Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024

Περὶ προσοχῆς καὶ φυλάξεως τοῦ νοῦ


Ὁσίου Πέτρου τοῦ Δαμασκηνοῦ*


   Χωρὶς προσοχὴ καὶ ἐγρήγορση τοῦ νοῦ εἶναι ἀδύνατον νὰ σωθοῦμε καὶ νὰ λυτρωθοῦμε ἀπ’ τὸν διάβολο, ὁ ὁποῖος περπατᾶ σὰν λιοντάρι ποὺ βρυχιέται καὶ ζητάει ποιόν νὰ καταπιεῖ1, λέει ὁ Δαμασκηνός. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Κύριος ἔλεγε συχνὰ στοὺς μαθητές Του: «Νὰ εἶσθε ἄγρυπνοι καὶ νὰ προσεύχεσθε, γιατὶ δὲν ξέρετε κλπ.»2 προκαταγγέλοντας σ’ ὅλους μ’ αὐτὰ τὴν μνήμη τοῦ θανάτου, γιὰ νἄμαστε ἕτοιμοι νὰ δώσουμε εὐπρόσδεκτη ἀπολογία, ἡ ὁποία γίνεται ἀπὸ ἔργα καὶ προσοχή.

   Οἱ δαίμονες, ὅπως λέει ὁ ἅγιος Ἱλαρίων, εἶναι ἄϋλοι, ἄϋπνοι κι ὅλη ἡ φροντίδα τους εἶναι νὰ μᾶς πολεμοῦν καὶ νὰ ὁδηγήσουν στὴν ἀπώλεια τὶς ψυχές μας, μὲ λόγο, μὲ ἔργο καὶ λογισμό, ἐνῶ ἐμεῖς δὲν εἴμαστε ἔτσι. Ἀλλ’ ἄλλοτε φροντίζουμε γι’ ἀπόλαυση καὶ δόξα ποὺ περνάει, ἄλλοτε γιὰ πράγματα τοῦ βίου καὶ γι’ ἄλλα πολλά, καὶ δὲν θέλουμε οὔτε λίγο ν’ ἀναλάβουμε νὰ ἐξετάζουμε τὸν βίο μας, γιὰ νὰ συνηθίσει μ’ αὐτὸ ὁ νοῦς καὶ νὰ μπορέσει νὰ προσέχει στὸν ἑαυτό του χωρὶς προσπάθεια.

   Ὅπως λέει ὁ Σολομών, περνοῦμε ἀνάμεσα ἀπὸ πολλὲς παγίδες3. Γι’ αὐτὲς ἔγραψε ὁ Χρυσόστομος, κι ἐξηγεῖ λεπτομερῶς ποιές εἶναι αὐτὲς οἱ παγίδες, μὲ μεγάλη ἀκρίβεια καὶ πολλὴ σοφία. Καὶ ὁ Κύριος, θέλοντας νὰ κόψει κάθε φροντίδα μας, διέταξε νὰ καταφρονοῦμε κι αὐτὴ τὴν τροφὴ καὶ τὴν ἐνδυμασία, γιὰ νἄχουμε μία μόνο μέριμνα, τὸ πῶς νὰ γλυτώσουμε σὰν ζαρκάδι ἀπ’ τὴν θηλειὰ καὶ σὰν ὄρνεο ἀπ’ τὴν παγίδα4, γιὰ νὰ φτάσουμε στὴν ὀξυδέρκεια τοῦ ζαρκαδιοῦ καὶ στὸ πέταγμα ψηλὰ τοῦ ὀρνέου μὲ τὴν ἀμεριμνία.

   Καὶ τὸ πιὸ θαυμαστὸ εἶναι ὅτι ὁ Σολομὼν τὰ ἔλεγε, ἂν καὶ ἦταν βασιλιᾶς· ἐπίσης καὶ ὁ πατέρας του, ὁ Δαβίδ, ἔλεγε κ’ ἔπραττε τὰ ἴδια. Κι ἐνῶ εἶχαν τόσο μεγάλη προσοχὴ καὶ πολλοὺς ἀγῶνες καὶ διέθεταν κάθε σοφία κι ἀρετή, ὕστερ’ ἀπὸ τὰ τόσα χαρίσματα καὶ τὴν φανέρωση τοῦ Θεοῦ, νικήθηκαν –ἀλοίμονο!– ἀπ’ τὴν ἁμαρτία, ὥστε ὁ μὲν Δαβὶδ θρήνησε ταυτόχρονα γιὰ μοιχεία καὶ φόνο5, ὁ δὲ Σολομὼν ἔπεσε σὲ τόσα δεινά6.

   Λοιπόν, αὐτὸ δὲν εἶναι γεμάτο ἀπὸ φρίκη καὶ τρόμο γιὰ ὅσους ἔχουν νοῦ ὅπως λένε ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος καὶ ὁ ἀσκητὴς Φιλήμων7; Πῶς λοιπὸν δὲν φρίττουμε καὶ δὲν ἀποφεύγουμε τὸν περισπασμὸ τοῦ βίου, ἐξαιτίας τῆς ἀσθένειάς μας, ἐμεῖς ποὺ δὲν εἴμαστε τίποτε, ἀλλὰ μένουμε ἀναίσθητοι σὰν ἄλογα ζῶα; Καὶ μακάρι σὰν τ’ ἄλογα ζῶα νὰ εἶχα φυλάξει τὴν φύση μου ὁ ἄθλιος, γιατὶ σ’ αὐτὸ ὁ σκύλος εἶναι καλύτερος ἀπὸ μένα.


* «ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν», τόμος Β΄, Ὅτι ἀδύνατον ἄλλως σωθῆναι, εἰμὴ διὰ προσοχῆς ἀκριβοῦς, καὶ τηρήσεως νοός.


1. Α΄ Πέτρ. ε΄ 8.

2. Ματθ. κδ΄ 42 . κς΄ 41.

3. Σοφ. Σειρ. θ΄ 13.

4. Παροιμ. ς΄ 5.

5. Β΄ Βασ. ιβ΄ 9.

6. Γ΄ Βασ. ια΄ 1-9.

7. «Φιλοκαλία», τόμος Β΄.
 
«Πᾶνος» 

1 σχόλιο:

 1. «Φιλοκαλία των ιερών Νηπτικών» είναι συλλογή Πατερικών κειμένων, τα οποία έχουν ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο.
  Το περιεχόμενο αυτό αναφέρεται στη μυστική, δηλ. εσωτερική ψυχική εργασία της καθάρσεως του νου και της καρδιάς.

  Τα νηπτικά Πατερικά κείμενα δεν προορίζονται μόνο για τους Μοναχούς και τους Ασκητάς.

  Απευθύνονται πάντοτε προς όλους αυτούς τους Πιστούς, που, συνεπείς στην προτροπή του Κυρίου.
  «Γρηγορείτε και προσεύχεσθε» (Ματθ. 26, 41).
  Προσπαθούν να αγωνίζωνται «νομίμως» (Β' Τιμ. 2, 5) τον Καλόν Αγώνα της Πίστεως.

  Είναι φανερό ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής διεγείρει ενδιαφέροντα που ανήκουν στην περιοχή της ανέσεως, του υλικού κέρδους, της ηθικής χαλαρώσεως, της ηδονής και γενικά της εγωιστικής και ατομικιστικής επιδιώξεως.

  Μέσα στο πνεύμα καθενός ανθρώπου παγιώνεται αδιάσειστα η βασική σκέψη πως πρέπει να κυνηγά κάθετι που εξασφαλίζει άνεση, ευχαρίστηση και υλική ασφάλεια.

  Αλλά μια τέτοια υπαρξιακή προοπτική γεννά τυραννικό άγχος μέσα στο βάθος της ανθρωπίνης προσωπικότητος και διασπά την εσωτερική της ενότητα.

  Κάνει τον άνθρωπο δίψυχο και επομένως «ακατάστατον εν πάσαις ταις οδοίς αυτού» (Ιακώβ. 1, 8).

  «Ει θέλεις ιδείν τα αγαθά, α ητοίμασεν ο Θεός τοις αγαπώσιν αυτόν, εν τη ερημία γενού της αρνήσεως του ιδίου θελήματος και φύγε τον κόσμον.

  Ποίον δη τούτον;

  την επιθυμίαν των οφθαλμών της σαρκός, την αλαζονείαν των λογισμών και την απάτην των ορωμένων.

  Τούτον γαρ εάν φύγης τον κόσμον, πρώιμον επανατελεί σοι το φως, όψει της ενθέου ζωής, και τα ιάματα της ψυχής σου, φημί δη τα δάκρυα, ταχύ ανατελεί...

  Ει δε μη τούτον ούτω φύγης τον κόσμον, ουδέν σοι από της φυγής μόνης του ορωμένου κόσμου προς τελείωσιν των Αρετών και συνάφειαν Θεού προσγενήσεται».

  ΧΡΙΣΤΌΣ ΑΝΈΣΤΗ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή