Τρίτη 18 Αυγούστου 2020

Δικαιοσύνην μάθετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς (Ἡσ. 26,9) - π. Μάξιμου ΚαραβάὍλοι τόν ξέρουν στά βουνά τῆς βόρειας Ἑλλάδος,
Κοζάνη καί τά Γρεβενά καί πόλη τῆς Παλλάδος.

Μά καί στό ἐξωτερικό πολλοί τόν ἐνθυμοῦνται,
κι ἔβαλαν στή ζωή σκοπό σ’ ὅλα νά τόν μιμοῦνται!

Μά ἕνας πού ἔχει ὠφεληθεῖ περισσότερο ἀπ’ ὅλους,
αὐτός τόν ἀπαρνήθηκε κι ἀκολουθεῖ «διαβόλους»:

Τόν ἄθλιο Οἰκουμενισμό, τή Νέα Ἐποχή,
Σιωνισμό, Μασονισμό, τοῦ Πάπα τήν αὐλή.
Καί μήν ξεχνᾶς, ταλαίπωρε, στή Φλώρινα πού μένεις,
δέν τήν ἀνέδειξες ἐσύ· τή βρῆκες δοξασμένη.

Ξέρεις ποιός τήνἐδόξασε, τή δόξασε ἐκεῖνος,
ὁ ἅγιος Ἐπίσκοπος ὁ μέγας Αὐγουστίνος!

Σ’ αὐτόν μαθήτευσες κι ἐσύ, πάνω ἀπ’ ἑξήντα χρόνια,
καί τώρα τόν ἐπρόδωσες μέ τόση καταφρόνια!

Ἀρνήθηκες στόν γίγαντα καί πᾶς στόν ἐπηρμένο,
Βοσπόρου τόν ἐπίσκοπο τόν τόσο πλανεμένο!

Καί κυνηγᾶς, ἀμείλικτα, αὐτούς πού τόν μιμοῦνται,
γιατί δέν συμφωνοῦν μ’ ἐσᾶς· γιά τοῦτο σᾶς ἀρνοῦνται.

Καί μήν ξεχνᾶς, ὤ δέσποτα, πώς τελευταία δίκη,
θά ’ναι τ ’ ἀδέκαστου Κριτῆ· φοβοῦ τήν καταδίκη!

Μ.Κ.
6/8/2020
«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου