Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020

Θράκη γῆ ἑλληνική, ἡ Ἑλλάς καί ἡ ἔκκληση ἐθνικῆς ὁμοψυχίας


Γράφει ὁ Γεώργιος Ἐμ. Δημητράκης

Τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ '60 οἱ Γερμανοὶ ἀπεφάσισαν νὰ δημιουργήσουν ἕνα χῶρο στάθμευσης αὐτοκινήτων κάτω ἀπὸ τὴν πλατεῖα, τὴν εὑρισκόμενη πρὸ τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ τῆς Κολωνίας. Ὁ ναὸς εἶναι γοτθικοῦ ρυθμοῦ καὶ ἔχει δύο κωδωνοστάσια ὕψους 157 μέτρων ἕκαστο. Ἀποτελεῖ τὸ μεγαλύτερο ἀξιοθέατο τῆς πόλεως. 

Πιθανολογοῦνταν καὶ τότε, ὅτι κάπου ἐκεῖ πλησίον θὰ ἔπρεπε νὰ εὑρίσκεται τὸ ἀρχαῖο ρωμαϊκὸ τεῖχος τῆς πόλεως. Καὶ ἡ Γερμανία διαθέτει Ἀρχαιολογικὴ Ὑπηρεσία, ἀνάλογη τῆς Ἑλληνικῆς. Ἡ διαφορὰ ἔγκειται εἰς τὸ ὅτι ἡ Γερμανικὴ Ἀρχαιολογικὴ Ὑπηρεσία φροντίζει πράγματι τόσον γιὰ τὶς ἀρχαιότητες εἰς τὴν Γερμανία ὅσο καὶ γιὰ τὴν πρόοδο τῆς σημερινῆς Γερμανίας. 

Δὲν ἀσκεῖ δικτατορία, δὲν πνίγει τὴν πρόοδο καὶ πρὸ παντὸς δὲν εἶναι οὔτε ὑστερική οὔτε ἀνέχεται διαπλεκόμενα συμφέροντα. Ἄρχισαν, λοιπόν, οἱ ἀνασκαφὲς γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ μεγάλου ὑπογείου γκαράζ αὐτοκινήτων καὶ εὑρέθηκε τὸ ἀρχαῖο ρωμαϊκὸ τεῖχος. 

Ἀμέσως, τονίζομε τὸ «ἀμέσως», ὄχι μετὰ ἀπὸ μερικὰ ἢ πολλὰ χρόνια, τὸ τεῖχος ἀπομονώθηκε, περιβλήθηκε ἀπὸ ἰσχυροὺς ὑαλοπίνακες καὶ συνεχίσθηκε ἡ κατασκευὴ τοῦ ὑπόγειου χώρου στάθμευσης αὐτοκινήτων. Σήμερα, ὅποιος χρησιμοποιεῖ τὸν χῶρο αὐτὸ ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ δεῖ τὸ ἀρχαῖο ρωμαϊκὸ τεῖχος μέσα εἰς τὴν προθήκη του.

Ποῖος ἐνθυμεῖται τί ἔγινε εἰς τὴν Πλατεῖα Κοτζιά, εἰς τὸ κέντρο τὴν Ἀθηνῶν καὶ ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Δημαρχεῖο τῆς Ἀθήνας, ὅταν ἀνασκάφηκε γιὰ τὴν κατασκευὴ ἐπίσης ὑπογείου χώρου στάθμευσης αὐτοκινήτων; Εὑρέθηκε ἀρχαῖο ἑλληνιστικό-ρωμαϊκὸ νεκροταφεῖο. 

Ἐπενέβησαν οἱ Νεοσουλτάνοι τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας μας, τὸ ἔργο σταμάτησε καὶ ἔμεινε περίπου γιὰ μία δεκαπενταετία ὁ λάκκος μόνον. Θὰ μπορούσατε νὰ τὸν «θαυμάσετε» καὶ σήμερα, ἂν ὁ τεράστιος λάκκος δὲν γέμιζε σκουπίδια καὶ δὲν καθίστατο «πάρκο» τεραστίων ἀρουραίων ἐκ τῆς πλησίον εὑρισκομένης κρεαταγορὰς τῶν Ἀθηνῶν. Οἱ περίοικοι ξεσηκώθηκαν καὶ τὸ «Κράτος τοῦ Κολωνακίου» ἀναγκάσθηκε νὰ περατώσει τὸ ἔργο.

Ἔτσι συμπεριφέρεται ἡ Ἑλληνικὴ Ἀρχαιολογικὴ Ὑπηρεσία, προκειμένου, λέει, νὰ προστατεύσει τὴν ἐθνικὴ κληρονομιά. Βεβαίως, ἐθνικὴ κληρονομιὰ θεωρεῖται εἰς τὸ «Κράτος τοῦ Κολωνακίου» κυρίως ὅτι εὑρίσκεται εἰς τὴν Ἀττικὴ ἢ ἔστω πλησίον τῶν μεγάλων ἀστικῶν κέντρων. 

Ἡ Ἀνατ.Μακεδονία-Θράκη δὲν ἔχει μεγάλα ἀστικὰ κέντρα καί, συνεπῶς, εἶναι «παρακατιανή», καὶ εἰς αὐτὸ συμβάλλουν, διὰ τῆς ἀνοχῆς των τόσον ἡ Τοπικὴ Αὐτοδιοίκηση μὲ τὴν Περιφέρεια ὅσον καὶ οἱ τοπικὲς κοινωνίες. 

Ὅλη ἡ περιοχὴ ἔχει πολλὰ ἱστορικὰ μνημεῖα, ἀρχαῖα καὶ βυζαντινά, ἀλλὰ καὶ Μεταβυζαντινῆς Περιόδου. Δὲν ἀξιοποιοῦνται ὅμως, διότι οὐδεὶς ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν τουριστικὴ ἀνάπτυξη τῆς περιοχῆς.

Μία ἀπὸ τὶς γυναῖκες τοῦ Πριάμου ἦτο ἡ Καστιάνειρα, ἀπὸ τὴν Αἰσύμη τῆς Θράκης. Ὁ Δάρδανος, ὁ προπάππους τοῦ Πριάμου, καταγόταν ἀπὸ τὴν Σαπαῖα Θράκης. Ὑπάρχουν ἀκόμη τὰ ἴχνη των. 

Ἀλλὰ δὲν ἔχουν ἀξιοποιηθεῖ, ὅπως δὲν ἔχει ἀξιοποιηθεῖ καταλλήλως καὶ ἡ Σπηλιὰ τοῦ Κύκλωπα Πολυφήμου εἰς τὴν Μάκρη τοῦ Ἕβρου, κοντὰ εἰς τὴν Ἀλεξανδρούπολη. Ἡ σπηλιὰ αὐτὴ ὑπάρχει, εἶναι γνωστὴ ἀπὸ τὸν Ὅμηρο καὶ εὑρίσκεται 150 μέτρα ἀπὸ τὴν θάλασσα.

Δὲν γνωρίζω πόσοι Θρακιῶτες, πόσοι Ἕλληνες, ἔχουν ποτὲ ἐπισκεφθεῖ τὴν σπηλιὰ αὐτή. Γνωρίζω ὅμως, ὅτι τουρίστες, ποὺ ἐπισκέπτονται τὴν Θράκη, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν πορεία τους πρὸς τὴν Κωνσταντινούπολη, θέλουν νὰ τὴν ἐπισκεφθοῦν. Ἔχουν διαβάσει Ὅμηρο καὶ γνωρίζουν τὴν ἐπὶ χιλιετίες σημασία καὶ ὕπαρξή της. 

Εὔχομαι εἰς ὅλους τοὺς Θρακιῶτες νὰ μὴ δεχθοῦν ἕνα ξένο ἐπισκέπτη, ὁ ὁποῖος νὰ τοὺς ζητήσει, νὰ τοῦ δείξουν τὴν Σπηλιὰ τοῦ Κύκλωπα. Διότι ἄν τοὺς τὴν δείξει, θὰ ἐντραπεῖ, ὅτι εἶναι Ἕλληνας. Διότι ἡ Σπηλιὰ τοῦ Κύκλωπα Πολυφήμου, ἐδῶ καὶ πολλὲς δεκαετίες, δὲν ἀποτελεῖ, δυστυχῶς, ἀξιοθέατο, ἀλλὰ μία μικρογραφία μίας κοινῆς καὶ πολὺ ἀσήμαντης σπηλιᾶς, ἐν κατακλεῖδι ἀνάλογης ἐκείνου τοῦ λάκκου τῆς Πλατείας Κοτζιά, ποὺ ἄνω τῆς δεκαπενταετίας «κοσμοῦσε» τὸ Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Αὐτὰ εἶναι τὰ χάλια καὶ ἡ κατάντια ὅλων, καὶ τοῦ «Κράτους τοῦ Κολωνακίου» καί τῶν τελείως Ἀνεπαρκῶν τῆς Τοπικῆς Ἀδιαφορίας καὶ Διαφθορᾶς.
Ἕλληνες! Ἡ Ἑλλάς, τὸ Αἰώνιο Λίκνο τοῦ Πολιτισμοῦ ἂν κατὰ τὴν μακραίωνη πορεία τῆς Ἱστορίας της καταλήφθηκε ἀπὸ βαρβάρους, δὲν ὑποτάχθηκε ποτέ, ἄντεξε καὶ ἀντιστάθηκε. 

Ὅμως γιὰ τὸ σημερινὸ δρᾶμα τῆς Πατρίδας μας, τὸ ὁποῖο δὲν ἔχει τελειωμό, εὐθύνονται οἱ ξενόδουλοι νεκροθάφτες τῆς νεοτέρας Ἑλλάδος, οἱ Ψεῦτες, Λαοκάπηλοι καὶ Προδότες της, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν κατάχρηση τῆς ψήφου τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ ἐπὶ δεκαετίες λεηλατοῦσαν ἀνελέητα τὸν μόχθο τῶν Ἑλλήνων, γκρέμιζαν κυριολεκτικὰ τὰ ὄνειρά τους καὶ κατέστρεφαν τὴν Πατρίδα μας. 

Ἡ Πατρίδα μας ποὺ παίζεται ἐπὶ δεκαετίες ὡς ζάρια εἰς τὸ τραπέζι τῶν ἐνόχων. Τώρα καὶ πάλιν γιὰ τὴν δική τους καὶ μόνο σωτηρία, οἱ μόνοι ὑπαίτιοι γιὰ τὴν κατάντια μας, τὴν χρεοκοπία καὶ τὴν ἐθνικὴ καταστροφὴ ἐν καιρῷ εἰρήνης, παρὰ τὴν θέληση τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, τώρα καὶ μὲ τὴν ἀστείρευτη ἐνδοτικότητα καὶ δουλικότητα τους καὶ μὲ τὰ θανατηφόρα Μνημόνια ταπεινώνουν τοὺς ‘Ἕλληνες, ξεπουλᾶνε καὶ ἐκποιοῦνε τὴν Πατρίδα μας, ὁδηγοῦνε αὐτὴ καὶ τὸν Λαὸ μας εἰς τὴν ἔσχατη ἐξαθλίωση, τὴν ἐθνικὴ ταπείνωση καὶ τὴν αἰώνια ὑποδούλωση.

Ὁ κορυφαῖος Ὀξφορδιανός Ἱστορικὸς Τόϊνμπι Ἀρνόλντ (Toynbee J.Arnold, 1889-1975) γράφει εἰς τὸ ἔργο τοῦ The Greek Civilization and Character: «Ἡ Ἑλληνικὴ ἱστορία περιέχει σελίδες ἄφθαστης δόξας καὶ μεγαλείου, ἀλλὰ καὶ σελίδες καταισχύνης καὶ θλιβερότατης κατάπτωσης. Ἡ πολιτικὴ τύφλωση καὶ ἡ ἀπέραντη ἐμπάθεια ἔχουν πάντοτε ὁδηγήσει τὴν Ἑλλάδα σὲ ἐθνικὲς καταστροφές».

Ἕλληνες! Ἡ σωτηρία τῆς Πατρίδας μας, ἡ ἐπανάκτηση τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας καὶ ἀνεξαρτησίας, ἡ ἀποκατάσταση τῆς τιμῆς τοῦ Ἔθνους μας, ἡ ἀνάκτηση τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας μας, ἀλλὰ καὶ ἡ τιμωρία ὅλων τῶν ὑπευθύνων καὶ τῶν ἐπικίνδυνων Ἐθνομηδενιστῶν τῆς Παγκοσμιοποίησης καὶ Μουσουλμανοποίησης εἶναι ἐθνικὴ ὑπόθεση καὶ εὐθύνη μόνον ὅλων τῶν Ἑλλήνων.

Ὅταν διακυβεύεται ἡ ἐθνικὴ κυριαρχία τῆς Πατρίδας, τὸ πρῶτο καὶ βασικὸ μέλημα εἶναι ἡ ὑπεράσπιση της. Χωρὶς Πατρίδα διαγράφονται ἡ Ἱστορία, οἱ ἐθνικὲς παραδόσεις, τὰ δικαιώματα καὶ οἱ ἀγῶνες ἑνὸς Λαοῦ, αὐτὴ ἡ ἀντιπροσωπευτικὴ Δημοκρατία.
Ὕστατη ἔκκληση! Ἕλληνες, ἡ Πατρίδα μας κινδυνεύει. Ἀντισταθεῖτε μὲ ἐθνικὴ ὁμοψυχία!


Γεώργιος Ἐμ. Δημητράκης
(www.Γεώργιος Ἐμ.Δημητράκης.gr)

Ὑποσημείωση: Ὁ ἀρθρογράφος κρητικῆς (Μαριού Ν. Ρεθύμνης) καὶ θρακικῆς καταγωγῆς γεννήθηκε καὶ διαμένει εἰς τὴν Ξάνθη. Σπούδασε Πολιτικές-Οἰκονομικὲς Ἐπιστῆμες καὶ Κοινωνιολογία εἰς τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Βόννης καὶ Ἱστορία καὶ Πολιτιστικὴ Κληρονομιὰ εἰς τὴν Ἀθήνα. Διετέλεσε ἐπὶ 30-ετίας Διπλωματοῦχος Ξεναγὸς γιὰ ὅλη τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπικράτεια.

«Πᾶνος»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου