Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021

Γεώργιος Δημητράκης: Σεβασμὸς τῆς Πατρίδος

 

Ἐνῶ μετὰ τὸ 1974 καὶ μέχρις σήμερα, εἰσέρευσαν εἰς τὴν χώρα μας, ὡς μέλος τῆς ΕΟΚ/Ε.Ε., τεράστια κονδύλια πολλῶν ἑκατοντάδων δισεκατομμυρίων, ὄχι μόνο χρεοκόπησε, ἀλλὰ παράλληλα ἐπὶ δεκαετίες ἐγκαταλείφθηκε καὶ ἡ ἀμυντικὴ θωράκιση τῆς Πατρίδος μας, ἐξαιτίας τῆς ἀρρωστημένης καὶ ἀθεράπευτης πιὰ καταστροφικῆς ἀπέχθειας καὶ μίσους ὅλου τοῦ Πολιτικοῦ Συστήματος Ἐξουσίας ἀπέναντι  μόνο μίας 7-ετοὺς Περιόδου.
 
Ὅμως ἡ ἀπέχθεια καὶ τὸ ἀστείρευτο μῖσος ἐνσταλάχτηκαν καὶ μετουσιώθηκαν ἐν συνεχείᾳ σὲ διαστροφή, διαφθορά, διαπλοκή, δυσωδία καὶ δυσκαμψία, ποὺ ἐπὶ 5 σχεδὸν δεκαετίες παρεκώλυαν τὴν δημιουργία καὶ λειτουργία ἑνὸς Σύγχρονου Κράτους Δικαίου ἐφάμιλλο καὶ ἰσότιμο ἐκείνων τῶν Κρατῶν-Μελῶν τῆς Ε.Ε., ἀλλὰ παράλληλα καὶ τὴν ἀνάπτυξη μίας ὑγιοῦς καὶ ἀνταγωνιστικῆς ἰσχυρῆς Οἰκονομίας, ἡ ὁποία θὰ ἐξασφάλιζε καὶ μιὰ αὐτόνομη, ἰσχυρὴ ἀμυντικὴ θωράκιση τῆς χώρας μας. Ἡ Πατρίδα μας ἐξαιτίας τῆς ἐγκληματικῆς ἔλλειψης καὶ παράλειψης ὅλων αὐτῶν, ἐκτίθεται ἔκτοτε, δυστυχῶς, ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν διεθνῶς σὲ ἐκβιασμούς, πιέσεις, ταπεινώσεις καὶ  ὑποχωρήσεις, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ διακυβεύονται καὶ αὐτὰ τὰ ἐθνικὰ συμφέροντά της, αὐτὴ ἡ ὕπαρξή της. Μὲ τὶς ἀπειλὲς καὶ  ἀνιστόρητες ἐδαφικὲς διεκδικήσεις τῶν τριῶν (3) βορείων γειτόνων της, καὶ τὶς ἐξ ἀνατολῶν μεγάλης Συμμάχου αὐτῶν Τουρκίας, οἱ ὁποῖοι ἀποβλέπουν συστηματικὰ εἰς τὴν ἐξόντωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ ἀφανισμὸ τῆς Πατρίδος μας  τῆς Κύπρου ἀπὸ τὸν Πολιτικὸ Χάρτη τοῦ Πλανήτη.
 
Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ὑπάρχει τεράστια πολιτικὴ καὶ  ἐθνικὴ εὐθύνη τοῦ Πολιτικοῦ Συστήματος Ἐξουσίας - καὶ τὰ δεκανίκια αὐτοῦ! - αὐτῶν τῶν μοιραίων «Ἡρόστρατων τῆς καταστροφῆς τῆς σύγχρονης Ἑλλάδος», ποὺ εὐθύνονται γιά τὴν πολὺ δεινὴ κατάσταση ποὺ εὑρίσκεται σήμερα ἡ Πατρίδα μας,  ἡ ὁποία ὅμως καὶ αὐτὴ συστηματικὰ  καὶ ἐπιμελῶς ἀποκρύπτεται!
 
Ἡ ἐπὶ 5 δεκαετίες ἀποδυναμωμένη οἰκονομικὰ καὶ ἀμυντικῶς ἀθωράκιστη πιὰ χώρα μας, οἱ πολιτικοί της μὲ τὴν ὀλέθρια ἀφέλεια καὶ πλάνη τους ἔτρεφαν μάλιστα καὶ φροῦδες ἐλπίδες, ὅτι μὲ τὴν ἔνταξη τῆς Πατρίδος μας εἰς τὴν ΕΟΚ/Ε.Ε. καὶ τὸ ΝΑΤΟ, θὰ ἐξασφάλιζαν ἀπὸ τοὺς Εὐρωπαίους πολῖτες καὶ τοὺς Συμμάχους τοῦ  ΝΑΤΟ, καὶ τὴν συμπαράσταση καὶ ὑπεράσπιση αὐτῆς καὶ τῆς Κύπρου. Πότε ἐπιτέλους θὰ διαβάσουμε Θουκυδίδη, καὶ τὸ ὅτι βασικὸς κανόνας εἰς τὴν Διεθνῆ Πολιτικὴ εἶναι, ὅτι δὲν ὑπάρχουν φίλοι, ἀλλὰ μόνο τὰ ἐθνικὰ συμφέροντα; Ἡ ὁμολογημένη τώρα απο ὅλους ἀποτυχημένη ἐπὶ δεκαετίες ἀφελής, ὀλέθρια καὶ ἄκρως ἐπικίνδυνη γιὰ τὴν Πατρίδα μας «ἀνοχὴ καὶ πολιτικὴ τοῦ κατευνασμοῦ ἀπέναντι τῶν ἐχθρῶν μας», ἐπιδείνωσε σὲ ἐπικίνδυνο βαθμὸ  καὶ τὴν  ὑπεράσπιση τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων τῆς Ἑλλάδος.
 

Ὁ Γεώργιος Κονδύλης (1879-1936) ὅμως ἔλεγε: «Ἄν θέλεις εἰρήνη, ἑτοιμάσου γιὰ πόλεμο»!

Ἀλλὰ ὡς γνωστόν, οἱ ἐνοχὲς ὅλων ποτὲ ὅμως δὲν ἀνέχονται οὔτε τὴν ἀλήθεια, ἀπεναντίας εἶναι μάλιστα καὶ  ἀμετανόητοι, σφοδροὶ πολέμιοι αὐτῆς! Ἡ Δημοκρατία καὶ ἡ Πατρίδα ὅμως εἶναι ἀλληλένδετες ἔννοιες καὶ ὀντότητες, καὶ ὅτι ὅλοι οἱ πολῖτες ὀφείλουν νὰ ὑπερασπίζονται ἐσαεὶ αὐτὲς μὲ ἐθνικὴ εὐθύνη, μὲ ἀνιδιοτέλεια καὶ αὐταπάρνηση.

Ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν Πατρίδα, τὴν Ἱστορία τὶς Παραδόσεις τῆς Φυλῆς μας, κάνει ὅμως τοὺς ἀνθρώπους δυνατούς, ἀσυμβίβαστους, ἀνυπότακτους καὶ  ἀδούλωτους, νὰ στέκονται ὄρθιοι ἀπέναντι ὅλων ἐκείνων ποὺ τὴν ἐχθρεύονται.  Εἶναι ὁ ὁδηγὸς τῶν σκέψεων μας, τοῦ σεβασμοῦ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους, αὐτῆς τῆς ἐθνικῆς ἀξιοπρέπειας τους. Ὅμως ἐδῶ καὶ δεκαετίες νοιώθω μιὰ μεγάλη ἀπογοήτευση καὶ ἀπελπισία, μία ἀνεξάντλητη ὀργή, πόνο καὶ βαθύτατη θλίψη γιὰ ὅσα συμβαίνουν εἰς τὴν ἀξιολάτρευτη καὶ δύσμοιρη Πατρίδα, αὐτὴ ποὺ εἶναι ἡ πονεμένη ψυχή μας.

Αὐτὴ ἡ Πατρίδα ποὺ μᾶς γέννησε, ποὺ μᾶς ἔδειξε καὶ χάραξε τὸν δρόμο τῆς ἀρετῆς, μὲ τὴν ἀνεπανάληπτη μεγάλη Ἱστορία της καὶ τὶς Παραδόσεις τῆς Φυλῆς μας, εἶναι τὸ Σύμβολο τῆς Αἰωνιότητας ποὺ μᾶς ἀνέδειξε καὶ μᾶς κράτησε πάντα ὄρθιους καὶ δυνατούς, γιὰ νὰ βιώνομε καὶ νὰ ἀντιμετωπίζουμε τώρα τὴν μεγάλη Τραγωδία της. Τὸν μακροχρόνιο ὀλέθριο Πολιτικοκομματικὸ Ἐμφύλιο Διχασμό, τὶς τεράστιες πυρκαγιὲς καὶ βιβλικὲς καταστροφές, τὴν νέα συμφορὰ τῆς Πανδημίας Govid-19 καὶ τὶς μεταλλάξεις της μὲ τὶς βαριὲς οἰκονομικὲς συνέπειες αὐτῆς, τὸ δυσθεώρητο συνεχῶς αὐξανόμενο χρέος καὶ τὰ Μνημόνια, τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα καὶ οἱ εὐθύνες, τὴν λαίλαπα τῶν λαθρομεταναστῶν, τὸ ἐπικείμενο νέο μεγάλο ρεῦμα ἀπὸ τὸ Αφγανιστάν, οἱ διερευνητικὲς μὲ τὴν Τουρκία, ἐνεργειακὲς πηγές, ΑΟΖ, ἐπεμβάσεις τῆς Τουρκίας εἰς τὴν Κύπρο καὶ οἱ νέες ἀπειλὲς αὐτῆς καὶ τῶν βορείων γειτόνων καὶ συμμάχων της  κατὰ τῆς Ἑλλάδος, κ.α. Ὅμως γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ δυσάρεστα ποὺ συμβαίνουν εἰς τὴν ταλαίπωρη Πατρίδα μας μία ἔντιμη ἀπάντηση εἶναι καλύτερη ἀπὸ μιὰ ἀποτυχία!

Δυστυχῶς ὅμως, σὲ αὐτὴ τὴν κρίσιμη περίοδο ποὺ διέρχεται ἡ χώρα μας, δὲν ἀντιλαμβάνονται κάποιοι, ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι ἀγαποῦν καὶ εἶναι φίλοι καὶ μεγάλοι λάτρεις τῆς Πατρίδος, τοῦ Πολιτισμοῦ καὶ τῆς Ἱστορίας της,  καὶ  γνῶστες τῆς τεράστιας συνεισφορᾶς αὐτῆς εἰς τὴν Ἀνθρωπότητα.

Ἐὰν ὅμως κάποιοι δὲν συμμετεῖχαν π.χ. οὔτε εἰς τὴν μεγαλειώδη  νικηφόρο προσπάθεια τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, γιατί ὅμως συνεχίζουν νὰ  ἀσεβοῦν ἀπέναντι τῆς Πατρίδος μας, νὰ τὴν ἐπικρίνουν καὶ νὰ τὴν κουράζουν ἐδῶ καὶ 2344 χρόνια, μὲ ὅλη τους τὴν ἐχθρικὴ συμπεριφορά; Ἡ Πατρίδα μας ὅμως, ἐδῶ καὶ πολλὲς χιλιετίες, σὲ ὅλη την πολὺ δύσκολη διαδρομή της, κατήγαγε περίλαμπρες νῖκες καὶ ἔγραψε πολλὲς χιλιάδες χρυσὲς σελίδες μὲ τὶς ὁποῖες ἐμπλούτισε τὴν Παγκόσμια Ἱστορία καὶ τὸν Παγκόσμιο Πολιτισμό. Αὐτοὶ ὅλοι, παρόλα αὐτά, γιατί ὅμως τὴν ἐχθρεύονται καὶ μισοῦν,  γιατί  ἔστω δὲν τὴν σέβονται;
Τὸ πρόβατο ὅμως, δυστυχῶς,  δὲν γίνεται λιοντάρι γιὰ νὰ φάει τὸν λύκο!

Τί νὰ τοὺς κάνει ὅμως τοὺς Ἕλληνες. Πατριῶτες μὲ μεγάλα ὁράματα, ἀποφασιστικότητα καὶ δράση  χρειάζεται ἡ Πατρίδα μας!


Μὲ ἐκτίμηση καὶ σεβασμό,
Γεώργιος Ἐμ. Δημητράκης

Ὑποσημείωση: Ὁ ἀρθρογράφος κρητικῆς (Μαριού/ Ν. Ρεθύμνης) καὶ θρακικὴς καταγωγῆς γεννήθηκε καὶ διαμένει εἰς τὴν Ξάνθη/Θράκη, τὸν Προμαχῶνα τῆς Ἑλλάδος. Σπούδασε Πολιτικές-Οἰκονομικὲς Ἐπιστῆμες καὶ Κοινωνιολογία εἰς τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Βόννης, καὶ Ἱστορία καὶ Πολιτιστικὴ κληρονομιὰ εἰς τὴν Ἀθήνα. Διετέλεσε ἐπὶ 30-ετίας Διπλωματοῦχος Ξεναγὸς γιὰ ὅλη τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπικράτεια
«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου