Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020

Ἰωάννης Ἀσλανίδης: Ὁ Συνδικαλισμός στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις- Τὸ παρὸν κείμενο εἶναι ἀπόρροια ἐρεθίσματος, δημοσιεύματος στὴν ΕΣΤΙΑ καὶ στὴν στήλη ‘'ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ'' τῆς 5-7-20, σχετικὸ μὲ τὸν Συνδικαλισμὸ στὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις.

-Ἡ ΕΣΤΙΑ ἐκφράζει τὴν ἀγανάκτησή της, γιὰ τὴν ἀνακοίνωση κάποιου Συνδικαλιστικοῦ ὀργάνου τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων στὸν Ἕβρο καὶ κατὰ τὴν γνώμη μου πολὺ σωστὰ κάμει.

- Ἡ ἀνακοίνωση ἔλεγε «Ἀπὸ στελέχη ποὺ ὑπηρετοῦν στὶς Μονάδες Ἕβρου, ἔχουν γνωστοποιηθεῖ στὸ Σωματεῖο μας περιπτώσεις κατὰ τὶς ὁποῖες καταστρατηγεῖται τὸ ὡράριο ἐργασίας τοῦ Στρατιωτικοῦ προσωπικοῦ, μὲ μεγάλη συχνότητα ἐπαναλήψεως, γιὰ κάλυψη ὑπηρεσιακῶν Ἀναγκῶν ποὺ συνδέονται μὲ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τοῦ Ἕβρου». 

Καὶ ὁ σχολιαστὴς τοῦ ‘'ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ'' τῆς ΕΣΤΙΑΣ σχολιάζει: «Καὶ δὲν ντρέπονται λίγο γιὰ τὴν στολὴ ποὺ φορᾶνε». 

Νομίζω ὅτι λάθος κατηγοροῦμε, διότι ὑπάρχουν ἄλλοι ὑπεύθυνοι, ποὺ δημιούργησαν αὐτὲς τὶς προϋποθέσεις. Εὐτυχῶς ὅμως! Λόγῳ ὑποδομῆς τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, ἔχει ὑποβαθμιστεῖ ὁ συνδικαλισμὸς καὶ μὲ αὐτὸν ἀσχολοῦνται, μερικοὶ ἐπιπόλαιοι καὶ ἄσχετοι μὲ τὸν Στρατό, ποὺ βρέθηκαν κακή τους μοῖρα στὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις.

- Ἄς τὰ πάρουμε τὰ πράγματα ἀπὸ τὴν ἀρχή, γιὰ νὰ δοῦμε ποιὸς ἢ ποιοὶ εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὸ ἀπαράδεκτο αὐτὸ πρόβλημα τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.

-Τὴν περίοδο τῆς ἐπικρατείας τῶν προοδευτικῶν - ἀντιστασιακῶν μὲ τάσεις διεθνισμοῦ δὲν ἄφησαν κατὰ τὴν γνώμη μου, ἐκτὸς τῆς λειτουργίας τοῦ Δημοσίου, ἀλώβητες οὔτε καὶ τὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις.

-Προσπάθησαν καὶ ἐπέτυχαν νὰ εἰσάγουν τὸν συνδικαλισμὸ καὶ στὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις, παρὰ τὶς ἀντιρρήσεις τῆς Στρατιωτικῆς Ἡγεσίας, τῶν Ἑνώσεων Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ, Ναυτικοῦ καὶ Ἀεροπορίας Ν.Π.Δ.Δ., πολλῶν ἀρθρογράφων, ἀκόμη καὶ τῆς Δικαιοσύνης. Τελικὰ ψήφισαν τὸν νόμο αὐτόν, περὶ συνδικαλισμοῦ στὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις.

-Ὁ Συνδικαλισμὸς εἶναι μιὰ πραγματικὴ κοινωνικὴ κατάκτηση τῆς Δημοκρατίας. Δηλαδὴ ὁ ἐργαζόμενος νὰ ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἐκφράζει δημοσίως τὰ παράπονά του, πρὸς τὸν ἄδικο ἐργοδότη. Ἐπειδή! στὸν τομέα αὐτὸν τῶν ἐργαζομένων δὲν ὑπάρχουν νόμοι, ἱεραρχία καὶ τρόπος ἔκφρασης τῶν προβλημάτων. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν ὑπάρχουν τὰ ἀντίστοιχα συνδικᾶτα ποὺ ὀργανώνουν τοὺς τρόπους διαμαρτυρίας καὶ παρουσίασης τῶν προβλημάτων τοῦ κλάδου των.

-Εἶναι οὐτοπία καὶ ἐπικίνδυνο καθεστὼς ἡ Δημιουργία συνδικαλισμοῦ ἢ κάθε μορφὴ διαμαρτυρίας στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, ἔξω ἀπὸ τοὺς Στρατιωτικοὺς κανονισμοὺς καὶ τὶς ἀρχὲς ποὺ διέπουν αὐτές. Ἐπίσης εἶναι λάθος νὰ λέμε ὡράριο ἐργασίας στὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις, δὲν ὑπάρχει καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχει.

-Παρακάτω ἀναφέρω γιατί δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχει ‘'συνδικαλισμός'' καὶ ‘'Ὡράριο Ἐργασίας'' στὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις:

Πρῶτον: Ἡ πραγματικὴ Δημοκρατία ὑπάρχει στὴν λειτουργία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, μὲ κυρίαρχο στοιχεῖο τὴν αὐστηρὴ τήρηση τῶν κανόνων τῆς πειθαρχίας καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ὑπαρχόντων διατάξεων. Καὶ ἐξηγοῦμαι: Γιὰ νὰ τιμωρηθεῖ ἢ μὴ ὁ Στρατιώτης γιὰ τὸ παράπτωμά του, σύμφωνα μέ τοὺς Στρατιωτικοὺς κανονισμούς, θὰ πρέπει νὰ ἀπολογηθεῖ παρουσία ὅλης τῆς Μονάδος του στὴν Ἀναφορά. Καί! Τότε ὁ Διοικητὴς νὰ πάρει ἀπόφαση, παρουσία ὅλου τοῦ προσωπικοῦ του, ποὺ διοικεῖ. Ἔτσι ἀμφότεροι κρίνονται.

-Ἐὰν ὁ τιμωρηθεὶς δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ Διοικητοῦ του, ἡ διαμαρτυρία του, σύμφωνα μέ τὶς ἰσχύουσες διατάξεις, ἱεραρχικὰ μπορεῖ νὰ φθάσει μέχρι τὸν Ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Ἄμυνας ἢ ἀκόμη καὶ τὸν Πρωθυπουργὸ τῆς χώρας.

Δεύτερον: Ὁ Διοικητὴς μίας Μονάδος, ἐκτὸς τοῦ ὅτι εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ἐκτέλεση τῆς ἀποστολῆς του, βάσει τῶν ἰσχυόντων διατάξεων, εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ὑγεία (σωματικὴ καὶ ψυχικὴ) καὶ ἀσφάλεια τοῦ προσωπικοῦ του.

-Οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις εἶναι ὁ μοναδικὸς χῶρος, στὸν ὁποῖο οἱ γονεῖς παραδίδουν τὰ παιδιὰ των ἄνευ ὅρων. Ὅλοι γνωρίζουμε τὸν ἀγῶνα τῶν γονέων νὰ μεγαλώσουν τὰ παιδιά των.

-Ὁ Διοικητὴς λοιπὸν μὲ τοὺς Ἀξιωματικοὺς καὶ Ὑπαξιωματικούς, θὰ πρέπει νὰ φροντίζει τὴν ὑγεία του καὶ παράλληλα νὰ τὸν ἐκπαιδεύσει, γιὰ ὅσο χρόνο προβλέπεται, νὰ τὸν καταστήσει ἄξιο ὑπερασπιστὴ τῆς πατρίδος του καὶ τέλος νὰ τὸν παραδώσει στὴν οἰκογένειά του, ἂν ὄχι καλύτερο, τότε ὅπως τὸν παρέλαβε. Τὸ Ἔργο αὐτὸ δὲν εἶναι ἁπλό, θέλει γνώσεις, θέλει ἀγάπη, ὑπομονή, χρόνο καὶ πίστη στὸ λειτούργημά των, τὰ στελέχη τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.

Τρίτον: Ὁποιαδήποτε ὥρα τοῦ 24ώρου, ὁ Σωματάρχης ἢ ὁ Μέραρχος, χωρὶς προειδοποίηση ἐπισκέπτεται τὴν Μονάδα καλεῖ τὸν Ἀξιωματικὸ Ὑπηρεσίας, στὸν ὁποῖο δίδει ἐντολὴ ἐντὸς τοῦ προβλεπόμενου χρόνου, νὰ ἔρθουν τὰ στελέχη καὶ νὰ προετοιμασθεῖ ἡ Μονάδα γιὰ κίνηση σὲ χώρους ἀνάπτυξης γιὰ ἀνάληψη πολεμικῶν Ἐπιχειρήσεων. Φαντάζεστε τί γίνεται στὴν Μονάδα μέχρι τὴν ἀναχώρηση; Ἐδῶ! Μποροῦμε νὰ ἀναφερθοῦμε ἀκόμη σὲ ἀσκήσεις ἀπὸ 1 ἡμέρα ἕως 1 μῆνα γιὰ κάποιες Μονάδες, τὰ διάφορα ἔκτακτα προβλήματα καὶ πολλὰ παρόμοια περιστατικὰ ποὺ δὲν ἔχουν τέλος.

-Τώρα ἂς μοῦ πεῖ κάποιος ποὺ χωράει ὁ ‘'Συνδικαλισμός'' καὶ τὸ ‘'ὡράριο ἐργασίας'' τῶν Ἐργαζομένων στὸ Δημόσιο καὶ στὸ Ἰδιωτικὸ τομέα στὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις.

- Δηλαδή! Ἐνῶ! Ἡ Τουρκία μὲ ἀσύμμετρες ἀπειλὲς χρησιμοποιῶντας τοὺς λαθρομετανάστες καὶ ὄχι μόνο, προσπαθεῖ νὰ διασπάσει τὴν ἄμυνα τῶν Ἑλλήνων στὸν Ἕβρο, ἐπὶ 24ώρου βάσεως, ἐμεῖς νὰ παραπονούμαστε ὅτι ὁ Διοικητὴς τῆς Μονάδας μας παραβιάζει τὸ ὡράριο τῶν ἐργαζομένων στὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις. Διερωτᾶται κάθε σκεπτόμενος ἄνθρωπος, τί πρέπει νὰ κάμει ὁ Διοικητής; Ἔλεος ...

- Ἄς ἀφήσουμε λοιπὸν ἀπερίσπαστους τοὺς ἀξιωματικούς, ποὺ σήμερα ἀντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα στὴν ἐκτέλεση τῆς ἀποστολῆς τους. Ἐπίσης νὰ προσέξουν πολὺ τὰ στελέχη τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, ἰδίως τὰ μικρὰ στελέχη, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν αὐριανὴ Στρατιωτικὴ Ἡγεσία, νὰ μὴν παρασύρονται σὲ λάθος ἐνέργειες.

-Ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς ἐμπιστεύεται τὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις του, γιὰ τὴν μέχρι σήμερα ἱστορία του. Τὰ δὲ στελέχη τους γιὰ τὸν πατριωτισμό των, τὴν ἐντιμότητα των καὶ γιὰ τὴν ἐκτέλεση τοῦ καθήκοντος. Μὴν ἀπογοητεύετε τὸν Ἑλληνικὸ Λαό, μὲ τέτοιου εἴδους ἐνέργειες, διότι καὶ αὐτὸς ὑφίσταται τὶς συνέπειες τῶν οἰκονομικῶν μέτρων καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου μὴ δίδετε τὴν δυνατότητα, σὲ ἀπάτριδες νὰ λοιδοροῦν τὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις καὶ τὸ τιμημένο Σῶμα τῶν Ἑλλήνων Ἀξιωματικῶν.

-Τέλος! Νὰ θυμᾶστε πάντα ὅτι οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις γιὰ τὸν Ἑλληνικὸ Λαό, εἶναι ἡ Ἐλπὶς καὶ ἡ Ἀσπὶς τῆς Πατρίδος. Ἡ δὲ Ἐξωτερικὴ Πολιτικὴ τῆς χώρας χωρὶς ἰσχυρὲς Ἔνοπλες Δυνάμεις εἶναι σὰν μιὰ ὀρχήστρα, χωρὶς μουσικὰ Ὄργανα.

Ἰωάννης Μ. Ἀσλανίδης
Ἀντιστράτηγος Ε.Α.
Ἐπίτιμος Διοικητὴς Σ.Σ.Ε. 
«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου