Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020

Κάθε πότε νά κοινωνοῦμε; (Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου)Ὑπάρχει κι ἕνα ἄλλο θέμα: Πολλοί κοινωνοῦν μιά φορά τό χρόνο, ἄλλοι δύο φορές, ἄλλοι περισσότερες. 

Ποιούς ἀπ’ αὐτούς θά ἐπιδοκιμάσουμε; Ὅσους μιά φορά, ὅσους πολλές ἤ ὅσους λίγες φορές μεταλαβαίνουν; 

Oὔτε τούς μία οὔτε τούς πολλές οὔτε τούς λίγες, μά ἐκείνους πού πλησιάζουν στό ἅγιο Ποτήριο μέ καρδιά ἁγνή, μέ βίο ἀνεπίληπτο. Aὐτοί ἄς κοινωνοῦν πάντα. 

Oἱ ἄλλοι, οἱ ἀμετανόητοι ἁμαρτωλοί, ἄς μένουν μακριά ἀπό τά ἄχραντα Mυστήρια, γιατί ἀλλιῶς κρίμα καί καταδίκη ἑτοιμάζουν γιά τόν ἑαυτό τους. 

Ὁ ἅγιος ἀπόστολος λέει: «Ὅποιος τρώει τόν ἄρτο καί πίνει τό ποτήριο τοῦ Κυρίου μέ τρόπο ἀνάξιο, γίνεται ἔνοχος ἁμαρτήματος ἀπέναντι στό σῶμα καί στό αἷμα τοῦ Κυρίου, προκαλώντας τήν καταδίκη του» (A' Κορ. 11:27, 29). 

Θά τιμωρηθεῖ, δηλαδή, τόσο αὐστηρά, ὅσο καί οἱ σταυρωτές τοῦ Xριστοῦ, ἀφοῦ κι ἐκεῖνοι ἔγιναν ἔνοχοι ἁμαρτήματος ἀπέναντι στό σῶμα Tου.

Πολλοί ἀπό τούς πιστούς ἔχουν φτάσει σέ τέτοιο σημεῖο περιφρονήσεως τῶν ἁγίων Mυστηρίων, ὥστε, ἐνῶ εἶναι γεμάτοι ἀπό ἀμέτρητες κακίες καί δέν διορθώνουν καθόλου τόν ἑαυτό τους, κοινωνοῦν στίς γιορτές ἀπροετοίμαστοι, μή γνωρίζοντας ὅτι προϋπόθεση τῆς θείας Κοινωνίας δέν εἶναι ἡ γιορτή, ἀλλά, καθώς εἴπαμε, ἡ καθαρή συνείδηση. 

Καί ὅπως αὐτός πού δέν αἰσθάνεται κανένα κακό στή συνείδησή του, πρέπει καθημερινά νά προσέρχεται στή θεία Κοινωνία, ἔτσι κι αὐτός πού εἶναι φορτωμένος ἁμαρτήματα καί δέν μετανοεῖ, πρέπει νά μήν κοινωνεῖ οὔτε στή γιορτή. 

Γι’ αὐτό καί πάλι σᾶς παρακαλῶ ὅλους νά μήν πλησιάζετε στά θεῖα Mυστήρια ἔτσι ἀπροετοίμαστοι κι ἐπειδή τό ἀπαιτεῖ ἡ γιορτή, ἀλλά, ἄν κάποτε ἀποφασίσετε νά λάβετε μέρος στή θεία Λειτουργία καί νά κοινωνήσετε, νά καθαρίζετε καλά τόν ἑαυτό σας, ἀπό πολλές μέρες πρίν, μέ τή μετάνοια, τήν προσευχή, τήν ἐλεημοσύνη, τή φροντίδα γιά τά πνευματικά πράγματα.

«Πᾶνος» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου