Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
«Ἀλλοίμονο στοὺς λαοὺς ποὺ λησμονοῦν τὴν Ἱστορία τους, χάνονται ἀπὸ τὸ πρόσωπο τῆς Γῆς»

-Γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες αὐτὴ ἡ ἀρχὴ ποὺ ἀποτελεῖ πανάρχαιο ἀξίωμα, ἔχει μεγάλη σημασία. Ἡ Ἑλληνικὴ Ἱστορία ἀρχίζει ἀπὸ τὰ βάθη τῶν αἰώνων (5200 π.Χ), ὅσα ἡ ἀρχαιολογικὴ σκαπάνη μέχρι σήμερα, ἔφερε στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας, ὅπου πιστεύουμε θὰ προστεθοῦν καὶ ἄλλοι αἰῶνες ἀργότερα καὶ ἀκόμη ἀγγίζει τὴν Μυθολογία μας καὶ χάνεται μέσα στὰ βάθη αὐτῆς.

-Τὸ θέμα τῆς Μακεδονίας δὲν εἶναι σημερινό, εἶναι μιὰ ἄλλης μορφῆς, συνέχεια τοῦ Μακεδονικοῦ ζητήματος. Σήμερα ὅμως, πῆρε δραματικὲς ἐξελίξεις εἰς βάρος τῆς χώρας μας, μὲ τὴν ἀνέλπιστη καὶ ἀπαράδεκτη ἀπόφαση της Κυβέρνηση, ἐτσιθελικὰ καὶ φασιστικά, χωρὶς τὴν ἔγκριση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ παρὰ τὶς διαμαρτυρίες αὐτοῦ, νὰ ὑπογράψει τὴν ἁμαρτωλὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. 

Παραχωρῶντας τὸ ὄνομα «Μακεδονία» σὲ μιὰ περιοχὴ ποὺ ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων, μέχρι τὸ 1944, εἶχε ἄλλη ὀνομασία (Βαρντάρσκα), τὴν ἀποδοχὴ τῆς παρεφθαρμένης Βουλγαρικῆς-Σλαβικῆς γλώσσας τῶν Σκοπίων ὡς «Μακεδονικὴ γλῶσσα» καὶ τὴν ἀποδοχὴ τῶν Σλάβων καὶ Ἀλβανῶν τοῦ Κράτους τῶν Σκοπίων, ὅτι ἀνήκουν στὸ ἀνύπαρκτο «Μακεδονικὸ Ἔθνος». Αὐτό! ἀγαπητοὶ τῆς Κυβέρνησης δὲν πρόκειται νὰ σᾶς τὸ συγχωρήσει ποτὲ ὁ Σκεπτόμενος καὶ γνωρίζων στοιχειωδῶς τὴν Ἱστορία του, Ἕλληνας Πατριώτης.

-Σὲ προηγούμενα κείμενά μας ἀναφερθήκαμε, στὴν σχέση τῆς Μακεδονίας μας, μὲ τὴν Μητέρα Ἑλλάδα ἱστορικὰ καὶ ἀκόμη καὶ προϊστορικά,σήμερα θ᾿ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Μυθολογία σχετικὰ μὲ τὴν Μακεδονία, ὅπως καὶ γιὰ τὰ λοιπὰ ἐδαφικὰ διαμερίσματα τῆς Ἑλλάδος.

-Οἱ Μακεδόνες, κατὰ τὴν Ἑλληνικὴ Μυθολογία, ἀνήκουν στοὺς Περιφερειακοὺς Ἑλληνικοὺς λαούς. Ὑπάρχει ἐπ᾿ αὐτοῦ ἡ πραγματεία τοῦ Ἡσιόδου, γιὰ τὴν Μυθολογικὴ Περίοδο περὶ Μακεδόνων καὶ Μακεδονίας, πρὸ τῆς Ἱστορικὰ ἀναφερόμενης ἀπὸ τὸν Ἡρόδοτο, γνωστῆς ἀφίξεως τῶν Τημενίδων ἐξ Ἄργους στὴν Μακεδονία.

-Σύμφωνα πάντα μὲ τὸν Ἡσίοδο, ὁ ὁποῖος συνέταξε καὶ τὸ δένδρο τῶν Ἐπωνύμων προγόνων τῶν Βασιλέων τῆς Μακεδονίας, ὁ Δευκαλίων, βασιλεὺς τῆς Θεσσαλίας, καὶ ἡ σύζυγός του Πύρρα, ἦταν οἱ μόνοι ἄνθρωποι ποὺ ἐπέζησαν ἀπὸ τὸν Κατακλυσμὸ καὶ ἀναδημιούργησαν τὴν ἀνθρωπότητα. 

Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἐδημιούργησαν, σύμφωνα μέ τὶς ὁδηγίες τοῦ Θεοῦ, κατ᾿ ἄλλους τοῦ Μαντείου τῶν Δελφῶν, πετῶντας πέτρες ὁ Δευκαλίων καὶ ἡ Πύρρα (ἄρρενες καὶ θήλεις), ἐγέννησαν καὶ δύο παιδιά, τὸν ΕΛΛΗΝΑ καὶ τὴν ΘΥΙΑ ἢ ΠΑΝΔΩΡΑ. 

Ὁ ΕΛΛΗΝΑΣ μὲ τὴν σειρά του ἔκαμε τρεῖς υἱούς, τὸν ΔΩΡΟ, τὸν ΞΟΥΘΟ καὶ τὸν ΑΙΟΛΟ. Αὐτοὶ ἐκπροσωποῦσαν τρεῖς ξεχωριστὲς ὁμάδες διαλέκτων τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας, τὴν Δωρική, τὴν Ἰωνικὴ καὶ τὴν Αἰολικὴ ἀντίστοιχα. Ἐπίσης! ἡ ΘΥΙΑ ἢ ΠΑΝΔΩΡΑ ποὺ συνέλαβε μὲ τὸν κεραύνειο ΔΙΑ, ἀπέκτησε καὶ αὐτή τρεῖς υἱούς, τὸν ΜΑΚΕΔΟΝΑ ἢ ΜΑΚΕΔΝΟ, τὸν ΜΑΓΝΗΤΑ καὶ τὸν ΓΡΑΙΚΟ, οἱ ὁποῖοι κατοικοῦσαν γύρω ἀπό τὸν Ὄλυμπο καὶ τὰ Πιέρια ὄρη.


-Ἑπομένως ὁ ἁρματομάχος Μακεδών, σύμφωνα πάντα μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Μυθολογία, ἦταν υἱὸς τῆς ἀνωτάτης Ἑλληνικῆς θεότητος τοῦ ΔΙΑ καὶ πρῶτος ξάδελφος τῶν υἱῶν τοῦ Ἕλληνα. Ἀκόμη καὶ ὁ τόπος μετοίκησής του συνδέεται ἄμεσα μὲ τὸν ΔΙΑ, διότι στὸ ὄρος Ὄλυμπος ὑπάρχει ὁ παλαιότερος Ἱερὸς τόπος, κάτω ἀπὸ τὸ πανύψηλο βουνό, τὸ ὁποῖο ὀνομάζετο ΔΙΟΝ πρὸς τιμὴν τοῦ ΔΙΑ. Ἄρα! σύμφωνα μέ τὸν Ἡσίοδο, γενάρχης τῶν Μακεδόνων, ἦταν ὁ Μακεδὼν ἢ Μακεδνός.

-Ἀργότερα, ὁ Ἑλλάνικος θεωρεῖ τὸν Μακεδόνα υἱὸ τοῦ ΑΙΟΛΟΥ καὶ ἐγγονὸ τοῦ Ἕλληνα, τοῦ Μυθικοῦ Γενάρχη τῶν Ἑλλήνων.

-Τέλος! κατὰ μιὰ ἄλλη ἐκδοχὴ τῆς Ἑλληνικῆς Μυθολογίας «Μακεδὼν ἢ Μακεδνὸς ἦταν υἱὸς τοῦ βασιλέως τῆς Ἀρκαδίας ΛΥΚΑΟΝΟΣ.

-Τώρα! πῶς τὸ συνονθύλευμα τῶν Σκοπίων, ἔγινε Μακεδονικὸ Κράτος, μὲ γλῶσσα Μακεδονικὴ καὶ ἐθνότητα Μακεδονική; Μόνον! ὁ πρώην Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος μπορεῖ νὰ μᾶς τὸ ἐξηγήσει!!!

           
-Ἡ «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» ποὺ ὑπεγράφη στὶς 17 Ἰουνίου 2018, χωρὶς τὴν συγκατάθεση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, δὲν θὰ γίνει ποτὲ ἀποδεκτή, ἀπὸ τοὺς Σκεπτόμενους Ἕλληνες τῆς Ἑλλάδος καὶ παγκοσμίως, ἰδίως τοὺς Ἕλληνες Μακεδόνες.

-Ἡ «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» ἀποτελεῖ διαστρέβλωση καὶ βανδαλισμὸ τῆς ἐπιστήμης τῆς Ἱστορίας, ἀφοῦ ἐπιχειρεῖται νὰ ἐξαλείψει μὲ πλαστογραφία ἕνα τεράστιο κεφάλαιο αὐτῆς· «ἡ ἱστορία τῆς μιᾶς καὶ μοναδικῆς Ἑλληνικῆς Μακεδονίας».

-Ἡ «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» προσπαθεῖ νὰ διαγράψει, ἀπὸ τὴν συλλογικὴ μνήμη τῶν λαῶν τῆς Γῆς, τὰ ἄϋλα στοιχεῖα τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς Ἱστορίας τῆς Μακεδονίας μας.

-Ἡ «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» ἀποτελεῖ ἕνα πρωτοφανές, παγκόσμιο ἐθνικὸ ἔγκλημα, διότι! ἀπὸ τὸ πουθενὰ δημιουργεῖ μιὰ πλαστὴ χώρα, ἕνα πλαστὸ Ἔθνος καὶ μιὰ πλαστὴ γλῶσσα, μὲ κλεμμένα ὑλικά, τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

-Ἡ «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» εἶναι μιὰ ἀντεθνικὴ καὶ ἐπικίνδυνη ἧττα τῶν Ἑλλήνων καὶ μάλιστα χωρὶς πόλεμο. Ὄχι μόνο δὲν λύνει ζητήματα, ἀλλὰ θὰ δημιουργήσει στὸν χρόνο νέα. Πέρα ἀπὸ τὴν πυροδότηση τοῦ ἐπεκτατισμοῦ τῶν Σκοπίων μὲ κίνδυνο τὴν ἀποσταθεροποίηση τῆς περιοχῆς στὸ μέλλον.

-Ἡ «Συνθήκη τῶν Πρεσπῶν» τέλος, ἀποτελεῖ ἕνα οἰκονομικὸ καὶ ἐπιχειρηματικὸ ἐφιάλτη γιὰ τὶς τοπικὲς ἐπιχειρήσεις τῆς Μακεδονίας.

-Τέλος! πρέπει νὰ γνωρίζουν, οἱ ἐπίδοξοι προπαγανδιστὲς τῶν Σκοπίων ἀνὰ τὸν κόσμο ὅτι! Μπορεῖ ὁ πρώην Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος, γιὰ προσωπικούς του λόγους, νὰ ὑπέγραψε τὸ ἁμαρτωλὸ «Σύμφωνο τῶν Πρεσπῶν», ἐρήμην τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ἀλλὰ θὰ ἔρχονται συνεχῶς ἀντιμέτωποι μὲ τὸν ἀνὰ τὸν κόσμο Ἑλληνικο-Μακεδονικὸ λαό, ποὺ ἐμπνέεται ἀπὸ τὶς μεγάλες ὧρες τῆς Ἱστορίας του καὶ ἀπὸ τὶς μοναδικὲς πρὸς τὴν ἀνθρωπότητα ἐξαίσιες ὑπηρεσίες του.


Ἰωάννης Μ. Ἀσλανίδης
          Ἀντγος ἐ.ἀ.
Ἐπίτιμος Δκτὴς τῆς Σ.Σ.Ε.
«Πᾶνος»

1 σχόλιο:

  1. εφ' όσον ακολουθούμε κατευναστική πολιτική, θά έχουμε πάντα 'μακεδονίες'....

    ΑπάντησηΔιαγραφή