Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος                                                                   18-05-2020

Εἶναι πασιφανές ὅτι, μέ πρόφαση τόν «κορωναϊό», στό στόχαστρο τῶν ἀντιχρίστων πολιτειακῶν καί οἰκουμενιστικῶν ἐκκλησιαστικῶν δυνάμεων ἔχει βαλθεῖ ἡ Θεία Κοινωνία. Αὐτό εἶναι πολύ φυσικό νά συμβαίνει, διότι ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος, εἶναι αὐτό τό Πανάγιο, Πανάχραντο, Πανακήρατο, Ἀναστημένο, Τίμιο Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἶναι λογικό συνεπακόλουθο οἱ ἑβραιομασονοκρατούμενες πολιτειακές καί ἐκκλησιαστικές ἡγεσίες νά στρέφονται κατά τῆς Θείας Μεταλήψεως, μιλῶντας γιά ἀλλαγή τοῦ τρόπου τῆς μεταδόσεώς της, ἀκόμη καί γιά ἀπαγόρευσή της, διότι διαχρονικός εἶναι ὁ πόλεμος τοῦ πανσιωνισμοῦ καί τῆς μασονίας ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Χριστοῦ. Ἐφ’ὅσον οἱ πλεῖστοι πολιτικοί ἡγέτες ἐμπνέονται καί διαποτίζονται ἀπό σιωνιστικά, καμπαλιστικά καί μασονικά ἰδεώδη, εἶναι ἀπολύτως κατανοητό νά θέλουν νά ἐξαλείψουν κάθε ἴχνος Χριστοῦ, Ἐκκλησίας καί Θείας Κοινωνίας ἀπό τά ἔθνη-κράτη, τά ὁποία νομίζουν ὅτι κατακυριεύουν καί κατεξουσιάζουν. Ὁ πόλεμος ἐναντίον τῆς Θείας Κοινωνίας εἶναι πόλεμος ἐναντίον τοῦ ἰδίου τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ καί τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας Του

Τό μείζον πρόβλημα εἶναι ὅτι σ’αὐτή τήν πολεμική πρωτοστατεῖ καί χοροστατεῖ ἡ Κρατική, ἐπίσημη, διοικοῦσα καί ἐν πολλοῖς μασονοκρατούμενη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία, ἐπειδή εἶναι Ἐκκλησία τοῦ Καίσαρα, σπεύδει νά ἱκανοποιήσει τίς ἀντίχριστες ἐντολές του. Θέλει ὁ Καίσαρας νά σφραγίσει τούς ναούς καί νά ἀποκλείσει τούς πιστούς; Ὑπακούει ἡ Κρατική Ἐκκλησία. Θέλει ὁ Καίσαρας νά ἀλλάξει τόν τρόπο μεταδόσεως τῆς Θείας Κοινωνίας; Ὑπακούει ἡ Κρατική Ἐκκλησία. Θέλει ὁ Καίσαρας νά ἀπαγορευθεῖ ἡ Θεία Κοινωνία; Ὑπακούει ἡ Κρατική Ἐκκλησία. Καί πάλι οἱ ἐσωτερικοί ἐχθροί τῆς Ἐκκλησίας, οἱ προβατόσχημοι λύκοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν πρό πολλοῦ μπεῖ μέσα στήν μάνδρα τῆς Ἐκκλησίας, οἱ οἰκουμενιστές «ἐπίσκοποι», ἀσμένως καί ἀγαλλομένῳ ποδί ἔσπευσαν αὐτοβούλως νά ἀλλάξουν τόν παραδοσιακό καί ἀποτυπωμένο στή συνείδηση τοῦ λαοῦ τρόπο μεταδόσεως τῆς Θείας Κοινωνίας διά τῆς ἱερᾶς λαβίδος ἤ καί ἀκόμη νά τήν ἀπαγορεύσουν.

Τώρα γίνεται ἀντιληπτό αὐτό, πού ἐλέγετο ἀπό πολλούς κατά τήν διάρκεια τοῦ κορωναϊοῦ, ὅτι δηλ. ἡ μετά κορωναϊόν ἐποχή δέν θά μοιάζει σέ τίποτε μέ τήν πρό κορωναϊοῦ ἐποχή, ὅτι δέν θά εἶναι τίποτε ὅπως παλαιά, ὅτι ὁδεύουμε πρός μία «Νέα Ἐποχή», πού θα ἀλλάξει τά πράγματα κ.ἄ. Ἡ «Νέα» αὐτή «Ἐποχή» ἀφορᾶ κυρίως τήν Κρατική ἐπίσημη διοικοῦσα Ἐκκλησία, ἡ ὁποία, προσαρμοσμένη πλήρως στά διατάγματα τοῦ Καίσαρα, καί ἔμπλεη ἀπό τόν φόβο τοῦ κορωναϊοῦ καί τοῦ θανάτου, συνευδόκησε στό σφράγισμα τῶν Ναῶν καί τόν ἀποκλεισμό τῶν πιστῶν, ἄλλαξε ἄρδην τόν τρόπο λειτουργίας της καί εἶναι πλέον πρόθυμη νά μεταβάλλει ἀκόμη καί τόν τρόπο μεταδόσεως τῶν Ἄχράντων Μυστηρίων ἤ καί νά ἀπαγορεύσει πλήρως τήν Θεία Κοινωνία τῶν πιστῶν. Ἰδού μερικά παραδείγματα γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές :


1) Ἐπίσκοπος Γρηγόριος τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας

ἐπίσκοπος τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας στήν Γερμανία, ὁ Φρανκφούρτης καί πάσης Γερμανίας Γρηγόριος, τήν Κυριακή, 10-05-2020, ἄλλαξε τήν παράδοση τῆς μετάδοσης τῆς Θείας Κοινωνίας. Ὅπως φαίνεται σέ βίντεο, πού κυκλοφορεῖ στό facebook[1], ἔχει μπροστά του τό Ἅγιο Ποτήριο καί τό Ἅγιο Δισκάριο, πάνω στό ὁποῖο ἔχει τοποθετήσει ἕνα μάκτρο. Στό δεξί του χέρι κρατᾶ τήν ἱερά λαβίδα καί στό ἀριστερό ἕνα μάκτρο. Μέ τήν ἱερά λαβίδα παίρνει ἕνα κομμάτι ἀπό τό τεμαχισμένο Σῶμα, πού ἔχει μέσα στό Ἅγιο Ποτήριο, καί τό τοποθετεῖ στό Ἅγιο Δισκάριο μέ τό μάκτρο. Ἔπειτα προσκαλεῖ τόν κάθε πιστό νά προσέλθει, νά πάρει μέ τό χέρι του καί ὄχι μέ τήν ἱερά λαβίδα τό Ἅγιο Σῶμα καί νά τό φάει. Δέν εἶναι ξεκάθαρο, ἄν μέσα στό Ἅγιο Ποτήριο περιέχεται καί τό Τίμιο Αἷμα. Ἄν συμβαίνει αὐτό, τότε σημαῖνει ὅτι οἱ πιστοί κοινώνησαν μόνο τό Τίμιο Σῶμα καί ὄχι τό Τίμιο Αἷμα. 


2) Μητροπολίτης Γερμανίας Αὐγουστῖνος

Μητροπολίτης Γερμανίας Αὐγουστῖνος, μετά τήν ἀπαγόρευση τῆς προσκύνησης τῶν ἱερῶν εἰκόνων ἀπό τούς πιστούς καί τήν τοποθέτηση ἀπαγορευτικῆς κορδέλας στά προσκυνητάρια καί τίς εἰκόνες[2], ἀπηγόρευσε καί τήν Θεία Κοινωνία γιά τούς πιστούς. Ἔγραψε σέ ἐγκύκλιό του : «Ἐν ὄψει τοῦ ἀνοίγματος τῶν ἱερῶν ναῶν στήν γερμανική ἐπικράτεια, ἐκδόθηκαν Νομοθετικά Διατάγματα, τά ὁποῖα, ἐκτός τῶν ὑπολοίπων μέτρων ἀσφαλείας, πού αὐτονοήτως ἤδη υἱοθετήσαμε, φθάνουν μέχρι τοῦ σημείου νά ρυθμίζουν καί τόν τρόπο τῆς Θείας Μεταλήψεως, νά ἀπαγορεύουν δηλαδή τήν Θεία Κοινωνία ἀπό τό ἅγιο Ποτήριο μέ τήν χρήση τῆς ἁγίας Λαβίδος.

Ὡς ἐκ τούτου, μέ βαθύ πόνο, σᾶς ἐνημερώνω ὅτι, μέχρι τήν παύση τῆς ἰσχύος τῶν ἀνωτέρω Νομοθετικῶν Διαταγμάτων, ἐνώ μποροῦμε ὅλοι νά ἐκκλησιαζόμαστε, δέν μποροῦμε ὅμως ὅλοι νά μεταλαμβάνουμε, παρά μόνον οἱ λειτουργοί ἱερεῖς»[3].       3) Μητροπολίτης Αὐστρίας Ἀρσένιος

Μητροπολίτης Αὐστρίας Ἀρσένιος σέ δηλώσεις του στήν «romfea.gr» τόνισε ὅτι «ἡ Ἱερά Μητρόπολη Αὐστρίας, ἀνταποκρινόμενη στίς ἀνάγκες τοῦ ὀρθοδόξου ποιμνίου της, τόσο στήν Αὐστρία ὅσο καί στήν Οὑγγαρία, καί τηρώντας τά μέτρα τῶν τοπικῶν κυβερνήσεων, ἀποφάσισε τήν ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ μετάδοση τῆς Θείας Εὐχαριστίας μέ τόν τρόπο τῆς ἀρχαίας λειτουργικῆς παραδόσεως τῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων, ὅπως ἀποτυπώνεται στή Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου».  Τί σημαίνει αὐτό; Ὅτι οἱ πιστοί θά κοινωνοῦν χωρίς τήν ἱερά λαβίδα. Οἱ πιστοί θά κοινωνοῦν ξεχωριστά πρῶτα τό Τίμιο Σῶμα ἀπό τό Ἅγιο Δισκάριο καί μετά τό Τίμιο Αἷμα ἀπό τό Ἅγιο Ποτήριο. Πολλές φορές οἱ πιστοί λαμβάνουν καί μέ τό χέρι τους τό Τίμιο Σῶμα.

Καί συνεχίζει ὁ Μητροπολίτης : «Πρέπει νά τονιστεῖ ὅτι οἱ ἰσχυρισμοί ὁρισμένων ὅτι ὁ σημερινός τρόπος μετάδοσης τῆς Θείας Κοινωνίας, μέ τή χρήση τῆς ἴδιας λαβίδας γιά ὅλους τούς πιστούς, εἶναι ὁ μόνος ὀρθός καί κανονικός καί ὅτι αὐτή εἶναι ἡ μόνη ὀρθόδοξη παράδοση γιά δύο χιλιάδες χρόνια δέν ἀνταποκρίνονται στήν ἱστορική πραγματικότητα καί δημιουργοῦν σύγχυση καί προβληματισμό στούς πιστούς»[4].


4) Πατριαρχεῖο Ρουμανίας

Τό Πατριαρχεῖο Ρουμανίας, μή δεχόμενο τήν χρήση κουταλακίων γιά τήν θεία μετάληψη, καθώς προτάθηκε ἀπό τήν κυβέρνηση Ρουμανίας, ἀπαγόρευσε στούς πιστούς τήν Θεία Κοινωνία, ὅπως εἶχε κάνει παλαιότερα σέ ἀνάλογη περίπτωση πανδημίας στή Ρουμανία τό 1821[5].


5) Πατριαρχεῖο Μόσχας – Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ἰλαρίων

Τό Πατριαρχεῖο Μόσχας ὁρίζει ὅτι «τά Ἄχραντα τοῦ Χριστοῦ Μυστήρια νά δίδονται μέ σκούπισμα μετά ἀπό τόν κάθε μεταλαμβάνοντα τῆς λαβίδας μέ μαντήλι ἐμποτισμένο μέ ἀλκοόλη (μέ συστηματική ἀνανέωση τοῦ ἐμποτισμοῦ) καί μέ ρίψη ὕστερα σέ νερό μέ συνεχή ἀνανέωση, σύμφωνα μέ τήν πρακτική, πού προβλέπεται κατά τήν πλύση τῶν ὑφασμάτων.

Τό νερό γιά τήν καλύτερη κατάποση τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων νά δίνεται μόνο ἀτομικά, ξεχωριστά στόν κάθε μεταλαβάνοντα, μέ σκεῦος μιᾶς χρήσης. 

Γιά τό μοίρασμα τοῦ ἀντιδώρου νά χρησιμοποιοῦνται γάντια μιᾶς χρήσης.

Μαντήλια κατά τή Μετάληψη τῶν λαϊκῶν νά χρησιμοποιοῦνται μόνο γιά τήν προστασία τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἀπό πιθανή πτώση στό ἔδαφος καί γιά τό σκούπισμα τῆς λαβίδας. Γιά τό σκούπισμα τοῦ στόματος νά χρησιμοποιοῦνται ξεχωριστά γιά τόν κάθε μεταλαμβάνοντα χαρτομάντηλα, πού κατόπιν θά πρέπει νά καίγονται. Τά ἱερά μαντήλια, πού χρησιμοποιοῦν οἱ ἱερεῖς, νά ζεματίζονται καί νά πλένονται μέ τήν πρέπουσα εὐλάβεια μετά ἀπό κάθε λειτουργική χρήση.

Οἱ μεταλαμβάνοντες νά μήν ἀσπάζονται τό Ἅγιο Ποτήριο.

Στούς ἱερεῖς συστήνεται νά ἀπέχουν ἀπό τό νά προτάσσουν τό χέρι γιά ἀσπασμό.

Νά καθαρίζονται τακτικά μέ ἀπολυμαντικά διαλύματα οἱ ἐπιφάνειες τοῦ ἐξοπλισμοῦ κοινῆς χρήσης τοῦ ναοῦ (μεταξύ αὐτῶν τά σημεῖα γιά τή συμπλήρωση τῶν ψυχοχαρτιῶν, τά παγκάρια κ. ἄ.), καθώς καί τά χερούλια τῶν θυρῶν.

Νά καθαρίζονται τακτικά μέ ἀπολυμαντικά διαλύματα οἱ εἰκόνες, πού βρίσκονται στόν ναό, τίς ὁποῖες προσκυνοῦν οἱ πιστοί»[6].

Τίς παραπάνω ὁδηγίες περί ἀπολυμάνσεως τῆς ἱερᾶς λαβίδος ἀκολούθησε ὁ Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ἱλαρίων, ὅταν, στίς 22-03-2020, κάθε φορά, ἀφοῦ κοινωνοῦσε κάποιον πιστό μέ τήν ἱερά λαβίδα, τήν βουτοῦσε πρῶτα σέ ἕνα ποτήρι μέ οἰνόπνευμα καί μετά σέ ἕνα ποτήρι μέ νερό, καί ἔπειτα κοινωνοῦσε τόν ἑπόμενο πιστό[7].


6) Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος                                    

Ἡ τελευταία Δ.Ι.Σ. τοῦ Μαΐου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δέν ἀπαγόρευσε μέν τήν Θεία Κοινωνία, ἀλλά ἀπεφάσισε τά κάτωθι μέτρα :

«Στήν εἴσοδο τῶν ναῶν θά ὑπάρχει ἕνα σύστημα ἐλεγχόμενης ἀναμονῆς πιστῶν.

Ἀπαραίτητη εἶναι ἡ τήρηση ἀποστάσεων 1,5 μέτρου, ἐνῶ ὁ μέγιστος ἀριθμός τῶν πιστῶν θά εἶναι 50 ἄτομα.

Τό πρόσωπο, πού θά ἐλέγχει στήν εἴσοδο, θά φοράει μάσκα καί γάντια.

Ἀνοιχτά τά μεγάφωνα τίς ὧρες τῆς Θείας Λειτουργίας.

Θά τελοῦνται περισσότερες Θεῖες Λειτουργίες, ὅπου ὑπάρχει ἡ δυνατότητα.

Οἱ εὐπαθεῖς ὁμάδες νά ἀποφύγουν τήν ἔξοδο ἀπό τό σπίτι.

Στήν εἴσοδο τῶν ναῶν θά ὑπάρχουν ἀντισηπτικά.

Ὁ φυσικός ἐξαερισμός τους εἶναι ὑποχρεωτικός.

Θά γίνεται συχνή καί σχολαστική καθαριότητα.

Τά συσσίτια θά ἐξακολουθοῦν νά λειτουργοῦν μέ διανομή δεμάτων.

Οἱ πιστοί μέ προσωπική εὐθύνη καί μέριμνα συστήνεται νά φορᾶνε μάσκα.

Ἀποστάσεις μεταξύ πιστῶν κατά τήν προσέλευση τῆς Θείας Μετάληψης.

Οἱ λιτανεῖες καί οἱ μεταφορές ἱερῶν λειψάνων ἀναστέλλονται μέχρι τίς 5 Ἰουνίου.

Τά Ἱερά Μυστήρια θά τελοῦνται ἐντός τοῦ Ναοῦ.

Δέν θά γίνονται μυστήρια σέ ἰδιωτικούς Ναούς»[8].

Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος σέ συνέντευξή του στήν ἐφημερίδα «Ἐθνικός Κήρυκας», στίς 13-05-2020, δήλωσε ὅτι «ὁ τρόπος τῆς μετάληψης οὔτε εἶναι πρόβλημα, οὔτε ἦταν ποτέ»[9], ἀφήνοντας ἀνοιχτό τό ἐνδεχόμενο γιά ἀλλαγή τοῦ τρόπου μεταδόσεως τῆς Θείας Κοινωνίας μέ τήν ἱερά λαβίδα.

Μητροπολίτης Γρεβενῶν Δαβίδ σέ κήρυγμά του ἀπό τόν Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Γρεβενῶν, στίς 17-05-2020, παρότρυνε τούς πιστούς νά μήν ἀσπάζονται οὔτε τίς εἰκόνες οὔτε τό χέρι του[10]

Ἄς δοῦμε τώρα μερικά περιστατικά ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα λειτουργίας τῶν Ναῶν στήν Ἑλλάδα στίς 17-05-2020.

Ἐκκλησιασμός σέ κάποιο ναό, παρουσίᾳ δύο φουσκωτῶν μέ πολιτικά, πού μπαινόβγαιναν μέ περίσσιο θράσος, ἐνοχλοῦσαν μέ τίς συζητήσεις καί τήν ἀνάρμοστη συμπεριφορά τους τή Θεία Λειτουργία καί φέρθηκαν σκαιότατα σέ κυρία, πού τούς παρατήρησε. Τούς εἶχε ἀνατεθεῖ νά ἐπιτηροῦν πῶς καί ποῦ καθόταν ἤ στεκόταν ὁ κόσμος. Ὑπῆρξαν ἄνθρωποι, πού ἐγκατέλειψαν τόν Ναό εἴτε μέ ἀγανάκτηση εἴτε μέ πολύ πόνο.

Σέ ἄλλο Ναό, καθώς περνοῦσε ὁ δίσκος, ἀπό πίσω ἀκολουθοῦσε ἄνδρας μέ ἕνα ἀντισηπτικό! Οἱ ἄνθρωποι ἔδιναν τό χέρι νά τούς ράνει καί μετά συνειδητοποιοῦσαν μέ ἀγανάκτηση ὅτι δέν ἦταν κολώνια, ἀλλά ἀντισηπτικό! Σέ ἐρώτηση «ποιός ὁ λόγος, ἀφοῦ τά λεφτά βρίσκονται πιά στό κουτί»; ἡ ἀπάντηση ἦταν «τά πιάσατε στά χέρια σας ὅμως, καί δεύτερον αὐτές τίς ἐντολές ἔχουμε»[11]!

Σέ ἄλλο Ναό εἶχαν στηθεῖ στό προαύλειο μιά γιγαντοοθόνη, ἕνα λάπ τόπ, ἕνας προτζέκτορας καί ὁμπρέλες[12].

Σέ ἀρκετούς Ναούς παρατηρήθηκε τό φαινόμενο τῆς τοποθέτησης ἀπαγορευτικῆς κορδέλας στά προσκυνητάρια, τίς εἰκόνες καί τά καθίσματα. Τό ἀντίδωρο ἦταν τυλιγμένο σέ ἀλουμινόχαρτο ἤ μέσα σέ σακουλάκι, τό ὁποῖο ἔπαιρναν μόνοι τους οἱ πιστοί. Οἱ ἱερεῖς φοροῦσαν μαύρη μάσκα. Ὑπῆρχαν ἀντισηπτικά, χαρτομάντηλα, ὑγρά μαντηλάκια, χαρτί κουζίνας κ.λπ[13].   


7) Ψευδοκληρικός τῆς σχισματοαιρετικῆς ψευδοεκκλησίας τῆς Οὐκρανίας

Ἴγκορ Σάββα, ψευδοκληρικός τῆς σχισματοαιρετικῆς ψευδοεκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ὑπό τόν ψευδομητροπολίτη Ἐπιφάνιο, τήν ὁποία ἀνεγνώρισαν ἐπισήμως ὡς Ἐκκλησία τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας, ἀνακοίνωσε μέσῳ Facebook ὅτι, μέ τήν ἔναρξη τῆς καραντίνας, ἡ κοινότητά του ἀσκεῖ τήν τέλεση Θείας Εὐχαριστίας καί Μετάληψης on line. Ὁ Οὐκρανός ψευδοκληρικός πρόσθεσε : «Τό περασμένο Σάββατο εἶχα μιά θαυμάσια ἐμπειρία συμμετέχοντας στή τέλεση πλήρους συλλείτουργου μέ θεία μετάληψη, τό ὁποῖο διοργανώθηκε μέσῳ τῆς ἐφαρμογῆς συνομιλίας καί τηλεδιάσκεψης Hangouts Google χοροστατοῦντος τοῦ π. Δημήτρη Βάισμπουρντ. Ὁ καθένας ἀπό τούς συμμετέχοντες στή τελετή ἔβαλε μπροστά ἀπό τήν ὀθόνη τόν ἄρτο, τόν οἶνο καί τό νερό. Τελέστηκε ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου μέ τό νά διαβάζουν καί νά ψέλνουν οἱ συμμετέχοντες μέρη τῆς ἀκολουθίας ἐκ περιτροπῆς. Ὁ καθαγιασμός τῶν Τίμιων Δώρων ἔγινε μέ τόν ἴδιο τρόπο, ὅπως καί κατά τή διάρκεια τῆς ἱερουργίας στόν Ἱερό Ναό. Ὅλοι οἱ συμμετέχοντες κοινώνησαν, ὁ καθένας στήν οἰκία του!!! Ἦταν μιά θαυμάσια καί μυσταγωγική Θεία Λειτουργία»[14].


8) Αἱρετικοί Παπικοί ἐν Ἀμερικῇ

Οἱ αἱρετικοί Παπικοί στήν Ἀμερική ἔφτασαν στό σημεῖο νά πωλοῦν τήν δική τους «θεία κοινωνία», πού γιά μᾶς τούς Ὀρθοδόξους εἶναι ἄκυρη καί δέν εἶναι Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ, στά Super Market στήν τιμή τῶν 25 δολαρίων. Στήν φωτογραφία, πού προτάσσεται τοῦ κειμένου μας, γράφονται τά ἑξῆς : «Προγεμισμένα κύπελλα κοινωνίας (100 καπάκια). 25 δολάρια. Παρακαλῦ σημειώστε : Τά προγεμισμένα κύπελλα κοινωνίας ἔχουν νέα ἐμφάνιση! Εἶναι τώρα ἕνα οκταγωνικό κύπελλο γεωμετρικοῦ σχήματος. Ἴδιο ἐξαιρετικό προϊόν, μέ νέα ἐμφάνιση. Προγεμισμένα κύπελλα κοινωνίας μέ στρογγυλό ψωμί βωμοῦ (προφανῶς ἐννοεῖ τήν ὄστια τῶν παπικῶν) καί χυμό φραγκοστάφυλου σέ ἕνα μικρό πακέτο. Διατίθενται σέ συσκευασία τῶν 100 μέ κάθε πακέτο νά πωλεῖται γιά 25 δολάρια. Ἁπλή προετοιμασία. Εὔκολο στό άνοιγμα. Μειώστε τήν σπατάλη. Χωρίς ἀκαταστασία. Παραγγεῖλτε τώρα, γιά νά ἀπλοποιήσετε τήν προετοιμασία τῆς Ἁγίας Κοινωνίας. Διαθεσιμότητα : Σέ ἀπόθεμα (μπορεῖ νά παραγγελθεῖ ἐκ νέου). Κατηγορία : Κύπελλα κοινωνίας».


Ἐπίλογος

Τό ἀνωτέρω ἀναμοχλεύει στή μνήμη μας τό ρηθέν ὑπό τοῦ μακαριστοῦ καί προορατικοῦ Γέροντος Βασιλείου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, ἑνός ἀπό τούς ἀοράτους ἀσκητές τοῦ Ἁγίου Ὄρους, σχετικά μέ τό θέμα τῆς Θείας Κοινωνίας : «Ἡ Θεία Κοινωνία θά γίνει σέ στερεά μορφή καί σφραγισμένη, δῆθεν γιά νά μήν κολλᾶνε ἀρρώστειες οἱ πιστοί»[15]. Τά ἐρωτήματα εἶναι ἀδυσώπητα : Μήπως προετοιμάζεται κάτι παρόμοιο στόν ὀρθόδοξο χῶρο; Μήπως ἔχει νά κάνει μέ τήν προσέγγιση μέ τήν αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ; Μήπως σχετίζεται καί μέ τήν ἐπικείμενη ἔλευση τοῦ αἱρεσιάρχου Πάπα Φραγκίσκου στήν Ἐλλάδα καί τήν Κύπρο;

Ὄλα τά παραπάνω μόνο ὡς μεγίστη προσβολή καί βλασφημία πρός τόν ἴδιο τόν Θεάνθρωπο Χριστό μποροῦν νά ἑρμηνευθοῦν καί ὡς θεοεγκατάλειψη. Καί εἶναι πολύ φυσικό καί λογικό ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός νά ἐγκαταλείψει καί νά ἄρη τήν Χάριν Του, ὄχι μόνο ἀπό μεμονωμένους ἀνθρώπους, ἀνεξαρτήτως ἐκκλησιαστικοῦ ἀξιώματος, καί ἀπό ὁλόκληρες Τοπικές Ἐκκλησίες, οἱ ὁποῖες πρῶτες αὐτές Τόν ἐγκατέλειψαν, ἀποδεχόμενες τήν παναίρεση τοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης, τό Οὐκρανικό ψευδοαυτοκέφαλο καί τήν ἐπέμβαση τοῦ Καίσαρα στά τοῦ Θεοῦ. Μήπως χρειάζεται νά διαβαστεῖ ἀφορισμός, ἐξορκισμός καί ἀνάθεμα, ὄχι μόνο στούς πολιτικούς ταγούς, ὅπως καλῶς ἔπραξε ὁ σχολάζων Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος[16], ἀλλά πρωτίστως καί κυρίως στούς ἐκκλησιαστικούς ταγούς, στούς οἰκουμενιστές Πατριάρχες, Ἀρχιεπισκόπους καί Μητροπολῖτες καί στίς «συνόδους» τους;


[1] https://www.facebook.com/100042877310732/videos/238530017586240/?t=0, 10-05-2020 Σχ. βλ. Ἡ βλασφημία τοῦ Σέρβου Ἐπισκόπου Φρανκφούρτης καί πάσης Γερμανίας Γρηγορίου, 10-05-2020, http://aktines.blogspot.com/2020/05/blog-post_116.html.

[2] Ἡ εἰκονομαχία ἀναβιώνει στήν Μητρόπολη Γερμανίας, https://orthodoxostypos.gr/h-εικονομαχία-αναβιώνει-στην-μητρόπολ/, https://www.youtube.com/watch?v=nqbu2cfHwMM&feature=emb_logo

[3] Ἀποκλεισμός τῶν πιστῶν ἀπό τήν Θεία Κοινωνία στήν Ἱ. Μ. Γερμανίας, 14-05-2020, https://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio-ts/mitropoleis-exoterikou/37030-apokleismos-ton-piston-apo-tin-theia-koinonia-stin-im-germanias

[4] Ὁ Αὐστρίας Ἀρσένιος γιά τό θέμα τῆς Θείας Κοινωνίας, 13-05-2020, https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/37020-o-austrias-arsenios-stin-romfeagr-gia-to-thema-tis-theias-koinonias

[5] Sfânta Împărtășanie, amânată, 13-05-2020, https://www.youtube.com/watch?v=CBmNW3QsmIs&feature=emb_logo

[6] Μέτρα ἀπό τό Πατριαρχείο Μόσχας γιά τήν ἐξάπλωση τοῦ κορωνοϊοῦ, 17-03-2020, https://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-mosxas/35944-metra-apo-to-patriarxeio-mosxas-gia-tin-ejaplosi-tou-koronoϊou

[7] https://www.youtube.com/watch?v=pUqxDyMf1nE&feature=emb_logo, Σχ. βλ. Τελικά, ποῦ πιστεύουν αὐτοί; Στόν Χριστό ἤ στό ξύδι; 16-05-2020, https://tasthyras.wordpress.com/2020/05/16/τελικά-πού-πιστεύουν-αυτοί-στον-χριστ/

[8] Ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου (ΔΙΣ) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μηνός Μαΐου, 12-05-2020, http://aktines.blogspot.com/2020/05/2020.html

[9] Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος : ''Ὁ τρόπος τῆς μετάληψης οὔτε εἶναι πρόβλημα, οὔτε ἦταν ποτέ’’, 13-05-2020, https://www.romfea.gr/sinenteyxeis/37027-alejandroupoleos-o-tropos-tis-metalipsis-oute-einai-problima-oute-itan-pote

[10] Γρεβενῶν Δαβίδ : Αὐτός εἶναι ὁ σεβασμός; Μάτς Μούτς στίς εἰκόνες; Ὄχι χειροφίλημα!, 18-05-2020, http://aktines.blogspot.com/2020/05/blog-post_457.html, https://www.youtube.com/watch?v=ZKOZ0q_4obM&feature=emb_logo

[11] https://odysseiatv.blogspot.com/2020/05/mr-v-56-5g.html

[12] Έ λ ε ο ς! Ν Τ Ρ Ο Π Η ! Πιστοί μέ ...'λάπ τόπ', 'προτζέκτορα' καί ....ὀμπρέλλες ; ; ; ΤΙΜΟΥΝ τάχα τήν Ἐκκλησία αὐτές οἱ ἰικόνες; ( Β ί ν τ ε ο),  https://odysseiatv.blogspot.com/2020/05/blog-post_878, htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=kV0h_I0xXKg&feature=emb_logo

[13] Ειδήσεις Βραδινό Δελτίο, Ἀνοίγουν οἱ ἐκκλησίες γιά τούς πιστούς, 16-05-2020, https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=JKH_NsL7G7Q&feature=emb_logo

[14] Ἰερέας τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας κοινώνησε πιστούς on line! 12-05-2020, https://www.romfea.gr/ekklisies-ts/ekklisia-tis-oukranias/37010-iereas-tis-autokefalis-ekklisias-tis-oukranias-koinonise-pistous-online

[15] ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ, Γέρων Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης, Νουθεσίες – Διδαχές, Μέρος Α΄, ἐκδ. Ἀγαθός Λόγος (σειρά Συναξάρια Ἁγίων), Ἀθήνα 2018, σ. 74.


[16] Ἀφόρισε Μητσοτάκη, Κεραμέως καί Χαρδαλιά ὁ πρ. Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος, 17-05-2020, https://www.romfea.gr/diafora/37087-aforise-mitsotaki-kerameos-kai-xardalia-o-pr-kalabruton-ambrosios, https://www.youtube.com/watch?v=hvk3OpTTd1I&feature=emb_logo 
«Πᾶνος»

5 σχόλια:

 1. Χριστός Ανέστη πατέρα Άγγελε.

  Βλέπουμε πλέον στην Ευρώπη και γενικώς στον κόσμο, οι ορθόδοξοι ιεράρχες μόνο ορθόδοξοι δεν είναι, δεν υπάρχει απλώς εκκοσμίκευση, αλλά πλήρης διαστροφή.

  Ἐπίσκοπος Γρηγόριος τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας

  Μητροπολίτης Αὐστρίας Ἀρσένιος

  Μητροπολίτης Γερμανίας Αὐγουστῖνος

  Πατριαρχεῖο Μόσχας – Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ἰλαρίων

  Ψευδοκληρικός τῆς σχισματοαιρετικῆς ψευδοεκκλησίας τῆς Οὐκρανίας

  Και όπως λέει μία παροιμία αν ήταν η ζήλεια ψώρα θα κολλούσε όλη η χώρα. Φοβάμαι μήπως θα αρχίσουν να κολλάνε και οι δικοί μας γιατί τέτοια δείγματα άρχισαν να δείχνουν.

  Αλλά Δόξα τω Θεώ υπάρχουν απλοί Ιερείς, που δεν δέχονται όλες αυτές τις γελοιότητες, και στην ουσία δεν είναι γελοιότητες αλλά μέγα βλαστήμιες. Ω ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΊΑΣ ΜΈΓΕΘΟΣ!!!

  Ο ΚΎΡΙΟΣ ΜΑΣ ΙΗΣΟΎΣ ΧΡΙΣΤΌΣ
  Μας εἶπε μέ Λόγο ξεκάθαρο: «ἀμήν ἀ­­μήν λέγω ὑμῖν, ἐάν μή φάγητε τήν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί πίητε αὐτοῦ τό αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωήν ἐν ἑαυτοῖς. ὁ τρώγων μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό αἷμα ἔχει ζωήν αἰώνιον, καί ἐγώ ἀναστήσω αὐτόν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. ἡ γάρ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καί τό αἷμά μου ἀληθῶς ἐστι πόσις. ὁ τρώγων μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό αἷμα ἐν ἐμοί μένει, κἀγώ ἐν αὐτῷ» (Ἰωάν. στ΄ 53-56). Δηλαδή, σᾶς διαβεβαιώνω μέ ἀπόλυτο τρόπο ὅτι, ἄν δέν φάγετε τήν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί δέν πίετε τό αἷμα Του, δέν εἶναι δυνατόν νά ἔχετε μέσα σας ζωή.

  Τά λόγια τοῦ Κυρίου εἶναι τόσο σαφή καί καθαρά, πού δέν ἐπιδέχονται παρερμηνεία.

  Μέ τό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας ὁ ἄνθρωπος ἑνώνεται μέ τόν Κύριο, γίνεται κοινωνός καί συμμέτοχος τῆς ζωῆς καί τῆς θυσίας Του καί ὁδηγεῖται ἔτσι στήν αἰώνια ζωή καί σωτηρία, διότι μεταλαμβάνει τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ Κυρίου, τρώγει τήν σάρκα Του, ἡ ὁποία «ἀληθῶς ἐστι βρῶσις» καί πίνει τό αἷμα Του, τό ὁποῖο «ἀληθῶς ἐστι πόσις».

  Συνεχίζεται..


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τότε, τήν τελευταία νύχτα τῆς ἐπιγείου ζωῆς Του, καί ἐνῶ βάδιζε πλέον πρός τά ἄχραντα Πάθη Του, συνέστησε τό μέγα μυστήριο μέ τούς λόγους πού εἶπε πρός τούς ἁγίους μαθητάς Του: «λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστι τό σῶμά μου». Καί στή συνέχεια: «πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτο γάρ ἐστι τό αἷμά μου τό τῆς καινῆς διαθήκης τό περί πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν» (Ματθ. κστ΄ 26-28).

  Δέν εἶπε: Αὐτό σημαίνει, αὐτό συμβολίζει ἤ παριστάνει, ἀλλά αὐτό εἶναι, «τοῦτό ἐστι». Αὐτό εἶναι τό ἴδιο τό σῶμα μου, αὐτό εἶναι τό ἴδιο τό αἷμα μου.

  Ἀλλά γιατί, ἐνῶ μετά τόν καθαγιασμό τῶν ­Τιμίων Δώρων ἔχουμε πραγματικά ἐπί τῆς ἁγίας Τραπέζης τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ Κυρίου, ἐμεῖς ἐξακολουθοῦμε νά βλέπουμε ἄρτο καί οἶνο; Γιατί ἐνῶ ἔχει συντελεσθεῖ ἡ θαυμαστή καί ὑπερφυσική μεταβολή, τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ Κυρίου μᾶς προσφέρονται ὑπό τά εἴδη τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου;

  Ἐδῶ ἔχουμε μιά θεία οἰκονομία καί ἕνα θαῦμα συγκαταβάσεως πρός τήν ἀνθρώπινη ἀδυναμία. Διότι, ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, γνωρίζει ὁ Θεός τήν ἀνθρώπινη ἀσθένεια, ἡ ὁποία συχνά αὐτά πού δέν τά ἔχει συνηθίσει τά ἀποστρέφεται ἐπειδή δέν τά ἀντέχει. Γι’ αὐτό ὁ Θεός, χρησιμοποιώντας, ὅπως συνηθίζει, τή συγκατάβαση, μέ τά συνηθισμένα τῆς φύσεως πράγματα πράττει αὐτά πού ὑπερβαίνουν τή φύση.

  Ποιός θά ἄντεχε νά πλησιάσει τό ἅγιο Ποτήριο, ἄν μέσα σ’ αὐτό τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ Κυρίου ἦταν μέ τή συνήθη μορφή τοῦ σώματος καί τοῦ αἷματος; ­Ποιός δέν θά ἔφριττε, ἄν θά ἔπρεπε νά μεταλάβει τά ­ἄχραντα μυστήρια σ’ αὐτήν τήν κατάσταση; Ἀλλά ἄς εἶναι δοξασμένος ὁ Θεός. Ἡ πανάγαθη πρόνοιά Του κανόνισε ἔτσι τά πράγματα, ὥστε ὁ ἄνθρωπος, πού φυσικά ἀποστρέφεται τήν «ὠμή σαρκοφαγία», νά μπορεῖ νά μεταλαμβάνει τά ζωοποιά μυστήρια, τό ἄχραντο Σῶμα τοῦ Κυρίου καί τό τίμιο Αἷμα Του ὑπό τά συνήθη εἴδη τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου, τά ὁποῖα διατηροῦν τήν ἐξω­τερική μορφή τους, ἐνῶ διά τοῦ καθαγιασμοῦ ἔχουν πραγματικά μεταβληθεῖ σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Με αφορμή και την Κυριακή που μας πέρασε της Σαμαρείτιδος μετέπειτα Αγίας Φωτεινής.

  Θα ήθελα να σας πω πατέρα Άγγελε ένα λόγο.

  Βλέπουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό να ζητεί νερό.
  Πῶς ἐσὺ ποὺ εἶσαι Ἰουδαῖος ζητεῖς νὰ πιῆς ἀπὸ μένα ποὺ εἶμαι Σαμαρείτισσα;

  Γνωρίζουμε ότι Ιουδαίοι υποτιμούσαν και περιφρονούσαν τους Σαμαρείτες.

  Βλέπουμε και τους μαθητές Του όταν τον βρίσκουν νὰ μιλᾶ μὲ τὴ γυναίκα. Ἀπόρησαν ποὺ μιλοῦσε μὲ γυναίκα. Αὐτὸς ποὺ συμβασιλεύει μὲ τὸν Πατέρα τὴν ἀτελείωτη βασιλεία, μιλοῦσε μόνος σὲ μιὰ γυναῖκα μόνη.

  Γιατί ανέφερα το παραπάνω;

  Την Τρίτη 12 Μαΐου σε ένα άρθρο σας (ΑΝΑΊΡΕΣΗ ΕΣΦΑΛΜΈΝΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΕΩΝ...)

  Μία κυρία σας ρώτησε για το θέμα του ημερολογίου και περιμένει μία απάντηση.
  Μπορούσατε ή να την παραπέμψετε κάπου ή να της δώσετε μία απάντηση.

  Ο Πνευματικός μου που κάνει κύκλο μελέτης Αγίας Γραφής.
  Ενθυμούμαι που μας είχε πει για το λάθος που κάνουν ορισμένοι Ιερείς.
  Όταν κάποιος τους ρωτάει, αυτοί είναι υποχρεωμένοι να τον απαντήσουν.
  Αν δεν γνωρίζουν εκείνη τη στιγμή πρέπει να του απαντήσουν: θα ενημερωθώ και θα σου απαντήσω.
  Γιατί αλλιώς αυτός ο άνθρωπος θα βρει αλλού απαντήσεις, και υπάρχει μεγάλος φόβος να πέσει στα δόντια των χιλιαστών (ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά), που είναι τόσο πρόθυμοι. Και τότε θα φταίει ο Ιερέας.

  Εκτός κι αν δεν είδατε την ερώτηση. Αν δείτε το δικό μου σχόλιο θα χαιρόμουν ιδιαίτερα αν απαντούσατε σε αυτήν την κυρία.
  Πιστεύω όλους θα μας ενδιέφερε να μάθουμε κάποια πράγματα, ή γράφοντας κάποιο άλλο άρθρο.

  Χριστός Ανέστη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ὁ π. Ἄγγελος τὸ εἶδε τὸ σχόλιο καὶ ἀφοῦ μιλήσαμε καὶ εἶδε καὶ τὸ ἐρώτημα τῆς Ζῆνας, ἐπειδὴ εἶναι μεγάλο τὸ θέμα καὶ δὲν μπορεῖ νὰ καλυφθεῖ ἐδῶ μὲσα σὲ λίγες γραμμές, σᾶς παραπέμπει στό κείμενο τοῦ Αἰδ. Πρωτ. π. Θεοδώρου Ζήση μέ θέμα : ''Παλαιό καί νέο ἡμερολόγιο καί ὁ κοινός ἑορτασμός τοῦ Πάσχα. Γιατί ἀπέσυρε τὸ φλέγον θέμα ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος;''

   http://thriskeftika.blogspot.com/2016/03/blog-post_70.html

   Διαγραφή
 4. Ήταν θέλημα Θεού και μάθαμε για το άρθρο του πατέρα Θεόδωρου.
  Εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα, είχα διαβάσει άρθρα μόνο του Μακαριστού πατρός Επιφανίου.

  Πραγματικά είναι θησαυρός αυτά που αναφέρει ο πατέρας Θεόδωρος.

  Αυτό που είχε πει ο Μακαριστός πατέρας Επιφάνιος Θεοδωρακόπουλος.
  Κακῶς, κάκιστα ἔγινε ἡ ἀλλαγὴ τοῦ Ἡμερολογίου. Ἀλλὰ ἀπὸ τὸ σημεῖο αὐτὸ μέχρι τὸ σημεῖο νὰ δοῦμε τὰ ἡμερολόγια ὡς...Δόγματα πίστεως καὶ νὰ ἑξαρτήσουμε ἀπὸ αὐτὰ τὸ κύρος τῶν Μυστηρίων καὶ τὴν ἐπίτευξη τῆς σωτηρίας, ἡ ἀπόσταση εἶναι ἀβυσσαλέα.

  Τα ίδια βλέπουμε έλεγε και ο όσιος Φιλόθεος Ζερβάκος
  Τα κάνω αντιγραφή από το άρθρο του πατρός Θεοδώρου Ζήση.

  Ὅσιος Φιλόθεος Ζερβάκος: Ὁ μασόνος πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης παρέσυρε τὸν ἀρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο.
  Νὰ ἐπανέλθουμε στὸ Παλαιὸ Ἡμερολόγιο.

  ὁ ὅσιος Φιλόθεος Ζερβάκος, ὁ ὁποῖος, παρὰ τὸ ὅτι ἀκολούθησε «κατ᾽ οἰκονομίαν» τὸ Νέο Ἡμερολόγιο, δὲν ἔπαυσε μέχρι τέλους τῆς ζωῆς του νὰ ἀγωνίζεται, νὰ συμβουλεύει ἀρχιερεῖς, ὅπως τὸν ἀγωνιστὴ καὶ ὁμολογητὴ ἐπίσκοπο Αὐγουστῖνο Καντιώτη, ἀκόμη καὶ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Χρυσόστομο Β´ Χατζησταύρου, νὰ ἐπαναφέρουν τὸ παλαιὸ ἑορτολόγιο, διότι αὐτὸ τοῦ εἶχε ἀποκαλυφθῆ ὡς ὀρθὴ λύση ἐξ οὐρανοῦ μετὰ ἀπὸ θερμὴ προσευχή. Ὁ τελευταῖος τοῦ εἶχε ὑποσχεθῆ πὼς θὰ τὸ πράξει, δὲν ἐπρόλαβε ὅμως λόγῳ τῆς ἐκδιώξεώς του ἀπὸ τὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο τὸν Μάϊο τοῦ 1967.

  Δικό μου σχόλιο.
  (Τον εκδίωξε η χούντα, τελικά μόνο Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών δεν ήταν,
  Σε θέματα πίστεως, ήταν αντίχριστοι, κυνήγησαν και τον μακαριστό πατέρα Αυγουστίνο, και θέλαν να τον κλείσουν σε ψυχιατρική κλινική.
  Ο λόγος; Ξεσήκωνε τον κόσμο να αποστρέφονται τα καρναβάλια (σατανικές εκδηλώσεις).

  . Ὁ Γέροντας Φιλόθεος ἐπὶ πολλὰ ἔτη καὶ παρὰ τὶς πιέσεις ποὺ τοῦ ἀσκοῦσε ὁ ἐπιχώριος μητροπολίτης ἐξακολουθοῦσε στὴν Μονὴ τῆς Λογγοβάρδας νὰ τηρεῖ τὸ Παλαιὸ Ἡμερολόγιο, ὅπως ἔπρατταν καὶ πράττουν μέχρι σήμερα τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ πολλὲς Αὐτοκέφαλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Ἀγωνιζόταν καὶ ἔγραφε νὰ ἀντιμετωπισθεῖ γρήγορα τὸ θέμα, γιὰ νὰ ἀποφευχθεῖ τὸ σχίσμα.

  Ὅταν διεπίστωσε ὅτι δὲν ὑπῆρχε πλέον προοπτικὴ διορθώσεως, ἀλλὰ παγιωνόταν ἡ χρήση τοῦ Νέου Ἡμερολογίου, ὑπερσυντηρητικοὶ δὲ καὶ φανατικοὶ Ἁγιορεῖτες Ζηλωτὲς ἐξῆλθαν στὸν κόσμο καὶ ἀλλοίωναν τὸν χαρακτήρα τοῦ ζητήματος, ἀνάγοντάς το σὲ θέμα πίστεως καὶ δόγματος, μὲ ταυτόχρονη ἀποκήρυξη καὶ ἀναθεματισμὸ τῆς ἐπίσημης Ἐκκλησίας, γιατὶ δῆθεν ἐστερήθη τὴν Θεία Χάρη καὶ δὲν εἶχε πλέον ἔγκυρα μυστήρια, ἄλλαξε στάση, δέχθηκε κατ᾽ οἰκονομίαν τὸ Νέο Ἡμερολόγιο, τὸ ὁποῖο δὲν θίγει τὰ δόγματα οὔτε στερεῖ τὴν Θ. Χάρη, ἐξακολούθησε ὅμως νὰ πιστεύει καὶ νὰ γράφει ὅτι αὐτὴ ἡ κατ᾽ οἰκονομίαν ἀποδοχὴ τοῦ Νέου Ἡμερολογίου δὲν πρέπει νὰ παρατείνεται, ἀλλὰ ὀφείλει ἡ Ἐκκλησία νὰ ἐπανέλθει στὴν ἀκρίβεια μὲ τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ παραδοσιακοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου. Ἤλπιζε ὅτι αὐτὸ θὰ γίνει σύντομα καὶ πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ ἐργαζόταν ἐπίμονα, συνιστώντας καὶ στοὺς παλαιοημερολογίτας νὰ μὴ ὀξύνουν τὰ πράγματα μὲ ἀκραῖες τοποθετήσεις ἐναντίον τῶν νεοημερολογιτῶν.

  Ἀναφέρεται ἐπανειλημμένως στὸν μασόνο πατριάρχη Μελέτιο Μεταξάκη, τὸν ὁποῖο θεωρεῖ ὡς κύριο ὑπεύθυνο τῆς ἡμερολογιακῆς μεταρρύθμισης, χωρὶς βέβαια νὰ ἀπαλλάσσει τῆς εὐθύνης τὸν ἀρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, ὁ ὁποῖος ἐνώπιον τοῦ Γέροντος Φιλοθέου ἐμφανίσθηκε νὰ μετανοεῖ καὶ νὰ ἐπιρρίπτει τὴν εὐθύνη στὸν Μεταξάκη, εἰπών ἐπὶ λέξει: «Νὰ μὴ τὸ ἔσωνα, νὰ μὴ τὸ ἔσωνα. Αὐτὸς ὁ διεστραμμένος ὁ Μεταξάκης μὲ πῆρε στὸ λαιμό του».

  Ευχαριστούμε πολύ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή