Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020

Ἀνεξέλεγκτη πλέον ἡ διάδοση τῆς «Πανθρησκείας» στήν Ἑλληνικὴ νεολαία, μετά τήν σχετική Ἀπόφαση τῶν Εἰσαγγελικῶν ἈρχῶνἮταν ἀναμενόμενο τὸ τί θὰ ἀκολουθοῦσε τὴν Ἀπόφαση τοῦ Εἰσαγγελέα Πρωτοδικῶν Χανίων (α.π. 302/18) ποὺ ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὸν Εἰσαγγελέα Ἐφετῶν Κρήτης (α.π. 7126/18), ἡ ὁποία ἐπέβαλε ὡς δεδικασμένο πλέον νὰ εἶναι Νόμιμα τὰ γκράφιτι τῆς «Πανθρησκείας» στὴν Ἑλλάδα σὲ Δημόσια-Δημοτικὰ κτήρια καὶ Σχολεῖα, μὲ τὴν αἰτιολόγηση πὼς δὲν τίθεται θέμα τέλεσης παράνομου ἀθέμιτου καὶ καταχρηστικοῦ θρησκευτικοῦ προσηλυτισμοῦ (ΑΝ 1363/1938, ΑΝ 1672/1939, ἄρθρα 43, 386, 466 ΠΚ, ἄρθρο 13 Συντάγματος 1975 κ.α.) εἴτε ἀπὸ τοὺς σχεδιαστές τους εἴτε ἀπὸ τοὺς ὑπεύθυνους γιὰ τὰ κτήρια αὐτά.

Πλέον, ἕνας Δήμαρχος ἢ Αντιδήμαρχος, Δάσκαλος ἢ Καθηγητής, ἀκόμη καὶ κάποιος σχεδιαστὴς γκράφιτι, χωρὶς νὰ ἔχει τηρήσει καμία ἀπὸ τὶς ἰσχύουσες αὐστηρὲς προϋποθέσεις, νομιμοποιεῖται νὰ ἀποφασίσει τὴν ἀποτύπωση ἑνὸς γκράφιτι μὲ παραθρησκευτικό περιεχόμενο τῆς ἐπιλογῆς του σὲ ὁποιοδήποτε Δημόσιο-Δημοτικὸ κτήριο ἀκόμη καὶ σὲ Σχολεῖο, γκράφιτι ὅπως αὐτὰ στὰ Χανιὰ καὶ τὴν Κίσαμο ποὺ σχεδιάστηκαν καὶ διατηροῦνται ἀκόμη ἀνέπαφα μὲ εὐθύνη τῶν Δημοτικῶν Ἀρχῶν καὶ Ἐκπαιδευτικῶν, στὰ ὁποῖα ἀπεικονίζεται ἡ μορφὴ τοῦ Σατανᾶ ὡς τὸν Μπαφομέτ τὴν τραγόμορφη θεότητα τῆς «Ἐκκλησίας τοῦ Σατανᾶ» καὶ ὡς τὸν Βάαλ-Μολώχ μὲ κέρατα βοοειδοῦς, τὸ Ταοϊστικὸ σύμβολο τοῦ Γιν-Γιανγκ, τὸ σύμβολο τῆς Χαόσφαιρας τῶν Γουϊκανῶν, ὁ Χριστιανικὸς Σταυρὸς γερμένος, ἀκόμη καὶ σύνθετα σχέδια ποὺ ἀναπαριστοῦν βασικὲς δοξασίες παραθρησκειών καὶ Ἀνατολικῶν Θρησκειῶν ὅπως τὸ Νιρβάνα, τὸ Κάρμα καὶ ὁ Διαλογισμός.

Εἶναι ἀνεξέλεγκτη πλέον ἡ σχεδίαση νέων γκράφιτι μὲ παραθρησκευτικό περιεχόμενο σὲ Δημόσια-Δημοτικὰ κτήρια καὶ Σχολεῖα των Χανίων, τώρα μὲ κύριο θέμα αὐτῶν τὸ πνευματικὸ «τρίτο Μάτι» ἢ «6ο Τσάκρα» ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὶς Ἀνατολικὲς τεχνικὲς Διαλογισμοῦ-Γιόγκα καὶ ἀποτελεῖ κύριο στοιχεῖο θρησκειολογικοῦ συγκρητισμοῦ. 


Ἡ σχεδίασή του ἀποδεικνύει μύηση στὶς βασικὲς δοξασίες παραθρησκειῶν καὶ Ἀνατολικῶν θρησκειῶν ὅπως τοῦ Ἰνδουισμοῦ καὶ τοῦ Βουδισμοῦ, κύριων συνιστωσῶν τῆς παναίρεσης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῆς «Πανθρησκείας», ἡ ὁποία προωθεῖται ἀπὸ τὸ διεθνὲς πολιτικο-παραθρησκευτικὸ κίνημα τῆς «Νέας Ἐποχῆς».

Στὴν ἐξωτερικὴ ὄψη κτιρίου Γυμνασίου στὸ κέντρο τῆς πόλης τῶν Χανίων, τὸ «τρίτο Μάτι» σχεδιάστηκε ὡς γκράφιτι ποὺ ἀναπαριστᾶ ἐντὸς ἀνοικτοῦ ἀνθρώπινου κεφαλιοῦ ἕναν ὑπερμεγέθη βολβὸ καὶ τὴν ἴριδα ματιοῦ, μὲ τὴν κόρη τοῦ ματιοῦ ὡς bindi - tilaka, τὸ σημάδι στὸ μέτωπο τῶν Ἰνδῶν. Σὲ κεντρικὸ Δημοτικὸ πάρκο των Χανίων τὸ «τρίτο Μάτι» ἀναπαρίσταται καὶ πάλι ἐντὸς ἀνοικτοῦ ἀνθρώπινου κεφαλιοῦ ἀλλὰ ὅπως τὸ «Μάτι τοῦ Ρά» στὴν ἀρχαία Αἴγυπτο, δηλαδὴ ὡς μιὰ ἀφαιρετικὴ σχεδίαση τῆς ἐπίφυσης. Σὲ τοιχίο Δημόσιου δρόμου τῆς πόλης τὸ «τρίτο Μάτι» εἶναι σχεδιασμένο ὡς ἐμφανὲς ἀνοικτὸ μάτι στὸ κέντρο τοῦ μετώπου. 

Στο ίδιο τοιχίο πιὸ πέρα εἶναι σχεδιασμένο καὶ ὡς τὴν πεντάλφα στὸ μέτωπο τοῦ Μπαφομέτ. Σὲ ἄλλα ἐμφανῆ τοιχία αναπαρίσταται ὡς τὸ «Μάτι τοῦ Βούδα». Ὅλα εἶναι σχεδιασμένα ἀπὸ ἤδη γνωστὰ μέλη τῆς ὁμάδας «ΕΡΕΣΗ». Ἡ ἐπιλογὴ τῶν Δημόσιων αὐτῶν χώρων καλύπτει στὸ μέγιστο βαθμὸ τὴν προϋπόθεση τῆς προσφορότητας ποὺ ἐπιθυμοῦν οἱ προσηλυτιστὲς τῆς «Πανθρησκείας» γιὰ τὴν εὐρεῖα διάδοση τῶν παραθρησκευτικῶν μηνυμάτων μέσῳ τῶν γκράφιτι, μὲ σκοπὸ τὴν πρόκληση τροπῆς τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης κυρίως τῆς νεολαίας.

Οἱ ἀνώτεροι Εἰσαγγελικοὶ Λειτουργοί τῶν Χανίων ποὺ ἔχουν εὐθύνη γιὰ ὅσα ἀκολούθησαν τὴν Ἀπόφασή τους, δὲν μποροῦν νὰ ἐλεγχθοῦν οὔτε ἀπὸ τὸν ἀνώτατο Εἰσαγγελικὸ Λειτουργὸ τῆς χώρας, ἐφόσον ἀρχειοθέτησαν ἀκόμη καὶ τὴν σχετικὴ Δικογραφία Η16/1789 ποὺ σχηματίστηκε κατόπιν παραγγελίας τῆς τέως Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου κας Ξένης Δημητρίου-Βασιλοπούλου.

Στὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο κατατέθηκε Ἐρώτηση μὲ ἀ.π. 6300/12-3-2019, ἡ ὁποία ἔθετε τὰ θέματα τοῦ ἐλέγχου τῆς νομιμότητας τῆς Εἰσαγγελικῆς Ἀπόφασης, τῶν ἐνεργειῶν ἔναντι τῆς Πανελλήνιας ἐξάπλωσης τοῦ προβλήματος καὶ τῆς διαγραφῆς τῶν γκράφιτι τῆς «Πανθρησκείας» ἀπὸ τὰ Δημόσια-Δημοτικὰ κτήρια καὶ Σχολεῖα. Ἡ ἐπίσημη θέση τῆς τότε Ἑλληνικῆς Κυβέρνησης ἐκφράστηκε μὲ τὴν ἄρνηση ἀπάντησής της καὶ ἀπὸ τοὺς τρεῖς τέως Ὑπουργοὺς στοὺς ὁποίους ἀπευθύνονταν, τὸν Ὑπουργὸ Ἐσωτερικῶν, τὴν Ὑπουργὸ Προστασίας τοῦ Πολίτη καὶ τὸν Ὑπουργὸ Δικαιοσύνης.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, ποὺ συμπλέει μὲ τὶς ἀποφάσεις τῆς «Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» ποὺ συγκλήθηκε τὸν Ἰούνιο 2016 στὴν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία Κρήτης στὸ Κολυμπάρι Κισάμου Χανίων, ἀρνεῖται νὰ ἐκφραστεῖ Συνοδικὰ γιὰ τὰ γκράφιτι τῆς «Πανθρησκείας» οὔτε καὶ ἐνεργεῖ σχετικά. Οἱ ἀνώτατοι Θρησκευτικοὶ ὑπηρεσιακοὶ παράγοντες τῶν Χανίων καὶ τῆς Κισάμου, ὅταν κλήθηκαν νὰ καταθέσουν τὴ σχετικὴ ἄποψή τους, ἐπίσημα δήλωσαν: «ὅσον ἀφορᾶ τὸ θέμα τῶν εἰκονογραφημάτων δηλώνω ἀπειρία καὶ δὲν ἔχω γνώση τοῦ θέματος», «δὲν χρησιμοποιοῦν θρησκευτικὰ σύμβολα», «δὲν εἶμαι ὁ εἰδικὸς καὶ ὁ γνώστης τοῦ ἀντικειμένου», «δὲν νομίζω νὰ προσβάλλουν τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα τῶν πολιτῶν». Γιὰ τὸ θέμα ἔχουν ἐνημερωθεῖ ὅλες οἱ Μητροπόλεις τῆς Κρήτης καὶ ὅλης τῆς ὑπόλοιπης Ἑλλάδος, ἀλλὰ οὔτε σὲ ἕναν Νομικὸ Σύμβουλό τους δὲν δόθηκε ἐντολὴ γιὰ παρέμβαση ἔναντι τῆς Ἀπόφασης τῶν Εἰσαγγελικῶν Ἀρχῶν. Οἱ καθηγητὲς Θεολόγοι των Χανίων γιὰ τὸ θέμα τῶν γκράφιτι τῆς «Πανθρησκείας» εἶναι στὴν κυριολεξία ἀνύπαρκτοι. Ἡ συνεισφορὰ στὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος ἀπὸ τὶς Ἑνώσεις/Συνδέσμους τῶν Θεολόγων στὴν Κρήτη ἀλλὰ καὶ σὲ Πανελλήνιο ἐπίπεδο εἶναι ὄχι ἁπλᾶ μηδενικὴ ἀλλὰ ἀρνητικὴ ἀφοῦ λειτουργοῦν ἀποθαρρυντικά.

Κανεὶς ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνωτέρω δὲν ἔχει ἐκφράσει ποτὲ ἐπίσημη ἄποψη, ὡς νὰ μὴν τοὺς ἀφορᾶ ἡ ὕπαρξη τῶν γκράφιτι τῆς «Πανθρησκείας» σὲ Δημόσια-Δημοτικὰ κτήρια καὶ Σχολεῖα. Ὡς ἀναπόφευκτη συνέπεια, σὲ ὅσες πόλεις τῆς Ἑλλάδος ἰσχύουν ἀντίστοιχες εὐνοϊκὲς συνθῆκες γιὰ τοὺς προσηλυτιστές τῆς «Πανθρησκείας», ἡ «Νόμιμη» πλέον ἐφαρμογὴ καὶ σ᾿ αὐτὲς τῶν μεθόδων τους εἶναι ἀναπόφευκτη.

Καλοῦνται ὅλοι οἱ ἔχοντες ἀκόμη Ἑλληνορθόδοξο φρόνημα, πολῖτες καὶ φορεῖς, νὰ ἀντιδράσουν μὲ νόμιμα μέσα ἔναντι τῆς ἀνεξέλεγκτης πλέον διάδοσης τῆς «Πανθρησκείας» στὴν Ἑλληνικὴ νεολαία.

Νικόλαος Σ. Στεργιάδης 
________________________

Σχόλιο Πᾶνος: Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀναγνῶστες μας, κατόπιν παρακλήσεως τοῦ ἀρθρογράφου,  πὼς ὁ πολυτονισμὸς τοῦ κειμένου ἔγινε ἀπὸ τὸ ἱστολόγιό μας.   
«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου