Κυριακή, 9 Αυγούστου 2020

Η ΩΡΑ ΤΟΥ «ΞΕΣΗΚΩΜΟΥ» ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΕΦΘΑΣΕ!

Νὰ ἑνωθῶμεν ΟΛΟΙ ἐνάντια εἰς τὸ ἐπερχόμενον
νέον κλείσιμον τῶν ἱ. ναῶν

Η ΩΡΑ ΤΟΥ «ΞΕΣΗΚΩΜΟΥ» ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΕΦΘΑΣΕ!

Νὰ ἑνωθῶμεν ΟΛΟΙ ἐνάντια εἰς τὸ ἐπερχόμενον
νέον κλείσιμον τῶν ἱ. ναῶν τὸ φθινόπωρον


Η ΩΡΑ ΤΟΥ «ΞΕΣΗΚΩΜΟΥ» ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΕΦΘΑΣΕ!


Ὁ διωγμὸς τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸ «γάντι» δὲν πρέπει νὰ «περάση»!
Προσυπογράψατε τὸ παρὸν κείμενον, ὅσοι συμφωνεῖτε,
ὥστε εἰς κοινὸν μέτωπον νὰ προστατεύσωμεν τὴν πίστιν μας!


Μέ ἀφορµή τήν µεθοδευµένη διόγκωση µιᾶς ἰδιόμορφης ἀλλά ὄχι θανατηφόρου (παρά μόνο γιά ἑτοιμοθανάτους) γρίππης, σέ φόβητρο “πανδηµίας covid 19” γιά πολιτική ἐκµετάλλευση, σάν µιά πρόβα ἐπιβολῆς παγκόσµιας δικτατορίας, ἡ Ἐκκλησία µας δέχθηκε καί ἐξακολουθεῖ νά δέχεται πρωτοφανῆ κτυπήµατα ἀπό τήν Πολιτεία, ὄχι µόνο µέ τό “ἐτσιθελικό” κλείσιµο τῶν Ἱ. Ναῶν Της ἀλλά καί µέ ἀµφισβήτηση τῆς Δογµατικῆς Της, στήν ὁποία συµπεριλαµβάνεται καί ἡ Ἐκκλησιολογία Της.

Ἄνθρωποι ἐξαιρετικά µειωµένου Θεολογικοῦ καί Πνευµατικοῦ καταρτισµοῦ, ἀρκετοί ἀπό τούς ὁποίους κατέχουν καί θέσεις ὑψηλῆς πνευµατικῆς εὐθύνης, εἴτε ἐκφράζονται εὐθέως περί τοῦ ὅτι οἱ Ναοί µας ὡς κτίρια δέν διαφέρουν σέ τίποτα ἀπό τούς λοιπούς κοινοχρήστους χώρους τῶν καθηµερινῶν συναλλαγῶν, εἴτε µέ ἄκοµψη “διπλωµατικότητα” ἀφήνουν νά ἐννοηθῆ κάτι τέτοιο, µέ ἀποτέλεσµα νά ἐπικρατήση σύγχυση µεταξύ τῶν πιστῶν!


Πέραν τῶν Θεολογικῶν ἐπιχειρηµάτων, πού ἔχουν διατυπωθῆ ὅλο αὐτό τό διάστηµα σέ διαδικτυακές ὁµιλίες καί σέ σχετικά ἄρθρα, πρέπει νά ἐπισηµάνουµε ὅτι γιά πρώτη φορά στήν Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ µας ἀµφισβητεῖται ἀπό τούς ἴδιους τούς Ποιµένες Της ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι Ναοί µας δέν εἶναι «Τόποι Ἁγιάσµατος καί Ἰατρεῖα ψυχῶν καί Σωµάτων», ἀλλά χρειάζονται ἀπολύµανση ἀπό τά µικρόβια(!) καί κηρύσσεται ὅτι οἱ Ναοί εἶναι ἀσφαλεῖς γιά τήν σωµατική µας ὑγεία, µόνο ὅταν εἶναι σχεδόν κενοί ἀπό Πιστούς, ἤ ὅταν γνωµοδοτήση τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας γιά τήν ἀσφαλῆ εἴσοδό µας σ’ Αὐτούς!

Περιμέναμε μέχρι σήμερα νά ἀντιδράσουν οἱ Ἀρχιερεῖς μας  καί νά θέσουν τέρμα στίς ὠμές ἐπεμβάσεις τοῦ Κράτους στά τῆς Λειτουργίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἰδίως μετά τήν μετά Παρρησίας καί Πίστεως διακήρυξή τους ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία καί ὁ τρόπος μεταδόσεώς της στούς πιστούς παραμένει ἀναλλοίωτος.

Ὅμως, ὅπως φαίνεται, οἱ Ἀρχιερεῖς διστάζουν νά προβοῦν σέ ἄλλες παρεμβατικές ἐνέργειες πρός τήν Πολιτεία, καί νά ἀνακόψουν τήν εἰσόρμησή της στά ἐνδότερα, «στήν περιοχή τοῦ Θεοῦ», βλέποντες τήν διστακτικότητα ἀρκετῶν Κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι, ὄχι ἀπό ὑπακοή πρός τήν Ἐκκλησία καί τούς Ἐπισκόπους, ἀλλά ἀπό φόβο βαθύ γι’ αὐτόν τόν σκιάχτρο ἰό ἐπιδεικνύουν μιά ἀνεξή­γητη καί ἀνεπίτρεπτη στάση ἔναντι τῶν Πιστῶν, τηροῦν­τες “εὐλαβικά”, μέ φοβική ψυχολογία τά ὑστερόβουλα κυβερνητικά μέτρα.  Ἀντί νά ἐμψυχώνουν τόν λαό μας, τόν ἀπωθοῦν μέ ἰταμότητα, ὅταν τούς πλησιάζη, ἀρνούμενοι, μάλιστα, μέ θυμό τά ἐμψυχωτικά πρός αὐτούς λόγια τῶν πραγματικῶν Πιστῶν!

Ποῦ εἶναι, ἆραγε,  οἱ Ἱερεῖς, πού πυρπόλησαν τό Κούγκι; Ποῦ εἶναι οἱ Ἱερεῖς ἐκεῖνοι πού ἐβάστασαν τούς ἀγῶνες; Ποῦ εἶναι οἱ Ἱερεῖς ἐκεῖνοι πού περιεφέροντο καί ἁγίαζαν τούς τόπους, ὅπου ἡ χολέρα ἤ ἄλλες νόσοι µεταδοτικές καί λοιµώδεις ἐµάστιζαν τό ποίµνιό τους; Ποῦ εἶναι οἱ Κληρικοί; «Πέτρα καταφυγή τοῖς λαγωοῖς»! « Ὁ µισθωτός δέ καί οὐκ ὤν ποιµήν, οὗ οὐκ εἰσί τά πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τόν λύκον (δηλαδή, τούς πολιτικούς μέ φόβητρο τόν κορωναϊόν) ἐρχόµενον καί ἀφίησι τά πρόβατα καί φεύγει». Καί φεύγει, γιατί εἶναι µισθωτός, «καί οὐ µέλει αὐτῷ περί τῶν προβάτων».

Αὐτό θά τό καταγράψη μέ μελανά γράμματα ἡ Ἱστορία, διότι οἱ Κληρικοί ἔπρεπε νά πέσουν στά πόδια τῶν Ἐπισκόπων τους καί νά τούς µεταφέρουν τόν παλµό τῆς ψυχῆς τοῦ ποιµνίου καί ὄχι μόνο νά µεταφέρουν συµβολικά τό ὠµοφόριό τους κατά τήν µεγάλη εἴσοδο τῆς Θείας Λειτουργίας, εἰς ἔνδειξη ὅτι τούς δίνουν ἀναφορά γιά τό ποίµνιό τους. Τώρα τούς χρειάζεται ὁ λαός! Συνεχῶς! Ὅλο τὸ εἰκοσιτετράωρο, ὅλες τίς ὧρες! Ἐπικοινωνοῦν οἱ ἄνθρωποι µέ τούς ἱερεῖς καί θέλουν ἕνα λόγο νά ἀκούσουν, µία παρηγορία. Νά ἀκούσουν ἕνα λόγο ἀληθείας καί ὄχι τά εὐχολόγια «καθίστε στό σπίτι σας, προσευχηθεῖτε ἰδιαιτέρως καί σκεφθεῖτε καί ἀναπολήσετε τό τί ἔχετε κάµει.» Αὐτό ποτέ ἡ Ἐκκλησία δέν τό κήρυξε. Ποτέ δέν παρέπεµψε τούς ἀνθρώπους στά σπίτια τους, γιά νά προσεύχωνται μόνο κατ’ ἰδίαν. Ποτέ ἡ Ἐκκλησία δέν ἔλαβε ὡς σηµεῖο τοῦ Θεοῦ τήν ἀπόφαση µιᾶς κυβερνήσεως, πού, ὡς φερέφωνο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, παραπλανᾶ τόν λαό καί τόν ἔχει ὁδηγήσει στήν οἰκονοµική ἐξαθλίωση καί τώρα τόν ὁδηγεῖ καί στήν πνευµατική ἐξαθλίωση.

Ἀκοῦµε συνεχῶς ἀπό Κληρικούς καί Λαϊκούς: «θά ἀκούσουµε τήν ἐπιστήµη!». Ποιά εἶναι ἡ ἐπιστήµη; Ἡ ψεύτικη ἤ ἡ ἀληθινή; Ἤ δέν παροικοῦµε στήν Ἱερουσαλήµ νά ξέρουµε ὅτι τό 80% τῆς σηµερινῆς ἐπιστήµης εἶναι ψευδο-επιστήµη καί ὑπηρετεῖ τά συµφέροντα τῶν πολιτικῶν ἀρχόντων; «Πολιτικῶς ὀρθά» εἶναι τά σηµερινά ἰατρικά στοιχεῖα, τά σηµερινά ἰατρικά δεδοµένα, τά ὁποῖα ὑπερισχύουν σέ ὅλον τόν κόσµο. Εἶναι αὐτά πού ὑπηρετοῦν τό «πολιτικῶς ὀρθόν»! Εἶναι ψεύτικη ἡ κρατική ἰατρική σήμερα, ἐφ’ ὅσον  ἀπό τή μιά κόπτεται ὑπέρ τῆς προστασίας τῆς ὑγείας τοῦ λαοῦ καί ἀπό τήν ἄλλη, χρηματοδοτεῖται (ὁ Π.Ο.Ε., ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμός Ὑγείας) καί κατευθύνεται ἀπό τόν Μπίλ Γκέϊτς, πού συνεχῶς ἐπαναλαμβάνει στά ἄρθρα του καί στίς διαλέξεις του ὅτι πρέπει νά γίνη γενοκτονία καί νά πεθάνουν τά ¾ τῆς ἀνθρωπότητος! Ἐπιδιώκουν νά τούς ἐμπιστευθοῦμε μέ τήν ὑπερπροστατευτικότητα πού ὑποκριτικά μᾶς δείχνουν, νά μᾶς φοβίσουν μέ τόν μπαμπούλα κορώνα ἰό, καί ἐν συνεχείᾳ σχεδιάζουν νά μᾶς προσφέρουν τό ἐμβόλιο-τσίπ, μέσῳ τοῦ ὁποίου θά παρακολουθοῦν τούς πάντες (τό εἶπε ἤδη ὁ κ. Εὐάγγελος Βενιζέλος, δέν εἶναι συνωμοσιολογία) καί θά ἐξοντώνουν ἐκείνους πού κρίνουν ὅτι πρέπει νά πεθάνουν!

Ἔφθασε, λοιπόν, πλέον ὁ καιρός γιά ἕνα Παν­ελλήνιο “ξεσηκωμό” ὅλων τῶν Πιστῶν ἀν­θρώπων τῆς Πατρίδος μας, ἀφοῦ ὁ πόλεμος κατά τῆς Πίστεώς μας καί τῆς Ὀρθοδόξου Πατρίδος μας ἔχει γίνει φανερός καί στόν πιό πνευματικά ἀόματον! Πρέπει νά συνενωθοῦμε ὅλοι, εἴτε ὅσοι ἀνήκουμε στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, εἴτε ὅσοι ἔχουμε ἀποτειχισθεῖ, εἴτε ὅσοι ἀκολουθοῦμε τό Πάτριο (Παλαιό) Ἡμερολόγιο, γιατί καί οἱ δικοί μας Ἱερεῖς καί Ἐπίσκοποι στήν πλειοψηφία τους μᾶς ἐγκατέλειψαν.

Νά ἑνωθοῦμε ἀρχικά, ὅλοι, σέ ἐπίπεδο Πρεσβυτέρων, Διακόνων, Μοναχῶν καί Λαϊκῶν, μέ κοινό στόχο τήν Ὁμολογία καί περιφρούρηση τῆς Ἀκεραίας Πίστεώς μας, τῶν Δογμάτων τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί τῆς Μυστηριακῆς Ἐκκλησιολογίας Της, σέ καθαρά Θεολογικό ἐπίπεδο. Κατόπιν, μετά τήν ἐπίτευξη τοῦ στόχου αὐτοῦ, μετά τό ἠχηρό Μήνυμά μας πρός τήν Πολιτεία (αὐτή ἐνδιαφέρεται μόνο γιά ἀριθμούς, γιά ἀνθρώπινα ποσοστά, γιά ψήφους καί ὄχι περί Πίστεως) καί τά ἀγαθά ἀποτελέσματα, νά συζητήσουμε –ὅσοι τό ἐπιθυμοῦμε–  μέ ἀδελφική ἀγάπη καί κοινό ἐνδιαφέρον τά τῆς ἐπανόδου μας σέ Μία Ποίμνη, στό Κοινό Ποτήριον τῆς Ζωῆς!

Ἀδελφοί μας, ἡ ὥρα εἶναι ἤδη περασμένη καί δέν ὑπάρχουν ἄλλα περιθώρια βραδυπορίας. Ἤδη ἄρχισαν τά προανακρούσματα περί δῆθεν αὐξήσεως τῶν κρουσμάτων τοῦ ἰοῦ, ὥστε νά τεθοῦν οἱ βάσεις γιά ἕνα νέο κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν κατά τόν Σεπτέμβριο ἤ Ὀκτώβριο!

Ὄχι! Ὁ διωγμός τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τό γάντι δέν πρέπει νά περάση!

Ὅσοι συμφωνεῖτε μέ αὐτόν τόν Κοινό Ἀγῶνα, προσυπογράψτε τό κείμενο καί θά ἐπικοινωνήσουμε γιά τήν καλύτερη μεθόδευση τοῦ Ἀγῶνος μας!

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΞΗΛΘΕ ΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΝΑ ΝΙΚΗΣΗ!

Σημ. «Ο.Τ.»: Δημοσιεύουμεν τὸ παρὸν κείμενον ἐπιπόνου ἐργασίας συντακτικῆς ὁμάδος μὲ σκοπὸν νὰ διευκολύνωμεν τὴν Ἱεραρχίαν διὰ τὰς ἀποφάσεις ποὺ ὑποχρεώνεται νὰ λάβη. Εἶναι καιρὸς νὰ δραστηριοποιηθῆ ὅλον τὸ ἐκκλησιαστικὸν σῶμα καθὼς εἶναι πολὺ πιθανὸν νὰ μᾶς κλείσουν καὶ πάλιν τοὺς ἱ. ναούς. Ὁ «Ο.Τ.» θὰ συγκεντρώνη τὰς ὑπογραφὰς αὐτοῦ τοῦ κειμένου καὶ παρακαλοῦμεν ὅσοι κατὰ τόπους εἰς ἐνορίας συγκεντρώσουν ὑπογραφάς, νὰ μᾶς τὰς ἀποστείλουν, ὥστε κατὰ τὸ δυνατὸν νὰ ὑπάρξη ἕνας συντονισμὸς τοῦ πνευματικοῦ “ξεσηκωμοῦ”.
 https://orthodoxostypos.gr

Πηγή:https://agonasax.blogspot.com/
«Πᾶνος» 

9 σχόλια:

 1. Χρειάζεται ένας μαχητής κληρικός να ηγηθεί. Αμβρόσιε τράβα μπροστά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συμφωνω με την προτροπη πνευματικου ξεσηκωμου που ανεφερεται το κειμενο.
  Τι πρεπει να κανει ο καθενας απο εμας? Υπαρχουν οδηγιες? Ο κομπος εφθασε στο χτενι. Χανεται η Ελλαδα χανεται η Ορθοδοξια. Μονον ο πιστος λαος μπορει να σημανει ξεσηκωμο πλεον. Και αυτο διοτι ο ιδιος ο Ιησους Χριστος ειναι αρχηγος και περνει ψυχικη δυναμη ο κοσμος. Ειμαι ετοιμος να αντιδρασω ακομα και αν ειμαι στον οχλο αναμεσα σε υποκριτριες θεουσες. Πρεπει να αρχισουμε απο καπου και η εκκλησια του Χριστου ειναι η μεγαλυτερη αφετηρια και δυναμη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Παρακαλω μπορει να μας υποδειχτει ο τροπος που υπογραφουμε το ανωτερω?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Συνάδελφος ἔχει ἐπικοινωνήσει μὲ τὸν Ὀρθόδοξο τύπο καὶ τοῦ εἶπαν πὼς θὰ μᾶς ἐνημερώσουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αδέλφια, να κανονίσουμε και καμιά πορεία. Παλιά κάναμε πορείες με το παραμικρό, τώρα που καιγόμαστε έτσι θα κάτσουμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Πριν ξεκινήσω να γράψω, θέλω να επισημάνω και εγώ αυτό που είπε και ο αγαπητός Έβανς, ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΆΨΟΥΨΕ;
  Οπότε Αδερφέ μου Πάνο αναμένουμε την απάντηση.

  Στο άρθρο που έγραψε ο Αδερφός Πάνος λίγο πιο κάτω:
  ΚΑΠΟΤΕ ΟΙ ΛΙΤΑΝΕΙΕΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΣΑΝ ΛΟΙΜΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ, ΠΡΟΣΟΧΗ...ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ...
  ανέβασα μία ομιλία του Μακαριστού Αρχιμανδρίτη Αθανασίου Μυτιληναίου.
  Εσκεμμένα την άφησα στη μέση για να την συνεχίσω εδώ.

  Και ο λόγος; Δυστυχώς αυτοί που θα σωθούν θα είναι πολλοί λίγοι.
  Και δεν θέλω να έρθει η απογοήτευση πριν ακόμα ξεκινήσει ο αγώνας!

  Ακόμα και ο Φλογερός και Ζηλωτής Προφήτης Ηλίας παραπονέθηκε στον Άγιο Τριαδικό Θεό, ότι έμεινε ο μόνος που δεν προσκύνησε τον ( βάαλ).

  Και ενώ ο ίδιος ήταν Προφήτης και προφήτευε, δεν γνώριζε ότι υπήρχαν 7.000 άντρες, χώρια τις γυναίκες και τα παιδιά, που ήταν πάνω στο βουνό και δεν είχαν προσκυνήσει τον ( Βάαλ).
  Αργότερα του το αποκάλυψε ο Θεός.

  Θα συνεχίσω με τον Μακαριστό πατέρα Αθανάσιο Μυτιληναίο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ἀγαπητοί, λέμε ὅτι πρέπει νὰ εἴμεθα ἔξυπνοι· ἔξυπνος θὰ πεῖ ξύπνιος, δὲν κοιμᾶται κανείς·
  θυμηθεῖτε πόσες φορὲς ὁ Χριστὸς εἶπε τὸ ρῆμα «γρηγορεῖτε».
  Ἔτσι, ἀγαπητοί, εἶναι γραμμένο, ὅταν θὰ ‘ρθεῖ ὁ Ἀντίχριστος, πάρα πολλοὶ χριστιανοί μας –τώρα δὲν μιλᾶμε μὲ ποσοστά, ἂς ποῦμε τὸ 95%, τὸ 97% τῶν χριστιανῶν (θὰ σᾶς πῶ ἀπὸ ποῦ τὸ βγάζουμε)– θὰ προσκυνήσει τὸν Ἀντίχριστο. Καὶ κληρικοί, καὶ Πατριάρχες, καὶ Ἐπίσκοποι, καὶ λαός, καὶ ἐπιστήμονες καὶ σπουδαῖοι καὶ τρανοί.
  Γιατί; Γιατὶ δὲν θάχουν τὴν ἐν Χριστῷ ἐγρήγορση.

  Ἀπὸ ποῦ τὸ βγάζω; Στὴν «Ἀποκάλυψη» εἶναι γραμμένο τὸ ἑξῆς. Λέει ὁ Ἄγγελος εἰς τὸν Ἰωάννην. Τοῦ δίνει ἕνα καλάμι καὶ τοῦ λέει, μέτρα. Μετράει τὸ Ναό, ποὺ ἦταν κάπου 30-33 μέτρα…Καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα τοῦ Ναοῦ, λίγα μέτρα, 5-6 μέτρα, πολύ κοντά, ἦταν τὸ μεγάλο θυσιαστήριο τῶν ὁλοκαυτωμάτων. Καὶ τοῦ λέει, μέτρα τὸ Ναό, πόσες καλαμιές εἶναι. Μέτρα καὶ τὸ θυσιαστήριο. Σταμάτα.
  Τί λέει (στὴ συνέχεια); Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα –ποιά ὑπόλοιπα; ὅ,τι ἦταν πάνω εἰς τὸν λόφον Σιών, ἦταν πολλὰ κτίσματα– καὶ ὅλη ἡ πόλις Ἱερουσαλήμ, θὰ πατηθεῖ ὑπὸ τῶν Ἐθνῶν τρισήμιση χρόνια.

  Μὲ τὴν καλὴ σημασία: φιλοδοξεῖτε νὰ σωθεῖτε; Ἐὰν ναί, πρέπει νάχουμε ἐγρήγορση. Καὶ τὰ λέμε αὐτά, γιατὶ δὲν ξέρουμε αὔριο τί ἔρχεται. Ὄχι ἐπὶ θύραις, ἔχει μπεῖ μέσα ὁ ἐχθρός. Δὲν λέω τὶς αἱρέσεις μόνο, δὲν λέω …πάμπολλα.

  Ἕνα θὰ πῶ μόνο, τὸν Οἰκουμενισμό. Ὁ ὁποῖος Οἰκουμενισμός, φορεῖς του ἔχει αὐτὴ τὴν στιγμὴ Πατριάρχες, Ἀρχιεπισκόπους, Ἐπισκόπους κ.ο.κ.

  Τὰ ἀκούσατε; Ὁ Οἰκουμενισμὸς ἔχει φορεῖς του: Πατριάρχες, Ἀρχιεπισκόπους, Ἐπισκόπους κ.ο.κ. Τὸ καταλάβατε;

  ΤΙ ΜΑΣ ΛΈΕΙ ΑΚΡΙΒΏΣ ΑΠΌ ΚΆΤΩ, ΜΕ ΤΗ ΜΈΘΟΔΟ ΤΟΥ ΣΑΛΑΜΙΟΎ!
  ΑΚΡΙΒΏΣ ΑΥΤΌ ΜΑΣ ΚΆΝΟΥΝ ΣΉΜΕΡΑ, αυτοί οι σατανάδες οι πολιτικοί.

  Πῶς λοιπόν, θὰ παίρνει τὸ μυαλό μας στροφές, ὅταν αὔριο θὰ μᾶς ποῦν –προοδευτικὰ ἐννοεῖται, μὲ τὴ μέθοδο τοῦ σαλαμιοῦ, λίγο-λίγο– καὶ τοῦτο κι ἐκεῖνο. Δὲν θὰ ἀντιδράσουμε; Θὰ πιαστοῦμε στὸν ὕπνο;

  Ἀλλοίμονο σὲ κεῖνον ποὺ δὲν θὰ ἀντιδράσει.

  Κι ἂν εἶναι λίγοι, ἐκεῖνοι ποὺ θάχουν μείνει ὄρθιοι (δὲν ξέρω, πάντως δὲν θὰ προσκυνήσουνε, πάντως δὲν θὰ δεχθοῦν), μπορεῖ ἡ φωνή τους νὰ μὴν ἀκουστεῖ, μπορεῖ χίλια δυό, μπορεῖ νάχουμε τὸ μαρτύριο, …ἀλλὰ δὲν θὰ ἀποδεχθοῦν, δὲν θὰ ἀποδεχθοῦν. Παρακαλῶ προσέξατέ το.

  Γι’ αὐτὸ λέγει ἡ Σοφία Σειράχ, «οὐαὶ τοῖς ἀπολωλεκόσι τὴν ὑπομονὴν [καρδίαν] καὶ τί ποιήσουσιν ὅταν ἐπισκέπτηται ὁ Κύριος;» (Σοφία Σειρὰχ 2, 14). Τὸ κείμενον ἔχει ὑπομονήν, ἀλλὰ οἱ Πατέρες βάζουν τὴν λέξη «καρδίαν». Ἀλλοίμονο σὲ κείνους, λέει, πούχουν χάσει τὴν καρδιά τους, τὸ νοῦ τους. Κι ὅταν θὰ τοὺς ἐπισκεφθεῖ ὁ Κύριος, τί θὰ κάνουν;».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Oρθα μιλας Χρηστο. θα προσθεσω ενα σχολιο μονο. Ο Αγιος Παισιος σε μια διδαχη του που διαβαζω στο διαδυκτιο ειχε πει: Οποιος οταν κινδυνευει η πατριδα δεν δινει αγωνα κ μαχη, θα κριθει απο το Θεο. Θα το ξαναπω για πολοστη φορα. Τωρα που ο λαος και η πατριδα κ η ορθοδοξια εχουν μεινει ακεφαλες, για την ακριβεια κυβερνουνται απο προδοτες και σαταναδες, Μια απο τις λιγες και σιγουρες λυσεις αντιδρασης κ ξεσηκωμου ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΗΜΟ ΠΛΗΘΟΣ.Και με μπροσταρηδες λέβεντες κ μαχημους μητροπολητες, τυπου Αιγιαλειας, να ξεσηκωθουμε απο ακρη εις ακρου της Ελλαδας. Απο καθε χωριο κ ενορια κ μητροπολη!! Ειμαστε εκατομυρια!! ΟΙ ΑΠΛΟΙ ΑΞΙΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ ΝΑ ΞΕΣΗΚΩΣΟΥΝ ΤΟ ΛΑΟ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΙς ΠΟΛΕΙς!! ΓΙΑΤΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΜΩΡΕ? Ή ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΣΩΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ Ή ΘΑ ΜΑΣ ΦΑΕΙ Η ΜΑΥΡΗ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ Κ ΤΟΥ ΡΑΓΙΑΔΙΣΜΟΥ.
   ΥΣ: συγχαρηστηρια Εθνεγερσις. Ειστε οαση πατριωτισμου ορθοδοξιας και αγωνα. Συνεχιστε με αμειωτο ρυθμο. Ταν ή επι Τας! Ο Χριστος κ η Ελλαδα με τη βοηθεια Του θα νικησουν

   Διαγραφή
  2. Σὲ εὐχαριστοῦμε πολὺ ἀνώνυμε 1:18 π.μ. γιὰ τὰ ἐπαινετικά σου λόγια γιὰ τὸ ἱστολόγιό μας, νὰ εἶσαι καλά!

   Διαγραφή