Τρίτη 25 Αυγούστου 2020

Ἅγιος Παΐσιος: Ἡ πνευματική μελέτη πρό τῆς προσευχῆς– Γέροντα, δὲν σκιρτάει ἡ καρδιά μου γιὰ τὴν προ­σευχὴ καί, ὅταν βλέπω νὰ περνάη ἡ ὥρα χωρὶς νὰ κάνω τίποτε, μὲ πιάνει σφίξιμο καὶ στενοχώρια.

– Μελετᾶς καθόλου προηγουμένως;

– Συνήθως ὄχι, Γέροντα.

– Γιατί; Δὲν εἴπαμε νὰ μελετᾶς πρῶτα, γιὰ νὰ γλυ­καθῆ ἡ καρδιά; Ἐσὺ δὲν τρῶς πνευματικά, γι’ αὐτὸ δὲν γλυκαίνεσαι. Λίγη μελέτη ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ ἢ τὸν Εὐεργετινὸ[1] ἢ τὸ Γεροντικὸ πρὶν ἀπὸ τὴν προ­σευχή, ἔστω δυὸ-τρεῖς σειρές, θερμαίνει καὶ γλυκαί­νει τὴν καρδιὰ καὶ ἔρχεται ἡ ὄρεξη γιὰ τὰ πνευματικά. 

Καπακώνονται οἱ μέριμνες, καὶ ὁ νοῦς μεταφέρεται σὲ θεῖο χῶρο. Τὸ Γεροντικὸ σὲ μεταφέρει στὴν Θηβαΐδα[2] καὶ στὴν Νιτρία[3] καὶ νιώθεις νὰ βρίσκεσαι κοντὰ στοὺς Ἁγίους Πατέρες. 

Ἐπίσης, τὸ Λειμωνάριον, ἡ Φιλόθεος Ἱστορία, τὸ Λαυσαϊκόν, Ὁ Μοναχισμὸς τῆς Αἰγύπτου, διαβάζονται εὔκολα, ἀλλὰ εἶναι καὶ στερεὰ τροφή.

– Γέροντα, δίνω περισσότερο χρόνο στὴν μελέτη πατερικῶν βιβλίων παρὰ στὴν προσευχή.

– Νὰ κάνης λιγώτερη μελέτη, περισσότερη καθημερινὴ  παρακολούθηση τοῦ ἑαυτοῦ σου καὶ εὐχή. Γιατὶ ἀλλιῶς, μόνο μὲ τὴν μελέτη, μένει ἄκαρπος κανείς, ἐὰν δὲν ἐργασθῆ καὶ δὲν ζητήση τὴν θεία ἐπέμβαση, τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ. 

Ἡ μελέτη πατερικῶν βιβλίων βοηθάει, ὅταν προηγῆται τῆς προσευχῆς. Γι’ αὐτὸ νὰ διαβάζης τόσο, ὅσο σοῦ χρειάζεται, γιὰ νὰ κατανυγῆς καὶ νὰ παρακι­νηθῆς στὴν προσευχή.


Ἀπὸ τὸ βιβλίο Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου ΛΟΓΟΙ ΣΤ' «Περὶ προσευχῆς»

__________________________


[1] Εὐεργετινός: Συλλογὴ διδαχῶν καὶ διηγήσεων διαφόρων Ἁγίων Πατέρων, τὴν ὁποία συνέθεσε κατὰ τὸν 11ο αἰ. ὁ μοναχὸς Παῦλος, ἱδρυτής, κτίτορας καὶ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς «Πα­ναγίας τῆς Εὐεργέτιδος» στὴν Κωνσταντινούπολη, ἀπὸ τὴν ὁποία ἔλαβε ἡ συλλογὴ τὴν ἐπωνυμία «Εὐεργετινός».

[2] Θηβαΐδα: Ἡ ἀνωτέρα Αἴγυπτος ποὺ εἶχε πρωτεύουσα τὶς Θῆβες. Στὶς ἐρήμους τῆς περιοχῆς αὐτῆς ἀναπτύχθηκε ἀπὸ τοὺς πρώτους χριστιανικοὺς χρόνους ὁ ἀσκητισμός.

[3] Νιτρία: Κοιλάδα τῆς Αἰγύπτου πρὸς τὴν Λιβυκὴ ἔρημο, μὲ πολλὲς λίμνες ἅλατος καὶ νίτρου. Ὑπῆρξε ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα κέντρα τῶν πρώτων χρόνων τοῦ Μοναχισμοῦ.
«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου