Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ

Ἐδημοσιεύθησαν πολλὰ διαπλεκόμενα εἰς βάρος τῆς ὑποψηφίας Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κυρίας Αἰκατερίνης Σακελλαροπούλου. Περιορίζομαι, συνοπτικώς, εἰς τρία ἀνομήματά της κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους:
 
α΄) Ἐπὶ ἐποχῆς τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου δὲν παρευρέθη εἰς τὴν τέλεσιν ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐπὶ τῇ ἐνάρξει νέας περιόδου τῆς λειτουργίας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας μὲ τὸ ἀντιχριστιανικὸν καὶ ἀθεϊστικὸν αἰτιολογικὸν ὅτι ἡ τέλεσις τοῦ Ἁγιασμοῦ «ἐμφανίζει τὸ Δικαστήριον ὡς θεσμὸ νὰ θρησκεύεται». Αὐτὴ λοιπόν, κατὰ τὴν ὁμολογίαν της, ὅταν ἐκλεγῇ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ὡς θεσμικὸν πρόσωπον, δὲν θὰ θρησκεύεται. Δὲν θὰ δώσῃ θρησκευτικὸν ὅρκον ἐπὶ τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων της, δὲν θὰ παρίσταται εἰς τὰς ἱεροτελεστίας τῶν Δοξολογιῶν κατὰ τὰς Μεγάλας Ἐθνικὰς Ἑορτάς, θὰ ἀποφεύγῃ νὰ ὁρκίζωνται ἐνώπιόν της μὲ θρησκευτικὸν ὅρκον Ἀρχιεπίσκοποι, Μητροπολῖται, βουλευταί, ὑπουργοὶ καὶ πρωθυπουργοί, δὲν θὰ δέχεται προσκλήσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ δὲν θὰ συζητῇ μὲ θεσμικοὺς ἐκπροσώπους τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἰδία ἔχει εὐτελίσει τὸ πρόσωπόν της.
 
β΄) Εἶχε ταχθῆ κατὰ τῆς ὑποχρεωτικῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος εἰς τὰς ταυτότητας. Μεγάλη ἀλεργία ἔχει ἔναντι παντὸς ἱεροῦ καὶ ὁσίου.
 
γ΄) Ὡς γνωρίζω, ἀντετάχθη εἰς τὴν ἀκύρωσιν τῆς προδοτικῆς καὶ ἀντεθνικῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, κατὰ φρικτὴν περιφρόνησιν τοῦ 80% καὶ πλέον τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.
Καὶ τώρα ἡ ὀδυνηρὰ διὰ τὸν Πρωθυπουργόν κ. Κυριᾶκον Μητσοτάκην σύγκρισις. Ὁ κ. Μητσοτάκης ἐπέλεξε τὴν κυρίαν Σακελλαροπούλου ὡς τὴν πλέον ἀξίαν ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους Ἕλληνας διὰ τὸ ὕπατον ἀξίωμα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Περιορίζομαι μόνον εἰς δύο σχετικὰς συγκρίσεις:
 
α΄) Ἐρωτᾶται ὁ κ. Μητσοτάκης· ποῖα εἶναι τὰ ἀνώτερα προσόντα τῆς κυρίας Σακελλαροπούλου ἀπὸ αὐτὰ τὰ ὁποῖα ἔχει ὁ νῦν Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος; Ὁ Πρωθυπουργός, ἐξ ἀντικειμένου καὶ ἐκ τῆς ἀδιαμφισβητήτου πραγματικότητος, εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ παραδεχθῇ ὅτι τὸ πρόσωπον τῆς ἐπιλογῆς του, ὄχι μόνον δὲν κατέχει ἀνώτερα προσόντα ἀπὸ τὸν κ. Παυλόπουλον, ἀλλὰ καὶ ὑστερεῖ κατὰ πολὺ ἀξιολογικῶς ἔναντι αὐτοῦ σχετικῶς μὲ τὸ ἀξίωμα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Διατί ὅμως, ἐν τοιαύτῃ κοινῶς παραδεδεγμένῃ περιπτώσει ὁ Πρωθυπουργὸς ἠρνήθη τὴν ἐπανεκλογὴν τοῦ κ. Παυλοπούλου; Κραυγάζουσα προκλητικὴ ἀναξιοκρατία!!!
 
β΄) Ἰδοὺ καὶ ἡ δευτέρα σύγκρισις. Ἐὰν ὁ κ. Μητσοτάκης ἤθελε νὰ ἐντυπωσιάσῃ μὲ τὴν ἐπιλογήν του γυναικὸς ὡς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ἔκρινεν, ἀντικειμενικῶς καὶ πραγματικῶς, ὅτι ἡ κυρία Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου εἶναι ἡ κορυφαία καὶ ἡ ἀνωτέρα Ἑλληνίς, κατ’ ἀξίαν, διὰ τὸ ἀξίωμα αὐτό; Ἐλάχιστοι Ἕλληνες, ἴσως μερικαὶ ἑκατοντάδες Ἑλλήνων εἶχον ἐντυπώσει εἰς τὴν μνήμην των τὸ ὄνομα τῆς κυρίας Αἰκατερίνης Σακελλαροπούλου, πρὶν γίνῃ γνωστὴ ὡς ὑποψηφία Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας. Ὅμως, ὑπάρχουν ἑκατομμύρια Ἑλλήνων, ἐπὶ παραδείγματι, οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν ὅτι ὑπάρχει μία κυρία Ἄννα Μπενάκη – Ψαρούδα, ἡ ὁποία διαθέτει πολιτικὴν ἐμπειρίαν δεκαετιῶν ὑψηλοῦ ἐπιπέδου, εἶναι καθηγήτρια Πανεπιστημίου, διετέλεσε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς καὶ τώρα εἶναι Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.
 
Τα προσόντα τῆς ἐκλεκτῆς τοῦ κ. Μητσοτάκη δὲν ἀντέχουν εἰς σύγκρισιν μὲ τὰ προσόντα τῆς κυρίας Μπενάκη διὰ τὸ Προεδρικὸν ἀξίωμα. Καὶ ἐδῶ κραυγάζει ἡ προκλητικὴ ἀναξιοκρατία. Ὁ Πρωθυπουργὸς κ. Μητσοτάκης προσεπάθησε νὰ ἐξαπατήσῃ τὸν Ἑλληνικὸν Λαὸν ὅτι ἡ κυρία Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου εἶναι τὸ πλέον κατάλληλον πρόσωπον διὰ τὸ ὕψιστον ἀξίωμα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας.
 
Καὶ κάτι τυπικὸν μέν, ἀλλ’ οὐσιαστικῆς σημασίας, χωρὶς νὰ εἶναι ὑποτιμητικὸν τοῦ προσώπου τῆς κυρίας Σακελλαροπούλου. Ἡ ἐμφάνισις τῆς κυρίας αὐτῆς (ὄχι ἀπὸ ἀπόψεως ὀμορφιᾶς) δὲν ἔχει τὴν ἐπιβλητικότητα τῶν δύο ὡς ἄνω συγκριθέντων προσώπων. Διὰ τὸ Προεδρικὸν ἀξίωμα συμβάλλει θετικῶς κατὰ πολύ, κυρίως εἰς τὰς διεθνεῖς ἐπαφάς, καὶ ἡ ἐξωτερικὴ ἐπιβλητικότης τοῦ Προέδρου ἤ τῆς Προέδρου.
 
Μὲ τὰ ἀνωτέρω δεδομένα ἐπιβάλλεται νὰ ἀναβληθῇ ἡ ψηφοφορία εἰς τὴν Βουλὴν διὰ τὴν ἐκλογὴν Προέδρου τῆς Δημοκρατίας διὰ νὰ ἐπανεξετάσῃ ὁ Πρωθυπουργὸς τὸ κρίσιμον τοῦτο ζήτημα. Αὐτὸ νὰ ζητηθῇ ἐπιμόνως ἀπὸ τοὺς βουλευτάς.
 
Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Κ. Διώτης
 
 ___________________
 
Σχόλιο Πᾶνος: Δεχόμαστε τὰ δύο πρόσωπα ποὺ ἀνέφερε  ὁ π. Ἰωάννης, τοῦ παρόντος προέδρου καὶ τῆς κυρίας Μπενάκη, μόνο ὡς μέτρο συγκρίσεως μὲ τὴν κυρία Σακελλαροπούλου καὶ ὄχι ὡς τὰ ἐνδεδειγμένα πρόσωπα διὰ τὴν ἐκλογὴν Προέδρου τῆς Δημοκρατίας.
 
Τελικῶς, δὲν πέσαμε ἔξω στὴν πρόβλεψή μας, ὅτι ὁ νῦν πρωθυπουργὸς δὲν θὰ διέφερε σὲ τίποτα ἀπὸ τὸν προηγούμενο, μᾶλλον δέ, ἀποδεικνύεται χειρότερο πειθήνιο ὄργανο τῶν ἐντολέων του καὶ τῆς νεοταξικῆς ἀτζέντας.
«Πᾶνος» 

1 σχόλιο:

  1. Έτσι είναι Πάνο. Πρόσωπο εναντίον του Ελληνικού έθνους και της Ορθοδοξίας, που το θέλουν όλοι οι πολιτικοί μας! Μητσοτάκης = μπλε Τσίπρας.
    Δεν περιμένουμε τίποτε καλό από ανθρώπους.

    ΑπάντησηΔιαγραφή