Τετάρτη 22 Απριλίου 2020

Χαράλαμπος Μηνάογλου: Ἐπαρχιώτικος διεθνισμός... ἀλλιῶς: Τσιόδρας ἢ ΙωαννίδηςΚακὰ τὰ ψέμματα.... 

Ἡ ἐπίκληση στὴν ἐπιστημονικὴ αὐθεντία καὶ μάλιστα τὴν διεθνῆ εἶναι ἕνα ἰσχυρὸ ὅπλο προπαγάνδας στὸν νεωτερικὸ κόσμο. Στὴν χώρα μας δὲ ἀκόμη ἰσχυρότερο ἀπὸ ὅ,τι στὶς περισσότερες ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρώπης. 

Αὐτὸ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὶς καταβολὲς τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος καὶ τὴν ἔμφυτη συμπάθεια τοῦ Ἕλληνα γιὰ τὴν γνώση. Ὅποιος, λοιπόν, εἶναι καθηγητὴς πανεπιστημίου στὴν Ἑλλάδα ἔχει ἕνα κῦρος ἀδιαμφισβήτητο. 

Καί, ὅταν, ὅπως ὁ κ. Τσιόδρας βγαίνει νὰ μιλήσει γιὰ κάτι τόσο σοβαρό, ὅσο εἶναι ὁ ἐγκλεισμὸς καὶ τὸ σταμάτημα τῆς οἰκονομίας λόγῳ κορωνοϊοῦ, αὐτὸ τὸ κῦρος εἶναι ἀπαραίτητο. 

Τὸ πρόβλημα ξεκινάει ὅταν κάποιοι ἄλλοι ἐπιστήμονες μὲ πολὺ μεγαλύτερο ἐπιστημονικὸ κῦρος, μὲ πολὺ μεγαλύτερη ἀποδοχὴ στὴν διεθνῆ βιβλιογραφία (αὐτὸ εἶναι ἴσως τὸ πιὸ ἀντικειμενικὸ κριτήριο γιὰ τὸ ἐπίπεδο ἑνὸς ἐπιστήμονα, δηλαδὴ πόσοι ἄλλοι ἐπιστήμονες στὸν τομέα του παραπέμπουν σὲ αὐτόν, χρησιμοποιοῦν τὶς δημοσιεύσεις του στὶς δικές τους δημοσιεύσεις) διαφωνοῦν μὲ τὴν ἀντίληψη τοῦ κ. Τσιόδρα γιὰ τὴν κατάσταση, διαφωνοῦν γιὰ τὰ μέτρα ποὺ χρειάζονταν καὶ χρειάζονται καὶ τέλος ἐκτιμοῦν τελείως διαφορετικὰ τὴν ὅλη ὑπόθεση τοῦ κορωνοϊοῦ. 


Τότε τί βλέπουμε; Βλέπουμε μιὰ ἐνορχηστρωμένη ἐπίθεση ἀπὸ τὰ ἀνθελληνικὰ ΜΜΕ στὸν διεθνῶς καταξιωμένο ἐπιστήμονα, ὥστε νὰ πληγεῖ τὸ κῦρος του στοὺς πολλούς, ποὺ δὲν γνωρίζουν καὶ οὔτε μποροῦν νὰ κρίνουν ἢ ἔστω ὑποψιάζονται τί σημαίνει νὰ ἔχει κανεὶς κάποιες ἑκατοντάδες ἢ καὶ χιλιάδες ἑτεροαναφορὲς περισσότερες ἀπὸ κάποιον ἄλλον. 

Τὸ ἄσπρο γίνεται μαῦρο ἀπὸ τὰ ΜΜΕ καὶ ὁ καθηγητὴς τοῦ ΕΚΠΑ γίνεται ὁ παντογνώστης, ἐνῶ ἐκεῖνος μὲ τὴν διεθνῆ καταξίωση εἶναι ὁ ἀνίδεος, ὁ συνωμοσιολόγος καὶ ὁ ἐπικίνδυνος.

Καὶ μὴν νομίζετε ὅτι αὐτὸ ἰσχύει μόνο στὸν χῶρο τῆς ἰατρικῆς.... Σὲ ὅλους τοὺς ἐπιστημονικοὺς κλάδους συμβαίνει... 

Ἐπιστήμονες μὲ μηδενικὲς ἀναφορὲς στὸ ἔργο τους στὴν διεθνῆ βιβλιογραφία γίνονται καθηγητὲς πρώτης βαθμίδας στὰ ἑλληνικὰ ΑΕΙ, ἐνῶ ἄλλοι μὲ ἑκατοντάδες ἢ χιλιάδες τέτοιες ἀναφορὲς ἀποκλείονται συστηματικὰ ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ πανεπιστήμια, τὰ ὁποῖα προτιμοῦν στὴν θέση τους συνήθως ἐπιστημονικὰ ἀνύπαρκτους... 

Καὶ γιατί γίνεται αὐτό; Μὰ γιατί εἴπαμε ἡ θέση τοῦ καθηγητῆ ΑΕΙ ἔχει κῦρος.... Κῦρος ἀπαραίτητο γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς ἀνθελληνικῆς προπαγάνδας κάθε εἴδους... 

Γιὰ παράδειγμα ἕνας καταξιωμένος στὴν διεθνῆ βιβλιογραφία ἱστορικός, ποὺ δὲν γράφει ὅμως διεθνιστικὰ παραμύθια, εἶναι διττῶς ἐπικίνδυνος....
Πρῶτα γιατί εἶναι καταξιωμένος καὶ ἄρα εἶναι πολὺ δυσκολότερο νὰ πειθαρχεῖ πρὸς τὰς ὑποδείξεις καὶ δεύτερον γιατί δὲν γράφει ὅ,τι θέλει ἡ παγκοσμιοποιητικὴ ἐλίτ, ἀλλὰ αὐτὰ ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὶς ἱστορικὲς πηγές. 

Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ ὁ κ. Τσιόδρας ἐπελέγη γιὰ αὐτὴν τὴν κρίσιμη θέση, ἐπειδὴ καὶ συμμορφούμενος πρὸς τὰς ὑποδείξεις φαίνεται καὶ τὸ γενικὸ κλείσιμο τῆς χώρας βρῆκε ὡς λύση (ἴσως αὐτὸ πράγματι νὰ ἦταν τὸ καλύτερο ποὺ μποροῦσε νὰ σκεφθεῖ ὁ ἄνθρωπος, δὲν εἶναι ὑποχρεωτικὸ νὰ ὑπάρχει κάποιος δόλος σὲ αὐτό). 

Οἱ ἐπιστήμονες ὑποστηρικτὲς τῆς παγκοσμιοποίησης ὁποιασδήποτε εἰδικότητας καὶ ἂν εἶναι, ἔχουν ἐπίσης ἕνα ἄλλο κοινὸ χαρακτηριστικό... τὸν ἐπαρχιώτικο διεθνισμό... ὅσο λιγότερο γνωστοὶ εἶναι στὴν διεθνῆ βιβλιογραφία, τόσο περισσότερο τὴν ἐπικαλοῦνται... καὶ ἀπὸ αὐτὴν βέβαια μνημονεύουν μόνο τὶς ἀπόψεις ὅσων ἐπιστημόνων ὑποστηρίζουν τὶς ντιρεκτίβες τοῦ Γκαίητς, τοῦ Σόρος καὶ τῶν ὑπολοίπων παγκοσμιοποιητῶν ποὺ πληρώνουν καλὰ γιὰ νὰ κάνουν τὸν κόσμο ὁλόκληρο περιουσιακό τους στοιχεῖο (ὅπως ὁ κ. Τσιόδρας, ὁ ὁποῖος ὡς ἐκπρόσωπος τύπου τῶν Δημοκρατικῶν στὶς ΗΠΑ ἔσπευσε τὴν ἡμέρα ποὺ ὁ Τράμπ μίλησε γιὰ κατασκευασμένο ἰό, νὰ χαρακτηρίσει αὐτὴν τὴν ἄποψη συνωμοσιολογία....τί κι ἂν τὸ ἴδιο μέ τον Τράμπ ὑποστηρίζουν καταξιωμένοι ἐπιστήμονες σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο μὲ σπουδαιότερο ἴσως τὸν Γάλλο ποὺ ἀνακάλυψε τὸν ἰὸ τοῦ Ἔϊτζ). 

Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ καταξιωμένοι διεθνῶς ἐπιστήμονες, ὅπως ὁ Ἰωαννίδης στὴν ἰατρικὴ ἢ ὁ Βρυώνης στὴν ἱστορία δὲν ἔχουν τὸ ἄγχος νὰ ἐπικαλοῦνται συνεχῶς στὶς τοποθετήσεις τους τὴν διεθνῆ βιβλιογραφία.... τους ἐπικαλεῖται αὐτή.... 

Ἀκόμη περισσότερο, ὅμως, καταλήγουν σὲ συμπεράσματα στὰ ὁποῖα οἱ ἐπιστημονικὲς μέθοδοι, ποὺ χρησιμοποιοῦν, τοὺς ὁδηγοῦν.... καὶ ὄχι τὰ συμφέροντα τοῦ ἑνὸς ἢ τοῦ ἄλλου ὀλιγάρχη.
«Πᾶνος»

10 σχόλια:

 1. Λίγο να καθίσεις να ψάξεις το τι βρίσκεις δεν λέγεται!!!

  Ο Τσίπρας στο νοσοκομείο Αττικόν.

  https://youtu.be/cKYZommO8uc

  Ο πρώτος του λέει 30 ασθενείς με κορωνοϊό, και εφτά στην εντατική.
  Και 10 μέτρα πιο κάτω ο άλλος του λέει επτά είναι μόνο οι ασθενείς με κορωνοΐο, και κανένας στην εντατική.
  Και το 7 είναι το μάξιμου που υπήρχε μέχρι σήμερα, στο Αττικόν.

  Θα έλεγα δεν ξέρουν τι τους γίνεται!
  Αλλά δυστυχώς ξέρουν και πολύ καλά ξέρουν. Απλά ο ψεύτης πρέπει να έχει καλή μνήμη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Απορώ με τον Τσίπρα αφού ακούει μέσα σε 10 δευτερόλεπτα Δύο διαφορετικές εκδοχές δεν ρωτάει ποια είναι η αλήθεια;;;!!!!

  Αυτό μου θύμισε ένα ανέκδοτο με τον Χότζα.
  Ήταν κάποτε 2 άνθρωποι που διαφωνούσαν σε ένα θέμα (όπως στην περίπτωση με τον Τσίπρα).
  Πάει ο πρώτος στον Χότζα και τα λέει από την δική του πλευρά.
  Του απαντάει ο Χότζας: ΈΧΕΙΣ ΔΊΚΙΟ
  Φεύγει ο πρώτος, και πηγαίνει ο δεύτερος.
  Τα παρουσιάζει από την δική του πλευρά.
  Και του απαντάει ο Χότζας: ΈΧΕΙΣ ΔΊΚΙΟ.
  Κάποιος τρίτος που είδε, όλη την συζήτηση, πηγαίνει στο Χότζα και του λέει: πώς γίνεται και ο ένας να έχει δίκιο, και ο άλλος να έχει δίκιο.
  Και του απαντάει ο Χότζας: ΚΑΙ ΕΣΎ ΈΧΕΙΣ ΔΊΚΙΟ.

  Το είπα για να γελάσουμε!
  Αλλά με αυτά που μας σερβίρουν, και δυστυχώς πολλοί τους ακούνε, δεν είναι για να γελάμε αλλά για να κλαίμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΦΙΛΕ ΧΡΗΣΤΟ Η ΠΡΩΤΗ ΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕ ΕΚΑΝΕ ΝΑ ΓΕΛΑΣΩ....ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ....ΑΠΟ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΙ ΘΥΜΑΣΑΙ; ΕΙΧΕ; ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΒΟΔΙ (ΣΥΓΧΩΡΑ ΜΕ ΒΟΙΔΑΚΙ ΜΟΥ).
  ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΣΟΥ ΤΕΛΕΙΟ...ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ ΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΡΩ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΟΦΑΓΟΙ ΚΑΝΙΒΑΛΛΟΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΧΡΙΣΤΌΣ ΑΝΈΣΤΗ

  Αγαπητή Ζίνα, διαβάζω τα σχόλιά σου, και χαίρομαι για το Ομολογιακό σου φρόνημα.

  Και αναρωτιέμαι;;
  Γυναίκα και ομιλεί έτσι, εμείς άντρες, πού είμαστε το ισχυρό φύλο (υποτίθεται, γιατί τις περισσότερες φορές μόνο στα χαρτιά).

  Δεν θα έπρεπε, να ομολογήσουμε κάτι παραπάνω;;;, ή έστω το ίδιο!!!

  Συνέχισε τον καλόν Αγώνα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ...ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΝΙΩΘΟΥΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ. ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΟΘΕΙ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ ΕΜΠΡΑΚΤΑ.

   Διαγραφή
 5. Μήπως δεν είστε ολότελα αντικειμενικός κύριε αρθρογράφε?
  Ο κύριος Τσιόδρας δεν είναι μόνος του.. Υπάρχει ολόκληρη επιστημονική επιτροπή πίσω από εκείνον που συναποφασίζουν τα μέτρα, μεταξύ των οποίων η κυρία Γιαμαρέλου, αλλά και όσοι επιστήμονες επιδημιολόγοι κι άλλοι γιατροί έχουν βγει να μιλήσουν στα ΜΜΕ, δείχνουν να συμφωνούν! Ακόμα κι ο κύριος Ιωαννίδης σε συνέντευξη του που διάβασα, είπε ότι ήταν απαραίτητα τα μέτρα!,αλλά εκφράζει κι άλλα πιθανά σενάρια, καθότι,ουδείς μετα βεβαιότητας μιλά γι αυτόν τον ιό, κι όταν είσαι εκτός χορού, μιλάς πιο άνετα, γιατί δεν θα ρισκάρεις εσύ για τις ζωές των ανθρώπων..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλὰ, ξέρεις τί γράφεις τώρα;
   Ἡ κυρία Γιαμαρέλου δέχτηκε τόσο διωγμό καὶ πόσοι ἄλλοι ἐπιστήμονες καὶ ἰολόγοι ποὺ εἶναι ἄκρως ἀντίθετοι καὶ μιλοῦν γιὰ τὴν παγκόσμια ἀπάτη ποὺ ἔχει στηθεῖ καὶ μᾶς λὲς ὅτι συμφωνοῦν μὲ τὸν Τσιόδρα, ποὺ στὸ κάτω κάτω δὲν εἶναι ἡ εἰδικότητά του;

   Διαγραφή
  2. Σοβαρολογείτε; η κυρία Γιαμαρέλου ανήκει στην επιτροπή του Τσιόδρα! είναι και οι δύο λοιμωξιολόγοι του Αττικού, εκείνη ήταν σαν καθηγήτριά του παλιά, και βέβαια είναι η ειδικότητά του! έχω και σχέση με τον χώρο και ξέρω καλά τι λέω, αλλά σε όλα τα ΜΜΕ βγαίνανε γιατροί που συμφωνούσαν με την επιτροπή αυτή. Στην εκπομπή του Ευαγγελατου έχει μιλησει η Γιαμαρελλου κι άλλοι, και είπε ότι ανήκει στην επιτροπή! Παιδιά, δεν ενημερώνεστε καλα, με συγχωρείτε.

   Διαγραφή
  3. Ἀγαπητὲ ἀναγνώστη, δὲν σοῦ εἶπα ἄν ἦταν ἤ ὄχι στὴν ὁμάδα τοῦ Τσιόδρα ἡ κ. Γιαμαρέλου, ἀλλὰ ὅτι δέχτηκε διωγμὸ, ὅπως ξέρεις καὶ ἐσὺ καὶ ὅλος ὁ κόσμος γιὰ τὶς δηλώσεις της περὶ Θείας κοινωνίας, γιὰ τὴν ὁποία ὁ κ. Τσιόδρας ἄν καὶ μᾶς τὸν παρουσίασαν εὐλαβὴ Χριστιανὸ (αὐτοὶ ποὺ μάχονται τὸν χριστιανισμό)γιὰ νὰ μᾶς πείσουν, δὲν ἔκανε καμμία κουβέντα γι᾿ αὐτό.

   Ἐπίσης δὲν παρακολουθῶ τὰ ΜΜΕξαπάτησης.
   Ἑπόμενο εἶναι ὅσους βγάζουν στὴν τηλεόραση γιὰ τὴν δῆθεν πανδημία νὰ ἔχουν τὴν ἴδια γραμμή.

   Σοῦ ἔγραψα γιὰ τοὺς ἐκτὸς τηλεόρασης ὅτι εἶναι ἀντίθετοι καὶ εἶναι πάρα πολλοὶ καὶ εἰδικοὶ ἰολόγοι μάλιστα καὶ ὄχι σὰν τὸ κ. Τσιόδρα ποὺ στὸ κάτω κάτω δὲν εἶναι τὸ ἀντικείμενό του, σύμφωνα μὲ ὅσα ἔχουν ἀποφανθεῖ διάφοροι ἐπιστήμονες ποὺ ἔχουν εἰδικευτεῖ σὲ αὐτὸν τὸν κλάδο.

   Τέλος πάντων, δὲν νομίζω ὅτι χρειάζεται νὰ εἶναι κανεὶς εἰδικὸς γιὰ νὰ καταλάβη τὴν παγκόσμια ἀπάτη-πείραμα σὲ βάρος τῆς ἀνθρωπότητας, ποὺ γνωρίζουμε σὲ μεγάλο βαθμὸ ποιοὶ εἶναι οἱ στόχοι τους.

   Ὅσο γιὰ τὸ «δὲν ἐνημερωνόμαστε καλὰ», ἀπὸ τηλεόραση σίγουρα δὲν ἐνημερωνόμαστε, διότι τὴν ἔχουμε κλειστή 12 χρόνια κοντὰ, διότι ἁπλᾶ δὲν ὐπάρχη ἐνημέρωση, μόνο ἀποβλάκωση καὶ ὑποτίμηση τῆς νοημοσύνης μας.

   Διαγραφή
 6. Πολύ καλά κάνετε που δεν βλέπετε τηλεόραση, συμφωνώ για τα περί αποβλάκωσης, αλλά νομίζω ότι και στο διαδίκτυο υπάρχει τέτοια πληθώρα πληροφοριών και πολύ συνομωσιολογία, που δεν ξέρεις κι εκεί τι και ποιον να πιστέψεις,εγώ πελαγώνω..σχετικά με τους επιστήμονες, δεν έτυχε να διαβάσω γιαυτούς τους αντίθετους που λέτε, βλέπω που σχεδόν παντού στον πλανήτη παίρνουν παρόμοια μέτρα, αλλά για να το είδατε, θα υπάρχουν κι οι αντίθετοι. Σχετικά με τις ειδικότητες, νομίζω ότι υπάρχει συνεργασία λοιμωξιολόγων, επιδημιολόγων και εργαστηριακών-ιολόγων σε μια επιτροπή, που αποφασίζουν για τα μέτρα. Άκουσα ότι κι ο κ.Τσιόδρας είχε δηλώσει μια φορά ότι η θεία κοινωνία δεν μεταδίδει ασθένειες, όπως κι η κ.Γιαμαρέλλου, και πιστεύω θα το ξαναπεί,αν χρειαστεί στο μέλλον. Σας απασχόλησα πάλι, καλή συνέχεια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή