Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021

Ἰωάννης Ἀσλανίδης: Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

 

Γράφει ὁ Ἰωάννης Μ. Ἀσλανίδης

-Ὅταν ἕνα γειτονικὸ κράτος ἀμφισβητῶντας διεθνεῖς συμβάσεις καὶ ὑπογραφεῖσες συμφωνίες καὶ προβάλλοντας τὴν ἰσχὺ τῶν ὅπλων, διεκδικεῖ ἐδάφη ἑλληνικῆς ἐπικράτειας, δὲν μπορεῖ νὰ οἰκοδομηθεῖ φιλία μεταξὺ τῶν λαῶν αὐτῶν, καὶ τὸ χειρότερο, ὅταν ὁ λαὸς αὐτὸς καὶ ἡ διεθνὴς κοινὴ γνώμη τροφοδοτεῖται καὶ προπαγανδίζεται μὲ ἀνιστόρητα ψεύδη.

-Δὲν εἶναι εὔκολο οἱ δύο λαοὶ Ἕλληνες καὶ Τοῦρκοι νὰ ὁμογειτνιάσουν εἰρηνικά. Οἱ κάποιες ἐλπιδοφόρες συνυπάρξεις, γιὰ περιορισμένο χρόνο καὶ περιορισμένο χῶρο καὶ ἀριθμό, δὲν ἀντέχουν οὔτε στὸ φύσημα μιᾶς παρεξήγησης μικροῦ παιδιοῦ.

-Εἶμαι ὑποχρεωμένος ἐδῶ, νὰ ἐπισημάνω τὶς φιλότιμες καὶ ἀξιέπαινες προσπάθειες κατὰ καιρούς, ἐλαχίστων καλλιτεχνῶν τῶν δύο χωρῶν, τῶν παραγόντων Ἀθλητισμοῦ, τῶν εἰδικῶν τμημάτων παροχῆς βοηθείας καὶ τέλος τὸν κορυφαῖο στὸν τομέα αὐτοῦ τῆς ἀνάγκης συνύπαρξης κ. Μίκη Θεοδωράκη, ὁ ὁποῖος στὸ παρελθὸν κατέβαλε πολλὲς προσπάθειες.  Ὅμως, μὲ λύπη μου πιστεύω ὅτι, οἱ ἀναλαμπὲς αὐτὲς ἀποτελοῦν σταγόνα στὸν ὠκεανό, μπρὸς στὸ μέγα Ἱστορικὸ τεῖχος ποὺ χωρίζει τοὺς δύο λαούς.

-Παρακάτω θὰ παραθέσω σταχυολογῶντας μερικὰ ἱστορικὰ γεγονότα τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους ὅπως τὰ διδάσκει ἡ τουρκικὴ παιδεία καὶ τὰ παρουσιάζει ἡ Τουρκικὴ προπαγάνδα στὸ λαό της. Στὴν προπαγάνδα αὐτὴ ἐπίσης βασίζεται ἡ τουρκικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ στὶς σχέσεις Ἑλλάδος - Τουρκίας, ἐνημερώνοντας καὶ τὰ διάφορα κράτη ἐπὶ τῶν ἱστορικῶν αὐτῶν θεμάτων, κατὰ τὴν τουρκικὴ πάντα ἄποψη:

ΠΡΩΤΟΝ:  Οἱ Διοικοῦντες τότε τὴν Ἀνατολικὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία ἐπέδειξαν μεγαλύτερη οἰκειότητα πρὸς τοὺς Τούρκους καὶ τοὺς ἀναγνώρισαν μεγαλύτερα δικαιώματα ἐπὶ τῶν Βυζαντινῶν ἐδαφῶν. Ἐπίσης τὸν ΦΑΤΙΧ ΣΟΥΛΤΑΝ ΜΕΧΜΕΤ δὲν τὸν χαρακτήρισαν ὡς ἕνα "Λήσταρχο", ἢ "κατακτητή" ὁ ὁποῖος κατέλαβε τὰ ἐδάφη τους διὰ τῆς βίας, ἀλλὰ ἐπέδειξαν τόσο ἐνδιαφέρον πρὸς αὐτόν, ποὺ ἔφθανε στὸ σημεῖο νὰ τὸν ἀποκαλοῦν "Νόμιμο Αὐτοκράτορα καὶ διάδοχο τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας".

ΔΕΥΤΕΡΟΝ:  Ὁ σημερινὸς Ἑλληνικὸς λαὸς οὐδεμίαν σχέση ἔχει,  μὲ τοὺς Ἀρχαίους Ἕλληνες, τὴν Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία καὶ τοὺς Ποντίους. Ἐν τούτοις καὶ παρὰ τὰ ἱστορικὰ δεδομένα οἱ σημερινοὶ Ἕλληνες ἐπιδιώκουν μὲ προπαγανδιστικὲς δραστηριότητες νὰ πείσουν τὴν παγκόσμια κοινὴ γνώμη περὶ τοῦ ἀντιθέτου.

ΤΡΙΤΟΝ:  Ἡ Τουρκία εἶναι κληρονόμος μιᾶς Αὐτοκρατορίας ποὺ εἶχε ἐξαπλωθεῖ στὴν Εὐρώπη, τὴν Ἀσία καὶ τὴν Ἀφρική. Σήμερα δὲν περιορίστηκαν μόνο τὰ ὅρια τοῦ Τουρκικοῦ Κράτους, ἀλλὰ πολλαπλασιάστηκαν καὶ οἱ ἐχθροί της. Ἐξαιτίας αὐτῆς τῆς διαδοχῆς ἔχει κληρονομήσει ὁρισμένες χρόνιες ἀσθένειες, παρ᾿ ὅλο ὅτι μένει πιστὴ στὴν ἐξωτερική της πολιτικὴ καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ Ἀτατοὺρκ "Εἰρήνη στὴ χώρα" "εἰρήνη στὸν κόσμο".  Ἐπιθυμεῖ νὰ μὴ δημιουργεῖ προβλήματα στοὺς γείτονές της, ἐνῶ αὐτοὶ ἔχουν κάθε στιγμὴ στραμμένα τὰ βλέμματά τους στὰ ἐδάφη της.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ:  Οἱ Γείτονες μας, τόσο ἡ Βουλγαρία, τὸ Ἰράκ, ἡ Συρία, ὅσο καὶ ἡ Ἑλλάδα, γεννήθηκαν πάνω στὰ ἐδάφη τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ἀναπτύχθηκαν καὶ ἔφτασαν στὴν σημερινή τους κατάσταση. Τὸ Τουρκικό ἔθνος ἀποδέχθηκε τὸν σχηματισμὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους,  σὰν ἀποτέλεσμα τῶν ἀπελευθερωτικῶν κινημάτων ποὺ ἐμφανίστηκαν γύρω στὸ 1820 στὴν Εὐρώπη.

-Αὐτὸ ποὺ ἀνησυχεῖ τὸ Τουρκικὸ ἔθνος σήμερα εἶναι οἱ βλέψεις τῆς Ἑλλάδος πάνω στὰ ἐδάφη τῆς Ἀνατολῆς. Δὲν  ἀρκέστηκε  ἡ Ἑλλάδα σὲ ὅσα, μὲ τετελεσμένα γεγονότα, συμπεριέλαβε στὰ σύνορά της, τὴν Κρήτη, τὴν Δυτικὴ Θράκη, τὰ Δωδεκάννησα, δὲν χόρτασε καὶ παραμένει ἀπειλητικὴ κατὰ τῆς Τουρκίας.

ΠΕΜΠΤΟΝ:  Παρ᾿ ὅλα αὐτὰ ἡ Τουρκία δίδει μεγάλη σημασία στὶς σχέσεις της μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ σέβεται τὴν ἀκεραιότητά της. Οἱ Ἑλληνοτουρκικὲς σχέσεις ἀποτελοῦν ἕνα πολὺ εὐαίσθητο θέμα γιὰ τὸν Τουρκικὸ λαό. Σκοπὸς δὲν εἶναι ἡ σπορὰ τοῦ μίσους καὶ τῆς ἐχθρότητας μεταξὺ τῶν λαῶν, ποὺ εἶναι καταδικασμένοι νὰ ζοῦν ὁ ἕνας δίπλα στὸν ἄλλο, ἀλλὰ ἡ ἐπίλυση τῶν προβλημάτων μὲ φιλικὸ καὶ πολιτισμένο τρόπο στὴν τράπεζα τῶν διαπραγματεύσεων.

-Δυστυχῶς τὸ  τεῖχος ποὺ στήνει ἡ Ἑλληνικὴ προπαγάνδα
καὶ οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ διαπεράσει κανείς.  Ἔτσι δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ δεῖ τὴν πραγματικότητα καὶ οἱ λαοὶ τῶν δυὸ χωρῶν, δὲν μποροῦν νὰ προσεγγίσουν μεταξὺ τους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Πῶς! Λοιπόν, μὲ τέτοια παιδεία, μὲ τὴν γνωστὴ Πολιτικοστρατιωτικὴ συμπεριφορὰ τῆς γείτονος καὶ τέτοια προπαγάνδα, θὰ μπορέσει ν᾿ ἀναπτυχθεῖ μιὰ εἰλικρινὴς ἑλληνοτουρκικὴ φιλία καὶ προσέγγιση, ὅταν ἡ Παιδεία τοῦ τουρκικοῦ λαοῦ καὶ ἡ Τουρκικὴ προπαγάνδα σχετικὰ μὲ τὰ Ἑλληνοτουρκικά, στηρίζονται στὴν διαστρέβλωση τῶν πραγματικῶν ἱστορικῶν γεγονότων καὶ τὴν παραποίηση τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους;
«Εὐλαβοῦ τὰς διαβολὰς κἂν ψευδεῖς ὦσιν»[ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ]

Ἰωάννης Μ. Ἀσλανίδης
Ἀντ/γος ἐ. ἀ.
Ἐπίτιμος Δκτής τῆς Σ. Σ.

«Πᾶνος»

1 σχόλιο:

  1. Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΙΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΤΟΥ (ΑΓΓΛΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΡΩΣΙΑ).ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙ Η ΠΑΤΡΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΜΕ ΕΚΕΙΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ -ΙΔΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ -ΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΚΑΡΥΔΙΑΣ ΚΑΡΥΔΙ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΟΥΝ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή