Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020

Χαράλαμπος Μηνάογλου: Ἡ πρώτη καί κύρια ἐντολή καί ὁ προφήτης ἨλίαςΟἱ θολολογοῦντες τῶν νεωτέρων χρόνων ἔχουν διαστρέψει ἀκόμα καὶ τὰ βασικὰ τῆς πίστεώς μας. Ὅπως γιὰ παράδειγμα τὶς Δέκα Ἐντολές. 

Οἱ περισσότεροι σήμερα νομίζουμε ὅτι οἱ δέκα ἐντολὲς ξεκινοῦν μὲ τὸ οὐ κλέψεις, οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις. Εἶναι ὅμως ἔτσι;

Ἡ πρώτη καὶ κύρια ἐντολὴ εἶναι ἄλλη. Μάλιστα οἱ τέσσερεις πρῶτες ἐντολὲς οὐσιαστικὰ ἀποτελοῦν ἐπέκταση τῆς πρώτης καὶ κύριας:

1. Ἐγώ εἰμί Κύριος ὁ Θεός σου, οὐκ ἔσονται σοὶ θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ.

2. Οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον, οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς.

3. Οὐ λήψει τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐπὶ ματαίῳ.

4. Ἓξ ἡμέρας ἔργα καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου. Τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου.

Οἱ θολολογοῦντες οἰκουμενιστὲς τοῦ καιροῦ μας, ἐπειδὴ ἔχουν διαγράψει, ὅπως ἔκαναν πάντα οἱ αἱρετικοὶ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, τὴν πρώτη ἐντολή, ἔχουν ἐναγκαλιστεῖ τὸν αγαπουλισμό, γιὰ αὐτὸ τὸν λόγο καὶ ἔχουν διαστρέψει καὶ τὸ παράδειγμα τοῦ προφήτη Ἠλία. 

Τοῦ ἱερέα κατεξοχὴν ποὺ κάποιοι Πατέρες λένε ὅτι θὰ κρίνει μαζὶ μὲ τὸν Πρόδρομο ὅλους τοὺς ἱερεῖς. Καὶ γιατί διαστρέφουν τὸν βίο του καὶ προσπαθοῦν νὰ ξεχαστεῖ τὸ παράδειγμά του; Ἐπειδὴ ὁ προφήτης Ἠλίας ἐφαρμόζοντας τὴν πρώτη καὶ κύρια ἐντολὴ κατέσφαξε 400 αἱρετικοὺς ἱερεῖς. 

Τὸ παράδειγμά του καὶ μόνο φτάνει γιὰ νὰ δείξει πόσο ἀντίχριστη διδασκαλία εἶναι ὁ ἀγαπουλισμός καὶ ὁ οἰκουμενισμός. Ὅπως ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας γιὰ τὸν προφήτη Ἠλία καὶ θὰ ψάλλουμε ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι πάλι:

Τοὺς ἱερεῖς τῆς αἰσχύνης, ξίφει κατέσφαξας....

Χωρὶς τὴν ἐφαρμογὴ τῆς πρώτης ἐντολῆς, τὴν πίστη στὸν ἕνα καὶ μοναδικὸ ἀληθινὸ Θεό, χωρὶς δηλαδὴ τὴν ὀρθόδοξη πίστη, ὅσο ἠθικὸς καὶ ἂν εἶναι ὁ ἄνθρωπος, δὲν σώζεται.
«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου