Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020

Ἰωάννης Ἀσλανίδης: ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ


-Ἐὰν τὰ Ἑλληνικὰ πολιτικὰ κόμματα εἶχαν εὐαισθησία νὰ κάνουν, ἀντικειμενικὴ αὐτοκριτικὴ γιὰ τὸ ἔργο τους, στὸν τομέα τῆς Πατρίδος μας, τὰ τελευταῖα 20 μὲ 30 χρόνια, θὰ διαπιστωνόταν, μόνο ἀρνητικὰ ἀποτελέσματα.

-Τὰ ἐθνικὰ θέματα ἔπρεπε νὰ ἀντιμετωπίζονται, ἀπὸ κοινοῦ ὅλα τὰ κόμματα μαζί, ὡς μιὰ δύναμη. Ἡ δύναμη τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Τὰ κόμματα στὴν ἐξουσία ἀλλάζουν, ἔτσι ἐπιβάλλει ἡ Δημοκρατία, ἡ Ἐθνικὴ ὅμως πολιτικὴ παραμένει μία καὶ μάλιστα ὅταν ἔχουμε ἕναν αἰώνιο γείτονα-ἐχθρὸ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, δημιουργῶντας διὰ τῆς παιδείας του, μὲ χονδροειδῆ ἱστορικὰ ψέματα τὶς νέες γενεὲς τῶν τούρκων μὲ ἄσπονδο μῖσος ἐνάντια στοὺς Ἕλληνες.

-Ἄς δοῦμε! Ὄχι μακριὰ ἀλλὰ τὰ πρόσφατα τί κινήσεις ἔκαναν οἱ Τοῦρκοι καὶ τί κάναμε ἐμεῖς ἐναντίον τῆς μόνιμης ἀπειλῆς τοῦ Βάρβαρου αὐτοῦ Τουρκικοῦ Κράτους, ποὺ δὲν ὑπάρχει ἐλπίδα ὑπεράσπισής μας ἀπὸ τὴν Ε.Ε τὸν Ο.Η.Ε καὶ Η.Π.Α σὲ περίπτωση, πραγματοποίησης τῶν ἀπειλῶν του ὁ Πασᾶς Ἐρντογάν. 

Γράφω αὐτὲς τὶς ἐπισημάνσεις μου, μήπως καὶ ἀποφασίσει κάποτε, ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ τόπου μας καὶ κατευθύνει τὴν προετοιμασία τῆς Ἑλλάδος, ἀνάλογα, σὲ προσωπικὸ καὶ Ὑλικό.


Πρῶτον: Ἐνέργειες τουρκικῆς Πολιτικῆς:

  • Ἡ Τουρκία καταδικάστηκε ἀπὸ τὸν Ο.Η.Ε γιὰ τὴν παράνομη ἐπίθεση καὶ πράξεις ὠμοτήτων εἰς βάρος ἄλλου κυρίαρχου Κράτους (ΚΥΠΡΟΣ). Μέχρι σήμερα! Δὲν ἐφαρμόστηκε κανένα καταδικαστικὸ ψήφισμα εἰς βάρος της. Καί! ἀκόμη ἔχει σχεδὸν τὴν ὑποστήριξη τῶν κυριότερων κρατῶν καὶ ἀλλάζει τὴν εἰκόνα της, ὥστε ἀπὸ αἰώνων γειτονικὸς θύτης νὰ παρουσιάζει τὸν ἑαυτό του θῦμα.
  • Κατέχει παράνομα μέρος τοῦ Κυπριακοῦ Κράτους, ὑπὸ τὰς εὐλογίας τοῦ Ο.Η.Ε, τῆς Ε.Ε καὶ τῶν Μεγάλων Δυνάμεων. Διατηρεῖ κατοχικὰ στρατεύματα στὴν Κύπρο, ἐπικαλούμενη τὴν ἀνάγκη προστασίας τῶν Τουρκοκυπρίων, σὲ μιὰ ἐποχή, ποὺ εἶναι παγκοσμίως γνωστό, ὅτι δὲν ἀπειλεῖται, σὲ καμία περίπτωση, ἡ ἀσφάλεια τῆς Τουρκοκυπριακῆς κοινότητας καὶ μάλιστα ὅταν ἡ Κύπρος εἶναι μέρος τῆς Ε.Ε.
  • Κατακόρυφη αὔξηση τῆς ἐπιρροῆς τῆς Τουρκίας στὸ Εὐρωπαϊκὸ γίγνεσθαι. Ἡ Ε.Ε δέχθηκε στὸ Παρελθὸν ἔναρξη ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν Ε.Ε τὶς ὁποῖες ὅμως ἀρνήθηκε ἡ Τουρκία διότι ἐπιθυμοῦσε ἡ ἔνταξη νὰ γίνει μὲ δικούς της ὅρους.
  • Σήμερα! Ὅπως ξέρετε Διοικεῖ παγκοσμίως, τὸ κεφάλαιο. Ἡ δὲ Τουρκία εἶναι μιὰ χώρα, στὴν ὁποία βρίσκονται 7.600 ξένες Βιομηχανίες. Αὐτὲς βρίσκονται ἐκεῖ, ἐπειδὴ ἡ Τουρκία τοὺς ἐξασφαλίζει χαμηλὸ ἐργατικὸ κόστος, χαμηλὴ φορολογία καὶ ἐργασιακὴ εἰρήνη καὶ ἡ παραγωγὴ δὲν κινδυνεύει ἀπὸ ἀπεργίες, ἀναρχικοὺς καὶ μπαχαλάκιδες. Νὰ σκεφθεῖτε ὅτι, μέχρι καὶ ἐξαρτήματα ἀεροσκαφῶν τοῦ νέου Ἀμερικανικοῦ F-35 κατασκευάζονται στὴν Τουρκία. Ποιὸ λοιπὸν κράτος θὰ ρισκάρει τὰ προνόμια αὐτὰ ποὺ τοὺς ἔχει παραχωρήσει τὸ Τουρκικὸ κράτος; Πιστεύω κανένα.
  • Στὰ σχολεῖα ἡ παιδεία εἶναι διαμορφωμένη ἔτσι ὥστε νὰ προάγει γενικὰ τὸ πατριωτικὸ αἴσθημα. Παρακάτω ἀναφέρομαι στὸν ὅρκο τοῦ Τούρκου μαθητῆ, ὁ ὁποῖος ὑποχρεωτικὰ ἐπαναλαμβάνεται καθημερινὰ μετὰ τὴν ἀνάκρουση τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου τῆς Τουρκίας: « Εἶμαι Τοῦρκος εἰλικρινὴς καὶ σκληρὰ ἐργαζόμενος. Εἶναι ἀρχή μου νὰ προστατεύω τοὺς νεότερους, νὰ σέβομαι τοὺς μεγαλύτερους, νὰ ἀγαπῶ τὴν πατρίδα μου καὶ τὸ ἔθνος μου περισσότερο ἀπὸ τὸν ἑαυτό μου. Τὸ ἰδανικὸ εἶναι νὰ ἀνεβαίνω καὶ νὰ προοδεύω. Ὦ! Μεγάλε Πατέρα τῶν Τούρκων, στὸ δρόμο ποὺ χάραξες, ὁρκίζομαι νὰ περπατῶ ἀσταμάτητα πρὸς τοὺς στόχους ποὺ ἔχεις θέσει. Ἡ ὕπαρξή μου θὰ εἶναι ἀφιερωμένη στήν.. Τουρκικὴ Ὕπαρξη. Πόσο εὐτυχὴς εἶναι κάποιος ποὺ λέει εἶμαι Τοῦρκος.
  • Στόχος τῆς Τουρκικῆς παιδείας, πέραν τῆς κύριας ἀποστολῆς, εἶναι νὰ προετοιμάσει τὸν νέο, ὡς ὑπερασπιστῆ τῆς πατρίδος του καὶ δὲν ἀσχολεῖται μὲ τὴν σεξουαλικὴ παιδεία τῶν νέων. Σκέψου εἶναι εὐτυχὴς καὶ ὑπερήφανος ὁ Τοῦρκος γιὰ τοὺς προγόνους του, ποὺ φέραν τὸ στίγμα τῶν σφαγῶν, ἀνδραποδισμῶν λαῶν, γενοκτονιῶν καὶ ἀπὸ ὅπου πέρασαν, τὸ μόνο ποὺ ἄφησαν ἦταν μιὰ ἀπέραντη κηλῖδα αἵματος.

Δεύτερον: Ἐνέργειες Ἑλληνικῆς Πολιτικῆς, ἔναντι τῶν Τούρκων.

  • Τὰ πολιτικὰ καὶ διπλωματικὰ μας λάθη εἶναι πολλά, γραφτῆκαν ἀπὸ πολλοὺς καὶ ἀναφέρθηκαν ἀπὸ πολλούς. Ἑπομένως δὲν χρειάζεται στὴν παροῦσα νὰ ἐπαναληφθοῦν.
  • Εἰς ὅτι ἀφορᾶ τὶς ἐπενδύσεις, εἶναι γνωστὸ σὲ ὅλους μας, μετὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς Δημοκρατίας καὶ τὴν ἐποχὴ τῆς πρωτοστασίας τῶν Προοδευτικῶν Ἀντιστασιακῶν μὲ τάσεις διεθνισμοῦ ἦλθαν τὰ ἀπάνω κάτω. Δημιουργήθηκε ἕνας ἀνεξέλεγκτος συνδικαλισμὸς καὶ μὲ σύνθημα "Ἡ Ἑλλάδα στοὺς Ἕλληνες''. Ὅσες ἐπενδύσεις ἦταν στὴν Ἑλλάδα, ἔφυγαν ἆρον - ἆρον στὰ ὅμορα κράτη.
  • Οἱ Ἀγορὲς Ἑλληνικῶν Ἐπιχειρήσεων καὶ ΔΕΚΟ ἀπὸ ξένες ἐπιχειρηματικὲς ἑταιρίες δὲν εἶναι ἐπενδύσεις. Εἶναι σὰν τὴν ἔσχατη ἀνάγκη ἑνὸς ἀτόμου, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει πλέον ἔσοδο ἀρκετὸ γιὰ νὰ ἐπιβιώσει καὶ ξεπουλάει τὰ κληρονομικὰ τιμαλφῆ γιὰ νὰ ζήσει. Βέβαια γιὰ πόσο;

- Παρόλα αὐτά! Θὰ πρέπει νὰ εἴμαστε ὑπερήφανοι γιατί εἴμαστε Ἕλληνες, γιὰ τὴν Ἱστορία μας, γιὰ τὴν γλῶσσα μας, γιὰ τὴν προσφορὰ τῆς Πατρίδος μας στὴν Ἀνθρωπότητα καὶ γιὰ τὸ φιλότιμο μας.

- Λέει ὁ ΧΙΟΥ ΓΚΡΑΝΤ: «Oἱ Ἕλληνες εἶστε σύγχρονοι Ζορμπᾶδες καὶ ἂς διανύετε μία δύσκολη περίοδο. Ὅλοι ἐμεῖς οἱ λάτρεις σας, πιστεύουμε περνῶντας μέσα ἀπὸ τὶς συμπληγάδες θὰ βγεῖτε πιὸ δυνατοί. Εἶστε ἕνας χαρισματικὸς Λαός.»

-Ὁ Θεὸς τόσο ἁπλόχερα μᾶς ἔδωσε γιὰ πατρίδα τὸ ὡραιότερο μέρος τοῦ κόσμου καὶ ἔβαλε τὴν ὑπογραφή του καὶ δὲν θὰ τὴν πάρει πίσω.

-Λέει ὁ ΡΟΜΠΕΛΤ ΛΙΝΤΕΛ: «Τὸ Ἑλληνικὸ τοπίο ἀποτελεῖ τὴν ὡραιότερη παρηγοριά, γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ θρηνεῖ γιὰ τὸν χαμένο του Παράδεισο».

-Ἀκόμη! καὶ τὸ Μαντεῖο τῶν Δελφῶν, σὲ αἴτημα τοῦ Βασιλέως τῆς Ἀρκαδίας Φιλοποίμην ἀπάντησε: « Ἡ Ἑλλὰς εἶναι ἕνας ἐν θαλάσσει ἀσκὸς κλυδωνιζόμενος, οὐδέποτε ὅμως Βυθιζόμενος » Γι αυτό καὶ Ἐλπίζω.

- Λέει ὁ Arthur Clarke: «Ἕνας πολιτικάντης σκέφτεται τὶς ἑπόμενες ἐκλογές. Ἕνας πολιτικὸς τὶς ἑπόμενες γενεές».

Ἰωάννης Μ. Ἀσλανίδης
Ἀντ/γος Ε.Α
Ἐπίτιμος Διοικητὴς τῆς Σ.Σ.Ε
«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου