Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Προσοχή στις παραφράσεις της Αγίας Γραφής που κυκλοφορούν


Σαλταούρας Χρήστος
        Στην εποχή που ζούμε, εποχή συγχύσεως και αιρέσεων, κυκλοφορούν διάφορες παραφράσεις της Αγίας Γραφής οι οποίες αυτοπαρουσιάζονται ως μεταφράσεις στην Ελληνική δημοτική γλώσσα
Πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι και να μην εμπιστευόμαστε τις διάφορες μεταφράσεις που κυκλοφορούν, ιδιαίτερα αν δεν περιέχουν μαζί με την μετάφραση και το κείμενο το πρωτότυπο το οποίο δήθεν μεταφράζουν. 
Πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου ότι οι μεταφραστές της Αγίας Γραφής δεν είναι θεόπνευστοι και αλάθητοι. Οι συγγραφείς της Αγίας Γραφής Προφήτες και Απόστολοι είναι θεόπνευστοι, όχι οι μεταφραστές.
 
Όταν μιλάμε για το Ιερό κείμενο της Αγίας Γραφής πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι και το παραμικρό μεταφραστικό λάθος μπορεί να μην είναι μία αθώα αβλεψία, αλλά επιτηδευμένη παράφραση του Ιερού κειμένου για να στηριχθούν αντιβιβλικές διδασκαλίες
Στο σύντομο αυτό άρθρο θα δούμε παραδείγματα παράφρασης – παραποίησης της Αγίας Γραφής από δύο «μεταφράσεις» που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. 
Πρόκειται για την ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ των Ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά και την μετάφραση στην Νεοελληνική γλώσσα της Αγίας Γραφής της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας
Να σημειωθεί ότι τόσο η Εταιρία ΣΚΟΠΙΑ (ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά), όσο και η Ελληνική βιβλική Εταιρία δεν υπάγονται στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
 
Παραθέτουμε το αρχαίο Ελληνικό Εκκλησιαστικό κείμενο ή το Εβραϊκό κείμενο και κατόπιν τις παραφράσεις του από την Σκοπιά και την Ελληνική Βιβλική Εταιρία.

Η παρούσα μελέτη έχει την μορφή ενημερωτικής σταχυολογήσεως μεταφραστικών λαθών και όχι συστηματική αναίρεση και εις βάθος ανάλυση όλων των λαθών των εν λόγω μεταφράσεων, γιατί θα απαιτούνταν τόμοι ολόκληροι προς ανασκευή των παραφράσεων και θα καταντούσε κουραστικό για τον αναγνώστη. Οι υπογραμμίσεις είναι δικές μας.
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ 3:11
«Αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς Χριστὸς κατευθύναι τὴν ὁδὸν ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς»
ΜΝΚ «Εύχομαι ο ίδιος ο Θεός και Πατέρας μας και ο Κύριός μας Ιησούς να μας ανοίξουν τον δρόμο για να έρθουμε σε εσάς»
ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Σημ. : Στο εξής Β.Ε) «Ο ίδιος ο Πατέρας μας Θεός και ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός ας κατευθύνουν τα βήματά μας κοντά σας»’
Ο Ενικός «κατευθύναι» του αρχαίου Ελληνικού κειμένου μεταφράζεται με πληθυντικό !!! Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί ενικό αριθμό αναφερόμενος στα δύο Πρόσωπα του Θεού Πατρός και του Ιησού Χριστού διότι τα Πρόσωπα αυτά είναι Ομοούσια = Ένας Θεός. Η ΜΝΚ και η Βιβλική Εταιρία «διορθώνουν» τον Απόστολο !
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ 4: 16- 17 « ὅτι αὐτὸς ὁ Κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι Θεοῦ καταβήσεται ἀπ' οὐρανοῦ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον, ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα, καὶ οὕτω πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα»
ΜΝΚ «επειδή ο ίδιος ο Κύριος θα κατεβεί από τον ουρανό με πρόσταγμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και εκείνοι που είναι νεκροί σε ενότητα με τον Χριστό θα αναστηθούν πρώτοι. Ύστερα, εμείς οι ζωντανοί που απομένουμε θα αρπαχθούμε μέσα σε σύννεφα μαζί με αυτούς για να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα· και έτσι θα είμαστε πάντοτε με τον Κύριο».
Β.Ε «Γιατί, ο ίδιος ο Κύριος με πρόσταγμα, με φωνή αρχάγγελου και με σάλπιγγα Θεού θα κατεβεί από τον ουρανό και αυτοί που πέθαναν πιστοί στο Χριστό θ’ αναστηθούν πρώτοι. Έπειτα, εμάς που θα είμαστε ακόμα στη ζωή, θα μας αρπάξουν σύννεφα μαζί μ’ εκείνους, για να προϋπαντήσουμε τον Κύριο στον αέρα κατά τον ερχομό του· κι έτσι θα είμαστε για πάντα μαζί με τον Κύριο».
Το επίρρημα «πρῶτον» που σημαίνει «πρώτα» μεταφράζεται με το επίθετο «πρώτοι» ! Το ιερό κείμενο λέγει ότι οι Χριστανοί θα αναστηθούν ΠΡΩΤΑ και ΕΠΕΙΤΑ θα αρπαγούν στον ουρανό. 
Όχι ότι οι Χριστιανοί θα αναστηθούν ΠΡΩΤΟΙ… και κάποιοι άλλοι προφανώς θα αναστηθούν αργότερα όπως λένε διάφορες αιρέσεις που υποστηρίζουν την τμηματική ανάσταση των νεκρών ! 
Το «πρῶτον» που αφορά την ανάσταση των Χριστιανών λέγεται σε σχέση με το «ἔπειτα» το οποίο αφορά την Αρπαγή. Πρώτα θα αναστηθούν οι Χριστιανοί και μετά θα αρπαγούν. Όχι ότι οι Χριστιανοί θα αναστηθούν Πρώτοι…. 
Και άρα κάποιοι άλλοι θα ακολουθήσουν αργότερα ! Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο επίρρημα ΠΡΩΤΟΝ και στο επίθετο ΠΡΩΤΟΙ. Ο Απ. Παύλος χρησιμοποίησε επίρρημα και οι μεταφραστές χρησιμοποιούν επίθετο ! Το «πρῶτον» σημαίνει ΠΡΩΤΑ και όχι ΠΡΩΤΟΙ.
Επίσης ο Απόστολος χρησιμοποιεί την λέξη «ἅμα» που σημαίνει ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ. Οι μεταφραστές αποφεύγουν να μεταφράσουν την λέξη αυτή. Οι Χριστιανοί που θα ζούν στην Δευτέρα Παρουσία θα αρπαγούν ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ μαζί με τους αναστηθέντες Χριστιανούς- «ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα»- δεν λέγει το κείμενο ότι οι ζωντανοί θα αρπαγούν κάποια στιγμή «σὺν αὐτοῖς» = τους αναστηθέντες, αλλά «ἅμα σὺν αὐτοῖς» = Ταυτόχρονα μαζί με αυτούς. Αυτό έχει σημασία διότι οι διδάσκοντες διάφορες τμηματικές αναστάσεις και τμηματικές αρπαγές διαψεύδονται από την λέξη ΑΜΑ= Ταυτόχρονα !
ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:21 « Πίστει ᾿Ιακὼβ ἀποθνήσκων ἕκαστον τῶν υἱῶν ᾿Ιωσὴφ εὐλόγησε, καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ράβδου αὐτοῦ»
ΜΝΚ «Μέσω πίστης ο Ιακώβ, όταν επρόκειτο να πεθάνει, ευλόγησε τον καθέναν από τους γιους του Ιωσήφ και προσκύνησε τον Θεό ενώ στηριζόταν στην άκρη του μπαστουνιού του».
Β.Ε «Με την πίστη ο Ιακώβ, όταν πέθαινε, ευλόγησε και τους δυο γιους του Ιωσήφ και προσκύνησε το Θεό ακουμπώντας στην άκρη του ραβδιού του».
Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι ο Ιακώβ «προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ράβδου» = προσκύνησε πάνω στο άκρο της ράβδου, δηλαδή προσκύνησε, τιμητικά ασφαλώς, την ράβδο. Οι μεταφραστές όμως προσθέτουν ανύπαρκτες στο αρχαίο κείμενο λέξεις για να μας πείσουν ότι ο Ιακώβ δεν προσκύνησε την ράβδο αλλά τον Θεό στηριζόμενος στην ράβδο !!! Η τιμητική προσκύνηση αντικειμένων ενοχλεί πολλούς μη Ορθοδόξους.
Το περιστατικό που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη στη Γένεση κεφάλαιο 47 εδάφιο 31. Αναφέρει σχετικά η μετάφραση των Εβδομήκοντα : «καὶ προσεκύνησεν ᾿Ισραὴλ ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ράβδου αὐτοῦ». Από την μετάφραση των Εβδομήκοντα το παραθέτει ο θεόπνευστος Απόστολος Παύλος. Πως αποδίδουν το εν λόγω εδάφιο της Παλαιάς Διαθήκης οι μεταφράσεις της Σκοπιάς και της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας ; Ιδού :
ΜΝΚ «Τότε ο Ισραήλ προσκύνησε τον Θεό από το κεφάλι του κρεβατιού του»
Β.Ε «ο Ισραήλ προσκύνησε εκεί πάνω στο προσκέφαλο του κρεβατιού του»
Ενώ ο Απ. Παύλος ομιλεί για «ράβδο», όπως οι Εβδομήκοντα, οι μεταφραστές αναφέρουν «κρεβάτι» !!!
Για να καταλάβουμε για ποίο λόγο γίνεται αυτό πρέπει να δούμε ποία Εβραϊκή λέξη μεταφράζουν ως «κρεβάτι» οι μεταφραστές και ως «ράβδο» ο Απόστολος Παύλος και οι Εβδομήκοντα. Και να δούμε γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά στην μετάφραση.
Στο εδάφιο Γένεση 47:31 υπάρχει μία Εβραϊκή λέξη που αποτελείται από τρία γράμματα – σύμφωνα : מטה
Όλα τα Σημιτικά κείμενα και τα Εβραϊκά είναι χωρίς φωνήεντα. Ανάλογα του πως θα προφερθεί η λέξη מטה σημαίνει είτε Ράβδος είτε Κρεβάτι ! Οι Εβραίοι Μασορίτες που έβαλαν σημεία στίξης για να σηματοδοτούν την προφορά των Εβραϊκών λέξεων έβαλαν τέτοια σημάδια στην λέξη που αυτή διαβάζεται πλέον ως «κρεβάτι». 
Οι Εβδομήκοντα αρκετούς αιώνες πριν τους Μασορίτες, προ Χριστού, μετέφρασαν την εν λόγω λέξη ως «ράβδος». Ο Θεόπνευστος Απόστολος Παύλος στην Προς Εβραίους Επιστολή του ακολουθεί τους Εβδομήκοντα. 
Οι σύγχρονες μεταφράσεις που εξετάζουμε δεν λαμβάνουν υπόψιν τον Θεόπνευστο Απόστολο Παύλο ούτε τους Εβραίους Εβδομήκοντα αλλά προτιμούν την ερμηνεία των αρνητών του Ιησού Χριστού Εβραίων Μασοριτών του Μεσαίωνα ! 
Οι αναγνώστες ας κρίνουν μόνοι τους ποίον να εμπιστευθούν : Τον θεόπνευστο Απόστολο και τους Εβδομήκοντα ή τους Μασορίτες που θέλησαν να διαφοροποιηθούν από τους Εβδομήκοντα που ακολουθεί ο Χριστιανός Απόστολος Παύλος ;
מטה
מִטָּה(Μιτάχ)= Κρεβάτι
מַטֶּה (Ματέχ)= Ράβδος
Το αποτέλεσμα είναι στις μεταφράσεις της Σκοπιάς και της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας στα εδάφια Γένεση 47:31 και Εβραίους 11:21 - που αναφέρονται στο ίδιο γεγονός της προσκύνησης του Ιακώβ (Ισραήλ)- να υπάρχει αντίφαση ! Το ένα εδάφιο ομιλεί για «κρεβάτι» και το άλλο «για ράβδο» ! Χωρίς ντροπή μάλιστα η ΜΝΚ των Χιλιαστών σε παραπομπή του εδαφίου Γένεση 47:31 αναφέρεται στο Εβραίους 11:21 !!!
ΑΜΩΣ 3:1 : Στο Εβραϊκό κείμενο υπάρχει η λέξη הֶעֱלֵ֛יתִי (Χεελέτι)= ΑΝΕΒΑΣΑ (Έβγαλα). Η Ελληνική Βιβλική Εταιρία μεταφράζει την λέξη αυτή που είναι σε πρώτο πρόσωπο με τρίτο πρόσωπο – «έβγαλε» !!! Την ίδια ακριβώς λέξη την συναντάμε και στο εδάφιο Αμώς 2:10- Εκεί η Ελληνική Βιβλική Εταιρία μεταφράζει την λέξη σωστά σε πρώτο πρόσωπο «έβγαλα» ! 
Αντιφάσκει η μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας με τον εαυτό της !!! Μάλιστα η ΜΝΚ των Χιλιαστών μεταφράζει σωστά ως «ανέβασα» την Εβραϊκή λέξη που εξετάζουμε στο Αμώς 3:1. Δηλαδή η μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας παράφρασε εδάφιο που ξέχασε να παραφράσει η μετάφραση των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά !
Για την θεολογική συνέπεια αυτού του μεταφραστικού λάθους της μετάφρασης της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας δες αγαπητέ αναγνώστη την ημετέραν μελέτη «Αντιαιρετική μελέτη στον προφήτη Αμώς».
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 4:3
Στο Εβραϊκό κείμενο του εδαφίου Παροιμίες 4:3 υπάρχει η λέξη יָחִ֗יד (Γιαχίδ) που σημαίνει ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ. Ιδού πως την μεταφράζουν η ΜΝΚ και η Μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας :
ΜΝΚ «ο αγαπημένος»
Β.Ε «πολύ αγαπητός»
Η ίδια λέξη υπάρχει και σε άλλα εδάφια πχ Αμώς 8:10. Εκεί όμως οι μεταφράσεις που εξετάζουμε μεταφράζουν αυτή την φορά σωστά :
ΜΝΚ «μοναχογιό»
Β.Ε «μοναχοπαίδι»
Γιατί στο Παροιμίες 4:3 μετέφρασαν διαφορετικά ; Ιδού Γιατί :
Το Πρόσωπο που ομιλεί στο Παροιμίες 4:3 δεν είναι ο Σολομών (ο Συγγραφέας των Παροιμιών) διότι δεν ήταν ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ στη Μητέρα του – Α Παραλειπομένων / Α Χρονικών 3:5 «και ούτοι ετέχθησαν αυτώ εν Ιερουσαλήμ· Σαμαά, Σωβάβ, Νάθαν και Σαλωμών, τέσσαρες τη Βηρσαβεέ θυγατρί Αμιήλ».
Στο εδάφιο Παροιμίες 4:3 ομιλεί ο Χριστός , η ενυπόστατη Σοφία του Θεού. Όπως και σε άλλα σημεία των Παροιμιών Πχ: Παροιμίες 8:27 (Ο’) «ηνίκα ητοίμαζε τον ουρανόν, συμπαρήμην αυτώ». Ασφαλώς ο Σολομών, ο συγγραφέας των Παροιμιών, δεν ήταν παρών στην δημιουργία του ουρανού! Ο Χριστός λοιπόν είναι ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ στη Μητέρα του. Αυτό όμως δεν αρέσει στις Προτεσταντίζουσες μεταφράσεις !
ΖΑΧΑΡΙΑΣ 2: 8 (κατά άλλη αρίθμηση 12)
Σε αυτό το εδάφιο το Εβραϊκό κείμενο από το οποίο υποτίθεται ότι μεταφράζουν η ΜΝΚ όσο και η Βιβλική Ελληνική Εταιρία, περιέχει την λέξη עֵינֽוֹ (Εϊνό) που σημαίνει ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΤΟΥ. Οι Εβδομήκοντα σωστά μεταφράζουν «ὀφθαλμοῦ αὐτοῦ». Οι μεταφραστές της ΜΝΚ και της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας αποδίδουν ως εξής :
ΜΝΚ «ματιού μου»
Β.Ε «ματιού μου»
Ίδια μετάφραση από Σκοπιά και Βιβλική Εταιρία ! Μεταφράζουν το τρίτο πρόσωπο με πρώτο πρόσωπο ! Βλέπετε στο παρόν εδάφιο υπάρχει διάκριση προσώπων στον Θεό. Στο εδάφιο ομιλεί ένα θείο πρόσωπο και αναφέρεται στον οφθαλμό άλλου θείου προσώπου. 
Η ίδια ακριβώς Εβραϊκή λέξη υπάρχει και στο εδάφιο Έξοδος 21:26 όπου εκεί βέβαια και οι δύο μεταφράσεις που εξετάζουμε αποδίδουν ολόσωστα σε τρίτο πρόσωπο - «μάτι του» ! Το ερώτημα είναι το εξής : Η ΜΝΚ εκφράζει τις αντιτριαδικές διδασκαλίες της Σκοπιάς, η μετάφραση της Βιβλικής Εταιρίας γιατί παραφράζει εδάφια σαν το εξεταζόμενο ;
ΖΑΧΑΡΙΑΣ 3:2
Σε αυτό το εδάφιο το Εβραϊκό κείμενο έχει την φράση
 יְהוָ֜ה וַיֹּ֨אמֶר (βαγιόμερ Γιαχβέ = Και είπεν ο Κύριος)
Ιδού πως αποδίδουν οι εξεταζόμενες μεταφράσεις:
ΜΝΚ «Τότε ο άγγελος του Ιεχωβά είπε»
Β.Ε «Ο άγγελος του Κυρίου είπε»
Μεταφράζουν ανύπαρκτη λέξη ! Προσθέτουν την λέξη «άγγελος» χωρίς αυτή να υπάρχει στο εν λόγω εδάφιο του Εβραϊκού κειμένου. Ενώ το Εβραϊκό κείμενο λέγει «Και είπεν ο Κύριος» αυτοί λέγουν «ο άγγελος του Κυρίου (Ιεχωβά) είπε» !!! Οι Εβδομήκοντα γράφουν σωστά «καὶ εἶπε Κύριος».
Αφού οι μεταφραστές λέγουν, στα προλεγόμενα των μεταφράσεων, ότι μεταφράζουν το Εβραϊκό κείμενο, γιατί διαφοροποιούνται από αυτό ; Ποίο κείμενο τελικά μεταφράζουν ;
Στο εδάφιο Ζαχαρίας 3:2 δεν υπάρχει η Εβραϊκή λέξη מַלְאַ֣ךְ (Μαλάκ) = Άγγελος γιατί την προσθέτουν στην μετάφραση ; Μήπως διότι και σε αυτό το εδάφιο έχουμε διάκριση προσώπων στον Θεό ; Στο εδάφιο Ζαχαρίας 3:2 παρουσιάζεται ο Γιαχβέ να ομιλεί στον Διάβολο και να αναφέρεται σε άλλον Γιαχβέ αναφερόμενος σε αυτόν σε τρίτο πρόσωπο !
ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν τί διαβάζουμε.
Τα διάφορα γράμματα από Ορθόδοξες Εκκλησίες που παραθέτει στις πρώτες σελίδες της μεταφράσεώς της η Ελληνική Βιβλική Εταιρία δεν πρέπει να μας παραπλανούν. Άλλωστε τα διάφορα Πατριαρχεία και η Ελλαδική Εκκλησία στέλνουν παρόμοια γράμματα και για άλλες μεταφράσεις που είναι διαφορετικές μεταξύ τους ! Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν αποδέχεται ότι οι διάφορες μεταφράσεις δύνανται να αντικαταστήσουν το επίσημο κείμενο της Αγίας Γραφής.
ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
«Πᾶνος» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου