Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021

Ἰωάννης Ἀσλανίδης: Ο ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ

 

 
Γράφει ὁ Ἰωάννης Μ. Ασλανίδης

- Πάλι θὰ ἐπανέλθουμε στὸ αἰώνιο πρόβλημά μας, σὲ σχέση μὲ τὴν ἀντίστοιχη, τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, Τουρκίας.

- Ἐὰν τὰ Ἑλληνικὰ πολιτικὰ κόμματα εἶχαν τὴν εὐαισθησία νὰ κάνουν ἀντικειμενικὴ αὐτοκριτικὴ γιὰ τὸ ἔργο τους στὸν τομέα τῆς ἐθνικῆς πολιτικῆς καὶ τῶν ἐθνικῶν θεμάτων τῆς πατρίδος μας, τὰ τελευταῖα 20 - 30 χρόνια, θὰ διαπιστώσουν μόνο ἀρνητικὴ προσφορά. Τὰ ἐθνικὰ θέματα ἔπρεπε νὰ ἀντιμετωπίζονται ἀπὸ κοινοῦ ἀπὸ ὅλα τὰ κόμματα, ὡς μιὰ Δύναμη, ἡ δύναμη τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Τὰ κόμματα στὴν ἐξουσία ἀλλάζουν, ἔτσι ἐπιβάλλει ἡ Δημοκρατία, ἡ ἐθνικὴ ὅμως πολιτικὴ τῆς χώρας μας πρέπει νὰ εἶναι σταθερὴ ἀταλάντευτη καὶ ἀμετάκλητη.

-Αὐτὸ ὅμως γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ σήμερα ἀπαιτοῦνται:
 
  • Μακροχρόνιος σχεδιασμός, σύμπνοια, ἰσχυρὴ οἰκονομία καὶ ἰσχυρὲς Ἔνοπλες Δυνάμεις.
  • Πετυχημένη καὶ διαρκὴς ἐθνικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ μὲ ὁποιοδήποτε πολιτικὸ κόμμα στὴν ἐξουσία καὶ ὄχι σπασμωδικὲς καὶ συναισθηματικὲς ἀντιδράσεις.
-Τί πετύχαμε ἀπὸ τὰ παραπάνω, ἀφίετε στὴν ἀντικειμενικὴ αὐτοκριτικὴ τῶν πολιτικῶν τῆς πατρίδος μας. Ἐμεῖς λέμε, ἁπλὲς ἀνούσιες εὐκαιριακὲς κορῶνες, ἄκρατος λαϊκισμὸς καὶ τίποτε ἄλλο.

-Τί νὰ πρωτοαναφέρει κανείς, ὅλοι οἱ Ἕλληνες βλέπουμε τὰ χάλια τῶν πανεπιστήμιων μας, ὅτι αὐτὰ θέλουν Δημοκρατία καὶ ἀνασυγκρότηση, γιὰ ὀρθὴ λειτουργία, κάποιοι πολιτικοὶ καὶ δυστυχῶς καὶ ἐκπαιδευτικοὶ εἶναι εὐχαριστημένοι ἀπὸ τὴν ἔτσι λειτουργία τους. Μία σοβαρὴ συζήτηση ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ μὲ δικαιολογητικὲς σκέψεις δὲν μπορεῖ νὰ γίνει στὴ Βουλή;

- Ὅπως! Εὔκολα ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες κατακρίνουμε, μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε, στὴν Ἑλληνικὴ Πολιτικὴ νοοτροπία, νὰ βγεῖ κάποια στιγμὴ ἡ ἀντιπολίτευση σὲ αὐτὴ τὴ κυβέρνηση, ποὺ τόσα ἀντιμετωπίζει, νὰ τὴν συγχαρεῖ μὲ δικαιολογητικὲς σκέψεις γιὰ κάποια ἀπόφαση: Ἐγώ! Προσωπικὰ πιστεύω, ὅτι αὐτὸ θὰ εἶναι ἕνα σοβαρὸ ἐπίτευγμα, στὴν ὀρθολογιστικὴ λειτουργία τῆς πολιτικῆς μας καὶ μπορεῖ πλέον νὰ δώσει ὀντότητα στὴν πολιτικὴ Ἐξουσία. Καί! Γιατί ὄχι! Δὲν εἶναι δυνατὸν πάντα γιὰ τὴν ἀντιπολίτευση ὅτι κάνει ἡ Κυβέρνηση νὰ εἶναι λάθος.

- Ἄς ρίξουμε μιὰ ματιὰ στὴν γείτονα Τουρκία, ποὺ διατηρεῖ τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῶν Φαναριωτῶν, προσαρμοσμένη ὅμως στὴν τουρκική, βάρβαρη καὶ ἐγκληματικὴ νοοτροπία της.
 
  • Ἐπέτυχε, ἐκεῖ ποὺ καταδικάστηκε ἀπὸ τὸν Ο.Η.Ε καὶ ἀπὸ τὴν παγκόσμια κοινότητα γιὰ τὴν παράνομη ἐπίθεση κατάληψη καὶ πράξεις ὠμοτήτων εἰς βάρος ἄλλου κυρίαρχου κράτους (ΚΥΠΡΟΣ), σήμερα νὰ μὴν ἔχει ἐφαρμοσθεῖ κανένα καταδικαστικὸ ψήφισμα εἰς βάρος της καὶ ἀκόμη ἔχει σχεδὸν τὴν ὑποστήριξη τῶν κυριότερων κρατῶν καὶ ν᾿ ἀλλάξει τὴν εἰκόνα, ὥστε ἀπὸ αἰώνων γενοκτόνος θύτης, νὰ παρουσιάζει ἑαυτὸν ὡς θῦμα.
  •  Κατέχει παράνομα μέρος τοῦ κυπριακοῦ κράτους, ὑπὸ τὰς εὐλογίας τοῦ Ο.Η.Ε καὶ τῆς Ε.Ε. καὶ διατηρεῖ κατοχικὰ στρατεύματα στὴν Κύπρο. Ἐπικαλουμένη τὴν ἀνάγκη προστασίας τῶν Τουρκοκυπρίων, σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ εἶναι παγκοσμίως γνωστὸ ὅτι δὲν ἀπειλεῖται ἡ ἀσφάλεια τῆς τουρκοκυπριακῆς κοινότητας καὶ μάλιστα ὅταν ἡ Κύπρος εἶναι πλέον μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητας.
  • Ἀποτελεῖ ἄλλη μιὰ μεγάλη ἐπιτυχία καὶ δεῖγμα τῆς κατακόρυφης αὔξησης τοῦ κύρους καὶ τῆς ἐπιρροῆς τῆς Τουρκίας στὸ Εὐρωπαϊκὸ γίγνεσθαι, ἀφοῦ ἐπέτυχε στὸ ἐγγὺς παρᾶγον ἀπόφαση γιὰ ἄνευ ὅρων ἔναρξη ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν Ε.Ε. καὶ μάλιστα ἐκ θέσεως ἰσχύος, ἀδιαφορῶντας γιὰ τὶς θέσεις τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν ἐπὶ τοῦ θέματος.
  • Τελευταία διάβασα ὅτι τὸ Εὐρωπαϊκὸ Λαϊκὸ Κόμμα ἀποφάσισε νὰ δεχθεῖ ὁμόφωνα στοὺς κόλπους του τὸ Ἰσλαμικὸ Τουρκικὸ κόμμα - Δημοκρατίας καὶ Ἀνάπτυξης τοῦ Ρετσὲπ Ταγὶπ Ενρτογάν. Δηλαδὴ ἕνα ἀμιγῶς Ἰσλαμικὸ κόμμα, ἐντάσσεται στὸ πιὸ ἐξ᾿ ὁρισμοῦ Χριστιανικὸ πολιτικὸ κόμμα τῆς Εὐρώπης. Ἀξίζει ἐπίσης ἐδῶ νὰ σημειωθεῖ ὅτι οἱ Τοῦρκοι Ἰσλαμιστὲς ἀπέρριψαν τὸν ὅρο «Ἰσλαμοδημοκράτες» καὶ προτίμησαν νὰ αὐτοπροσδιοριστοῦν ὡς «συντηρητικοὶ» διότι λένε αὐτοὶ τιμοῦν τὶς παραδόσεις, τὴν οἰκογένεια καὶ τὶς ἠθικὲς ἀξίες. Καὶ πολλὲς ἄλλες ἐπιτυχίες ποὺ εἶναι γνωστὲς δυστυχῶς στὸ Πανελλήνιο.

-Αὐτὴ λέγεται ἐπιτυχημένη ἐξωτερικὴ πολιτική. Ἐμεῖς ὅμως ἐδῶ, ἀσχολούμεθα μὲ τὸ νὰ κατηγορεῖ ὁ ἕνας τὸν ἄλλο, μὲ τὸ νὰ ἐπιρρίπτουμε εὐθύνες στοὺς ἄλλους, μὲ μιὰ πολιτικὴ στείρα, ἀνούσια χαμηλοῦ ἐπιπέδου καὶ ἄκαρπη.

- Κάποτε μποροῦσε νὰ συγκριθεῖ ἡ Τουρκία μὲ τὴν Ἑλλάδα; Ἀσφαλῶς ὄχι, σήμερα ὅλα ἄλλαξαν. Ὁ «Ἐπιτήδειος Οὐδέτερος» πολλὰ ἐπέτυχε καὶ μάλιστα εἰς βάρος μας.

-Καθ᾿ ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ὅπως ἀναφέρει στὸ βιβλίο του «Ὁ Ἐπιτήδειος Οὐδέτερος» ὁ Frank G. Weber, ἡ Τουρκία ἕνας μὴ ἐμπόλεμος ἀλλὰ ὄχι ἁπλὸς θεατής, κρατοῦσε τὸ δικό του τρόπο συμμαχίας, γιὰ ὅποιον ἔδινε ὑψηλότερο τίμημα.

-Ἄν καὶ δεσμευμένη μὲ τὴν Βρετανία καὶ τὴν Γαλλία ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1939, μὲ μιὰ Συνθήκη Ἀμοιβαίας Βοηθείας μὲ τὴν Γερμανία τοῦ Χίτλερ, ἐπανειλημμένα παρέβῃ τὴν ὑπόσχεσή της κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Β' Παγκοσμίου Πολέμου πρὸς αὐτὲς τὶς δυὸ χῶρες. Ὅταν τὸ 1942 ἄρχισε νὰ φαίνεται πλέον ἡ ἧττα τοῦ φασισμοῦ, τότε ἐκήρυξε τὸν πόλεμο ἐναντίον αὐτῆς.

-Βέβαια καθ᾿ ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ Β' Π.Π, ἡ Τουρκικὴ διπλωματία ἐπέτυχε νὰ διατηρήσει ἀκέραια τὰ ἐδάφη της καὶ ἄθικτη τὴν Κεμαλικὴ κληρονομιά της, μὲ ὅλα τὰ μέτρα, ἐκτὸς ἐκείνων τῆς ἐντιμότητας καὶ τῆς ἠθικῆς ἀκεραιότητας. Ἀκόμη, ὅταν εἰσέβαλαν οἱ Τοῦρκοι στὴν Κύπρο, ἀπεκάλυψαν ὅτι δὲ ἔμειναν ἱκανοποιημένοι ἀπὸ τὰ κέρδη ποὺ τοὺς εἶχε ἀποφέρει ἡ τότε Διπλωματία.

-Τὶς ἡμέρες αὐτὲς  Τουρκικὸ κανάλι παρουσίασε χάρτη μὲ τὴν Τουρκία τοῦ μέλλοντος, ποὺ περιλαμβάνει τὴν Ἑλλάδα, ρωσικὰ ἐδάφη, Συρία, Αἴγυπτο, Λιβύη κ.λπ.

-Παρ᾿ ὅλα αὐτὰ ὑπάρχουν κράτη στὴν Εὐρώπη ποὺ τὴν ὑποστηρίζουν. Ἔτσι! Γίνεται ὅταν δὲν ὑπάρχουν ἡγέτες καὶ ἡ ἐξουσία γίνεται ἕρμαιο τοῦ κεφαλαίου καὶ τῶν συμφερόντων των.

-Αὐτοὶ εἶναι οἱ Τοῦρκοι. Ἐθνικιστὲς γιὰ τὸν τόπο τους καὶ ὕπουλοι καὶ βάρβαροι μὲ τοὺς ἀπέναντί τους. Ἔτσι σὲ ἕνα ἔχουν συνέπεια, στὸ μακροχρόνιο στόχο τους μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο.

- Εἴμαστε σὲ μιὰ περίοδο πολὺ ἐπικίνδυνη, ποὺ κανεὶς δὲν ἐλέγχει. Πρέπει νὰ σταθοῦμε ὄρθιοι, εἶναι θέμα τῶν πολιτικῶν κομμάτων  πειθαρχίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.

- Ἀλίμονο ἐὰν οἱ ἐπερχόμενες γενεὲς τῶν πολιτικῶν καὶ τοῦ λαοῦ μας, γίνουν παραλῆπτες, χωρὶς τὴν Ἐθνικὴ καὶ Ἱστορικὴ μνήμη τῆς πατρίδος μας καὶ πρὸ παντὸς παραιτημένοι, ἀπὸ τὴν κριτικὴ νοημοσύνη των.


Ἰωάννης Μ. Ἀσλανίδης
Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ
Ἐπίτιμος Δκτὴς τῆς Σ.Σ.Ε


«Πᾶνος»
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου