Πέμπτη 23 Απριλίου 2020

Τὰ συμπεράσματα καὶ οἱ ὑποχρεώσεις ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴν πρωτόγνωρη κατάσταση ποὺ βιώσαμε τὸ φετινὸ Πάσχα.


Του Ἀδαμάντιου Τσακίρογλου

                          Χριστὸς ἀνέστη!
 Μετὰ ἀπὸ ἕνα Πάσχα ἄνευ Θ. Κοινωνίας, ἄνευ Ἐπιταφίου, ἄνευ καμπανοκρουσίας, πένθιμης καὶ χαρμόσυνης, ἄνευ λήψεως τοῦ Ἁγίου Φωτός, ἄνευ ἐπαληθεύσεως ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ ζωὴ καὶ ἡ νίκη ἀπέναντι στὸν θάνατο, ἄνευ Χριστοῦ δηλαδή· μετὰ ἀπὸ ἕνα Πάσχα ποὺ βασίλευε ἡ μάσκα καὶ τὸ ἀντισηπτικό, ὁ φόβος, ἡ ἀμφιβολία, ἡ προδοσία, ἡ κατάδοση, τὰ πρόστιμα, ἡ ἀστυνόμευση, ἡ διαστρέβλωση τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου· μετὰ ἀπὸ ἕνα Πάσχα ποὺ ἀκόμα καὶ τώρα ὅλα τὰ ἔσκιαζε καὶ σκιάζει ἡ φοβέρα ἀντὶ τοῦ χριστιανικοῦ θάρρους καὶ ἡ σκλαβιὰ ἀντὶ τῆς χριστιανικῆς ἐλευθερίας μπορεῖ κανεὶς κατὰ γενικὴ ὁμολογία νὰ συμπεράνει:

Ποιμένες καὶ ποιμαινόμενοι ἀποδείχθηκαν κατώτεροι τῶν περιστάσεων. Ὁ Κορονοϊὸς ἀποδείχθηκε δυνατότερος ἀπὸ τὴν Πίστη καὶ τὴν εὐσέβεια, οἱ κανόνες ὑγείας ἰσχυρότεροι ἀπὸ τοὺς ἱ. Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας.
Οἱ ποιμαινόμενοι ἴσως ἔχουν κάποιες δικαιολογίες, οἱ ποιμένες καμία. Ἡ ἱερωσύνη δὲν εἶναι ἐπάγγελμα, στὸ ὁποῖο ὑπακούει κάποιος στὸν ἐργοδότη ἐπίσκοπο ἢ στόν/στὴν ἑκάστοτε ὑπουργὸ θρησκευμάτων, ἀλλὰ μέγα Μυστήριο, μπροστὰ στὸ ὁποῖο ἀκόμα καὶ οἱ ἄγγελοι φρίττουσιν.

Ἰδίως ὅμως οἱ ἀρχιεπίσκοποι, ἐπίσκοποι καὶ μητροπολίτες ἀποδείχθηκαν πειθήνια ὄργανα τοῦ κράτους, ἐπαγγελματίες μισθωτοί, ἐξέφρασαν καὶ ὑπεράσπισαν τὴν φωνὴ τῆς ἐξουσίας καὶ ὄχι τοῦ ποιμνίου, φιλικοὶ πρὸς τὴν πρώτη καὶ ἀλλότριοι πρὸς τὸ δεύτερο. Ἀκόμα καὶ αὐτοὶ ποὺ θεωροῦνται ὡς εὐσεβεῖς καὶ παραδοσιακοί, προτίμησαν νὰ ἀρκεσθοῦν σὲ λόγια ἄνευ ἔργων, σὲ δηλώσεις ἄνευ ὁμολογίας, σὲ συμβιβασμοὺς ἄνευ θυσίας, συγκίνησαν ἀλλὰ δὲν κίνησαν, τὴν ψυχή τους δὲν τὴν ἔδωσαν γιὰ τὸ ποίμνιο (ἂν καταλαβαίνει ἀκόμα κάποιος τί σημαίνει νὰ δίνω τὴν ψυχή μου γιὰ κάποιον).
Τὰ παραπάνω συμπεράσματα γιὰ τοὺς ἱεράρχες καὶ τοὺς πειθήνιους σὲ αὐτοὺς ἱερεῖς στηρίζονται στοὺς λόγους τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ (Κατὰ Ἰωάννη 10, 1-15)
 «Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων, ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν, ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶ καὶ λῃστής· δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας ποιμήν ἐστι τῶν προβάτων. τούτῳ θυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια πρόβατα καλεῖ κατ᾿ ὄνομα καὶ ἐξάγει αὐτά. καὶ ὅταν τὰ ἴδια πρόβατα ἐκβάλῃ, ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται, καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασι τὴν φωνὴν αὐτοῦ· ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσωσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ᾿ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν. Ταύτην τὴν παροιμίαν εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς· ἐκεῖνοι δὲ οὐκ ἔγνωσαν τίνα ἦν ἐλάλει αὐτοῖς. Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι θύρα τῶν προβάτων. πάντες ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ, κλέπται εἰσὶ καὶ λῃσταί· ἀλλ᾿ οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα. ἐγώ εἰμι θύρα· δι᾿ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ, σωθήσεται, καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται, καὶ νομὴν εὑρήσει. κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ· ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσι καὶ περισσὸν ἔχωσιν. ἐγώ εἰμι ποιμὴν καλός. ποιμὴν καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα. δὲ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων. ἐγώ εἰμι ποιμὴν καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν, καθὼς γινώσκει με πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα, καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τῶν προβάτων».
Ἂν κάποιος διαβάσει καὶ ξαναδιαβάσει τὰ παραπάνω λόγια τοῦ Χριστοῦ θὰ καταλάβει ὅτι οἱ χαρακτηρισμοὶ τοῦ κειμένου δὲν εἶναι ἄδικοι, δὲν ἀποτελοῦν συκοφαντία. Ἐκτὸς μετρημένων στὰ δάκτυλα περιπτώσεων οἱ ποιμένες ἀντὶ γιὰ τὴν ψυχή τους ἔδωσαν βίντεος καὶ συνεντεύξεις, ἀντὶ νὰ διώξουν τὸν λύκο καὶ νὰ διαφυλάξουν τὴν θύρα, τὸν ἔφεραν στὴν θύρα, τὴν ὁποία πρωτίστως εἶχαν κλείσει γιὰ τὰ πρόβατα μὲ σειρῆνες καὶ χειροπέδες. Ὡς μισθωτοὶ ἔφυγαν καὶ ὄχι μόνο ἔφυγαν ἀλλὰ καὶ διαστρέβλωσαν τὸ Εὐαγγέλιο (βλ. Ναυπάκτου κ.α.) γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν φυγή τους. Οἱ ποιμένες ἀποδείχτηκαν ἀλλότριοι.
Τὰ συμπεράσματα αὐτά, ὅσο λυπηρὰ καὶ νὰ εἶναι, ἐπιφέρουν ὅμως καὶ ὑποχρεώσεις, ποὺ φαίνονται ἀναγκαῖες νὰ εἰπωθοῦν, ἀφοῦ σὲ αὐτὸ τὸν τόπο ἔχει ἀποδειχθεῖ πολλάκις, ὅτι οἱ φωνὲς διαμαρτυρίας σιγοῦν διὰ μαγείας, ὅταν ἐπανέλθει ἡ καθημερινότητα, τὸ τραγικὸ ξεχνιέται καὶ μπαίνει στὸ χρονοντούλαπο τῆς ἱστορίας, καὶ μεταμορφώνεται σὲ καλό, τὸ πικρὸ σὲ γλυκύ, τὸ λάθος σὲ σωστό. Τόσα χρόνια -καὶ εἰδικώτερα μετὰ τὴν ληστρικὴ σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου- ἡ μετατροπὴ τῶν ποιμένων σὲ ἀλλότριους μέσῳ τῆς παναίρεσης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἶχε ἐπισημανθεῖ ἀμέτρητες φορές, καὶ οἱ ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τοὺς ἱ. Κανόνες ἀναγκαῖες σὲ τέτοιες περιπτώσεις ὑποχρεώσεις εἶχαν ἀναλυθεῖ λεπτομερῶς. Ὅμως ἡ ὑποχρέωση μετατράπηκε σὲ δικαίωμα, τὸ δικαίωμα σὲ ἄχρι καιροῦ καὶ τὸ ἄχρι καιροῦ σὲ ἀπραξία. Ἔτσι δὲν ξενίζει τοὺς πιστοὺς ἡ σημερινὴ τραγικὴ πτώση τῶν ποιμένων, φανερώνει ὅμως τὴν ἀναγκαιότητα ἐπανάληψης τῶν ὑποχρεώσεων αὐτῶν.
Κατὰ τὸ ἑλληνικὸ λεξικὸ ὑποχρέωση εἶναι
1.                  «ό,τι ο νόμος (γραπτός ή άγραφος) ή κάτι άλλο σε αναγκάζει να πράξεις
2.                  οικονομική, κοινωνική, θρησκευτική κ.λπ. δέσμευση
3.                 η αίσθηση ότι οφείλεις σε κάποιον σε ηθικό και άυλο επίπεδο για κάτι που σου προσέφερε
Καὶ οἱ τρεῖς ἑρμηνεῖες εἶναι σχετικὲς μὲ τὴν στάση μας στὴν Ἐκκλησία:
Ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ σοῦ ἐπιβάλλει νὰ πράξεις, ὅπως Αὐτὸς διδάσκει· μὲ τὸ βάπτισμά μας ὡς Χριστιανοὶ δεσμευτήκαμε νὰ τηροῦμε τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ μετανοοῦμε, ἂν δὲν τὸ πράττουμε· ὀφείλουμε στὸν Χριστὸ ποὺ προσέφερε τά πάθη Του, τὸν Σταυρό, τὴν ζωή Του ὡς καλὸ ποιμήν, νὰ τηρήσουμε τὶς ὑποχρεώσεις αὐτές. Τὶς διαβάσαμε στὴν παραπάνω εὐαγγελικὴ περικοπή:
Τὰ πρόβατα, ἐμεῖς, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, «ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσωσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ᾿ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν. Ξενον όμως δεν θα τον ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν από αυτόν, διότι δεν αναγνωρίζουν την φωνήν των ξένων. Εμέ, τον πραγματικόν και στοργικόν ποιμένα, με γνωρίζουν, με αναγνωρίζουν και με ακολουθούν τα πρόβατα. (Τους ψευδείς και ιδιοτελείς ποιμένας δεν έχουν την διάθεσιν και δεν θέλουν να τους ακολουθήσουν, διότι δεν τους αναγνωρίζουν ποιμένας των)» (μετάφραση ἀπὸ http://www.imgap.gr/file1/AG-Pateres/AG%20KeimenoMetafrasi/KD/04.%20Ioan.htm), «πάντες ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ, κλέπται εἰσὶ καὶ λῃσταί· ἀλλ᾿ οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα. Ολοι όσοι ήλθαν πριν από εμέ, χωρίς κανείς να τους αναθέση την ποίμανσιν των προβάτων, αλλά αυθαιρέτως μόνοι των επήραν το αξίωμα (σσ. π.χ. Σιμωνία ἢ πολιτικὴ σκοπιμότητα), αυτοί ήσαν κλέπται και λησταί. Τα πρόβατα όμως δεν τους ήκουσαν και ούτε τους ακολούθησαν»,  «ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν, καθὼς γινώσκει με ὁ πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα. Εγώ είμαι ο καλός ποιμήν και γνωρίζω τα ιδικά μου πρόβατα και γνωρίζομαι από τα ιδικά μου».
Τὰ πρόβατα, λοιπόν, ἔχουν τὴν ὑποχρέωση, ὄχι τὸ δικαίωμα, νὰ γνωρίζουν τὸν ἀληθινὸ ποιμένα καὶ αὐτοῦ τὴν φωνὴ νὰ ἀκοῦν καὶ αὐτὸν νὰ γνωρίζουν ὡς ἀληθινό. Ἀπὸ τοὺς ψευδοποιμένες ὅμως, λυκοποιμένες, μισθωτούς, ἀλλότριους φεύγουν, δὲν τοὺς ἀναγνωρίζουν ὡς ποιμένες (ἐκτὸς ἂν μετανοήσουν), δὲν τοὺς ἀκολουθοῦν, δὲν τοὺς ἀκοῦν.
Ἂν αὐτὲς οἱ ὑποχρεώσεις δὲν τηρηθοῦν καὶ αὐτὴ τὴν τελευταία στιγμή, τότε εἴμαστε ἄξιοι τῶν ἐπιλογῶν μας καὶ δὲν θὰ πρέπει νὰ παραπονούμαστε, διότι θὰ ἔχουμε τοὺς ποιμένες ποὺ μᾶς ἀξίζουν.
Χριστὸς ἀνέστη.
Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου
 Πηγή:https://eugenikos.blogspot.com/
 «Πᾶνος»

65 σχόλια:

 1. Η αποτείχιση είναι προαιρετική και μόνον προαιρετική!
  Το τονίζουμε μιας και η πηγή του άρθρου υποστηρίζει για την υποχρεωτικότητα της αποτείχισης!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀδελφέ καὶ τὴν περασμένη φορά τὸ ἴδιο ἔγραψες.
   Εἶδες κάτι στὸ ἄρθρο αὐτὸ ἤ στὸ προηγούμενο νὰ λέει γιὰ ὑποχρεωτικὴ ἀποτείχιση;

   Εἶδες ποτὲ μὲ τὶς ἀναρτήσεις μας νὰ στηρίζουμε τὴν ὐποχρεωτικὴ ἀποτείχιση;

   Τὸ σχόλιό σου δὲν κολλάει καθόλου μὲ τὴν ἀνάρτηση, ἐκτὸς καὶ εἶσαι ἀντίθετος μὲ τὸ κείμενο.

   Διαγραφή
  2. Αν πάει κανείς που δεν ξέρει στην πηγή μπορεί να παρασυρθεί απο τα άλλα άρθρα της πηγής που μιλάνε για υποχρεωτική αποτείχιση. Γι' αυτό καλό είναι να επισημαίνεται, αφού το βάζετε για πηγή.

   Διαγραφή
  3. Περίμενα πάντως νὰ κάνεις κάποιο σχόλιο γιὰ τὸ κείμενο.

   Τὴν σελίδα τὴν ξέρω, ὅπως ξέρω καὶ τὴν γραμμή της, ἀλλὰ μὴν ὑπερβάλλουμε.

   Δὲν γράφουν ὅλα τὰ ἄρθρα του γιὰ ὑποχρεωτικὴ ἀποτείχιση, τὸ ἀντίθετο συμβαίνει.

   Διαγραφή
  4. Δεν είπα ότι γράφουν όλα τα άρθρα του για υποχρεωτική αποτείχιση. Είπα ότι μπορεί να παρασυρθεί απο άλλα άρθρα της πηγής. Ημουν σαφής. Και δεν υπερέβαλλα καθόλου.

   Διαγραφή
  5. Φίλε μου δὲν ἔχω καμμία διάθεση νὰ πάω σὲ κάτι κόντρα, ἀλλὰ ἔχω μάθει σὲ γενικὲς γραμμὲς νὰ προσέχω τὶ γράφω, χωρὶς μὲ αὐτὸ νὰ λέω ὅτι δὲν κάνω λάθη.

   Στὴν συγκεκριμένη ὅμως περίπτωση, δὲν εἶπες «ὅλα τὰ ἄρθρα» οὔτε «ἀπὸ ἄλλα», ἀλλὰ εἶπες «ἀπὸ τὰ ἄλλα ἄρθρα τῆς πηγῆς» καὶ κάποιος ποὺ θὰ διαβάσει αὐτὸ, ὁ νοῦς του θὰ πάει, ὅτι ἠ πηγὴ γενικὰ βάζει τέτοια ἄρθρα.

   Ἐὰν θὰ ἔλεγες π.χ. «ἀπὸ κάποια ἄρθρα»... τότε θὰ ἔδινες ἄλλη διάσταση στὸ θέμα.

   Τέλος πάντων, δὲν εἶναι ὅμως εὐχάριστο κάθε φορὰ ποὺ θὰ βάζουμε κάποιο ἄρθρο ἀπὸ τὸ συγκεκριμένο ἱστολόγιο νὰ γράφεις τὸ ἴδιο πράγμα, χωρὶς τουλάχιστον τὸ ἄρθρο νὰ μιλᾶ γιὰ ὐποχρεωτικὴ ἀποτείχιση.

   Καλὸ βράδυ!

   Διαγραφή
  6. Πάνο σε πάρα πολλά άρθρα η πηγή μιλάει για την υποχρεωτική αποτείχιση. Εσύ φαίνεται δεν το έχεις προσέξει. Αν το προσέξεις περισσότερο θα το καταλάβεις και εσύ.
   Απο "άλλα άρθρα" έχει την ίδια σημασία με το "σπο τα άλλα άρθρα" και δηλώνουν και τα δύο ότι υπάρχουν άλλα άρθρα που διδάσκουν υποχρεωτική αποτείχιση. Σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει αυτό που είπες στο 12:55 πμ σχόλιο σου ότι σημαίνει όλα τα άρθρα του. Το "όλα άρθρα" δεν ειπώθηκε.

   Διαγραφή
  7. Μπορεί να μην είναι ευχάριστο να το σημειώνουμε αυτο, αλλά είναι αναγκαίο για να μην πλανηθεί κανείς. Πολλά πράγματα δεν είναι ευχάριστα αλλά τα κάνουμε γιατί είναι αναγκαία και ας μας κουράζουν.

   Διαγραφή
  8. Για να το καταλάβετε καλύτερα.
   Το "μπορεί να παρασυρθεί απο τα άλλα άρθρα της πηγής που μιλάνε για υποχρεωτική αποτείχιση." σημαίνει
   "μπορεί να παρασυρθεί απο τα άλλα άρθρα της πηγής εκείνα που μιλάνε για υποχρεωτική αποτείχιση."
   Βάλτε δλδ την λέξη "εκείνα" και βγαίνει το νόημα.

   Διαγραφή
  9. EMENA ΠΑΝΤΩΣ ΑΝ ΜΕ ΡΩΤΗΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ...ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ) ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΑΝΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ "ΙΕΡΑΡΧΕΣ" ΕΚΤΟΣ ΔΥΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΞΕΧΩΡΙΣΕΙ.
   ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΩ ΠΟΛΛΑ ΠΑΡΤΕ ΑΥΤΟ...ΛΙΓΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΘΕΟΦΙΛΟ (ΔΩΡΕΑ ΘΕΟΥ) ΑΥΤΟΣ ΕΔΩ
   https://www.youtube.com/watch?v=f_G57IjGkH0&feature=emb_logo
   ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΩΜΟΙΟ ....ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ , ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΟΥ ΚΑΝΩ ΜΕ ΠΟΛΥ ΔΑΚΡΥ ΚΑΙ ΠΟΝΟ ΨΥΧΗΣ....ΗΜΑΡΤΟΝ ΚΥΡΙΕ, ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.
   ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ.

   Διαγραφή
  10. Zina22, δεν είναι όλοι προδότες.
   Και άλλο προαιρετική αποτείχιση που θέλεις εσύ ή άλλοι, και άλλο υποχρεωτική αποτείχιση όπως προσπαθούν να μας πλασσάρουν μερικοί κυρίως προς τον π. Τρικαμηνά προσκείμενοι.

   Διαγραφή
  11. ΠΕΣ ΜΟΥ ΕΝΑΝ ΜΗ ΠΡΟΔΟΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΙΕΡΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΕ ΤΟ, ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΗΣΑΝ ΟΛΟΥΣ ΣΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ.
   ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΑΞΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ;
   ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΟΥ ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ, ΟΠΟΤΕ.... ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΩΣ ΥΠΗΡΞΑΝ ΠΑΠΠΑΔΕΣ ΑΠΛΟΙ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΣΑΝ.

   Διαγραφή
  12. Ο Κυθήρων Σεραφείμ, ο Αιτωλίας Κοσμάς και αρκετοί άλλοι.

   Διαγραφή
  13. Τώρα άρχισαν να αλλάζουν τις λέξεις μερικοί προσκείμενοι προς τον π. Τρικαμηνά ο οποίος πιστεύει στην πλάνη της υποχρεωτικότητας της αποτείχισης και να μας λένε τα ίδια πράγματα με διαφορετικές λέξεις. Λένε ας μην πούμε υποχρεωτική, αλλά θα πούμε αναγκαία!!! Το ίδιο πράγμα με άλλες λέξεις!! Λάθος και αυτό!!!

   Διαγραφή
  14. Ἀδελφέ, σοῦ ξεκαθαρίζω ἐκ τῶν προτέρων, πὼς δὲν εἶμαι ὑπέρ τῆς ὑποχρεωτικῆς ἀδιάκριτης ἀποτειχίσεως, ἀλλὰ μόνο ὅταν τὸ ἀπαιτοῦν οἱ περιστάσεις καὶ βέβαια ἀναλόγως τῆς Πίστεως κυρίως, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀνθρωπίνως δυνατόν τοῦ κάθε πιστοῦ.

   Ἐπειδὴ, ὅπως ἐπικαλέσθηκες σὲ προηγούμενο σχόλιό σου, ἀνησυχεῖς τόσο γιὰ κάποιον ποὺ μπορεῖ νὰ μπῆ στὸ συγκεκριμένο ἱστολόγιο ποὺ ἀναφέρεις καὶ νὰ πλανηθῆ, μπορεῖς σὲ παρακαλῶ νὰ μᾶς στηρίξεις Θεολογικὰ τὴν ἄποψή σου περὶ ἀποτειχίσεως;

   Ἐπίσης ἔχω μία ἀπορία, ἀπ᾿ ὅλο τὸ κείμενο στὸ ὁποῖο ἀναφέρεσε, (ἄν τὸ διάβασες) τὸ μόνο ποὺ σοῦ ἔμεινε καὶ ἔχεις νὰ σχολιάσεις εἶναι τὸ «ἀναγκαία» ἀντὶ τοῦ «ὑποχρεωτική»;

   Νὰ σὲ πληροφορήσω ἀδελφέ μου, ἐπειδὴ βλέπω νὰ ὑπάρχη κάποια ἐμπάθεια στὸ σχόλιό σου καὶ ὄχι ἡ πραγματικὴ ἀνησυχία τυχὸν πλάνης, ὅτι ἔχει μεγάλη διαφορὰ τὸ «ὑποχρεωτικό» ἀπὸ τὸ «ἀναγκαῖο» καὶ δὲν εἶναι καθόλου τὸ ἴδιο πρᾶγμα ὅπως λές, ὅπως ἐπίσης ἡ πλάνη τοῦ μέχρι τώρα ἐφησυχασμοῦ, ἀποδείχτηκε πολὺ πιὸ ἐπικίνδυνη ἀπὸ τὴν πλάνη τῆς ὐποχρεωτικῆς ἀποτειχίσεως καὶ ἀπόδειξις εἶναι ἡ σημερινὴ κατάντια τῆς διοικούσας Ἐκκλησίας ποὺ συμπορεύεται στὴν παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ κάνει ἀπόλυτη ὑπακοὴ στὶς ἀντίχριστες κυβερνήσεις τῶν τελευταίων ἐτῶν ἔχοντας ἀποδομήσει κάθε τι Ὀρθόδοξο.

   Ἐδῶ ἔγκειται καὶ ἠ διαφορὰ τοῦ «ὑποχρεωτικοῦ» ἀπὸ τοῦ «ἀναγκαίου».

   Δὲν νομίζεις πὼς ἦρθε ἡ ὧρα νὰ ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς προδότες, δὲν ἧρθε ἡ ὧρα νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ δὲν ὑπολόγισαν λαὸ καὶ τοῦ ἔκλεισαν τοὺς ναοὺς, λὲς καὶ ἦταν ἰδιοκτησίες τους καὶ εἶναι ἕτοιμοι νὰ τοὺς κρατήσουν κλειστοὺς γιὰ ὅσο τοὺς τὸ ἐπιβάλλουν οἱ ἀντίχριστοι κυβερνῶντες;

   Δὲν νομίζεις πὼς εἶναι ἄχρηστοι γιὰ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ;
   Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ χρειάζεται ποιμένες καὶ ὄχι Λύκους.

   Μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ, ποὺ εἶναι τὸ παράλογο τῆς «ἀναγκαίας ἀποτειχίσεως»;
   Μήπως χρειάζεται καὶ ἄλλη ὑπομονὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ οἰκονομία μέχρι νὰ δοῦμε καὶ τὸν Πάπα μέσα στοὺς Ὀρθόδοξους ναούς μας νὰ συλλειτουργεῖ μὲ τοὺς Ἀρχιερεῖς ἤ καὶ μὲ ἁπλοὺς ἱερεῖς καὶ τότε νὰ ἀρχίσουμε νὰ σκεφτόμαστε γιὰ ἀποτείχιση;

   Διαγραφή
  15. Νὰ σὲ ρωτήσω καὶ κάτι ἀκόμα;
   Ἀφοῦ ὐπάρχη κίνδυνος νὰ πλανηθῆ κάποιος στὸ ἱστολόγιο ποὺ ἀναφέρεις, ἐσὺ εἶσαι ὑπεράνω αὐτοῦ τοῦ κινδύνου καὶ τὶ δουλειὰ ἔχεις νὰ μπαίνεις καὶ νὰ διαβάζεις ἄρθρα ποὺ ἐμπεριέχουν πλάνες;

   Διαγραφή
  16. Αδελφέ Πάνο καμιά εμπάθεια δεν έχω, απλά έχω παρακολουθήσει περισσότερο απο σένα την πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης. Ακόμα όταν βλέπω να αλλάζουν απλώς τις λέξεις χωρίς να αλλάζουν τίποτα απο τις απόψεις τους, επειδή βλέπουν ότι δεν γίνεται δεκτή η θεωρία περι υποχρεωτικής αποτείχισης, τότε οφείλω να το επισημάνω.
   Σε τί μετανόησαν τώρα πάνω στις απόψεις τους για υποχρεωτική αποτείχιση; Αρα αν δεν μετανόησαν τότε παραμένουν ίδιοι. Και ποιό το κακό να το επισημαίνουμε;

   Τώρα για το ποιό είναι χειρότερο ο εφησυχασμός ή η πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης, δεν σύγκρινα πλάνες, απλά επισήμανα την πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης. Οποιοι δεν αποτειχίζονται δεν εφησυχάζουν οπωσδήποτε, όπως προσπαθούν μερικοί της υποχρεωτικής αποτείχισης να μας πουν. Πολλοί δεν αποτειχίστηκαν αλλά παλεύουν αντιοικουμενιστικά και δεν εφησυχάζουν και ας τους κατηγορούν άδικα μερικοί.

   Το τί είναι πιο καλό είναι διαφορετικό πράγμα απο το να προσπαθείς να το επιβάλλεις ως το μόνο αναγκαίο και απαραίτητο και να καταδικάζεις κάθε άλλη γραμμή.

   Βλέπεις και ο π. Θεόδωρος Ζήσης δεν είναι υπερ της υποχρεωτικής αποτείχισης. Και είναι καλύτερος απο τους οπαδούς της υποχρεωτικής αποτείχισης.

   Τώρα για τον κίνδυνο να πλανηθώ εγώ, δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, διότι γνωρίζω πολλά εκκλησιαστικά και δεν είμαι άσχετος με όλα αυτά.

   Ελληνορθόδοξος Αντιοικουμενιστής

   Διαγραφή
  17. Οχι δεν θα πω ότι είναι άχρηστοι όλοι οι κληρικοί και μητροπολίτες. Υπάρχουν και καλοί μητροπολίτες και δεν μπορούμε να απαιτούμε στανικά απ'όλους τους κληρικούς και λαϊκούς να αποτειχιστούν!

   Αν νομίζεις ακόμα ότι άλλαξαν σε κάτι ουσιαστικό απ' όσα έλεγαν πριν, εξήγησέ μου τί ακριβώς απαρνήθηκαν απο τα άρθρα και τις απόψεις τους; Εκτός απο την λέξη, τί άλλο άλλαξαν ουσιαστικό;

   Ελληνορθόδοξος Αντιοικουμενιστής

   Διαγραφή
  18. Ἀδελφέ μου ὅταν σοῦ ἔγραψα γιὰ τὴν πλάνη τοῦ ἐφησυχασμοῦ, δὲν ἐννοοῦσα νὰ συγκρίνουμε τὶς πλάνες μεταξύ των, οὔτε ὅποιοι δὲν ἀποτειχίζονται ἐφησυχάζουν, ἀντιθέτως, οἱ μέχρι τώρα ἐμπειρίες άπὸ ἱερεῖς ποὺ γνωρίζω προσωπικὰ καὶ ὄχι μόνο, ποὺ ἔχουν δείξει πραγματικὸ Ὀρθόδοξο ἀγωνιστικὸ φρόνημα, ἀκόμα καὶ τώρα τὴν περίοδο μὲ τοὺς ναοὺς κλειστοὺς, αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τὸ θάρρος καὶ κάνουν λειτουργίες στὰ κρυφὰ μὲ ἀρκετὸ κόσμο μέσα, εἶναι ἀπὸ τοὺς μὴ ἀποτειχισμένους.

   Ἐμεῖς μπορεῖ νὰ μὴν ἐφησυχάζουμε, ἀλλὰ οἱ Δεσποτάδες εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἔχουν ἐφησυχάσει βλέποντας νὰ μὴν ἀντιδρᾶ κανένας καὶ ἐκτὸς ὅτι πλανοῦν τὸν κόσμο ἀποδομῶντας τὰ τῆς Πίστεώς μας, ὁδηγοῦνται καὶ οἱ ἴδιοι στὴν ἀπώλεια.

   Καὶ αὐτὸ ποὺ συμβαίνει σήμερα, εἶναι ἡ μεγαλύτερη βλασφημία ποὺ ἔγινε ἐδῶ καὶ δυὸ χιλιάδες χρόνια καὶ γι᾿ αὐτὸ σοῦ ἀνέφερα γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς ἀποτειχίσεως, διότι εἶναι τὸ μοναδικὸ ὅπλο τοῦ Ὀρθόδοξου Χριστιανοῦ, ποὺ μπορεῖ νὰ τοὺς πιέση καὶ νὰ συνέλθουν, διότι τοὺς πονάει πάρα πολὺ ἡ διακοπὴ μνημονεύσεως.

   Ὅσο γιὰ τὸ ποιὸς ἔχει παρακολουθήση περισσότερο τὴν πλάνη τῆς ὑποχρεωτικῆς ἀποτειχίσεως, δὲν μπορεῖς νὰ τὸ γνωρίζεις ἀδελφέ μου οὔτε ἐσὺ οὔτε ἐγὼ, μὴν βιάζεσαι νὰ κρίνεις ἀπὸ μερικὰ σχόλια.

   Ὅταν λέω εἶναι «ἄχρηστοι γιὰ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ», ἐννοῶ γι᾿ αὐτοὺς ποὺ δὲν ὑπηρετοῦν Χριστὸ ἀλλὰ τὸν Μαμμωνᾶ, οὔτε ἀπαίτησα νὰ ἀποτειχιστοῦν, διότι αὐτὸ θέλει πολὺ συζήτηση, ἀλλὰ μίλησα γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα διότι ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε ὑπάρχη σχετικὴ μόλυνση καὶ σὲ ἐμᾶς ἀφοῦ βρισκόμαστε σὲ κοινωνία μαζί τους μέσῳ τῶν ἱερέων μας ἤ πνευματικῶν μας.

   Κληρικοὶ ἴσως ὑπάρχουν ἀρκετοὶ ποὺ ἔχουν Ὀρθόδοξο καὶ ἀγωνιστικὸ φρόνημα, ἀλλὰ γιὰ τοὺς Μητροπολῖτες ἀδελφέ μου δὲν τὸ συζητᾶμε, πρόκειται γιὰ ἐξαιρέσεις ποὺ μετριῶνται στὰ δάχτυλα τοῦ ἑνὸς χεριοῦ καὶ μάλιστα στοῦ μισοῦ χεριοῦ.

   Ἀποδείχτηκε πεντακάθαρα ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα ἀπὸ τὴν Σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου μὲ κορύφωση τὴν συναίνεσή των στὸ κλείσιμο τῶν ναῶν μας.

   Διαγραφή
  19. Αδελφέ Πάνο, για την σύγκριση μεταξύ του εφησυχασμού και της πλάνης της υποχρεωτικής αποτείχισης εσύ αναφέρθηκες στο προτελευταίο σχόλιο σου 6:48 μ.μ. Εκεί έγραψες "ἡ πλάνη τοῦ μέχρι τώρα ἐφησυχασμοῦ, ἀποδείχτηκε πολὺ πιὸ ἐπικίνδυνη ἀπὸ τὴν πλάνη τῆς ὐποχρεωτικῆς ἀποτειχίσεως".
   Μα εγώ δεν σύγκρινα αυτά τα δύο. Εγώ μίλησα μόνο για την πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης. Οταν φεύγουμε απο το ένα κακό, δεν υποχρεούμαστε να πάμε στο άλλο κακό.

   Χαίρομαι που αναγνωρίζεις αγωνιστές μη αποτειχισμένους. Οι άνθρωποι της πλάνης της υποχρεωτικής αποτείχισης το δέχονται αυτό; Αναγνωρίζουν τον αγώνα εκτός αποτείχισης ή απαιτούν απ' όλους στανικά την αποτείχιση;

   Βλέπω ότι έχεις επηρεαστεί απο τις απόψεις της υποχρεωτικής αποτείχισης. Γι' αυτό και ονομάζεις ως μοναδικό όπλο την αποτείχιση στο τελευταίο σου σχόλιο.
   Και αυτό φαίνεται και πιο κάτω όπου δέχεσαι και εσύ σχετική μολύνση και σ' εμάς μέσω των ιερέων και πνευματικών μας.
   Ούτε το ένα ισχύει, ούτε το άλλο.
   Ούτε η αποτείχιση είναι το μοναδικό όπλο, ούτε μολυνόμαστε με την μη αποτείχιση.

   Εσύ μπορεί να μην απαίτησες ν' αποτειχιστούν, αλλά ο π. Τρικαμηνάς και ακόλουθοί του, το απαιτούν ως αναγκαίο-υποχρεωτικό και κατηγορούν ως "δυνητιστές" αυτούς που έχουν σωστή άποψη για την αποτείχιση και δεν δέχονται την πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης!!! Πότε τα ανακάλεσαν;

   Πρόσεχε αδελφέ Πάνο τί διαβάζεις και πόσο επηρεάζεσαι χωρίς να το καταλαβαίνεις. Σου ανέφερα δύο σημεία που φαίνεται ότι έχεις επηρεαστεί και εσύ.

   Ελληνορθόδοξος Αντιοικουμενιστής

   Διαγραφή
  20. Παρακολουθώ τα γραφόμενα του Ανώνυμου στο άρθρο που δημοσίευσα στο ιστολόγιό μου κι όχι εδώ. Μπορώ να ισχυρισθώ πως κατάλαβα ποιός είναι. Όποιος κι αν είναι, η εμπάθειά του είναι φανερή. Γράφει εκ του ασφαλούς ΑΝΩΝΥΜΑ, ακριβώς γιατί τα πάντα στηρίζει στον ορθολογισμό του. Απαντά με την γνώμη του, χωρίς να προσπαθεί να αποδείξει όσα γράφει, ούτε να καταρρίψει με στοιχεία και αγιοπατερικές μαρτυρίες, όσα σε 16 περίπου σελίδες παραθέτω.
   Όταν βγήκαμε στον αγώνα μας επέβαλαν τότε να υπερασπιστούμε την αγιοπατερική αποτείχιση που αμφισβητούσαν. Γι’ αυτό και στο ΔΥΝΗΤΙΚΟ που αυτοί προσπαθούσαν να επιβάλλουν, μιλήσαμε για το ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ, χρησιμοποιώντας το ίδιο σκεπτικό, με το οποίο και τώρα γράφουμε. Αυτοί όμως έδωσαν χρόνο στους Οικουμενιστές, οι οποίοι βρήκαν ευκαιρία και ΕΠΕΒΑΛΑΝ με τις πλάτες των δυνητιστών ό,τι ήθελαν, και αλλοίωσαν συνειδήσεις. Παρουσιάσαμε και εμείς το «άχρι καιρού», την οικονομία ολίγου χρόνου, όπως μας την διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες, τη στιγμή που αυτοί μιλούσαν για «άχρι καιρού» κοινωνία με τους Οικουμενιστές, το οποίον σύντομα θα έληγε, αλλά …ακόμα αυτό ακολουθούν και υπερασπίζονται! Δεν κατάλαβαν, δυστυχώς, ούτε μετά το Κολυμπάρι, ούτε μετά το Ουκρανικό, ούτε μετά το κλείσιμο των Ναών, την αναποτελεσματικότητα αυτού που θεωρούν και έχουν ονομάσει αντιοικουμενιστικό αγώνα! Δηλαδή τον αποτυχημένο …χαρτοπόλεμο!
   Σημάτης Παναγιώτης
   Συνεχίζεται

   Διαγραφή
  21. Τα αγιογραφικά κείμενα που παρουσιάσαμε τότε κι τώρα είναι τα ίδια, τα επιχειρήματα είναι τα ίδια, η αλλαγή της λέξεως (που είχε παρανοηθεί) εκφράζει ορθότερα το θέμα και ίσως δίνει πιστότερα την ουσία της αποτειχίσεως σύμφωνα με την Παράδοσή μας. Εξ άλλου περί του «αναγκαίου» της αποτειχίσεως δεν το γράφουμε για πρώτη φορά.
   Αλλά φαίνεται δεν τους ενδιαφέρει η ουσία, αλλά η διακαίωσή τους! Και δεν αισθάνονται καμιά ευθύνη γιατί έδωσαν τον χρόνο στους Οικουμενιστές να καταλύσουν τα πάντα.
   Εμείς (αν το θέλουν) να ζητήσουμε συγγνώμη για όποιο λάθος έκφρασης, για όποιο λάθος ή οξύτητα κατά την διάρκεια του αγώνος. Αυτό, όμως, δικαιώνει την διαστροφή της αγιοπατερικής παραδόσεως που αυτοί …πέτυχαν, διαιωνίζοντες το «άχρι καιρού»; Δικαιώνει την έως τώρα ολοσχερή νίκη των οικουμενιστών που δεν θα επετύγχαναν αν είχαμε αγιοπατερικά κινηθεί εδώ και χρόνια; Δεν πήραν είδηση ότι ζούμε σε εσχάτους χρόνους; Μετά τα έσχατα θα χρησιμοποιήσουν την αποτείχιση;
   Σημάτης Παναγιώτης

   Διαγραφή
  22. Ἀδελφέ Ελληνορθόδοξε δὲν καταλαβαίνω ποῦ βλέπεις ὅτι ἔχω ἐπηρεαστεῖ καὶ πρέπει νὰ προσέχω.
   Ἐπειδὴ κάποιοι ὐποστηρίζουν τὴν ὐποχρεωτικὴ ἀποτείχιση σημαίνει ὅτι ἐγὼ ἐπηρεάζομαι;

   Μόνο ποὺ σοὺ ζήτησα νὰ μοῦ στηρίξεις τὴν ἄποψή σου περὶ ἀποτειχίσεως θεολογικὰ καὶ δὲν τὸ ἔκανες.
   Σοῦ ἔγραψα πόσα γιὰ τὰ χάλια τῶν Δεσποτάδων καὶ δὲν λὲς τίποτα.

   Σοῦ λέω γιὰ μοναδικὸ ὅπλο ἐναντίον αὐτῶν τῶν Μητροπολιτῶν, τὸ ἀρνῆσαι χωρὶς νὰ μοῦ λὲς τὴν ἐναλλακτικὴ λύση, σοῦ λέω γιὰ μολυσμὸ μοῦ λὲς ὅτι εἶμαι λάθος καὶ νὰ προσέχω τὶ διαβάζω διότι εἶμαι ἐπηρεασμένος.

   Δηλαδὴ ἐπειδὴ δὲν δεχόμαστε τὴν ὑποχρεωτικὴ ἀποτείχιση, θὰ πρέπει νὰ πᾶμε στὸ ἀντίθετο ρεῦμα καὶ νὰ ἔχουμε κοινωνία μὲ σχισματικούς, αἰρετικούς, οίκουμενιστες κ.λπ.
   Ἀρνῆσαι ὅτι ἔφτασε σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία καὶ ἕνα σωρὸ φερέφωνά τους ἱερεῖς;

   Αὐτὰ ὅμως τὰ γράφει καὶ ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης ποὺ ἐπικαλέσθηκες πιὸ πάνω.

   Διαγραφή
  23. Δεν θα κάτσω να σπαταλήσω την ώρα μου απαντώντας στα φανερά πλανεμένα περι υποχρεωτικής αποτείχισης.

   Αυτοί που υποστήριζαν την υποχρεωτική αποτείχιση και τώρα μιλάνε για περι αναγκαίας αποτείχισης, σε τί ουσιαστικό άλλαξαν ως προς τις απόψεις τους εκτός απο την λέξη "υποχρεωτική"; Ας απαντήσουν συγκεκριμένα.

   Αν λοιπόν πιστεύουν τα ίδια με ό,τι πίστευαν πριν, οι άνθρωποι που δέχονται τις τρικαμηνικές απόψεις περι υποχρεωτικής αποτείχισης, όποιοι και αν είναι αυτοί, τότε τί διαφορά υπάρχει που άλλαξαν απλά μια λέξη;

   Δεν θα κάνω μαζί τους κανένα άλλο διάλογο.

   Το να εκθέσει κανείς τις απόψεις του για την διαφορά "υποχρεωτικής" και "αναγκαίας" αποτείχισης, δεν χρειάζεται κανένα όνομα. Ας αφήσουν λοιπόν τα περι ανωνυμίας. Ούτε αναφέρθηκα σε κανένα προσωπικά, γενικά κρίνω την αλλαγή της λέξης από "υποχρεωτική" σε "αναγκαία" και δεν βλέπω καμιά ουσιαστική αλλαγή στις απόψεις αυτών που μιλούσαν για υποχρεωτική αποτείχιση.

   Δεν είμαστε καθόλου υποχρεωμένοι να πιστεύουμε τις τρικαμηνικές απόψεις, ούτε και όποιες άλλες απόψεις που θέλουν να πιστεύουν οι άνθρωποι που ονόμαζαν "δυνητιστές" τους πιστούς που ορθόδοξα πιστεύουν στην προαιρετικότητα της αποτείχισης!

   Η θεωρία για υποχρεωτική αποτείχιση δεν στέκει.

   Ελληνορθόδοξος Αντιοικουμενιστής

   Διαγραφή
  24. Αδελφέ Πάνο, διάβασε πάλι το σχόλιο μου 10:08 μμ και θα καταλάβεις σε τί έχεις επηρεαστεί. Το γράφω καθαρά. Διάβασε και το σχόλιο σου που προηγήθηκε και θα το καταλάβεις καλύτερα. Αν δεν το καταλάβεις θα προσπαθήσω να σου το εξηγήσω. Είναι φανερό ότι σε δύο σημεία που σου ανάφερα στο 10:08 μμ, έχεις επηρεαστεί απο την πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης.

   Πράγματι θεολογικά δεν έκατσα να σου πω τίποτα διότι ήξερα ότι και εσύ απορρίπτεις την πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης. Τώρα γιατί μου το ζητάς; Εχεις κλονιστεί και εσύ; Πιστεύεις στην πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης; Αν όχι, τότε γιατί να σπαταλήσουμε τον χρόνο μας για να σου την στηρίξω θεολογικά;

   Δεν συζητάμε εδώ για την αρετή των μητροπολιτών για να μου ζητάς να μιλήσω για τους μητροπολίτες. Το μόνο ζήτημα είναι η πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης εδώ. Ασχετα με το επίπεδο των μητροπολιτών, δεν δικαιολογείται η πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης. Και μιλάω για το ζουμί, και όχι για τις λέξεις που μπορούμε ν' αλλάξουμε, ενώ αφήνουμε ίδιο το ζουμί της τρικαμηνικής πλάνης της υποχρεωτικής αποτείχισης και όποιας άλλης όμοιας.

   Δεν είναι το μοναδικό όπλο η αποτείχιση. Αυτό είναι το ένα σημείο που φαίνεται ότι έχεις επηρεαστεί. Λάθος! Αυτά είναι πλάνες τρικαμηνικής προέλευσης.
   Δεν με ρώτησες να σου πω την εναλλακτική λύση. Αλλά μιας και ρωτάς, τώρα αρκούμαι να σου πω ότι υπάρχουν και άλλα όπλα πνευματικά. Οπωσδήποτε η αποτείχιση δεν είναι ούτε υποχρεωτική, ούτε το μοναδικό όπλο!

   Κοινωνία με την Εκκλησία έχουμε. Η Εκκλησία δεν ταυτίζεται με τους κακούς μητροπολίτες και ιερείς!
   Δεν αρνούμαι ότι έφθασε η διοικούσα Εκκλησία εδώ πού έφθασε. Αλλά αρνούμαι την πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης και αρνούμαι τις τρικαμηνικές απόψεις που σχετίζονται με την αποτείχιση!


   Ο π. Θεόδωρος Ζήσης δεν είναι τώρα υπερ της υποχρεωτικής αποτείχισης. Και τα ξέρει πολύ καλύτερα απο τον π. Τρικαμηνά!

   Ελληνορθόδοξος Αντιοικουμενιστής

   Διαγραφή
  25. Απορρίπτω με θυμό δικαιολογημένο την έωλη κατηγορία ότι γράφω απο εμπάθεια! Ουδεμία εμπάθεια έχω!
   Τις ορθόδοξες απόψεις μου εκφράζω για την πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης.
   Τώρα που απορρίπτω την πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης έχω εμπάθεια, ενώ αν την χειτοκροτούσα και αν κατηγορούσα τους Ορθόδοξους που δεν δέχονται την πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης ως "δυνητιστές", δεν θα είχα εμπάθεια και θα ήμουν καλός και απαθής;;

   Μην πετάμε τόσο εύκολα κατηγορίες έωλες!

   Ελληνορθόδοξος Αντιοικουμενιστής

   Διαγραφή
  26. Ο κ. Π. Σημάτης έγραψε ο ίδιος στο σχόλιο επιβεβαίωσε ότι έχουν το ίδιο σκεπτικό, αυτό ακριβώς που έγραφαν και τα σχόλια που προσπάθησες ν' αμφισβητήσεις Πάνο με αφέλεια, ότι τίποτα το ουσιαστικό δεν άλλαξαν.

   Εγραψε στο 11:38 μμ σχόλιο του. "μιλήσαμε για το ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ, χρησιμοποιώντας το ίδιο σκεπτικό, με το οποίο και τώρα γράφουμε."
   Αρα ομολογούν ότι διατηρούν το ίδιο σκεπτικό και τώρα.

   Εσύ με αφέλεια Πάνο, με το σχόλιο σου 6:48 μμ αμφισβήτησες ότι ουσιαστικά δεν άλλαξαν τίποτα στις απόψεις τους και είδες μεγάλη διαφορά μεταξύ "υποχρεωτικής" και "αναγκαίας", όπως τις εννοούν αυτοί. Εδώ σου λέει ξεκάθαρα ο ίδιος ότι έχουν το ίδιο σκεπτικό. Και εσύ αδίκησες τον συνομιλητή σου που σου τόνισε ότι τίποτα ουσιαστικό δεν άλλαξαν, ότι έχει εμπάθεια!!!
   Τουλάχιστον παραδέξου το λάθος σου που χαρακτήρισες ότι έχει εμπάθεια ο συνομιλητής σου!

   Διαγραφή
  27. Πόσο ασφαλές είναι να μιλάς ανώνυμα. Πόσο δογματικό είναι να λαμβάνεις ως δεδομένο ότι η αποτείχιση, όπως την εννοείς εσύ ανώνυμε, είναι η σωστή, ενώ όπως την εννοούν οι άλλοι είναι πλάνη! «Πάει και τελείωσε», αφού το είπε ο Ανώνυμος, έτσι είναι!!! Πόσο αντιδεοντολογικό είναι να βάζεις ετικέτες, να λαμβάνεις το ζητούμενο ως πραγματικό, και ενώ το άρθρο στο οποίο αναφέρεσαι καταρρίπτει τους ισχυρισμούς σου, αποδεικνύει ότι η αποτείχιση είναι ΜΙΑ: αυτή που είτε την πείς υποχρεωτική, είτε αναγκαία, είναι αυτή που δίδαξαν όλοι οι Άγιοι και την εφάρμοσαν οι πιστοί, εσύ επιμένεις στοδόγμα σου! Αφου λοιπόν ο φοβούμενος να γράψει και το όνομά του ανώνυμος αποφθέγγεται ότι η αποτείχιση που δίδαξαν οι Άγιοι Πατέρες είναι πλάνη, έτσι θα είναι! Μόνο που δεν τόλμησε να αναφέρει -όπως ζητήσαμε- κάποιο κανόνα, ή κάποια γνώμη Αγίου, που να λέει ότι η αποτείχιση είναι δυνητική!
   Σημάτης Παναγιώτης

   Διαγραφή
  28. Ἀνώνυμε 9:47 π.μ., ποὺ πιθανολογῶ πὼς εἶσαι ὁ Ελληνορθόδοξος Αντιοικουμενιστής, ἄσε τὴν δική μου ἀφέλεια καὶ κοίτα τὴν δική σου ἀφέλεια ποὺ προσπαθείς μὲ ὐπεκφυγὲς σὲ αὐτὰ ποὺ ἔχω γράψει νὰ ἐπικεντρώσεις τὸν διάλογο ἐκεῖ ποὺ θέλεις.

   Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἡ θέση μου εἶναι πὼς δὲν εἶμαι ὐπέρ τῆς ὑποχρεωτικῆς ἀποτειχίσεως, οὔτε εἶπα ὅτι ἔχουν ἀλλάξει τὴν θέση τους.

   Ἁπλᾶ διευκρίνισα ὅτι ἔχει μεγάλη διαφορὰ τὸ «ὑποχρεωτικὸ» ἀπὸ τὸ «ἀναγκαῖο» καὶ ὅτι τώρα βρισκόμαστε στὸ «ἀναγκαῖο», τὸ ὁποῖο προσπαθεῖς μὲ κάθε τρόπο νὰ ἀποφύγεις νὰ συζητήσεις.

   Ἐπικαλέσθηκες τὸν π. Θεόδωρο καὶ σοῦ ἀπάντησα, ὅτι αὐτὰ ποὺ ἔγραψα περὶ μολυσμοῦ τὴν στιγμὴ ποὺ ἔχουμε κοινωνία μὲ αὐτοὺς τοὺς Μητροπολῖτες καὶ περὶ τοῦ μοναδικοῦ ὅπλου ποὺ ἔχει ὁ ἱερέας εἶναι ἠ διακοπὴ μνημοσύνου ὅταν φτάνουν οἱ Μητροπολῖτες νὰ στηρίζουν τὴν αἵρεση καὶ τὸν οἰκουμενισμό, αὐτὰ στηρίζει ἁγιοπατερικὰ καὶ ὁ π. Ζήσης.

   Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι θέλεις νὰ ἀπομονώσεις τὸν διἀλογο γύρω ἀπὸ τὸ «ὑποχρεωτικὸ» καὶ στὸ τέλος μοῦ λὲς ὅτι ἔγραψα μὲ ἀφέλεια.

   Ἐκ τῶν πραγμάτων φαίνεται ὅτι ἔχεις κάποιο πρόβλημα μὲ τὸν συγκεκριμένο ἄνθρωπο, καταρρίπτοντας ἤ προσπερνῶντας ὅλα τὰ θεολογικὰ ποὺ γράφει στὸ κείμενό του, μένοντας μόνο στὸ «ὑποχρεωτικό».

   Τὸ ἴδιο ἔκανες καὶ μέ ἐμένα, ἀποφεύγοντας νὰ κάνεις περαιτέρω διάλογο, ποὺ εἶναι ἀπαραίτητος ὅταν συζητᾶμε γιὰ κάποιο θέμα, ὥστε διευρύνοντας τὴν συζήτηση νὰ γίνουν κατανοητὰ τὰ λεχθέντα καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρές καὶ τὶ εἶναι ἀναγκαῖο νὰ πράξουμε σὰν χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι στὴν κατάσταση ποὺ περιῆλθε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.

   Νὰ σοῦ θυμίσω δὲ, πὼς ἐσὺ ἄνοιξες συζήτηση περὶ τῆς ἀποτειχίσεως καὶ ἐσὺ προσπάθησες νὰ τὴν κρατήσεις γύρω ἀπὸ τὸ «ὑποχρεωτικό» χωρὶς καμμία στιγμὴ νὰ σοῦ δείξω ὅτι εἶμαι ὑπέρ.

   Στὸ τέλος μοῦ πετᾶς καὶ τὸ «παραδέξου τὸ λάθος σου» ποὺ χαρακτήρισα ἐμπαθὲς τὸ σχόλιό σου.

   Λοιπὸν ἀδελφέ μου ὅλη αὐτὴ ἡ στάση σου, βγάζει μάτι ὅτι μιλᾶς μὲ ἐγωισμὸ καὶ ἐμπάθεια καὶ στὸ τέλος μοῦ πετᾶς ὅτι μιλῶ μὲ ἀφέλεια καὶ νὰ παραδεχτῶ ὅτι ἔκανα λάθος.

   Μὲ ὅλα αὐτὰ καὶ τὸ τρόπο ποὺ διαλέχθηκες, νομίζεις ὅτι ἔπεισες κανέναν πὼς ὅ,τι ἔγραψες, τὸ ἔγραψες ἀπὸ χριστιανικὸ ἐνδιαφέρον νὰ μὴν παρασυρθοῦμε στὴν πλάνη τῆς ὑποχρεωτικῆς ἀποτειχίσεως;

   Ὅπως νομίζεις ἀδελφέ μου.

   Μὴν ἀνησυχῆς γιὰ μένα, χρόνια ἔχω αὐτὲς τὶς ἀπόψεις ὅπως καὶ χρόνια γνωρίζω τὸν κ. Σημάτη, τὸν π. Τρικαμηνᾶ, διὰφορα ἄλλα ἱστολόγια μὲ τὶς ἴδιες γραμμὲς, ὅπως καὶ πολλοὺς τοῦ παλαιοῦ ἡμερολογίου, ἀλλὰ δὲν ἔχω παρασυρθεῖ

   Ἄς τὸ κλείσουμε ἐδῶ ὅμως σὲ παρακαλῶ διότι δὲν βγάζει πουθενά.

   Καλὴ συνέχεια!

   Διαγραφή
  29. Τόσοι και τόσοι επώνυμοι κληρικοί, ηγούμενοι, μητροπολίτες, πνευματικοί πατέρες και θεολόγοι δεν δέχονται την πλάνη της τρικαμηνικής υποχρεωτικής-αναγκαίας αποτείχισης και πώς είναι δυνατόν να πούμε ότι τα λέει ένας ανώνυμος. Δεν μπορούμε να καλυφθούμε πίσω απο το ζήτημα ότι ένας που δεν δέχεται την πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης δεν λέει το όνομα του για να καλύψουμε την αλήθεια ότι όλοι σχεδόν οι Αντιοικουμενιστές δεν δέχονται την τρικαμηνική πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης!!!

   Ας αφήσουν τα περι ανωνυμίας!

   Τα ίδια λένε όλοι σχεδόν οι Αντιοικουμενιστές. Δεν δέχονται την πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης!

   Ελληνορθόδοξος Αντιοικουμενιστής

   Διαγραφή
  30. Πάνο δυστυχώς βλέπω ότι παρεξηγείς πολύ την πρόθεση μου και δεν μπορούμε να συννενοηθούμε.

   Δέχεσαι ότι άλλαξαν σε κάτι ουσιαστικό επειδή άλλαξαν την λέξη υποχρεωτική ως αναγκαία; Ναί ή όχι;
   Αν ναι, τότε πες σε τί άλλαξαν; Δεν είδες ότι και οι ίδιοι παραδέχονται ότι έχουν το ίδιο σκεπτικό;
   Αν όχι, τότε γιατί χαρακτηρίζεις ως εμπάθεια την επισήμανση που έγινε με το πρώτο χθεσινό σχόλιο;

   Αυτό είναι το ζήτημα που συζητάμε και άρχισε με το χθεσινό σχόλιο 3:45 μμ.

   Αλλά στη συνέχεια σου τόνισα ότι έχεις επηρεαστεί σε δύο σημεία απο τις τρικαμηνικές πλάνες για την υποχρεωτική αποτείχιση.
   Το πρώτο είναι ότι δέχεσαι την αποτείχιση σαν το μοναδικό όπλο.
   Το δεύτερο είναι ότι νομίζεις ότι έχουμε σχετική μόλυνση.

   Ο π. Θεόδωρος Ζήσης δεν υποστηρίζει την τρικαμηνική πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης. Δεν έχει κοινωνία με τον π. Τρικαμηνά και δεν συμφωνεί με τις διάφορες απόψεις του που κατα καιρούς έχει πει. Κακώς τον επικαλείσαι.

   Πιστεύω ότι και εσύ όταν τα διαβάσεις άλλη στιγμή τα σχόλια θα καταλάβεις το λάθος σου και πόσο με αδικησες με την κατηγορία της εμπάθειας που συνεχίζεις να μου αποδίδεις ολοφάνερα άδικα!

   Είναι εμπάθεια να τονίζει ότι η αλλαγή των λέξεων απο "υποχρεωτική" σε "αναγκαία" δεν άλλαξε σε τίποτα την πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης;
   Είναι εμπάθεια να θέλω να ξεκαθαρίσει αυτό;
   Είναι εμπάθεια να αρνούμαι την αφέλεια σου να γράφεις ότι είναι μεγάλη η διαφορά της αλλαγής από "υποχρεωτική" σε "αναγκαία";
   Είναι δυνατό να κατηγορείς τόσο εύκολα σχολιαστές που έκαναν αυτονόητες επισημάνσεις;

   Εχεις μπερδευτεί πολύ και έχεις επηρεαστεί αρκετά απο την πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης, χωρίς βέβαια να την δέχεσαι εξ' ολοκλήρου.

   Καλή συνέχεια!


   Ελληνορθόδοξος Αντιοικουμενιστής

   Διαγραφή
  31. Και κάτι άλλο.

   Με κατηγορείς εύκολα ως εγωιστή. Σκέψου λίγο. Ποιός είναι ο εγωισμός: Να απορρίπτεις τον αγώνα όλων των άλλων που δεν αποτειχίστηκαν και να δέχεσαι τον αγώνα μόνο των αποτειχισμένων ή να εκφράζεις την αντίθεση σου στην πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης που απορρίπτει τον αγώνα αυτών που δεν αποτειχίστηκαν;

   Ακόμα.
   Είναι εγωισμός να γράφω την άποψη μου ότι δεν άλλαξαν σε τίποτα ουσιαστικό τις απόψεις τους με την αλλαγή της λέξης απο υποχρεωτική σε αναγκαία;
   Και δεν είναι εγωισμός να καταλογίζεις εμπάθεια και εγωισμό σε κάποιον που έγραψε απλώς την άποψη του; Αυτό που έκανες εσύ.
   Εγώ ούτε εγωϊστή σε χαρακτήρισα ούτε εμπαθή.

   Καλή φώτιση!

   Ελληνορθόδοξος Αντιοικουμενιστής

   Διαγραφή
  32. Αγαπητέ κ. Πάνο, Χριστός ανέστη!
   Δεν θέλησα έως τώρα να συμμετάσχω στην συζήτηση γιατί δεν το θεώρησα αναγκαίο. Επειδή όμως αναφέρονται πια θέματα της Πίστεως θεωρώ καθήκον μου να συμβάλλω με την εξής παράκληση άνευ προσωπικων χαρακτηρισμών:
   Επειδή όχι εμείς αλλά οι άγιοι Πατέρες είναι οι μόνοι απλανείς οδηγοί στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, παρακαλώ τον αξιότιμο κ. ανώνυμο ή ελληνορθόδοξο αντιοικουμενιστη να μας παρουσιάσει έστω και μια ερμηνεία ενός Αγίου της Εκκλησίας μας που να ερμηνεύει την Ευαγγελική περικοπή του κειμένου (Κατὰ Ἰωάννη 10, 1-15) έτσι, ώστε να δικαιωνει τα όσα λέει. Αν δεν το κάνει, τότε δεν έχει δικαίωμα ουτε να μιλάει για πλάνες, ούτε να εμφανιζεται συκοφαντώντας ως εκφραστης της αγιοπατερικης διδασκαλιας.
   Στα θέματα Πίστεως δεν ισχύουν οι προσωπικές ερμηνείες και απόψεις αλλά η αγιοπατερικη διδασκαλία.
   Εύχομαι υγεία σε όλους.

   Διαγραφή
  33. Και κάτι τελευταίο. Δεν αναφέρομαι σε πρόσωπο. Αναφέρομαι στην πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης. Συνέχεια το τονίζω και γίνομαι ίσως κουραστικός. Αυτήν αρνούμαι.
   Οπως αρνούμαι και τις απόψεις γύρω απο την αποτείχιση του συγκεκριμένου μπλογκ.
   Τονίζω ότι η αποτείχιση είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική.
   Αυτό σημαίνει ότι γίνεται αγώνας και χωρίς την αποτείχιση. Οπως κάνουν τόσοι Αντιοικουμενιστές!

   Ελληνορθόδοξος Αντιοικουμενιστής

   Διαγραφή
  34. Ἀδελφέ μου, ἦμουν ξεκάθαρος ἀλλὰ ἐσὺ προσπαθεῖς νὰ βάλης στὸ στόμα μου λόγια ποὺ δὲν εἶπα.

   Δὲν εἶπα πουθενὰ ὁ π. Θεόδωρος ὅτι ὑποστηρίζει τὴν ὑποχρεωτικὴ ἀποτείχιση, ἀλλὰ σοῦ ἔγραψα ὅτι στηρίζει βάση τῶν Πατέρων πὼς ὑπάρχη μολυσμός ὅταν ἔχουμε κοινωνία μὲ σχισματικοὺς Μητροπολῖτες καὶ αὐτοὺς ποὺ στηρίζουν οἰκουμενιστές καὶ πὼς τὸ ὅπλο τοῦ κάθε χριστιανοῦ κληρικοῦ καὶ λαϊκοῦ ἐνάντια στοὺς αἰρετίζοντες Μητροπολῖτες, εἶναι ἠ διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου των, τὸ ὁποῖον μοῦ εἶπες ὅτι εἶναι λάθος.

   Μὲ λίγα λόγια οὔτε τὸν π. Ζήση δέχεσαι καὶ τὸ πιθανότερο δὲν τὸν ἔχεις διαβάσει.

   Ναὶ, εἶναι ἀφέλεια νὰ λὲς ὅτι δὲν ὐπάρχη διαφορὰ ἀπὸ τὸ «ὑποχρεωτικό» μὲ τὸ «ἀναγκαῖο», ἄσχετα μὲ τὸ ἄν ἔχουν ἀλλάξει τὴν γραμμή τους οἱ τοῦ π. Τρικαμηνᾶ.

   Ἦμουν ξεκάθαρος, σοῦ μίλησα γιὰ μένα τί πιστεύω καὶ στὴν κατάσταση ποὺ περιήλθαμε ἐκκλησιαστικῶς τί εἶναι ἀναγκαῖο νὰ κάνουμε σὰν Χριστιανοὶ καὶ ὄχι τὶ πιστεύουν οἱ τοῦ Τρικαμηνᾶ.

   Οὔτε ὁ Χριστὸς ὑποχρέωσε κανέναν νὰ τὸν ἀκολουθήση, ἀλλὰ γιὰ ὅσους δὲν τὸν πίστεψαν καὶ δὲν τὸ πιστεύουν, ὑφίστανται τὶς συνέπειες τῆς ἀποστασίας.

   Ἔτσι τὸ ἔχουμε πάθει καὶ ἐμεῖς ὅλοι, ποὺ ἐνδυναμώσαμε μὲ τὴν ἀδιαφορία μας τοὺς προδότες Ἱεράρχες καὶ ἔφτασαν στὸ ἔσχατο σημεῖο νὰ κλείσουν τοὺς ναούς μας, ὑπακούοντας στοὺς ἀντίχριστους πολιτικοὺς καὶ ὄχι στὸν Χριστό.

   Πάνω σὲ αὐτὸ σοῦ ἐπαναλαμβάνω εἶναι «ἀναγκαῖο» νὰ ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ αὐτούς καὶ ἀπὸ ὅσους τοὺς στηρίζουν καὶ πάλι σοῦ λέω ὅποιος μπορεῖ.

   Ὄχι «ὑποχρεωτικά» ἀλλὰ εἶναι «ἀναγκαῖο».
   Τὸ «ἀναγκαῖο» δὲν ἀπαραίτητα «ὐποχρεωτικό», μπὲς καὶ ψάξε σὲ κανὰ ἑρμηνευτικὸ λεξικό.

   Ὅλα αὐτὰ τὰ προσπερνᾶς καὶ μοῦ λὲς ὅτι τὸ ἀντικείμενο τῆς συζήτησης ἦταν ἡ ὑποχρεωτικὴ ἀποτείχιση, τὸ ὁποῖον ἀπὸ τὴν ἀρχὴ σοῦ ξακαθάρισα τὴν θέση μου.

   Ἄσε σὲ παρακαλῶ τὰ περὶ μπερδέματος καὶ μὴν μὲ ὑποτιμᾶς τόσο καὶ δὲν ἔχω παρεξηγήσει καμμία πρόθεσή σου.

   Τὰ γραφόμενά σου μιλοῦν ἀπὸ μόνα τους, δὲν θέλεις νὰ ἐπεκταθεῖς σὲ τίποτα ἄλλο, φοβούμενος ὅτι θὰ ἔρθεις στὰ λόγια μου.

   Λοιπόν, δὲν χρειάζεται νὰ ἀντιλογοῦμε ἄλλο, τὸ σταματᾶμε ἐδῶ καὶ ὁ καθένας μας ἄς πορευτεῖ ὅπως μᾶς φωτίσει ὁ Θεός.

   Καλὴ συνέχεια.

   Διαγραφή
  35. Ελληνορθόδοξε Αντιοικουμενιστή στὸ τελευταίο σχόλιό σου 12:47 μ.μ. σοῦ ἀπαντῶ γιὰ τελευταία φορὰ στὰ ἀνυπόστατα ποὺ γράφεις.

   Πουθενὰ στὰ γραφόμενά μου δὲν ἀπέρριψα τὸν ἀγῶνα τῶν μὴ ἀποτειχισμένων, ἀντιθέτως σοῦ ἔγραψα ὅτι αὐτοὶ ποὺ ἄνοιξαν τοὺς ναοὺς καὶ λειτούργησαν, ἦταν οἱ μὴ ἀποτειχισμένοι, οὔτε ἀνέφερα ἤ ὑπονόησα ὅτι δέχομαι μόνο τὸν ἀγώνα τῶν ἀποτειχισμένων, οὔτε ἐξέφρασα ἀντίθεση στὴν πλάνη τῆς ὑποχρεωτικῆς ἀποτειχίσεως, αὐτὰ εἶναι γεννήματα τῆς φαντασίας σου καὶ τοῦ ἐγωισμοῦ σου.

   Σὲ ὅλες μας τὶς ἀναρτήσεις, ἀναδεικνύουμε πρόσωπα μὴ ἀποτειχισμένα γιὰ τὸν ἀγῶνα ποὺ κάνουν καὶ ἀπειροελάχιστα γιὰ ἀποτειχισμένους καὶ μᾶς λὲς ὅτι ἀπορρίπτουμε τὸν ἀγῶνα τῶν μὴ ἀποτειχισμένων;

   Μόνο σου μὲ ἐπιβεβαιώνεις ὅτι γράφεις μὲ ἐγωισμό καὶ ἐμπάθεια.

   Δὲν νομίζεις ὅμως ὅτι δὲν εἴμαστε ἐχθροὶ ἀφοῦ καὶ οἱ δύο πιστεύουμε στὸν Χριστὸ, πὼς θὰ πρέπει νὰ σταματήσουμε τὸν συγκεκριμένο διάλογο, ποὺ τείνει νὰ καταλήξει σὲ τσακωμό;

   Διαγραφή
  36. Ἀληθῶς Ἀνέστη κ. Τσακίρογλου.

   Νομίζω πὼς ἔχω ἀπαντήσει διεξοδικὰ στὸν Ἀνώνυμο σύμφωνα μὲ τὰ λίγα ποὺ γνωρίζω καὶ ἠ χριστιανική μου συνείδηση μοῦ λέει, διότι δὲν εἶμαι θεολόγος.

   Συμφωνῶ ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἔχουμε τὸ λιγότερο μία σχετικὴ γνώση ἤ κατάρτιση ὅταν ἀνεφερόμαστε σὲ ὁποιοδήποτε θέμα καὶ κυρίως ὅταν πρόκειται γιὰ θεολογικὰ θέματα, ποὺ τίθεται θέμα πλάνης καὶ ἀπώλειας ψυχῶν ἀπὸ λανθασμένες ἑρμηνεῖες ἤ διδασκαλίες.

   Δὲν θεωρῶ ὅμως μὲ τίποτα, εἰδικὰ στὴν παροῦσα πολὺ ἄσχημη κατάσταση ποὺ περιήλθαμε μὲ ὄλους αὐτοὺς τοὺς προδότες Πίστεως καὶ Πατρίδος, Ἀρχιερεῖς κυρίως, ὅσοι τασσώμεθα ἐνάντια στὴν παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ ἀγωνιζόμαστε ὁ καθένας ἀπὸ τὸ μετερίζι του καὶ μὲ ὅτι δυνάμεις καὶ γνώσεις διαθέτει, νὰ πυροβολοῦμε ὁ ἔνας τὸν ἄλλον καὶ νὰ παραμένουμε χωρισμένοι.

   Καλὴ συνέχεια!

   Διαγραφή
  37. Αδελφέ Πάνο δεν μπορείς να κατηγορείς τον άλλο για εμπάθεια και εγωισμό επειδή απορρίπτει την πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης! Ούτε επειδή διαφωνεί μαζί σου για τις έννοιες υποχρεωτική και αναγκαία.

   Δεν μπορεί να κλείνεις την συζήτηση με έωλες κατηγορίες! Θέλεις να συζητήσουμε ναί ή όχι; Δικαίωμα σου είναι να κάνεις ό,τι θέλεις αλλά δεν είναι σωστό να κατηγορείς τόσο εύκολα.

   Εκτός απο την λέξη υποχρεωτική σε αναγκαία ρώτησα και χθες τί άλλο άλλαξαν και δεν απάντησες! Με την αλλαγή μιας λέξης σημαίνει ότι άλλαξαν γραμμή;
   Οταν παραδέχεται κάποιος ότι έχει το ίδιο σκεπτικό και τώρα με αυτό που είχε πριν, εσύ πιστεύεις ότι άλλαξε γραμμή; Σηκώνω ψηλά τα χέρια με την σκέψη σου!

   Τον π. Θεοδωρο Ζήση εσύ δεν τον έχεις διαβάσει και ακούσει καλά! Οχι εγώ. Ο π. Θεόδωρος Ζήσης δεν πιέζει τους ανθρώπους να αποτειχιστούν! Ακουσε τον καλύτερα. Ούτε λέει συνέχεια αυτό που είπε κάποτε ότι μολυνόμαστε!

   Δεν είπα πουθενά ότι είμαστε εχθροί. Αλλά η τρικαμηνική πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης είναι πλάνη και πρέπει να την αποφεύγουμε! Οπως και αν παρουσιάζεται.

   Οι πιο αποτελεσματικοί Αντιοικουμενιστές που κάνουν μεγάλο έργο δεν είναι οι δεχόμενοι την πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης, αλλά αυτοί που δέχονται την προαιρετική αποτείχιση!

   Οταν πάρεις πίσω τις έωλες κατηγορίες εναντίον μου για εγωισμό και εμπάθεια, τότε θα έχει νόημα η συζήτηση. Αν συνεχίζεις να βλέπεις ότι έχω εμπάθεια και εγωισμό, παρά τα όσα σου εξήγησα τόσο αναλυτικά, τότε δεν βλέπω νόημα στη συζήτηση.

   Το ποιός "πυροβολάει" ποιόν είναι εύκολο να το διαπιστώσει κανείς.

   Πάντως είναι δικαίωμα μας να βλέπουμε τις πλάνες και να απομακρυνόμαστε και απο τον οικουμενισμό και απο την πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης!

   Καλή συνέχεια και καλή φώτιση!

   Ελληνορθόδοξος Αντιοικουμενιστής

   Διαγραφή
  38. Και κάτι ακόμα αδελφέ Πάνο.

   Πολύ σωστά έγραψες ότι βρισκόμαστε σε δύσκολη κατάσταση στα ζητήματα για την Πίστη και την Πατρίδα, γι' αυτό δεν μπορούμε ν' απορρίπτουμε τον αγώνα των Αντιοικουμενιστών που δέχονται την ορθόδοξη γραμμή της προαιρετικής αποτείχισης!

   Γι' αυτό και υπερασπίζομαι τους πιο αποτελεσματικούς Αντιοικουμενιστές της προαιρετικής αποτείχισης και δεχόμαι καθόλου κατηγορίες για τον αγώνα τους και την αποτεσματικότητα τους.

   Εσύ δεν είσαι θεολόγος είπες Πάνο. Ο καθηγητής Θεολογίας κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης νομίζεις ότι δεν τα ξέρει πολυ καλύτερα απο τον καθένα; Νομίζεις ότι υστερεί σε αντιοικουμενιστικό αγώνα απο τους δεχόμενους την τρικαμηνική πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης;

   Πρόσεξε αδελφέ Πάνο!

   Δικαίωμα σου είναι να συνεχίσεις να πιστεύεις ό,τι θέλεις. Αλλά μην παρασυρθείς να νομίζεις ότι οι Αντιοικουμενιστές που δεν αποτειχίζονται δεν έχουν μεγάλη αντιοικουμενιστική προσφορά στην Εκκλησία!

   Ελληνορθόδοξος Αντιοικουμενιστής

   Διαγραφή
  39. Αδελφέ Πάνο,
   Και ένα ξεκαθάρισμα μιας παρανόησης της λέξης υποχρεωτικό, που έκανες στο 1:19 μμ σχόλιο σου.

   Εγραψες: "Οὔτε ὁ Χριστὸς ὑποχρέωσε κανέναν νὰ τὸν ἀκολουθήση, ἀλλὰ γιὰ ὅσους δὲν τὸν πίστεψαν καὶ δὲν τὸ πιστεύουν, ὑφίστανται τὶς συνέπειες τῆς ἀποστασίας."

   Δεν είπα εγώ ότι αυτό σημαίνει υποχρεωτικό, δηλαδή με το ζόρι, χωρίς την θέληση του.
   Οταν λέμε υποχρεωτικό εννοούμε μέσα στα όρια της ελευθερίας. Δεν εννοούμε να εξαναγκάσουμε με το ζόρι κάποιον να κάνει κάτι που δεν θέλει. Οι εντολές του Χριστού είναι υποχρεωτικές με την σημασία ότι αν δεν τις πράττουν οι άνθρωποι τότε αμαρτάνουν.
   Με την αποτείχιση όμως δεν συμβαίνει το ίδιο στη φάση που βρισκόμαστε. Ενώ αν παραβεί κάποιος μια εντολή του Χριστού αμαρτάνει, αν δεν αποτειχιστεί δεν αμαρτάνει και δεν μολύνεται οπωσδήποτε. Δεν υποχρεούται να αποτειχιστεί.
   Αντίθετα η πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης νομίζει υποχρεωτικό και αναγκαίο να αποτειχιστεί ο πιστός, διαφορετικά μολύνεται, παρακούει σε θεία εντολή!!!

   Ελληνορθόδοξος Αντιοικουμενιστής

   Διαγραφή
  40. Ἀδελφέ μου, δυστυχῶς ἄλλα σοῦ λέω καὶ ἄλλα καταλαβαίνεις...

   Ὁ Θεὸς μαζί μας!

   Διαγραφή
 2. Πόσες ευκαιρίες έδωσε ο Κύριος στους ιεράρχες μας μα πόσες.... Τις κλότσησαν όλες...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Για τον Ιερωνυμο κ τους συν αυτω, πλεον πιστηκαν και οι ποιο επιφυλακτικοι, οτι προκειται για προδοτες αναξιους που διατηρουν τις θεσεις τους για την καλοπεραση κ την τριφυλλη ζωη. Ειμαι σιγουρος οτι αυτοι οι τυποι δεν τηρουν καν την σαρακοστιανη νηστεια, και αν την τηρουν το φρεσκο καλαμαρακι,χταποδακι,κ η σουπιες θα κανουν καθημερινο παρτυ. Τελος παντων. Θελω να πω οτι για καποιους αρχιερεις ας ειμαστε επιφυλακτικοι προς το παρρον,γιατι ειχαν δειξει καλα δειγματα γραφης σε αλλα θεματα,πχ ο Μεσογαιας ηταν παρρον στον αγωνα της Μακεδονιας, οπως κ αλλοι. Ας τους αναγνωρισουμε την ανθρωπινη αδυναμια προς το παρρον. Διοτι η θεια κοινωνια θα επιστρεψει. Αν ομως θα ξαναπαγορευτει κ δεν σηκωσουν λαβαρα τοτε θα τους κρινουμε.
  Δυστυχως ερχονται δεινα για την χωρα κ τον κοσμο απο αυτα που ακουμε κ διαβαζουμε.
  -Ετοιμαζουν νεο ποιο φονικο κορωναιο απο Οκτωβριο, καποιοι λενε
  -Ολα τα εμβολια των εταιριων, περιεχουν νανοτεχνολογια παρακολουθησης κ θα επιβαλουν υποχρεωτικο εμβολιασμο. Ηδη νομος του κρατους προβλεπει μεχρι κ δεκαετη φυλακιση σε οποιον δεν τον κανει/
  - Ο νεος συριζα με μητσοτακη, συνεχιζει ασυστολα τον λαθρεποικισμο, που σημαινει οτι σε 2-3 χρονια θα ειμαστε μειοψηφεια. Εχουν υπογραψει εισαγωγη δεκαδων εκατομυριων λαθρο στην ελλαδα, κ βλεποντας πως γενοβολουν οι λαθρομπουργκες στη ελλαδα καταλαβαινουμε τι θα συμβει.
  -Και δεν ξερω ποσα αλλα σοκ κ δεος ετοιμαζουν για τους Ελληνες. Παντως εχουμε σιγουρες εστιες αφανισμου προσεχως , Νεος κορωναιος, ΕΜΒΟΛΙΟ ΦΥΛΑΚΗΣ, και σφαγες Ελληνων οταν ενεργοποιηθουν οι ισλαμικοι θυλακες στην Ελλαδα οποτε κρινουν οι ανθελληνες οτι ηρθε η ωρα.
  -Πραγματικα εχουμε ολοκληρωτικο πολεμο εναντιον του εθνους. Τα 700 εκατομυρια βοηθεια στα συνορα Εβρου η Ε.Ε. τα δινει στις δομες των λαθρο κ σε επιδοματα τους μεσω ΜΚΟ...Δηλαδη τι αλλο να μας κανουν ρε παιδια για να μας δειξουν οτι θελουν να μας ξεκανουν??
  -Εχουμε πολεμο. Και δυστυχως οι Αρχιερεις ειναι αποντες. Πρεπει ή δυνατον η εκκλησια (ΕΜΕΙΣ)να ενεργοποιηθουμε, να ξεσηκωσουμε τους απλους παπαδες της ενοριας να σηκωσουν φλαμπουρα, ανυπακοη, να συνταχθουν με το λαο, να αποκλεισουμε τα Δεσποτατα κ να απαιτησουμε οι επισκοποι να βγουν απο τις ποντικοφωλιες τους κ δωσουν αγωνα απελευθερωσης, και αν λουφαξουν να εγκαταληψουν τα κτηρια καλοπερασης.
  -Το λεω κ το ξαναλεω οι Εκκλησιες κ οι πιστοι -ολοι εμεις- ειναι ισως ο μοναδικος πυλωνας που μπορουμε να κανουμε κουμαντο ΕΜΕΙΣ κ να ξεσηκωθει ο κοσμος κ μαζυ με τον Ιησου να επαναστατησουμε. Στρατος ,αστυνομια , δικαστηρια, ΜΜΕ, ειναι κ θα ειναι απεναντι μας καθως φαινεται μεχρι στιγμης. Μονο οι παπαδε; στι; ενοριες με τη παλαικη στηριξη ολων υμων μπορουν να γυρισουν την κατασταση, και ΦΥΣΙΚα και ο Ιησους Χριστος κ Θεος με τροπο αλλο που εμεις δεν γνωριζουμε/
  -Ξερουν οτι η εκκλησια οι πιστοι κ οι ναοι εχουν μεγαλη δυναμη, και γιαυτο τις κλεινουν κ ή δυνατον να γινεται λειτουργεια με λιγους. Φυσικα δεν θελουν πολλους εκει, μην ξεκηνησει καμμια παλαικη επανασταση και χασουν τον ελεγχο
  -Ειμαστε στην αρχη της δινης του ανθελληνικου κυκλωνα, και οσοιονειρευονται καφετεριες φρεντο-φραπεδιες και ανεμελιες δωθε κ κειθε, ειναι απλα ανυποψιαστοι δυστυχως
  -Ας ετοιμαζομαστε ολοι με καθε μεσο για τα χειροτερα. Ο ξεσηκωμος ειναι το ιδανικο, συσωμοι και κατα ομαδες/
  -Δεν νομιζω να βρουν οι ανθελληνες σιωνιστες ποιο λαμπρη ευκαιρια για την καταστροφη της Ελλαδος , με τοσους πολλους προδοτες σε καθε θεση κ με λαο τοσο κοιμισμενο κ υλιστη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χριστὸς Ἀνέστη Δημήτρη!

   Ὅλο σου τὸ σχόλιο σωστὸ, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν εὐκαιρία ποὺ λὲς νὰ δώσουμε σὲ μερικοὺς.
   Μιὰ παροιμία μας λέει: «Ἡ καλὴ μέρα ἀπ᾿ τὸ πρωί φαίνεται»

   Ὅλα ἀνθρώπινες ἀδυναμίες εἶναι ἀδελφέ μου ὅταν σφάλλουμε, ἀλλὰ ἐδῶ δὲν πρόκειται ἁπλᾶ γιὰ μία ἀδυναμία, ἀλλὰ γιὰ τὴν μεγαλύτερη βλασφημία ποὺ ἔγινε ποτέ.

   Συνεπῶς πρόκειται γιὰ ἄπιστους καὶ ὐποταγμένους στὸν οἰκουμενισμό.
   Ἐὰν ὁ Θεὸς θέλει νὰ κάνει τὸ θαῦμα του καὶ νὰ μεταστραφῆ κάποιος εἶναι ἄλλο θέμα.

   Ὅσο γιὰ τὸν Μεσογαίας καὶ ἄλλους, εἶτε ἦταν παρόντες σὲ κάποιες περιστάσεις, εἴτε ἔγραψαν διάφορα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ξέρουν καὶ γράφουν καὶ λένε καὶ ξεγελοῦν τὸν κόσμο, ἕνας φαρισαϊσμὸς καὶ ὑποκρισία εἶναι καὶ τίποτα ἄλλο.

   Τὰ εἴπαμε πόσες φορὲς σχετικὰ μὲ τὴν προδοσία τους στὸ Κολυμπάρι, στὸ Οὐκρανικὸ καὶ πάντα γελοῖες δικαιολογίες ποὺ πείθουν μόνο τοὺς ἀδιάφορους καὶ κοιμισμένους ὅπως τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ μὲ τὰ ἐθνικὰ καὶ κοινωνικὰ θέματα στὰ ὁποία δυστυχῶς καὶ σὲ αὐτὰ πρωτοστάτησε στὴν προδοσία ἡ Ἐκκλησία.

   Τώρα ὅλοι τους, μὰ ὅλοι τους, πλὴν κάποιων ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων ποὺ ἀφοροῦν ἁπλοὺς ἱερεῖς καὶ κανέναν Μητροπολίτη, ἔδειξαν τὸ πραγματικὸ προσωπεῖο τους.

   Καὶ νὰ μὴν ξεγελιόμαστε ἄν κάποιος ἀπὸ αὐτοὺς ἄνοιξε τὸν ναό του μιὰ μέρα καὶ τὸν ἔκλεισε τὴν ἄλλη μέρα, οὔτε ἀπὸ κάποια γλυκανάλατη ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας ποὺ μπορεῖ κάποιος νὰ ἔγραψε.

   Δὲν εἶναι ὁμολογία αὐτὴ.
   Δὲν τόλμησε κανένας νὰ ξεσηκώσει λαὸ καὶ κλῆρο μὲ φωνὴ καὶ κατάλληλο λόγο ποὺ νὰ ραγίση βράχους καὶ τότε θὰ ἔβλεπες ὅλα αὐτὰ τὰ πολιτικὰ σκύβαλα καὶ τοὺς ἀνίερους ἱεράρχες, πῶς θὰ ἔβαζαν τὴν οὐρὰ στὰ σκέλια, βλέποντας καὶ μόνο τὸν κίνδυνο ξεσηκωμοῦ τοῦ λαοῦ.

   Διαγραφή
  2. Ο Μεσογαίας δεν το κάνει για να ξεγελάσει τον κόσμο. Δεν είναι υποκριτής, μήτε Φαρισαίος.

   Διαγραφή
  3. Ἄποψή σου ἀγαπητέ, ἀλλὰ πρὶν ἐκφέρεις γνώμη γιὰ κάτι, καλὸ εἶναι νὰ ψάχνεις πρώτα, γιὰ νὰ μὴν παρασέρνεις κάποιους καὶ γιὰ νὰ μὴν ξεγελιέσαι καὶ ὁ ἴδιος.

   Ἐσὺ ὑποστηρίζεις τὸν Μεσογαίας, ἄλλος τὸν Πειραιῶς καὶ οὕτῳ καθεξῆς, ἀλλὰ ὅλοι αὐτοὶ πρόδωσαν Ἐκκλησία καὶ πιστό λαό ἐν συνειδήσει.

   Διαγραφή
  4. Δεν παρασέρνω κόσμο αφού δεν είπα ότι έκαναν σωστά σε όλα. Αναφέρθηκα στις προθέσεις του. Εσείς είστε καρδιογνώστης και γνωρίζετε τις προθέσεις του και τον καταδικάζετε για υποκριτή και Φαρισαίο;

   Διαγραφή
  5. Ὄχι φίλε μου, καρδιογνώστης δὲν εἶμαι, εἶμαι πολὺ καλὰ ἐνημερωμένος γιὰ τὶς μέχρι τώρα κινήσεις καὶ θέσεις του σὲ ὅσα σοβαρὰ συνέβησαν ποὺ ἔθιγαν καὶ πρόδιδαν τὴν Ἐκκλησία μας καὶ τὴν πίστιν μας.

   Ἐσὺ μᾶλλον παρουσιάζεσαι σὰν καρδιογνώστης, λέγοντάς μας ὅτι γνωρίζεις τὶς διαθέσεις του.

   Τέλος πάντων, δικαίωμά σου εἶναι νὰ πιστεύεις ὅτι θέλεις, ἴσως ὁ χρόνος νὰ σοῦ δείξει κάποια πράγματα ποὺ τώρα ἀμφιβάλλεις γιὰ αὐτά.

   Καλὸ βράδυ!

   Διαγραφή
  6. Αληθώς Ανέστη Πανο.
   Ισως εχεις δικιο τελικα. Δεν γνωριζω πολλα για τους μητροπολιτες, απο αυτα που βλέπω κ ακουω μιλαω.Παντως οταν βλεπεις τον Ιερονυμο ή τον αλλον στη Νεα Ιωνια που βγηκαν κ στην tv τωρα το Πασχα, να καθονται αταραχοι στους δεσποτικους αμβωνες ενω εχουν διαπραξει τετοιες προδοσιες, κ να μην ντρεπονται, πραγματικα σε σκανδαλιζουν. Αισθανονται τις εκκλησιες κ τους πιστους ιδιοκτησια τους, αντι να κοκκινιζουν κ να σκυβουν το κεφαλι με αυτομεμψια, κ να λενε μεσα τους : Πως τολμω εγω ο αναξιος να στεκομαι στον ποιμαντικο αμβωνα κ δεν αισχυνομαι?! Παντως η ευθυνη ειναι κ δικια μας. Κατα το ποιμνιο κ οι Αρχιερεις. Ποτε τους ελεγξαμε; Ποτέ. Και ετσι με τα χρονια γεμισε με αναξιους η Ιεραρχια. Και τωρα που γυρευουμε στηριγμα για την θρησκεια κ για την πατριδα αυτοι ειναι απεναντι μας. Μα ουτε ενας, οπως λες κ εσυ Πανο; Ουτε ενας να γίνει νεος Μακρυγιαννης ή Παπαφλεσσας;

   Διαγραφή
  7. Χριστὸς Ἀνέστη!
   Δημήτρη, ἡ εὐθύνη δὲν εἶναι ἁπλᾶ καὶ δικιά μας, ἀλλὰ ὅπως ἔγραψες «κατὰ τὸ ποίμνιο καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς», πρῶτα εὐθυνόμαστε ἐμεῖς ποὺ ἀφήσαμε καὶ ἐξακολουθοῦμε μὲ τὴν ἀδιαφορία μας, νὰ ἀφήνουμε νὰ διογκώνεται αὐτὸς ὁ ξεπεσμός καὶ ἠ προδοσία ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ δὲν τοὺς ἔχει μείνει ἴχνος πίστεως.

   Διαγραφή
  8. Ο μητροπολίτης Μεσογαίας είχε ζηλευτή επιστημονική καριέρα μπροστά του και τα παράτησε όλα για ν' αφιερωθεί στην Εκκλησία. Δεν μπορεί να τον κατηγορούμε για φαρισαϊσμό και υποκρισία. Αν έχει, τώρα, άλλες τακτικές και απόψεις σωστές ή λάθος, είναι άλλο ζήτημα.
   Για φαρισαϊσμό δεν μπορούμε να τον κατηγορούμε.

   Διαγραφή
  9. Ας έμενε στα πτυχία του τότε. Τι το ήθελε το ράσο, να το αμαυρώσει; Ή νομίζει ότι ο Χριστός έχει ανάγκη από πτυχία; Ο Χριστός διάλεξε ψαράδες.

   Γενικά πάντως υπάρχουν και καλοί επίσκοποι που εργάζονται χωρίς ντόρο.

   Διαγραφή
  10. Και ο Μεσογαίας εργάζεται χωρίς ντόρο 5:08 μμ.

   Διαγραφή
  11. Για ποιον εργάζεται;
   απαράδεκτος μετά από όσα είπε και έτρεξε να κλείσει εκκλησίες

   Διαγραφή
  12. Κρίνετε και κρίνετε και κατακρίνετε και είστε σίγουροι ότι ο Θεός είναι μαζί σας!
   Δεν φοβάστε καθόλου για τις κρίσεις που κάνετε? δεν φοβάστε το αμάρτημα της ιεροκατηγορίας? τα δικά σας τα αμαρτήματα τα εξαλείψατε κι αρχίσατε να πετροβολάτε ιερείς κι επισκόπους από αγάπη στον Χριστό? μήπως σιωπηλά να κάνετε προσευχή αν τους αγαπάτε? αλήθεια, τους αγαπάτε? ή είναι αντίχριστοι,οπότε δεν αξίζουν..
   συγνώμη γιατί κι εγώ σας κατέκρινα τωρα!

   Διαγραφή
  13. Σοῦ ἔχω ἀπαντήσει στὸ προηγούμενο σχόλιό σου.
   Ἐπειδὴ δὲν ἔχω καθόλου χρόνο νὰ σοῦ γράψω κατεβατὰ γιὰ τὰ ἄκυρα καὶ ἀνυπόστατα ποὺ λές, πρῶτον ὁ ἔλεγχος στὰ θέματα τῆς Πίστεως καὶ ὄχι τῆς προσωπικῆς ζωῆς τοῦ ὁποιοδήποτε καὶ κυρίως Ἀρχιερέων καὶ κλήρου, δὲν εἶναι κατάκρισις οὔτε ἀπαιτῆται νὰ ἔχει φτάση ὁ κάθε πιστὸς στὴν ἁγιότητα γιὰ νὰ ἐλέγξει κάποιον γιὰ θέματα δογματικὰ ὅταν καταπατῶνται.

   Καὶ δεύτερον ποιὸς σοῦ εἶπε ἀγαπητὲ ἀνώνυμε, πὼς ὁ ἔλεγχος ἀκυρώνει τὴν ἀγάπη;

   Δηλαδὴ τὸ παιδί σου δὲν πρόκειται νὰ τὸ μαλώσεις ποτὲ σὲ ὅτι καὶ ἄν κάνει, διότι αὐτὸ δὲν θὰ εἶναι ἔνδειξη ἀγάπης, αὐτὸ μᾶς λές;

   Φίλε μου ὑπάρχη μεγάλη σύγχυσις μέσα σου...

   Διαγραφή
  14. Ένα σχόλιο έχω κάνει.Συγνώμη αλλά δεν νομίζω ναχω μαγάλη σύγχιση. Έχω μάθει από τους σύγχρονους αγίους, να μην δεχόμαστε να κατακρίνουν τους εκπροσώπους της Εκκλησίας. "Και με τα μάτια μας να δούμε κάτι αρνητικό από κάποιον ιερωμένο,να μην το πιστεύουμε, ούτε να το σκεφτόμαστε, ούτε να το μεταφέρουμε. Το ίδιο ισχύει και για τα λαικά μέλη της Εκκλησίας και για κάθε άνθρωπο.κλπ.." Αυτά διάβασα ότι είπε ο άγιος Πορφύριος.
   Παρόμοια έχει πει κι ο άγιος Παίσιος. Είναι το ορθόδοξο πνεύμα, βαθύ, άγιο, σιωπηλό, μακρυά από έριδες και κατακρίσεις..λόγια αγίου Πορφυρίου.

   Διαγραφή
  15. Επιπλέον, το παιδί μου να το μαλώσω, ναι,ιδιαιτέρως όμως, κι όχι φανερά ενώπιον όλων.
   Άλλο διαπόμπευση, κι άλλο αγάπη.Συγνωμη.

   Διαγραφή
  16. Ἀδελφέ μου σοῦ εἶπα πὼς βρίσκεσαι σὲ πνευματικὴ σύγχυση, ἀλλὰ μᾶλλον δὲν κατάλαβες.
   Πάλι τὰ ἴδια μοῦ λές καὶ προσπερνᾶς ὅτι σοῦ ἔγραψα.
   Δὲν ἔχεις ξεχωρίσει ἀκόμα τὴν διαφορὰ κρίσεως καὶ κατακρίσεως, ὅπως ἔλεγχος ἀπὸ τὴν διαπόμπευση.

   Ἐπειδὴ δημοσίως κηρύττουν αἰρετικὰ πράγματα καὶ ἐπειδὴ φανερὰ προδίδουν καὶ παραδίδουν τὴν Ἐκκλησία μας στοὺς δαιμονόπληκτους οἰκουμενιστές καὶ ἀντίχριστους πολιτικοὺς νὰ τὴν χειρίζονται, ἔτσι καὶ ὁ λαὸς πρέπει νὰ τοὺς ἐλέγξει δημόσια γιὰ νὰ συνέλθουν κατ᾿ ἀρχὴν αὐτοὶ καὶ μετὰ νὰ ἀφυπνίζεται ὁ λαός.

   Καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἔχουμε στείλει πολλάκις ἐπιστολές σὲ Ἀρχιεπίσκοπο καὶ Μητροπολῖτες, ἀλλὰ δὲν ἵδρωσε τὸ αὐτί τους.

   Καὶ ἕνα τελευταῖο, ἐπειδὴ μιλᾶς προσβλητικὰ, ἄνοιξε κανὰ λεξικὸ νὰ μάθης τὶ σημαίνει διαπόμπευση καὶ τὶ σημαίνει ἔλεγχος γιὰ θέματα Πίστεως καὶ ὅπως σοῦ εἶπα σὲ ἄλλο ἄρθρο σὲ σχόλιό μου, ἐσὺ ἀκυρώνεις ὅλους τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὅταν ἔλεγξαν κατὰ περιόδους αἰρετικοὺς καὶ μή.

   Δὲν πρόκειται νὰ τὸ συνεχίσω μαζί σου, διότι χάνω τὸν χρόνο μου ὅπως βλέπω.
   Τουλάχιστον γράφε καὶ ἔνα ψεύτικο ὄνομα μετὰ τὸ σχόλιό σου, νὰ ξέρουμε μὲ ποιὸν μιλάμε.

   Διαγραφή
 4. ΧΡΙΣΤΌΣ ΑΝΈΣΤΗ

  Απευθύνομαι στον αγαπητό κ. Δημήτρη, τά λες έξω από τα δόντια και χαίρομαι.
  Θέλω να επισημάνω κάτι πολύ σημαντικό. Γράφεις:
  να ξεσηκωθει ο κοσμος κ μαζυ με τον Ιησου να επαναστατησουμε

  Ο πηλός όταν απευθύνεται στον Δημιουργό του, δεν τον αποκαλεί ποτέ μόνο με το όνομά Του. Το λιγότερο είναι ασέβεια.

  Εμείς είμαστε ένα ΜΗΔΕΝΙΚΌ και τίποτα άλλο. Μόνο όταν μπει μπροστά η Μονάδα έχουμε αξία. Η Μονάδα είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός.

  Για αυτό θα αποκαλούμε πάντα τον Κύριο μας και Θεό μας:

  ΚΎΡΙΟ ημών ΙΗΣΟΎ ΧΡΙΣΤΌ.

  Στα έγραψα αυτά από αγάπη.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Από πότε κριτήριο καλού ιεράρχη είναι οι σπουδές στο Χάρβαρτ; Είσαι σίγουρος ότι τα παράτησε και δεν τον ξαπόστειλαν σαν πράκτορα; Αποτοίχιση έκαναν μόνοι τους οι αρχιερείς μας ξεχωρίζοντας τον εαυτό τους από το Εκκλησίασμα και κλειδώνοντας τους πιστούς έξω από τους Ναούς.Την υποκρισία την καταλαβαίνει ο καθένας μας. Τα παράνομα συνέδρια των αρχιερέων που σταύρωσαν το Χριστό επαναλήφθηκαν στις μέρες μας.Μπήκαν στους Ναούς μας που με αίμα και θυσίες έχτισαν οι πατέρες μας και μας πέταξαν έξω,ξεπουλώντας τα όλα. Σταματώ εδώ.Οφείλουν να παραιτηθούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Με τις παρανοϊκές ιδέες σου περι πράκτορα, δεν μπορεί να γίνει καμιά συζήτηση 6:34 μμ
   Μάθε λίγο ορθογραφία , άρχισε να διαβάζεις καλύτερα αυτά που σου γράφουν και μετά συζητάμε.
   Γιατί κανείς δεν είπε ότι οι σπουδές στο Χαβααρντ είναι κριτήριο καλού ιεράρχη. Δεν ξέρεις τί διαβάζεις.

   Διαγραφή
  2. 8.12μ.μ.~Ο μητροπολίτης Μεσογαίας είχε ζηλευτή επιστημονική καριέρα μπροστά του και τα παράτησε όλα για ν' αφιερωθεί στην Εκκλησία~ Για ποιό λόγο το αναφέρεις; Ποιά ακριβώς ήταν η επιστημονική του καριέρα;α)Καρδιολόγος; β)Αστρονόμος; γ)Φυσικός ή κάτι άλλο; Μπορείς να με διαφωτίσεις γιατί δεν γνωρίζω. Επίσης θα ήθελα να μου δείξεις και τα ορθογραφικά μου λάθη για να τα διορθώσω.Όσο για την "παράνοια" μου,θα ήθελα να μου τεκμηριώσεις την κατηγορία με επιχειρήματα αλλιώς θα μπορεί να θεωρηθεί και συκοφαντία με σκοπό να υποβαθμίσεις με δόλο το σχόλιό μου. Από 6.34μ.μ.

   Διαγραφή
  3. 6:34 μμ-10:49 μμ
   Κανένα δόλο δεν έχω να υποβαθμίσω το ήδη υποβαθμισμένο σχόλιο σου απο τα παρανοϊκά που γράφεις.
   Παρανοϊκά είναι αυτά που γράφεις ότι ο Μεσογαίας ήταν πράκτορας και τον ξαπέστειλαν σαν πράκτορα!!! Και το συζητάς ακόμα; Και δεν ντρέπεσαι λιγάκι να θέλεις να σε πάρουμε στα σοβαρά με τέτοιες παρανοϊκές φαντασίες;
   Ποιά είναι η επιστημονική του καριέρα ψάξε να βρεις. Εύκολο είναι.
   Το ορθογραφικό σου λάθος που βγάζει μάτι είναι η συνηθέστατη λέξη που γράφεις σαν "αποτοίχιση"!!!!
   Και δεν ξεπούλησε τίποτα ο Μεσογαίας γιατί αυτό. Αλλο ότι δεν έπραξε αυτά που θέλαμε.
   Οπότε πρόσεχε τί γράφεις να μην γράφεις παρανοϊκά αλλά να τεκμηριώνεις τα γραφόμεμα σου με επιχειρήματα αλλιώς θα μπορεί να θεωρηθεί και συκοφαντία με σκοπό να υποβαθμίσεις με δόλο τον Μεσογαίας.

   Διαγραφή
 6. Τελικά καταφέραμε να απομακρύνουμε την συζήτηση από το νόημα του κειμένου. Για την Ευαγγελική περικοπή που αναφέρει το κείμενο δεν συζηταμε, όπως θα έπρεπε. Κρίμα, και φταίω πρώτος εγώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή