Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020

Ἰωάννης Ἀσλανίδης: ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ-Παραξενεύονται πολλοὶ ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς πολιτικῆς καὶ ὄχι μόνο, μὲ τὶς δηλώσεις κατὰ καιροὺς ἀπὸ ἀνθρώπους τῆς πολιτικῆς καὶ στρατιωτικῆς ἡγεσίας τῆς γείτονος χώρας, περὶ καταπιέσεως τῶν Ἑλλήνων Μουσουλμάνων (αὐτοὶ τοὺς ἀποκαλοῦν Τούρκους), τῆς Ρόδου καὶ τῆς Δυτικῆς Θράκης. 
Βέβαια σὰν Ἑλληνικὴ ἀπάντηση στὶς προκλήσεις λέγεται πάντα ὅτι, τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν μας, ἔκαμε αὐστηρὸ διάβημα πρὸς τὴν Ἄγκυρα. Τίποτε ἄλλο. Οἱ κατηγορίες ὅμως συνεχίζονται. Χωρὶς ν᾿ ἀναφερόμαστε γιὰ τοὺς ἀντίστοιχους 300000 Ἕλληνες Χριστιανοὺς τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τί ἀπέγιναν;

-Αὐτὸ τὸ σενάριο παρακολουθοῦμε ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, χωρὶς νὰ ὑπάρχει ἔστω καὶ ἕνα βῆμα πολιτικῆς ἐπιτυχίας στὸν τομέα τῶν σχέσεων μὲ τὴν Τουρκία. Οἱ Ζεμπεκιὲς καὶ τὰ κουμπαριά, εἶναι γιὰ ἐσωτερικὴ κατανάλωση, ὅπως καὶ κάποιες καλλιτεχνικὲς προσεγγίσεις καὶ λυκοφιλίες, δυστυχῶς τὸ τεράστιο θέμα ποὺ ἀντιμετωπίζει τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος μὲ τὴν γείτονα παραμένει ἀνοικτὸ καὶ σιγοβράζει ἐπικίνδυνα.

-Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι, οἱ προπαγανδιστικὲς ἀθλιότητες τῆς Τουρκίας ἰδίως εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων, δὲν πείθουν πλέον κανένα ἄτομο λογικὰ σκεπτόμενο καὶ γνωρίζοντα ἱστορία τῶν δύο λαῶν, Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας.

-Ἀναφαίρεται συχνὰ ἡ Τουρκία γιὰ «Γαλάζια Πατρίδα». Ναί! Ἡ χώρα αὐτὴ κάποτε ἦταν Γαλάζια, μετὰ ὅμως τὴν κατάληψη αὐτῆς ἀπὸ τοὺς Τούρκους, διὰ σφαγῶν, ἐξανδραποδισμῶν καὶ Γενοκτονιῶν τῶν γηγενῶν λαῶν, ἔγινε κόκκινη βαμμένη ἀπὸ τὸ αἷμα αὐτῶν. Γιὰ τοὺς Τούρκους εἶναι τοὐλάχιστον Μακάβριο, μία χώρα ποὺ κοκκίνισαν μὲ τὸ αἷμα τῶν κατοίκων της, νὰ τὴν ἀποκαλοῦν «Γαλάζια Πατρίδα» των.
-Σὲ ἄλλο σημεῖο ἐὰν ὑπάρχει λογική.

Κατ᾿ ἐντολὴ τοῦ κ. Ἐρντογάν ἔλαβαν χώρα τελετές, ἀναπαραστάσεις καὶ πανηγύρια γιὰ τὴν κατάληψη τῆς Κωνσταντινούπολης ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὸ 1453μ.χ. Ὁ ἴδιος ὁ κ. Ἐρντογάν λίγες ἡμέρες νωρίτερα, πῆγε στὰ ἐγκαίνια τοῦ νεοανεγερθέντος Μουσείου τῆς Τροίας καὶ μεταξὺ ἄλλων ἀνέφερε: «...Τό Μουσεῖο αὐτὸ εἶναι πολὺ χρήσιμο, γιὰ τὶς νέες γενεὲς τῶν Τούρκων, διότι θὰ ἐπισκέπτονται τὸ Μουσεῖο αὐτὸ καὶ θὰ μαθαίνουν ποῖοι ἦταν οἱ πρόγονοι των. Δηλαδὴ οἱ Τρῶες ἦταν Τοῦρκοι. 
Ἔλεος τόσο χονδρὰ ψέματα, στὸ βωμὸ τῆς Προπαγάνδας; Δυστυχῶς καὶ ὁ κ. Ἐρντογάν ξέρει τὴν ἱστορία ποὺ ἔμαθε στὸ Τουρκικὸ Σχολεῖο.

-Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι στὸ θέμα τῆς καλῆς γειτονίας δὲν περιμένουμε τίποτε διὰ τὸν ἁπλούστατο λόγο, ἐπειδὴ ἡ παιδεία τῆς Τουρκίας στηρίζεται στὴν δολιότητα, τῆς δημιουργίας φανταστικῆς ἱστορίας καὶ στὴν μεταβίβαση τῶν αἰτίων τῶν δεινῶν τις, στὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες.

-Ἔτσι! Ἐξηγεῖται καὶ ὁ ξεριζωμὸς τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὶς πατρογονικές των Ἑστίες στὴν Μ. Ἀσία, ὅταν ὁ Γερμανὸς Συνταγματάρχης Lyman von Sanders, ὡς Στρατιωτικὸς Σύμβουλος τοῦ Στρατοῦ τῶν νεοτούρκων, εἶχε διατυπώσει τὴν ἐγκληματικὴ ἀρχή του πρὸς αὐτούς, δηλαδή: « Ἐὰν θέλετε νὰ κάμετε Τουρκικὸ Κράτος, ἐκδιῶξτε καὶ ἐξαφανίστε τοὺς Ἕλληνες, τοὺς Ἀρμένιους κλπ...». Ὅλα ἔχουν τοὺς λόγους των καὶ τὰ αἴτια των.

-Ὁ Τουρκικὸς λαὸς δὲν εἶναι διαφορετικός, εἶναι κι᾿ αὐτὸς σὰν κι᾿ ἐμᾶς, ἡ παιδεία τῆς γείτονος Τουρκίας, δημιουργεῖ τὸ πρόβλημα τῆς ἔχθρας μεταξὺ τῶν λαῶν μας, στηρίζεται σὲ βασικοὺς πλασματικοὺς ἱστορικοὺς πυλῶνες, διδάσκοντας τελικά:

Πρῶτον: Ἡ Ἑλλάδα καὶ τὰ ἄλλα Βαλκανικὰ Κράτη, ἐδημιουργήθησαν ἐπάνω σὲ ἐδάφη τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας καὶ ὅτι οἱ σημερινοὶ Ἕλληνες δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι ἐξαφανίσθηκαν ὡς φυλή.

Δεύτερον: Ἡ ὅλη παιδεία των ἐπιδιώκει νὰ πείσει τὸν τουρκικὸ λαὸ ὅτι εἶναι γηγενεῖς καὶ αὐτόχθονες στὴν χώρα των καὶ

Τρίτον: Ὁ τουρκικὸς πολιτισμὸς εἶναι ὁ ἀρχαιότερος πολιτισμὸς στὴν περιοχὴ μαζὶ μὲ τὸν Χετιτικό τῆς Μεσοποταμίας καὶ ὅτι ὁ ἀρχαῖος Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς εἶναι παρακλάδι τοῦ Αἰγιακοῦ πολιτισμοῦ, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν σειρά του εἶναι μέρος τοῦ Τουρκικοῦ πολιτισμοῦ.

Ἡ Εἰκόνα καὶ ἡ συμπεριφορὰ τῆς Τουρκίας, ὅσο ἰσχύει αὐτὴ ἡ παραποίηση τῆς Ἱστορίας, δὲν πρόκειται νὰ ἀλλάξει. Ἐπίσης! ἔχουμε μία Ε.Ε. ποὺ στηρίζεται στὰ ξύλινα πόδια τοῦ κεφαλαίου, ἐδῶ δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ ἀποβάλλει τὸ τουρκικὸ Στρατὸ κατοχῆς, ἀπὸ τὴν Δημοκρατία τῆς Κύπρου, ποὺ εἶναι στὴν Ε.Ε. καὶ δυστυχῶς! δὲν εἶναι μόνο αὐτό, ἀλλὰ θὰ δεχόταν ἀκόμη καὶ ἔτσι τὴν Τουρκία στὴν Ε.Ε.

Τώρα ἔχουμε καὶ τὸ θλιβερό, μᾶς πιέζουν γιὰ συνομιλίες μὲ τοὺς Τούρκους, στὸ τί θὰ τοὺς δώσουμε ἀπὸ αὐτὰ ποὺ μᾶς ζητοῦν οἱ Τοῦρκοι. Ὅσο ὑπάρχουν στρατεύματα κατοχῆς στὴ Κύπρο, δὲν μπορεῖ νὰ γίνει Ἑλληνο-Τουρκικὴ συζήτηση, αὐτὸ περιμέναμε νὰ πεῖ ἡ ἄλλοτε κραταιὰ Εὐρώπη. Ποῖοι ὅμως ἀπὸ αὐτήν,θὰ ρισκάρουν τὰ συμφέροντα των; ΕΥΓΕ....στὴν Γαλλία!!!!!

-Ἡ Δημοκρατία μας γιὰ νὰ διατηρήθεῖ καὶ νὰ ἀντισταθεῖ στὸ κακὸ αὐτὸ γείτονα πρέπει νὰ στηρίζεται πάντοτε σὲ τρία κύρια βάθρα, τὴν δικαιοσύνη, τὴν Παιδεία καὶ τὰ ὅπλα, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ διαπαιδαγωγήσει σωστὰ τὸν λαὸ καὶ γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ὑπερασπιστεῖ μόνη της, τὴν ἐλευθερία, τὴν ἀκεραιότητα τῆς πατρίδος καὶ τοὺς θεσμοὺς της ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς.

Ἰωάννης Μ. Ἀσλανίδης
Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ.
Ἐπίτιμος Δκτης τῆς Σ. Σ. Ε.

«Πᾶνος»

1 σχόλιο:

 1. ΙΔΕ.

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΙΜΑΤΟΒΡΕΚΤΟ ... - ΘΑΝΟΣ ΕΥΗ koukfamilykoukfamily.blogspot.com › 2020/03
  Mar 11, 2020 - ... ΠΟΥ ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ, ΔΙΕΠΡΑΞΑΝ ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΡΑΨΕΙ ΠΟΤΕ Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ...
  Missing: μικρη ‎| Must include: μικρη

  ΓΝΩΜΙΚΟΛΟΓΙΚΟ «ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ... - ΘΑΝΟΣ ΕΥΗ koukfamilykoukfamily.blogspot.com › 2020/06
  Translate this page
  Jun 3, 2020 - (Ίδε: Μικρή Μαύρη Βίβλος εγκλημάτων της Τουρκίας.) ... τη Μακεδονία και την Μικρά Ασία. Την ημισέληνο τη βρίσκουμε και στην αρχαία Ελληνική ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή