Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


-Ἡ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ μιᾶς χώρας, ἔχει ὡς ἀφετηρία τὴν διεθνῆ θέση αὐτῆς ποὺ προσδιορίζεται ἀπὸ πολλοὺς παράγοντες, ἐλλείψει τῶν ὁποίων ἢ τῶν βασικότερων τοὐλάχιστον δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρχει ἀξιόλογη διεθνὴς θέση μιᾶς χώρας καὶ ἑπομένως ἀποτελεσματική ἐξωτερική πολιτική.

-Ἐπισημαίνω γιὰ τὰ Ἑλληνικὰ δεδομένα, τρεῖς τοὐλάχιστον ἀπὸ τοὺς βασικοὺς παράγοντες διεξαγωγῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς.

-Πρῶτον: Οἰκονομικὴ εὐρωστία (πλοῦτος τῆς χώρας, πηγὲς ἐνέργειας καὶ κατάσταση οἰκονομίας). Στὸν τομέα αὐτὸ ἡ ἀποτυχία καὶ ἡ εὐθύνη τῶν Κυβερνήσεων μετὰ τὴν μεταπολίτευση, ἄλλων λίγο ἄλλων πολύ, ἀγγίζουν τὰ ὅρια ἀλόγιστης ἐγκληματικῆς διαχείρισης τῶν οἰκονομικῶν τῆς χώρας μας καὶ ὄχι μόνον. Ἀπαιτεῖται ἐνημέρωση συνεχῆ, τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

-Δεύτερον: Ἀπὸ τὴν ἰσχὺ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Διευκρινίζω ὄχι ποσότητα διότι ἡ ἐπιχειρησιακὴ καὶ ἀποτελεσματικὴ ἑτοιμότης τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ἀπαιτοῦν: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΥΛΙΚΟ καὶ ΗΘΙΚΟ.

-Ὁ Ἀγῶνας μας δὲν εἶναι Ἐπιθετικός, εἶναι ἀμυντικὸς ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος. Αὐτὸ πρέπει οἱ κακοὶ γείτονες νὰ καταλάβουν, ἂν δὲν μποροῦν νὰ διαβάσουν τὴν ἱστορία τῶν ἀγώνων τῆς Ἑλλάδος. Τὰ νούμερα μόνο δὲν φέρνουν ἀποτέλεσμα.

-Τί συμβαίνει ὅμως ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΌ σήμερα στὴν πατρίδα μας:

.Ἡ Τουρκία χρησιμοποιῶντας θεμιτὰ καὶ ἀθέμιτα μέσα, ἀπαιτεῖ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου καὶ ὄχι μόνο.

.Ἡ Ἀλβανία προσπαθεῖ νὰ ἀλλοιώσει τὴν Β. Ἤπειρο ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ στοιχεῖο.

.Τὸ Συνονθύλευμα τῶν Σκοπίων ἀπαιτοῦσε τὸ ὄνομα τῆς Ἑλληνικῆς Μακεδονίας. Δυστυχῶς γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἐπέτυχαν κάτι ἀνέλπιστα μὲ τὴν ὑπογραφὴ μεταξὺ Ἑλληνικῆς κυβέρνησης καὶ Σκοπίων, μὲ τὴν ἁμαρτωλὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, νὰ λέγεται ἡ Σλαβικὴ Γλῶσσα ποὺ μιλᾶνε Μακεδονική, τὸ ἔδαφός των Μακεδονία καὶ ὅτι ἀνήκουν στὸ Μακεδονικὸ ἔθνος.

-Καί! Ἐμεῖς ἔναντι ὅλων αὐτῶν τῶν προβλημάτων μας τί κάναμε;

.Μειώσαμε τὸν στρατό μας, πολὺ κάτω ἀπὸ τὴν κόκκινη γραμμή, γιὰ τὰ Ἑλληνικὰ δεδομένα. Εὐτυχῶς ἡ Κυβέρνηση τὸ ἀντελήφθη ἔγκαιρα.

.Ψηφίσαμε νόμο γιὰ συνδικαλισμὸ στὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις. Δηλαδή! Εἰσάγαμε σὲ αὐτὲς στοιχεῖα διαλύσεως τῆς πειθαρχίας ποὺ εἶναι "τὸ Α καὶ τὸ Ω'' τῶν Ἔνοπλων Δυνάμεων. Εὐτυχῶς ἡ καλὴ ὑποδομὴ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, νέκρωσε τὸ φθοροποιὸ αὐτὸ στοιχεῖο.

.Ἐνῶ φαίνεται ἡ Τουρκία μὲ τὴν ἀσύμμετρη ἀπειλὴ τῶν λαθρομεταναστῶν, προσπαθεῖ νὰ ἀλλοιώσει πληθυσμιακὰ τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος, τὰ Ἑλληνικὰ κόμματα μεταξύ των, εἶναι ἐκ διαμέτρου ἀντίθετα. Ποῖα! Θὰ πρέπει νὰ εἶναι τὰ μέτρα, ὡς ἐθνικὴ πολιτικὴ τῆς Ἑλλάδος, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς Σοβαρῆς αὐτῆς ἀπειλῆς;....

.Καί! Στὴν Βουλὴ ἀντὶ νὰ συζητοῦν τὰ ἐθνικὰ καὶ οἰκονομικὰ αὐτὰ προβλήματα καὶ νὰ παίρνουν ἀποφάσεις, ἀσχολοῦνται μὲ κάποιο κ. Παπαγγελόπουλο καὶ ὄχι μόνο, μὲ φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες, μὲ λαδώματα πολιτικῶν καὶ Ἰατρῶν καὶ τὸ γαϊτανάκι δὲν ἔχει τέλος.

-Αὐτὴ ἡ πολιτική! Εἶναι Ἑλληνική; εἶναι ἐθνική; εἶναι πατριωτική; Ὄχι, εἶναι ἁπλᾶ ἀνθελληνικὴ πολιτικὴ καὶ δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὴν Δημοκρατία μας.

-Οἱ πόλεμοι εἶναι δίκαιοι ὅταν εἶναι ἀναγκαῖοι. Εἶναι Ἀνθρώπινοι ὅταν χωρὶς αὐτοὺς δὲν ὑπάρχει ἄλλη ἐλπίδα γιὰ νὰ διατηρήσεις τὴν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος σου. Καί! Ἐξωτερική πολιτική χωρὶς ἰσχυρὸ Στρατὸ εἶναι σὰν νὰ διευθύνεις μιὰ ὀρχήστρα χωρὶς μουσικὰ ὄργανα.

-Τρίτον: Ἀπὸ τὸ πολίτευμά μας καὶ βασικὰ ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ καὶ πολιτικὴ γαλήνη τῆς χώρας μας.

-Ἐὰν ὅλες οἱ Ἑλληνικὲς Κυβερνήσεις, παράλληλα μὲ τὶς ἄλλες ἐνέργειες, δὲν ἔχουν θέσει ὡς κύριο σκοπὸ τὶς τρεῖς ὡς ἄνω προϋποθέσεις, δὲν μποροῦμε νὰ διεξάγουμε ἐξωτερικὴ πολιτικὴ μὲ ἀξιώσεις, ἔστω καὶ ἂν ἔχουμε καλὲς κυβερνήσεις, ἄριστο Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν καὶ ἄριστους διπλωμάτες.

-Ἔτσι λοιπὸν μὲ τὴν προσπάθεια τῶν κυβερνήσεων τῶν τελευταίων ἐτῶν, εἶναι γνωστὸ στὸν Ἑλληνικὸ λαὸ ὅτι καταβάλλετο ὑπὸ αὐτῶν κάθε προσπάθεια ἑκούσια ἢ ἀκούσια ἀπαξιώσεως τῶν παραπάνω βασικῶν προϋποθέσεων διεξαγωγῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς.

Μὲ ἀποτέλεσμα σήμερα, ἐκ τῶν πραγμάτων νὰ θεωροῦμε ἀπὸ ἀνάγκη, ὡς μοναδικὸ τρόπο διεξαγωγῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τὶς ὑποχωρητικὲς κινήσεις καὶ μάλιστα ὅπως συμβαίνει σήμερα, σὲ ἕνα κακὸ μας γείτονα ποὺ κακιὰ μας μοῖρα τὸν ἔφερε ἐδῶ καὶ χίλια χρόνια, καταλαμβάνοντας τὰ πανιώνια ἑλληνικὰ ἐδάφη, ποὺ οἱ ἀπαιτήσεις του δὲν ἔχουν τέλος καὶ ἡ εἰλικρίνειά του εἶναι πάντα ὕπουλη, ἐπικίνδυνη καὶ κακόβουλη.

-Πρέπει κάποτε ἐπιτέλους νὰ καταλάβουν οἱ ἰθύνοντες τὴν χώρα μας, ἐννοῶ ὅλοι, τοὺς προβληματισμοὺς τῶν σκεπτόμενων Ἑλλήνων, ὅτι δὲν πάει ἄλλο, πρέπει νὰ ἀλλάξουμε ρότα.

-Ἀπὸ τὴν μεταπολίτευση καὶ μέχρι σήμερα, ἐπιβαρύναμε τὴν χώρα μας μὲ ἕνα ἀστρονομικὸ ἐξωτερικὸ χρέος εἰς βάρος του μόχθοι τῶν ἐπερχόμενων γενεῶν καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἀποκτήσαμε ἀρκετοὺς ὅλων τῶν ἀποχρώσεων μὲ τεράστιες περιουσίες.

.Τέλος! Καὶ ἡ μοναδικὴ ἐλπίδα αὐτοῦ τοῦ τόπου, οἱ ταγοὶ καὶ αὐτοὶ δὲν μπόρεσαν ὅλοι νὰ σταθοῦν στὸ ὕψος των, νὰ γαλουχήσουν τοὺς νέους μὲ ἀρχὲς καὶ ἀξίες, πατριωτισμὸ καὶ νομιμότητα.

- Τί! Ἐξωτερικὴ πολιτικὴ λοιπόν, νὰ κάμει ἡ χώρα μας ἐπάνω στὰ ἐθνικά μας θέματα, ὅταν τὰ Ἑλληνικὰ Κόμματα στὴ Βουλὴ διαφωνοῦν ριζικά. Καί! Μάλιστα χωρὶς προτάσεις καὶ δικαιολογητικὲς σκέψεις.

-Τί μέλλει γενέσθαι: Σήμερα ἡ Κυβέρνηση μὲ τὸ ἐπιτελεῖο ποὺ διαθέτει θὰ πρέπει νὰ πείσουν τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ γιὰ τὸ ὅραμά των γιὰ τὴν θέλησή των, νὰ ἀγωνισθοῦν γιὰ τὸ καλὸ τῆς πατρίδος καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ἀντὶ πάσης θυσίας.

- Ποιὸς εἶναι ὁ Ἡγέτης: Τὸ κυρίως προνόμιο τοῦ Ἡγέτη εἶναι, νὰ ζωντανεύει ἐλπίδα στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων. Μόνο ἀπὸ ἐμπιστοσύνη στὸ πρόσωπό του, νὰ ἀνθίζει χαμόγελο, νὰ βουρκώνουν μάτια, νὰ γεννιέται στὴ θέα του στὸ πλῆθος γιορτή. Καὶ ὄχι! Στὴ θέα του νὰ τὸν φρουροῦν, ἀπὸ τοὺς Πατριῶτες Ἕλληνες πολῖτες, μιὰ διμοιρία ἀστυφυλάκων.

Ἰωάννης Μ. Ἀσλανίδης
Ἀντιστράτηγος Ε.Α.
Ἐπίτιμος Διοικητὴς τῆς Σ.Σ.Ε
 «Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου