Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021

Τὰ σκευάσματα αὐτά, ποὺ τὰ ὀνομάζουν «ἐμβόλια», ΔΕΝ εἶνε πειραματικά. Τὰ πειράματα ἔγιναν καὶ ἐτελείωσαν. Τώρα γίνεται ἐφαρμογὴ εἰς τοὺς ἀνθρώπους

 

Τὸ ἐπαναδιατυπώνω, διότι φαίνεται ὅτι δὲν ἔγινε πλήρως ἀντιληπτόν:

Τὰ σκευάσματα αὐτά, ποὺ τὰ ὀνομάζουν «ἐμβόλια», ΔΕΝ εἶνε πειραματικά. Τὰ πειράματα ἔγιναν καὶ ἐτελείωσαν. Τώρα γίνεται ἐφαρμογὴ εἰς τοὺς ἀνθρώπους.
 
Καὶ αἱ λεγόμεναι «παρενέργειαι» εἶνε αἱ ἀναμενόμεναι ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ!
 
Ναί, αἱ θρομβώσεις, αἱ μυοκαρδίτιδες καὶ οἱ θάνατοι εἶνε αἱ φυσικαὶ ἐνέργειαι αὐτῶν τῶν σκευασμάτων! Αὐτὸ ἔδειξαν τὰ πειράματα ποὺ ἔγιναν εἰς τὰ ζῷα (ποντίκια καὶ πίθηκοι) καὶ αὐτὰ ἀναμένουν νὰ ἰδοῦν εἰς τοὺς ἀνθρώπους οἱ κατασκευασταὶ τῶν «ἐμβολίων»!
 
Φράσεις τοῦ τύπου «σόκ», ὅταν πρόκηται διὰ δημοσιεύσεις ξαφνικῶν θανάτων μετὰ τὸν ἐμβολιασμόν, μόνον μειδίαμα ἔπρεπε νὰ προκαλοῦν! 
 
Οἱ ἐπιστήμονες ποὺ μᾶς προειδοποιοῦν μὲ κόστος τὴν καριέρα τους, ἀκόμη καὶ τὴν ζωήν τους, δὲν νομίζετε ὅτι εἶνε πιὸ ἀξιόπιστοι, ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἀκολουθοῦν τὸ διεφθαρμένον πολιτικὸν σύστημα καὶ μάλιστα μὲ τὸ ἀζημείωτον;

 Ludmilla Simone

Τρελογιάννης

Πηγή: https://agonasax.blogspot.com
«Πᾶνος» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου