Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020

π. Βασίλειος Βολουδάκης: Ανταπάντηση στον Μητροπολίτη Λαρίσης


κ. Ιερώνυμε, Ὁ Χριστός μας, ὄχι μόνο «ἔδιδε λόγον παντί τῷ αἰτοῦντι» -καί γι’ αὐτό τό μιμοῦνται στό διάβα τῆς Ἱστορίας ὅλοι οἱ Μαθηταί Του- ἀλλά ἔδωσε λόγο καί στόν ὑπηρέτη, πού Τόν ἐρράπισε: «Εἰ γάρ κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περί τοῦ κακοῦ, εἰ δέ καλῶς, τί μέ δέρεις;»!

Ἀθῆναι 28 Ἀπριλίου 2020
Σεβασμιώτατε, Χριστός Ἀνέστη!


Ἡ ἀπαντητική ἐπιστολή σας μέ χαροποίησε γιά δύο λόγους: Πρῶτον, γιατί εἴχατε τήν ψυχική λεβεντιά καί τό πνευματικό ἦθος νά ἀναιρέσετε -ἔστω λεκτικά- τόν εἰς βάρος μου βαρύ χαρακτηρισμό σας ὅτι εἶχα «μετατρέψει τόν Ναό μας σέ πολιτικό μαγαζί» (παρ’ ὅτι στή συνέχεια ἐπιμένετε στόν χαρακτηρισμό σας), καί, δεύτερον, γιατί μέ πληροφορήσατε ὅτι θέλετε νά μιλή-σουμε σύντομα ἀπό κοντά καί, μετά χαρᾶς προσθέτω, ἐν πλάτει.
 


Ὡστόσο, δευτερολογῶ, διότι ἐκάματε ἀναφορές, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἀνάγκη ἐπισημάνσεως. Δυστυχῶς, παρ’ ὅτι ἐπιθυμῶ νά ἀναφερθῶ τηλεγραφικά, δέν μοῦ τό ἐπιτρέπουν τά θέματα πού ἐθίξατε, ἀλλά καί ἡ κατηγορία, πού μοῦ προσάψατε, γράφοντας: «Βέβαια, στήν ἀνοικτή ἐπιστολή σας κάνετε κάτι χειρότερο, ἀπαντᾶτε ἐπιλεκτικά, ἀποφεύγοντας τήν οὐσία».


Ποιά οὐσία, Σεβασμιώτατε; Αὐτήν, πού ὅπως γράψατε τήν ἐκφράσατε «σέ τριάντα (30) μόνο δευτερόλεπτα» καί γιά τήν ὁποία, ταὐτόχρονα, μοῦ λέτε ὅτι γι’ αὐτήν σᾶς κατηγόρησα «ἀνερυθριάστως»; Ἀναγκαστικά, λοιπόν, πρέπει νά μακρηγο-ρήσω.


1. Γράφετε ὅτι «Στήν Ὀρθοδοξία, δόξα τῷ Θεῷ, δέν πιστεύουμε στό ἀλάθητο τοῦ ὁποιουδήποτε ἀνθρώπου, παρά μόνο στό ἀλάθητο τοῦ Παντοδύναμου Θεοῦ» καί γι’ αὐτό ἐκάματε τήν κριτική σας στά ὅσα εἶπα τήν Μ. Παρασκευή. 


Οὐδείς ὁ διαφωνῶν! Ἐπικροτῶ καί ἐπαυξάνω! Ἐάν ἐκάνατε ἀκόμη καί ὀνομαστική κριτική στά ὅσα εἶπα, δέν ἐπρόκειτο νά ἀπαντήσω καθόλου, ἀφήνοντας τούς πιστούς νά κρίνουν. Ὅταν, ὅμως, συνδέετε τήν κριτική σας μέ συκοφαντικούς προσδιορισμούς, γιά νά μέ ἐξισώσετε ἐξευτελιστικά μέ τά πολιτικάντικα στοιχεῖα πού εἴχατε προαναφέρει, καί νά δώσετε ἐλεεινά κίνητρα στά λεγόμενά μου, αὐτό λέγεται «κτύπημα κάτω ἀπό τή μέση» καί δέ συνιστᾶ πνευματικό διάλογο, πού ἀποσκοπεῖ στήν οἰκοδομή τῶν πιστῶν, γι’ αὐτό καί σᾶς ἀπήντησα.
 


Παρά τή συγνώμη σας γιά τήν ἀτυχῆ ἔκφρασή σας γράφοντας, πρός τιμήν σας, «μή ἀνεχόμενος κι ἐγώ ὁ ἴδιος τέτοιο χαρακτηρισμό», γράφετε: «Ὅλοι, θέλοντας νά ἐκμεταλλευθοῦν πολιτικά τόν πόνο τῶν Χριστιανῶν μας, προσπαθοῦν νά μετατρέψουν τή θλίψη σέ ὀργή γιά νά δημιουργήσουν ὁπαδούς. Γιατί τούς μιμεῖσθε; .... Τέλος πάντων, δέν εἴμαστε γιά νά τροφοδοτοῦμε κομματικά μαγαζιά»! 
 


Ἀλήθεια, δέν μέ γνωρίζετε καθόλου; Ἔχω δείξει στήν 50ετῆ Ἱερατική μου διακονία ὅτι κινοῦμαι μέ ὑπολογισμούς ἤ ὅτι ἑλίσσομαι εὐκαιριακά; Ἐξετάσατε ὅσο θέλετε τήν οἰκονομική μου κατάσταση γιά νά καταλάβετε πόσο μέ ἐνδιαφέρουν τά ἐπίγεια ἀγκιστρώματα. 


Ἐξακολουθεῖτε, νά ἐπαναλαμβάνετε ὅτι «... Τέλος πάντων, δέν εἴμαστε γιά νά τροφοδοτοῦμε κομματικά μαγαζιά»! Τά γράφετε ἐσεῖς αὐτά, συσχετίζοντάς με μέ τό ΛΑΟΣ (πού ἔχει γνωστότατη προϊστορία καί Ἱστορία), μέ τή ΧΡΙΣΤΟΠΙΣΤΙΑ καί τά ὁποιαδήποτε πατριωτικά κόμματα, πού κινοῦνται μέ τίς προδιαγραφές τῶν κομμάτων τῆς παγκοσμίου πολιτικῆς, συμπεριλαμβάνοντας τήν Πατρίδα καί τόν Χριστό κατά τήν ἀντίληψή τους; 


Σᾶς ἀνέφερα τόν Μέγα Φώτιο, γιά νά καταλάβετε τήν ἀβυσσαλέα διαφορά, πού ἔχει άπό ὅλα τά παραπάνω, τό «ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ», πού ἐγκαινίασε ὁ Μέγας Ἅγιος Κωνσταντῖνος καί διά τοῦ Πολιτεύματος αὐτοῦ μεγαλούργησε και ἡ ΙΕΡΩΣΥΝΗ καί ἡ ΒΑΣΙΛΕΙΑ, πλέον τῆς χιλιετίας, πραγματοποιῶντας ΜΟΝΑΔΙΚΟ Ἱστορικό ἐπίτευγμα!
 


Τό Πολίτευμα αὐτό, ἀναζωογόνησε ὁ Μ. Φώτιος, ἀποτρέποντας τήν ἀπορρόφηση τῆς ἀνθρωπότητος στό πνεῦμα Πλάνης, πού κυβερνᾶ τή Δύση. 


Κατά τήν Τουρκοκρατία, θαμμένο τό Πολίτευμά μας ἀπό τόν ἀλλόθρησκο κατακτητή, ἔδρασε ἀφανῶς, ἔθρεψε καί διετήρησε τό Γένος μας στά 400 χρόνια τῆς Σκλαβιᾶς, ἕως ὅτου τό ἀνέστησε ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, ἀνιστῶν ἐκ τῶν ἐρειπίων της τήν Πατρίδα μας, δημιουργῶντας ἐκ νέου τό Κράτος μας ὡς τό ἰδανικό περιβάλλον γιά νά ἀσκηθῇ ἡ πνευματική ζωή, γιά νά δολοφονηθῇ, τελικά, αὐτός καί νά παραμένη θαμμένο ἐπί 200 χρόνια τό «ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ», μέ τή γνωστή σημερινή πολιτική κατάντια!
 


Γι’ αὐτό δημιουργήθηκε ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»! Ὄχι γιά νά ἐπιτύχη εὐκαιριακή εἴσοδο στή Βουλή, (αὐτό ἦταν ἐξ ἀρχῆς προδιαγεγραμμένο ὅτι δέν θά συμβῇ) ἀλλά γιά νά ἐπαναπροσδιορίση στά μάτια τῶν ὁρώντων, ὅτι τό «Διά τοῦ Σταυροῦ Πολίτευμα», χωρίς Σοσιαλισμούς, Καπιταλισμούς καί Ἐλευθεροοικονομισμούς (πού εἶναι οἱ πιό στυγνοί Καπιταλισμοί), μπορεῖ νά λυθοῦν ὄχι μόνο τά Ἑλληνικά, ἀλλά τά Παγκόσμια προβλήματα! 


Κυρίως, δέ, δημιουργήθηκε ὡς ἀνάγκη ἐκφράσεως τοῦ Ὀρθοδόξου Πιστεύω μας, πού εἶναι ἡ ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ γιά τήν ἐπίγεια καί Ἐπουράνια ζωή, ὅπως ἐκφράζονται στήν Παλαιά καί Καινή Διαθήκη, πού ἀπαρτίζουν τήν Ἁγία Γραφή.


Τήν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» θά τήν κρίνη ἡ Ἱστορία, ὄχι ὡς πρόσωπα, πού τήν ἐκφράζουν μέ ἀπερίγραπτη αὐταπάρνηση μέν, ἀλλά καί πολλές φορές μέ λάθη καί προσωπικές ἀδυναμίες (ὅπως τό κατά τή γνώμη σας ἐπισημανθέν λάθος, γιά τό ὁποῖο ἐγράψατε ὅτι «ἀμέσως μετά τό περί οὗ ὁ λόγος κήρυγμά σας τό κόμμα ΚΟΙΝΩΝΙΑ ἀναρτῶντας βίντεο ἀπό τήν ὁμιλία σας, ἀπο κάτω δημιούργησε σύνδεσμο (https://bit.ly/Koinwnia-petition-1) γιά συλλογή ὑπογραφῶν ὑπέρ τῶν θέσεών σας», πρᾶγμα τό ὁποῖο δέν εἶναι ζητούμενό μου, οὔτε τρόπος ἐκφράσεώς μου, ἀλλά ἔτσι ἀπεφάσισαν οἱ Συνδιοικηταί της), ἀλλά θά κριθῇ ὡς πρός αὐτό πού ὑποδεικνύει καί, κυρίως, ὅτι ὑπῆρξε «φωνή βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ»!
 


Ἄν, Σεβασμιώτατε, δέν τά κατανοήσετε αὐτά, ἐσεῖς, ἕνας ἐκ τῶν νεωτέρων καί πνευματικῶν Ἱεραρχῶν, καί ἐξακολουθεῖτε νά συναριθμῆτε τήν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» στά κόμματα, πού κομματιάζουν τόν λαό τοῦ Θεοῦ καί δέν τήν θεωρεῖτε ΠΑΡΑΤΑΞΗ, πού ἀποσκοπεῖ νά συνάξη τούς ἐσκορπισμένους ἀνθρώπους στά ἐγχώρια franchsise κόμματα τοῦ ἐξωτερικοῦ καί νά τούς ἐπανενώση στό «ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ», τότε ἐξηγεῖται γιατί ἡ Ἱεραρχία μας, στήν πλειοψηφία της, σήμερα δέν ἔχει νά προσφέρη τίποτε ἄλλο στόν λαό μας ἀπό τό νά τοῦ συνιστᾶ κατ’ οἶκον προσευχή καί νά συντάσσεται καί νά ὑπακούη ἐν παντί στά κελεύσματα καί στίς πρακτικές του Κράτους!


2. Γράφετε: «Ἐκείνη τή στιγμή Γέροντά μου, ἴσως παρασυρμένος ἀπό ἀγανάκτηση, δέν σκεφτήκατε ὅτι δημιουργούσατε ρήξη ἐνσπείροντας ἀμφιβολίες, γιά νά μήν πῶ καί ὅτι διχάζατε, τό ποίμνιο. Ποιός σᾶς ἔδωσε τέτοιο δικαίωμα; Γιατί δέν σκεφτήκατε μήπως μιά τέτοια στάση θά μποροῦσε νά χαρακτηριστεῖ ὡς τακτική πεμπτοφαλαγγίτη (δέν λέω προδότη), ἔστω καί ἀκούσια, τήν ὥρα πού ἡ Ἐκκλησία μας ἀγωνιζόταν σθεναρά, ἀφ’ ἑνός μἐν νά κρατήσει ὑπεύθυνη στάση, ἀφ’ ἑτέρου δέ νά ἀπαλύνει τόν πόνο καί τή θλίψη τῶν ἀνθρώπων της;». 
 


Σεβασμιώτατε, τό δικαίωμα μοῦ τό ἔδωσε Ἐκεῖνος, πού εἶπε «Ἦλθον γάρ διχάσαι ἄνθρωπον ἀπό τοῦ πατρός αὐτοῦ καί θυγατέρα κατά τῆς μητρός αὐτῆς»! Μοῦ ἔδωσε τό δικαίωμα καί τό δίδει καί σέ κάθε ἄνθρωπο «ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον» Ἐκεῖνος, ἡ Παναλήθεια! 


Μοῦ δίδει τό δικαίωμα ὁ Χριστός μας, πού διχάζει τήν Ἀλήθεια ἀπό τό ψέμμα, ἀκόμη καί μέσα στήν οἰκογένεια! Ἐκεῖνος πού ἦλθε νά διχάση ἀκόμη καί τούς γονεῖς ἀπό τά παιδιά τους καί ἀπό ὁποιονδήποτε ἄλλον ἐπιχειρεῖ νά παρουσιάση τήν Ἀλήθεια, ὅπως αὐτός νομίζη! 


Ἔχετε, νομίζω, ἐπικοινωνία μέ ἀνθρώπους, πού θυσιάζουν πολλά γιά τήν ἀληθινή πνευματική ζωή. Ἐρωτήσατέ τους γιά νά διαπιστώσετε ὅτι ὅλοι αὐτοί αἰσθάνονται προδομένοι ἀπό τούς Ἐπισκόπους τους καί ὄχι ἀπό ἐκεῖνα πού ἐξέφρασα τήν Μ. Παρασκευή. 


Θά διαπιστώσετε ὅτι τά λόγια ἐκεῖνα κατέπαυσαν κατά πολύ τήν ὀργή τους, ἡ ὁποία ἔχει τέτοια ἔκταση ὥστε πολλοί νά δηλώνουν urbi et orbi ὅτι δέν θά ἐκκλησιασθοῦν ξανά σέ Ναούς, πού θά λειτουργοῦν Ἐπίσκοποι!
 


Ἀλήθεια, γιά ποιό ἀγῶνα τῆς Ἐκκλησίας ( μᾶλλον τῆς Ἱεραρχίας θά θέλατε νά εἰπῆτε, γιατί Ἐκκλησία, κατά τόν Ἅγιο Ἰγνάτιον τόν Θεοφόρον, εἴμαστε πρωτίστως ὅλοι ἐμεῖς, μαζί μέ ἐσᾶς τούς Ἐπισκόπους, οἱ Πρεσβύτεροι καί οἱ Διάκονοι [θυμηθεῖτε:«ἄνευ τούτων, Ἐκκλησία Θεοῦ οὐ καλεῖται»] καί ὁ πιστός λαός, πού δέν μᾶς ἐρωτήσατε ) κάνετε λόγο; 


Ὅτι μᾶς ἐπαναλάβατε τίς ὁδηγίες σκοπιμότητος τῆς Πολιτείας, συνευδοκῶντας στό κλείσιμο τῶν Ναῶν, καταλύοντας τό αὐτοδιοίκητον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος; 


Αὐτόν τόν ἀγῶνα σας ἐπρόδωσα; Μέ αὐτή τή στάση σας θεωρεῖτε ὅτι ὁ λαός αἰσθάνθηκε ὅτι ἡ Ἱεραρχία του «ἀγωνιζόταν σθεναρά, ἀφ’ ἑνός μἐν νά κρατήσει ὑπεύθυνη στάση, ἀφ’ ἑτέρου δέ νά ἀπαλύνει τόν πόνο καί τή θλίψη τῶν ἀνθρώπων της»; 


Ἄν τό νομίζετε αὐτό, Σεβασμιώτατε, τότε, συγχωρεῖσθε μου, ἀλλά εἶσθε πολύ γελασμένος. Ἐρωτήσατε τούς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τούς κοσμικούς, τούς ἀδιαφόρους καί τούς ἀθεϊστάς, πού ἐχάρηκαν, πράγματι, μέ τό νά ‘’ταπώσουν’’ ὅπως εἶπαν, τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, γιά νά ἀκούσετε τήν ἀπάντηση. 


Ἀκόμη δέν ἐμάθατε ὅτι ὅταν σᾶς ἐπαινοῦν ὅλες οἱ ἐγχώριες καί ἀλλοδαπές ἐξουσίες, δέν βαδίζετε καλά;


Φαντασθῆτε ποιά μεγαλύτερη τραγωδία θά εἶχε ἐπακολουθήσει ἄν δέν εἴχατε κάνει ἀγῶνα!


3. Γράφετε: «Μᾶς λέτε δηλαδή, ὅτι ἡ Ἱεραρχία δέν σᾶς ἄκουσε (μήπως πιστεύετε ὅτι ὤφειλε;), γι’ αὐτό καί πρέπει νά καταδικαστεῖ. Ξέρετε πόσοι ἄλλοι τά λένε αὐτά; Πρῶτοι αὐτοί πού ὑπονόησα στό κήρυγμά μου».
 


Βεβαίως καί ὤφειλε ἡ Ἱεραρχία μας, ὄχι μόνο νά μέ ἀκούση ἀλλά νά μέ καλέση, ὅπως καί κάθε Κληρικό, πού εἶχε στοιχεῖα γιά τό μέγα αὐτό θέμα, ὥστε νά βαδίζη μέ ὅσο τό δυνατόν μεγαλύτερο ἐξοπλισμό στήν ἀντιμετώπιση τοῦ θέματος. 


Ἔτσι μᾶς ἔχει συνηθίσει ὁ Χριστός μας, τοῦ Ὁποίου Τύπος θέλετε οἱ Ἐπίσκοποι νά ἀναγνωρίζεσθε καί νά τιμᾶσθε.


Ὁ Χριστός μας, ὄχι μόνο «ἔδιδε λόγον παντί τῷ αἰτοῦντι» -καί γι’ αὐτό τό μιμοῦνται στό διάβα τῆς Ἱστορίας ὅλοι οἱ Μαθηταί Του- ἀλλά ἔδωσε λόγο καί στόν ὑπηρέτη, πού Τόν ἐρράπισε: «Εἰ γάρ κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περί τοῦ κακοῦ, εἰ δέ καλῶς, τί μέ δέρεις;»! Ἔτσι μᾶς συμπεριφέρθηκαν οἱ Πατέρες μας, ὡς μιμηταί τοῦ Χριστοῦ μας. 
Δέν μᾶς θεώρησαν ὡς ἄλογα ζῶα, παρ’ ὅτι ἦταν ἀπλησίαστη (σέ μένα τοὐλάχιστον) ἡ ἁγιότητα καί ἡ προσωπικότητά τους! Ὀφείλει ἡ Ἱεραρχία μας νά μᾶς ἐρωτᾶ, γιατί, εἴτε τό θέλει, εἴτε ὄχι, εἴμαστε ὁ κάθε Πρεσβύτερος «τό Συνέδριον τοῦ Ἐπισκόπου μας» καί ὡς Σύνεδροι, δέν μποροῦμε νά οἰκειοποιηθοῦμε τήν τακτική τοῦ «μή μιλᾶς, γιατί ὁ Δεσπότης σου ἔχει ἄλλη ἄποψη»!
 


Πῶς ἐξηγεῖτε, Ἐσεῖς, Σεβασμιώτατε, τό ὅτι δέν ἔχουν ἀκουσθεῖ μέχρι σήμερα ἀπό οὔτε ἑνός Ἱεράρχου τό στόμα πρός τήν Κυβέρνηση τά ἐρωτήματα: 
 


α) Τί σχέση ἔχει ἕνας ἰός ( πού ἔχει νά κάνη μέ τήν ἰατρική), μέ αὐτά πού συνεχῶς ἐπαναλαμβάνουν οἱ πολιτικοί ὅλου τοῦ κόσμου (ἀκόμη καί ὁ Μπίλ Γκέϊτς τῆς Microsoft), ὅτι αὐτός ὁ ἰός θά ἀλλάξη ἐντελῶς ἀπό τοῦδε καί στό διηνεκές τή ζωή μας; Πῶς καί γιατί ἐπαναλαμβάνουν οἱ πολιτικοί μας , ὅπως ἡ κ. Μπακογιάννη, ὅτι αὐτός ὁ ἰός ἦλθε γιά νά μείνη, ἄν δέν εἶναι ἡ πρόφαση τοῦ ἰοῦ ἕνα καθαρά Πολιτικό Σχέδιο; 
 


Καί β) Πῶς ἐξηγεῖτε, Ἐσεῖς, Σεβασμιώτατε ὅτι ὄχι μόνο ὁ ἰός ‘’προφητεύθηκε’’ ἀπό τό 2010 (διαβᾶστε τί ἔλεγε τότε ὁ Ροκφέλερ, ὅτι θά ἔλθη ἰός γιά νά ἀλλάξη τόν κόσμο!), ἀλλά καί ἀπό τό 2012 ‘’προφητεύθηκαν’’ λεπτομέρειες, ὅπως ἡ χώρα προελεύσεώς του καί ὁ τρόπος ἀντιμετωπίσεώς του ἀπό τούς Πολιτικούς; 


Αὐτά ἔχουν καταγραφεῖ ἀπό τότε σέ μελέτη, πού ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τοῦ Γερμανικοῦ Κοινοβουλίου, τόν Ἰανουάριο τοῦ 2013 καί εἶναι ἀνηρτημένη μέχρι σήμερα! Ὅλα αὐτά δέν σᾶς ἀπασχολοῦν; Ἀπασχολοῦν, ὅμως, τόν λαό μας καί ὀφείλετε νά τά ἐρευνήσετε, ὥστε τά ψεύδη νά ἀπορριφθοῦν καί ἡ Ἀλήθεια νά λάμψη. Γι’ αὐτό μᾶς χρειάζεσθε ΟΛΟΥΣ!
 


Ἐάν ὅλα αὐτά καί ἄλλα πολύ περισσότερα, πού ἔχω παραθέσει ἀπό διμήνου, ἐάν αὐτά πού ἔχει παραθέσει ὁ σοφός καί πιστός στόν Θεό μας Καθηγητής κ. Κυριαζόπουλος καί τόσοι ἄλλοι, καί ὅλα ἐκεῖνα, πού συνεχῶς σαλπίζουν παγκοσμίου ἀξίας Ἐπιστήμονες (οἱ ὁποῖοι δέν εἶναι κρατικοδίαιτοι καί γι’ αὐτό ἀδέσμευτοι), ὅτι δηλαδή, πρόκειται γιά μιά πρωτοφανῆ πολιτική ἀπάτη, δέν σᾶς ἐνδιαφέρουν, οὔτε κἄν σᾶς προβληματίζουν, τότε ὑπάρχει καί ἡ Ἱστορία! Καί κυρίως, ἡ Ἱστορία πού θά ἀποκαλυφθῇ ἐνώπιον «Τῆς Ἄνω Καθέδρας», τοῦ «Φοβεροῦ Βήματος τοῦ Χριστοῦ» μας!


4. Ἄφησα τελευταῖα δύο πράγματα:


Πρῶτον,


Αὐτό πού γράφετε, ἐξηγῶντας τά τἄχα ἀτοπήματά μου: «Εἶναι ἀλήθεια πώς ὅ,τι εἶπα γιά τό Ναό, τό εἶπα στηριζόμενος σέ σχόλια πού κατά καιρούς ἄκουγα στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, ὅπου γνωρίζετε πώς πολλές φορές παρενέβην ὑπέρ ὑμῶν, γιά νά μή θιγεῖτε σέ τίποτε και ταυτιστεῖτε μέ ἄλλους στούς ὁποίους γίνονταν δριμύτατες παρατηρήσεις γιά τή στάση τους παραμονές ἐκλογῶν. 


Γενικότερα ὑπέρ ὑμῶν παρενέβαινα καί ἄλλοτε… Δέν κατανοῶ τά σχόλιά σας γιά τήν περίοδο «πού ἤμουν Ἀρχιγραμματεύς». Ἀρχιγραμματεύς δέν διετέλεσα ποτέ».
 


Ἄν ἀκούσατε ποτέ σχόλια εἰς βάρος μου γιά τό θέμα πού γράφετε, σαφῶς θά προήρχοντο ἀπό τό ἱστολόγιο τοῦ καταδικασθέντος συκοφάντου μου δημοσιογράφου. Πότε καί ποιός μέ εἶδε μέ τά μάτια του νά κινοῦμαι προεκλογικά; 


Ποιός μέ εἶδε μέ ψηφοδέλτια νά παρενοχλῶ χριστιανούς, ὅπως ἄλλοι Κληρικοί ἀνενδοίαστα μοίραζαν ἀνενόχλητοι ψηφοδέλτια τῶν ἐναλλασσομένων στήν ἐξουσία κομμάτων; 


Ἐάν σέ κατ’ ἰδίαν συζητήσεις καί πάντοτε ἐκτός τοῦ Ναοῦ, ἔλεγα τήν ἄποψή μου γιά τό τί πρέπει νά ἀλλάξη στόν Τόπο μας, ὅπως αὐτά πού σᾶς ἔγραψα σήμερα, αὐτό εἶναι ἀναφαίρετο δικαίωμά μου, ὅπως καί κάθε ἐλευθέρου ἀνθρώπου. Αὐτό λέγεται προεκλογικἠ ἐκστρατεία; 


Ὁσάκις κάποιος, παρασυρόμενος ἀπό τά μυθεύματα τοῦ συκοφάντου μου ( τόν ὁποῖον, σημειωτέον, μπροστά μου ὅλοι τόν ἀπαξιώνουν, ἀλλά βρίσκουν τρόπους νά τόν χρησιμοποιοῦν), συζητοῦσε κάτι στήν Ἀρχιεπισκοπή καί μοῦ τό μετέφεραν, ὅπως ἴσως καί ἐσεῖς, καί ζητοῦσα ὀνόματα, ἐλάμβανα τήν ἀπάντηση: «Ἔλα, τώρα, μή δινῃς σημασία, στό εἶπα γιά νά ξέρῃς». Ἀπό αὐτά μέ προστατεύσατε καί θέσατε καί ἀποσιωπητικά στό «ὑπέρ ὑμῶν παρενέβαινα καί ἄλλοτε…»; 


Δόξα τῷ Θεῷ δέν ἔχω κάτι νά κρύψω! Ὅ,τι πιστεύω μπορῶ νά τό σαλπίσω καί νά τό ἐξηγήσω καί μπροστά σέ Κάμερες. Αὐτό ἔπραττα «ἐκ νεότητός μου». Οἱ δημοσιογράφοι τό γνωρίζουν καί γι’ αὐτό δέν μέ καλοῦν ποτέ. Ἐσεῖς δέν τό γνωρίζετε;
 


Δεύτερον,


Γράφετε: «Γέροντα, δέν ἄλλαξα. Μᾶλλον ἐσεῖς ἀπό τότε πού Χάριτι Θείᾳ κατέστην Ἐπίσκοπος, σά νά μεταβάλατε τήν ἔναντί μου διάθεσή σας. Πῶς ἀλλιῶς νά ἐξηγήσω κάποια δημοσιεύματα τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου», ἐφημερίδα στήν ὁποία ἔχετε ἰσχυρό λόγο, ὅπου ἀναπαράγουν ἐναντίον μου συκοφαντίες ἀπό λοῦμπεν ἰστοσελίδες πού ὑβρίζουν μέ σκοπό νά ἐκβιάσουν χρηματοδότηση, τήν ὁποία καί δέν πρόκειται νά λάβουν ποτέ; Γιατί δέν πήρατε ἕνα τηλέφωνο νά διασταυρώσετε; Δέν κρύφθηκα, οὔτε φοβήθηκα τή δημοσιότητα ποτέ.».


Ἀλήθεια, δέν λάβατε ἀπό ἐμένα ἀπάντηση σέ αὐτό, καί, μάλιστα, προτοῦ μοῦ θέσετε τό ἐρώτημα, γιατί διέβλεψα ὅτι ἔχετε χολωθεῖ ἐναντίον μου γιά κάποια δημοσιεύματα τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου», τοῦ ὁποίου μέ θεωρεῖτε, ὅπως φαίνεται, Ἀρχισυντάκτη, παρά τά ὅσα ἔχω πλειστάκις ἐπ’ αὐτοῦ δημοσιεύσει, λόγῳ τῶν ψευδῶν ἰσχυρισμῶν τοῦ καταδικασθέντος συκοφάντου μου; 


Δέν σᾶς ἔγραψα «Κρῖμα, γιατί μέχρι χθές ἔδινα μάχες γιά νά διαψεύδω δημοσιεύματα ἐναντίον τοῦ προσώπου σας (τεκμηριωμένα μέ φωτο-γραφίες), μόνο καί μόνο ἐπειδή σᾶς ἐγνώριζα ἐκ τοῦ σύνεγγυς!»; 


Αὐτά δέν ἀπαντοῦν στό ἐρώτημά σας; Βεβαίως καί ἀπαντοῦν καί, ἐπαναλαμβάνω, πρίν κἄν μοῦ θέσετε τό ἐρώτημα. Δέν ἔπρεπε νά λάβετε τό μήνυμα, χωρίς νά ἐκτεθῆτε περαιτέρω; Γιατί μέ ἐρωτᾶτε, λέγοντάς μου: «Γιατί δέν πήρατε ἕνα τηλέφωνο νά διασταυρώσετε; 


Δέν κρύφθηκα, οὔτε φοβήθηκα τή δημοσιότητα ποτέ». Αὐτή ἡ ἐρώτηση ἀπευθύνεται σέ Ἀρχισυντάκτη, ὄχι σέ μένα, ἔστω καί ἄν πιστεύετε -ὅπως γράφετε- ὅτι ἔχω στόν «Ὀ. Τ» «ἰσχυρό λόγο». 


Δέν σᾶς ἤρκεσε αὐτό πού ἔγραψα, ὅτι μέχρι χθές ἔδινα μάχες γιά νά διαψεύδω δημοσιεύματα ἐναντίον τοῦ προσώπου σας (τεκμηριωμένα μέ φωτογραφίες), μόνο καί μόνο ἐπειδή σᾶς ἐγνώριζα ἐκ τοῦ σύνεγγυς!»; 


Πρέπει, τελικά, νά γίνω ἀρχισυντάκτης τοῦ «Ὀ. Τ.», νά ἐρευνῶ ὅλα τά ἄρθρα πρίν τυπωθοῦν καί ἄλλα νά ἐγκρίνω καί ἄλλα νά ἀπορρίπτω, καί μετά μοῦ γράφετε ὅτι τά δημοσιεύματα τοῦ συκοφάντου μου δέν τά διαβάζετε; 
 


Ἀπό ποῦ, λοιπόν, ἀρύεσθε τίς πληροφορίες, περί τῆς σχέσεώς μου μέ τόν «Ὀρθ. Τ.», πέραν τῶν ὅσων κατ’ ἐπανάληψιν ἔχω τεκμηριωμένα δηλώσει; Εἶχα ποτέ τήν ἀξίωση νά ἀπαντᾶτε σεῖς ἐκ μέρους μου ἐναντίον τῶν συκοφαντῶν μου; Ἐπί δωδεκαετίαν δέχομαι συκοφαντίες καί τίς ἀντιμετωπίζω μόνος μου. 
Γιατί καί σεῖς δέν κάνετε τό ἴδιο, παρ’ ὅτι, ὅπως ἔγραψα, ἔδωσα μάχες γιά τό πρόσωπό σας στόν «Ὀ. Τ.»; Τά ἴδια παράπονα εἶχε κατά τό παρελθόν καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί συνεξηγηθήκαμε. 
Τελικῶς, τό «πές, πές, κάτι θά μείνῃ» ἰσχύει σέ ὅλη του τήν μεγαλοπρέπεια! Στό τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ μας «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ», Ὀκτώβριος 2019, σελ. 403, τό ὁποῖο σᾶς ἀποστέλλεται καί ὑπάρχει καί στό διαδίκτυο, ἐδημοσίευσα τήν τελευταία ἀπάντησή μου πρός τήν Διεύθυνση τοῦ «Ὀ. Τ.», ὅπου κατέληγα: 
«Ἔγραψα καί ἐπαναλαμβάνω γιά πολλοστή φορά, ὅτι ὄχι μόνο δέν διευθύνω τόν « Ὀρθ. Τύπον», ἀλλά καί δέν εὐκαιρῶ νά διαβάσω παρά μόνο τά βασικά ἄρθρα του καί ὅ,τι ἄλλο σημαντικό, ἀρκετά δέ ἀπό τά γραφόμενα, δέν μέ βρίσκουν σύμφωνο. Γι’ αὐτό τό τελευταῖο, παρακαλῶ, κ. Διευθυντά, νά ἔχω τήν κατανόησή σας!».


5. Ἐπιλεγόμενα:


Γράφετε: «Δέν κατανοῶ τά σχόλιά σας γιά τήν περίοδο «πού ἤμουν Ἀρχιγραμματεύς». Ἀρχιγραμματεύς δέν διετέλεσα ποτέ».


Τί δέν καταλαβαίνετε ἀκριβῶς ἀπό αὐτά πού σᾶς ἔγραψα; Τά ἐπαναλαμβάνω: «Ὅλη αὐτή ἡ χθεσινή χολή στό κήρυγμά σας δικαιολογεῖται, ἀφ’ ἑνός μέν ἀπό τήν ἰδία ἀντίληψή σας γιά τό πρόσωπό μου (ὅπως μοῦ τήν εἴχατε ἐκφράσει), ἀλλά καί, ἀφ’ ἑτέρου ἀπό τήν ἀλγεινή εἰκόνα τῆς Ἱεραρχίας, πού εἴχατε σχηματίσει καί μοῦ τήν εἴχατε ἐκφράσει ὡς Γραμματεύς καί Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱ. Συνόδου;». Σᾶς μπέρδεψε ὅτι ἔγραψα πώς ὑπήρξατε Ἀρχιγραμματεύς ἐνῶ ὑπηρετήσατε μόνο ὡς Γραμματεύς Α΄; 


Συγνώμη, γιά τήν ἀνακρίβειά μου, ἀλλά εἶχα τήν ἐντύπωση ὅτι ὑπήρξατε καί Ἀρχιγραμματεύς, γιατί ὅλοι μιλοῦσαν γιά τό πρόσωπό σας. Αὐτή, ὅμως, ἡ ἀνακρίβεια ἀλλάζει τό νόημα πού ἐκφράζω; 


Ὅτι ὡς Ἀρχιμανδρίτης δέν εἴσαστε εὐχαριστημένος ἀπό τήν πλειοψηφία τῆς Ἱεραρχίας, ἐνῶ ὅπως φαίνεται, ὡς Ἐπίσκοπος τά θεωρεῖτε σ’ Αὐτήν ὅλα ‘’ἀνθηρά’’;
 


Σεβασμιώτατε, μέ ὅλη μου τήν ψυχή καί τήν καρδιά, περιμένω νά ξανασυναντηθῶ μέ τόν Σεβαστόν καί ἀγαπητόν μου Πατέρα Ἱερώνυμον, ὅπως τόν ἐγνώριζα ὡς Ἀρχιμανδρίτη!

Σᾶς φιλῶ τό χέρι μέ πολύ σεβασμό καί ἀγάπη
π. Βασίλειος Ἐμμ. Βολουδάκης


«Πᾶνος» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου