Σάββατο, 23 Μαΐου 2020

Ἰωάννης Ἀσλανίδης: ΤΑ ΜΕΓΆΛΟ ΛΑΘΟΣΕἶναι ἀνάγκη ὁρισμένα σημαδιακὰ γεγονότα τοῦ παρελθόντος νὰ ἐπανέρχονται στὴν μνήμη μας, ἰδίως τῶν ἡγεσιῶν τῆς Πατρίδος μας καὶ παραδειγματιζόμενες ἀπὸ αὐτά, νὰ μὴν ὑποπίπτουν ξανὰ σὲ τραγικὰ σφάλματα, γιὰ τὸ μέλλον τῆς χώρας μας.

Στὴν παροῦσα θὰ ἀπαιτηθεῖ μία στοιχειώδης ἀναδρομὴ στὴ πρόσφατη ἱστορία τῆς Μακεδονίας μας, γιὰ νὰ ἐπισημανθεῖ γιὰ ἄλλη μία φορὰ τὸ μεγάλο πολιτικὸ καὶ ἱστορικὸ λάθος, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας.

Μυθολογικά, Προϊστορικὰ καὶ Ἱστορικά, ἔχει ἐξαντληθεῖ τελευταῖα μὲ ἄπειρες δημοσιεύσεις ὅτι, ἡ Μακεδονία κατοικεῖτο ἀνέκαθεν ἀπὸ περιφερειακά, ὡς ἐπὶ τὸ πλείστων, Ἑλληνικὰ φῦλα.

Τὸ 1878 μὲ τὴν Συνθήκη τοῦ Ἁγ. Στεφάνου μεταξὺ Ρωσίας καὶ Τουρκίας, ποὺ προέβλεπε παραχώρηση στὴν Βουλγαρία τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Δυτικῆς Θράκης. Βέβαια διαφώνησαν μὲ τὴν συνθήκη αὐτὴ οἱ Μεγάλες τότε δυνάμεις τῆς Εὐρώπης καὶ τὸν ἴδιο χρόνο μὲ τὴν συνθήκη τοῦ Βερολίνου καταργήθηκε ἡ συνθήκη αὐτὴ καὶ μὲ τὴν σύμφωνο γνώμη τῆς Ρωσίας.

Ἡ Συνθήκη αὐτὴ τοῦ Ἁγ. Στεφάνου βέβαια καταργήθηκε, ἀλλὰ στὰ Σλαβικὰ κράτη ἐνστάλαξε πλέον τὸ δηλητήριο, νὰ παραμείνει ἡ συνθήκη ὡς στόχος αὐτῶν στὰ μετέπειτα. Ἔτσι ἄρχισε τὸ Μαρτύριο τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ στὴν Μακεδονία, ἀπὸ τοὺς Σλάβους, μὲ πρωτοστάτες τοὺς Βούλγαρους Κομιτατζῆδες. Μὲ δολοφονίες Δεσποτάδων, Προυχόντων Ἑλλήνων, ἀρχόντων, Ἱερέων, Δασκάλων καὶ μὲ πυρκαγιὲς καὶ ἄλλων ἐγκληματικῶν ἐνεργειῶν, προσπαθοῦσαν ν᾿ ἀφήσουν ἀκέφαλους τους Ἕλληνες, ὥστε νὰ γίνει ἡ Μακεδονία εὔκολη λεία, ἐν ὄψει καὶ τῆς διαφαινόμενης κατάρρευσης τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας.

Ἡ Κατάσταση αὐτὴ πῆρε τραγικὲς διαστάσεις γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ τῆς Μακεδονίας, ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοὺς 20ου αἰῶνα. Ὅμως! μετὰ τὴν ἀφύπνιση τῆς ὑπολοίπου Ἑλλάδος ἄρχισε ὁ Μακεδονικὸς Ἀγῶνας γιὰ τὴν διάσωση τῆς Μακεδονίας (1903-1918). Οἱ ἐθνικιστικὲς αὐτὲς διαμάχες κράτησαν μισὸ αἰῶνα, ἀπὸ τὸ 1878 ἕως τὸ 1918. Μετὰ τὸν Α' Π.Π. μὲ τὴν συνθήκη τοῦ Βουκουρεστίου (1913) καὶ τὴν συνθήκη τοῦ Νεϊγί (1918), τὰ ὅρια τῆς Ἑλλάδος πῆραν τὴν σημερινὴ τελικὴ μορφή, ὅπως διαμορφώθηκε αὐτὴ στὸ τέλος τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων. Λόγῳ ὁριοθετήσεως, ἕνα τμῆμα τῆς Μακεδονίας τοῦ Φιλίππου Β', οἱ περιοχὲς Μοναστηρίου καὶ Γευγελή περιῆλθαν στὴν Σερβία καὶ ἕνα ἄλλο μικρότερο μέρος στὴν περιοχὴ τοῦ ὄρους Πυρὴν πῆγε στὰ ὅρια τῆς Βουλγαρίας.

- Τὸ Μακεδονικὸ ζήτημα πρὸς στιγμὴν ἐφάνει ὅτι ἔληξε, ἀλλὰ τὸ Ἑλληνικὸ στοιχεῖο ἀπὸ τὶς περιπέτειες τοῦ μισοῦ αἰῶνα καὶ τὸν Μακεδονικὸ Ἀγῶνα ἐπικίνδυνα ἀραίωσε. Τότε ὁ Βενιζέλος διεῖδε τὸ πρόβλημα ποὺ μελλοντικὰ πάλι θὰ δημιουργηθεῖ, μὲ ψεύτικες ὑποσχέσεις προώθησε ἕνα μέρος ἀπὸ τοὺς πρόσφυγες ἐκ Μικρᾶς Ἀσίας πρὸς τὴν Μακεδονία καὶ ἔτσι ἐπανῆλθε ἡ ἰσορροπία τῶν Ἑλλήνων στὴν Μακεδονία.

- Μὲ τὴν κατάληψη τῆς Ἑλλάδος τὸ 1941 ἀπὸ τὴν φασιστικὴ Γερμανία καὶ τὴν παραχώρηση στὴν τότε Σύμμαχό της Βουλγαρία τὴν Ἀνατολικὴ Μακεδονία, ἀναζωπυρώθηκε καὶ πάλι τὸ Μακεδονικὸ ζήτημα.

- Στὴν συνέχεια ὁ παμπόνηρος Τίτο τῆς Γιουγκοσλαβίας, γιὰ δικούς του λόγους καθόδου εἰς τὸ Αἰγαῖον, χώρισε τὸ Κράτος του σὲ ὁμοσπονδίες καὶ τὸ Νότιο τμῆμα τῆς Χώρας του τὸ 1944, ποὺ συνόρευε μὲ τὴν Μακεδονία μας, τὸ ὀνόμασε «Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας».

- Τὴν περίοδο ἐκείνη ἡ χώρα μας ἀντιμετώπιζε, ἄλλο πολὺ σοβαρὸ πρόβλημα. Καθ᾿ ὅσον! μὲ τὸ πέρας τοῦ Β! Π.Π. ἐνῶ θὰ ἔπρεπε ἑνωμένοι ὅλες οἱ πολιτικὲς Δυνάμεις τῆς χώρας μας, νὰ διεκδικήσουν, ὡς νικητές, στὶς τράπεζες διαπραγματεύσεων καὶ νὰ πάρουν τὴν μερίδα ποὺ μᾶς ἀνήκει ἀπὸ τὴν νίκη, αὐτοὶ διαφώνησαν στὴν μοιρασιὰ τῶν ὑπουργείων καὶ ἄρχισε ὁ Ἐμφύλιος σπαραγμὸς μεταξὺ μας. 

Ἡ Ἡγεσία τοῦ Κ.Κ.Ε. μὲ τὴν ἔγκριση τοῦ Στάλιν καὶ τὴν βοήθεια τῶν ὁμόρων Κομμουνιστικῶν Κρατῶν, ἄρχισε τὸν ἀνταρτοπόλεμο ἐναντίον τῆς ἴδιας τῆς πατρίδας των, μὲ τὰ γνωστὰ τραγικὰ ἀποτελέσματα. Εὐτυχῶς ποὺ ἡττήθηκαν ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Στρατό, διότι, δυστυχῶς! γιὰ τὴν βοήθεια ποὺ τοὺς παρεῖχαν τὰ ὅμορα Κράτη ὑπέγραψαν Σύμφωνο (Πετριτσίου,Μελισσοκομείου, περὶ ἀνεξαρτητοποιήσεως τῆς Μακεδονίας.

- Μὲ αὐτὰ ποὺ παραπάνω στοιχειώδη ἀνέφερα, μπορεῖ ὁ κάθε καλόπιστος Ἕλληνας καὶ ξένος πολίτης ν᾿ ἀντιληφθεῖ τί τράβηξε καὶ τί θυσίες ἔκαμε σύσσωμος ὁ Ἑλληνισμὸς γιὰ νὰ διατηρηθεῖ ἡ Μακεδονία μᾶς Ἑλληνική. Ἕνα μόνο θ᾿ ἀναφέρω καὶ μόνο στὶς Μάχες Κιλκίς-Λαχανά στὸν Β! Βαλκανικὸ Πόλεμο, μεταξὺ Ἑλλάδας καὶ Βουλγαρίας, ποὺ ἦταν ἕτοιμοι οἱ Βούλγαροι γιὰ τὴν κατάληψη τῆς Θεσσαλονίκης, σκοτώθηκαν Ἕλληνες 1.480 Ἀξιωματικοὶ καὶ 8.450 Στρατιῶτες.

- Σταδιακά! μετὰ τὸ τέλος του Α! Π.Π., τοῦ Β! Π.Π. ποὺ ἡττήθηκε ὁ Χίτλερ καὶ τὸ τέλος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐμφυλίου Σπαραγμοῦ, κάτοικοι τῆς Μακεδονίας Σλαβόφωνοι καὶ ὄχι μόνο, ποὺ δὲν εἶχαν ποτὲ ἑλληνικὴ συνείδηση, ἔφυγαν στὰ ὅμορα Κράτη (Σερβία, Βουλγαρία καὶ Τουρκία μὲ τὴν ἀνταλλαγή). 

Τὴν ὅλη αὐτὴ κατάσταση, δημιούργησαν καὶ συνεχίζουν νὰ δημιουργοῦν, οἱ Σλαβόφωνοι καὶ μερικοὶ Ἑλληνόφωνοι χωρὶς ὅμως Ἑλληνικὴ συνείδηση, ποὺ ἔφυγαν στὴν Γιουγκοσλαβία. Συμπαραμαρτοῦντες δυστυχῶς πρὸς αὐτοὺς καὶ ἕνας πολὺ μικρὸς ἀριθμὸς Σλαβοφώνων καὶ Ἑλληνόφωνων ποὺ ἔμειναν στὴν Ἑλλάδα, χωρὶς βέβαια καὶ αὐτοὶ νὰ ἔχουν Ἑλληνικὴ Συνείδηση (ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ).

- Ἔτσι λοιπὸν φθάσαμε σήμερα στὸ σημεῖο ὥστε τὸ Κράτος τῶν Σκοπίων ποὺ δημιουργήθηκε ἀπὸ τὴν κουτοπονηριὰ τοῦ Τίτο, ποὺ ὁ Γεωγραφικὸς χῶρος του μέχρι τὸ 1944 ἐλέγετο Μισσία ἢ Δαρδανία ἢ Βαρτάρσκα, ποὺ ὁμιλεῖ τὴν παραφθαρμένη κάπως Βουλγαρικὴ γλῶσσα καὶ εἶναι κατὰ βάση ἐθνικότητος Σλάβοι καὶ Ἀλβανοί, διότι τὸ Ἑλληνικὸ Στοιχεῖο ποὺ ὑπῆρχε ἐκεῖ ξεκληρίστηκε ὁλοσχερῶς, νὰ ἐπιμένει στὸν Ἄθλιο Σφετερισμὸ τῆς Μακεδονίας, τῆς Ἀρχαίας Μακεδονικῆς γλώσσας καὶ ἐθνότητας.

- Μέχρι τὸ 2018, παρὰ τὶς ὑπάρχουσες πρὸς τὴν Ἑλλάδα μεγάλες πιέσεις τῶν Ἰσχυρῶν, οἱ Ἑλληνικὲς Κυβερνήσεις, χωρὶς νὰ παίρνουν συγχωροχάρτι, δὲν ἐνέδωσαν καὶ πολὺ καλὰ ἔκαναν. Τὸ 2018 εὑρέθη δυστυχῶς ἕνας ἀνέλπιστος σύμμαχος τῶν συμφερόντων τοῦ Κράτους τῶν Σκοπίων, ἡ ἴδια ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση, ποὺ σὲ πρώτη φάση ἱκανοποίησε ὅλες τὶς ἀπαιτήσεις τῶν Σκοπίων, γιὰ νὰ δεχθεῖ τὸ Κράτος αὐτὸ νὰ ἐνταχθεῖ στὸ ΝΑΤΟ καὶ τὴν Ε.Ε.

- Ἔτσι! Φθάσαμε στὸ σημεῖο παρὰ τὴν θέληση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἐν μέσῳ πανηγύρεως, νὰ παραχωρεῖ καὶ μὲ ὑπογραφή της, τὸ ὄνομα «Μακεδονία» σὲ μιὰ χώρα ποὺ δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ αὐτήν, νὰ ἀναγνωρίσει σ᾿ αὐτὴν ὡς ἀρχαία Μακεδονικὴ γλῶσσα (αἰολική), μιὰ ὀλίγον παρεφθαρμένη Βουλγαρικὴ γλῶσσα καὶ τέλος νὰ χαρακτηρίσει ἕνα Σλαβο-ἀλβανικὸ Λαό, μὲ ἐθνότητα τῶν ἀρχαίων Μακεδόνων. 

Νὰ λοιπόν! τὸ μεγάλο Πολιτικὸ καὶ Ἱστορικὸ λάθος, ποὺ ἀνοίγει πλέον τοὺς ἀσκοὺς τοῦ Αἰόλου, γιὰ νέες περιπέτειες γιὰ τὴν Μακεδονία καὶ γενικότερα γιὰ τὴν Πατρίδα μας. Ἐμεῖς ὅμως! Διακορεύοντας τὴν Ἑλληνικὴ ἱστορία, ὑπογράψαμε ὅτι, εἶναι Μακεδόνες, ἡ γλῶσσα τους εἶναι ἡ γλῶσσα τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου καὶ ὅτι ἀνήκουν στὸ ἀνύπαρκτο Μακεδονικὸ Ἔθνος. Ἐλπίζω ἔναντι τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, θὰ ἀναγνωρίσουν κάποτε οἱ ὑπαίτιοι, τὸ ἱστορικό τους λάθος τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν.

Σήμερα μετὰ ἀπὸ δύο χρόνια, τῆς ἀπαράδεκτης Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, μαθαίνουμε ὅτι, ἡ Βουλγαρία ἀπειλεῖ τὰ Σκόπια μὲ ΒΕΤΟ γιὰ τὴν Ε.Ε. Διότι! Δὲν δέχεται ὅτι ἡ γλῶσσα τῶν Σκοπίων εἶναι Μακεδονική, ἁπλᾶ εἶναι Βουλγαρικὴ γλῶσσα, μὲ ὁρισμένα στοιχεῖα μέσα Σερβικά. Ἐπίσης ἐπιμένει ὅτι οἱ κάτοικοι τῶν Σκοπίων εἶναι Βούλγαροι καὶ ὄχι Μακεδόνες. Ἄρα δὲν ἀναγνωρίζει οὔτε τὸ ἐθνολογικὸ μέρος τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν.

Σήμερα ἐπίσης ἐγείρονται ἐρωτηματικά, γιὰ τὴν σημερινὴ Κυβέρνηση τῆς χώρας μας, γιατί τηρεῖ ἀδικαιολόγητη ἄκρα σιωπή, χωρὶς νὰ ἀμφισβητεῖ γιὰ τὴν ἁμαρτωλὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἐνῶ ὡς ἀντιπολίτευση εἶχε ξεκάθαρη θέση;

-Δυστυχῶς! εἴμαστε ἡ μοναδικὴ χώρα στὸν κόσμο, ποὺ ὁ λαός της, μὲ διαμαρτυρίες, συλλαλητήρια καὶ δημοκρατικὲς συγκεντρώσεις, προσπάθησε νὰ ἀποτρέψει ἀπὸ μιά, κατὰ γενικὴ ὁμολογία, προδοτικὴ ἐνέργεια, τὴν ἴδια του τὴν Κυβέρνηση. Ἀπὸ ποῦ, Θεέ μου, νὰ φυλαχτεῖ ὁ Ἕλληνας καὶ ἡ Πατρίδα μας;


Ἰωάννης Μ. Ἀσλανίδης
Ἀντγος ἐ.ἀ.
Ἐπίτιμος Δκτης τῆς Σ.Σ.Ε.
________________

Σχετικό ΕΔΩ
«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου