὁ βραβευμένος μὲ βραβεῖο 'Eμι, Ἑβραῖος ἀπὸ τὸ Μπρούκλιν, ἠθοποιὸς Λάρι Ντέϊβιντ, ἔχει ἕνα "ἀτύχημα στὴν τουαλέτα", μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἐκφράζεται ἡ περιφρόνηση γιὰ τὸν Ἰησοῦ Χριστό, τὸν Χριστιανισμὸ καὶ τὰ ἑκατομμύρια τῶν Χριστιανῶν. Ἡ σκηνὴ εἶναι ἀχαρακτήριστη. Ὁ Ντέϊβιντ εἶναι στὸ σπίτι τῆς χριστιανῆς βοηθοῦ του "Mαουρίν". Παίρνει κάποια φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ ποὺ τὸν ἀναγκάζει νὰ χάνει τὸν ἔλεγχο κατὰ τὴν οὔρηση. Ἔτσι, "κατὰ λάθος" τοῦ ‘'ξεφεύγουν οὖρα'' πάνω στὴν εἰκόνα-πορτρέτο τοῦ Χριστοῦ, στὸν τοῖχο τοῦ μπάνιου. Ὅταν ἡ Μαουρὶν καὶ ἡ μητέρα της παρατηροῦν μιὰ σταγόνα στὸ πρόσωπό του Ἰησοῦ, νομίζουν ὅτι πρόκειται γιὰ ‘'δάκρυ''. Νομίζουν ὅτι εἶναι ἕνα ‘'θαῦμα'' καὶ γονατίζουν καὶ προσεύχονται. Ἀργότερα ποὺ θὰ δοῦν τὸν Ντέϊβιντ νὰ οὐρεῖ στοὺς θάμνους, συνειδητοποιοῦν τὸ λάθος τους. "He sprayed Jesus" (‘'Ράντισε τὸν Ἰησοῦ''), ἀναφωνοῦν. 
3. 'Αρθρο : 'Ἄλλος ἕνας ἀπὸ τὸ χῶρο τοῦ Χόλυγουντ, γυρίζει βλάσφημη ταινία γιὰ τὸν Χριστό. (30.6.2012)
Τὸ περσινὸ ντοκιμαντὲρ τοῦ Χόλυγουντ ποὺ προσπαθοῦσε νὰ περάσει ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἦταν κομμουνιστὴς δὲν ἦταν ἀρκετό. Ἔτσι, φέτος, ὁ Πωλ Βερχόφεν θὰ παρουσιάσει μιὰ ταινία στὴν ὁποία ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς "γεννήθηκε ὡς ἀποτέλεσμα  βιασμοῦ τῆς μητέρας του ἀπὸ ἕνα Ρωμαῖο στρατιώτῃ", (κάτι ποὺ γιὰ τὸν Βερχόφεν ἦταν "συνηθισμένο" ἐκεῖνα τὰ χρόνια). Ἡ ταινία θὰ βασίζεται στὸ ἀμφιλεγόμενο βιβλίο τοῦ ἴδιου τοῦ Βερχόφεν, ‘'Ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τὴ Ναζαρέτ'' καὶ ἀναμένεται νὰ ξεκινήσει γυρίσματα σύντομα. Στὸ βιβλίο τοῦ 2008, ὁ Βερχόφεν, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἄρνηση πολλῶν βιβλικῶν θαυμάτων τοῦ Χριστοῦ, ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ ἐγκυμοσύνη τῆς Μαρίας προέκυψε ἀπὸ  ‘'μὴ συναινετικὴ ἐπαφὴ μὲ ἕνα Ρωμαῖο ἑκατόνταρχο''. Ὁπότε, ὁ Ἰησοῦς δὲν ἦταν (καὶ δὲν εἶναι) ὁ Γιὸς τοῦ Θεοῦ. Ἰσχυρίζεται ἐπίσης ὅτι ὁ Χριστὸς ποτὲ δὲν προδόθηκε ἀπὸ τὸν Ἰούδα τὸν Ἰσκαριώτη. Ὁ Ἰησοῦς κατὰ τὸν Βερχόφεν ‘''Ηταν ἕνας ριζοσπάστης προφήτης ποὺ ἔκανε ἐξορκισμοὺς καὶ ἦταν πεπεισμένος ὅτι θὰ ἔβρισκε τὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν στὴ γῆ. Δὲν ἤξερε ὅτι θὰ καταδικαστεῖ νὰ πεθάνει στὸ σταυρὸ ἀπὸ τὸν Πόντιο Πιλάτο''.
4.  'Αρθρο :  Εἶναι ἐντάξει,  ὅταν βρίζουν τὸν Χριστὸ οἱ Ἑβραῖοι  (26.9.2012)
‘'Ὡραῖα ! Ἐλπίζω ὅτι οἱ Ἑβραῖοι πράγματι σκότωσαν τὸν Χριστὸ καὶ θὰ τὸ ἔκανα ξανά'',  εἶπε ἡ Ἑβραία κωμικὸς Σάρα Σίλβερμαν, στὸ ‘'Jesus is Magic'' τὸ 2006. Ἡ στάση τῆς Ἑβραίας Σίλβερμαν ἀπέναντι στὸν Ἰησοῦ Χριστό, δὲν εἶναι κάτι σπάνιο στὸν κόσμο τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ σήμερα. Ποτὲ δὲν θὰ ἀκούσετε τὸ Χόλυγουντ νὰ βλασφημεῖ τὸν Ἀλλάχ, τὸ Μωυσῆ, τὸ Μαϊτρέγια, τὸ Ζωροάστρη, τὸν Κρίσνα, τὸ Βούδα ἢ τὸ Μωάμεθ. Ὅλα τὰ βλάσφημα ‘'ἀστεῖα'', ἀπευθύνονται ἀποκλειστικὰ στὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ.
   Ἀγαπητοί μου χριστιανοί. Οἱ καιροὶ εἶναι ἐπικίνδυνοι. Γιὰ νὰ προστατευτοῦμε ἀπὸ τὶς προσβολὲς καὶ διώξεις ποὺ ἀφοροῦν τὴ χριστιανική μας πίστη, χρειαζόμαστε νομικὴ κατοχύρωση. Ἡ μόνη λύση εἶναι νὰ προστεθεῖ ἕνα ἄρθρο στὸ Σύνταγμά μας, τὸ ὁποῖο θὰ προστατεύει τὴ χριστιανική μας θρησκεία ἀπὸ διάφορες προσβολὲς καὶ δὲν θὰ ἐπιτρέπει σὲ κανέναν νὰ μᾶς διώκει ἐξαιτίας τῆς πίστεώς μας. Θὰ ἀπαγορεύει αὐστηρὰ κάθε προβολὴ ὁποιασδήποτε βλάσφημης ταινίας, θεατρικοῦ ἔργου, πίνακα ἢ γλυπτοῦ, καθὼς καὶ τὴν ἔκδοση ὁποιουδήποτε βιβλίου στὸ ὁποῖο θὰ βλασφημεῖται ἡ χριστιανική μας πίστη. Ἡ ἀπαράδεκτη δικαιολογία ὅλων αὐτῶν, ποὺ μέχρι τώρα προσέβαλλαν τὴ χριστιανική μας πίστη, ἦταν: ‘'Tί σᾶς πειράζει ποὺ τὰ δείχνουμε αὐτά. Τέχνη κάνουμε. Λογοκρισία θὰ μᾶς κάνετε''; Καὶ μεῖς ἀπαντᾶμε: θεωρεῖτε τέχνη νὰ προσβάλλετε μὲ αἰσχροὺς τρόπους τὸ ἱερὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ μας Χριστοῦ, τῶν Ἀποστόλων, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τοῦ Σταυροῦ καὶ τῶν Ἁγίων μας; Δὲν σᾶς ἐπιτρέπουμε, καὶ σ᾿ αὐτὴ τὴν περίπτωση κατ᾿ ἐξαίρεση, θὰ ἐπιβάλλουμε λογοκρισία. Πρέπει νὰ γίνει ἐπιτέλους κατανοητὸ ὅτι, κάθε θρησκεία συμπεριλαμβανομένης  τῆς χριστιανικῆς εἶναι ἱερὴ καὶ κανένας δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ τὴν προσβάλλει.

 «Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου