Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021

Σάββας Ἀχιλλέως: Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ


 

Ἕνα πλῆθος ἀνθρώπων ζοῦν εἰς τὴν ἄγνοια. Δὲν παραδέχονται τὴν ὕπαρξιν τοῦ Διαβόλου.
Αὐτὴ ἡ ἄγνοια εἶναι θανατηφόρος. Εἶναι βασικὴ προϋπόθεσις τοῦ αἰωνίου θανάτου.
 
Δὲν ἀναφερόμεθα δι' ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ζοῦν εἰς τὸ σκότος τῆς εἰδωλολατρίας. Ὁμιλοῦμεν δι' ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ὀνομάζονται Χριστιανοί. Δι' ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἠξιώθησαν καὶ εἶδαν τὸ Ἀληθινὸ ΦΩΣ τοῦ Χριστοῦ. «Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσι».
 
Εὑρισκόμενοι μέσα εἰς τὸ ΦΩΣ διατελοῦν ὑπὸ τὸ κράτος μιᾶς ἀφαντάστου ἀδιαφορίας καὶ ὑπὸ ἀδιαπέραστο σκότος. Τὸ σκότος αὐτὸ διαχωρίζεται ἀπὸ τὸ ΦΩΣ τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ ἕνα  ἀραχνοΰφαντο πέπλο, τὸ ὁποῖον δὲν δύνανται νὰ τὸ διασπάσουν. 
 
Τοὺς λείπει ἡ δύναμις τῆς πίστεως. Καὶ ἐν ᾧ ἔχουν τὴν δύναμιν αὐτὴν,δὲν τὴν χρησιμοποιοῦν καὶ γίνονται παίγνιον τοῦ Διαβόλου. Δι' αὐτοῦ τοῦ τρόπου ζοῦν καὶ κινοῦνται καὶ ἐργάζονται. Διευκολύνουν τὴν ἐνεργὸν δρᾶσιν τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους, δηλαδὴ τοῦ Σατανᾶ, καὶ γίνονται αἰχμάλωτοι εἰς τὰς ὑπηρεσίας του.
 
Ἡ ΑΛΗΘΕΙΑ εἶναι ἄγνωστος, διότι οὐδεὶς ὁμιλεῖ καὶ οὐδεὶς ἀποκαλύπτει τὸν φοβερὸν κίνδυνον τοῦ ἀνθρωποκτόνου Διαβόλου.
Οὐδεὶς πληροφορεῖ ὅσους ζοῦν εἰς τὴν ἄγνοια ὅτι ὑπάρχει κίνδυνος θανάτου. 
 
Δεκάδες χιλιάδες ὀπαδοὶ τοῦ Χριστοῦ, δὲν γνωρίζουν οὐδὲν περὶ τοῦ Διαβόλου. Ὁ ἄρχων τοῦ σκότους θριαμβολογῶν ὁμολογεῖ:
 
«Δὲν τὸν βλέπεις (δηλαδὴ τὸν Θεόν), δὲν μὲ βλέπεις. Ἄρα, δὲν ὑπάρχει Θεός. Δὲν ὑπάρχω καὶ κάνω τὴν δουλειά μου μία χαρά.»
 
«Ὅταν σὲ πείσω ὅτι δὲν ὑπάρχω καὶ εἶναι ἀνύπαρκτος ἡ παρουσία μου, ἐγώ σε ἔχω
ὑποτάξει πλήρως. Σὲ ἔχω αἰχμαλωτίσει Πράττεις ὅσα σου λέγω καὶ ὑπακούεις εἰς ὅσα σε διατάσσω. Εἶμαι ὁ ἀφέντης σου καὶδουλεύω μία χαρά.»
 
Σημειώνω τὴν ὁμολογίαν ταύτην τοῦ Διαβόλου ὕστερα ἀπὸ πεῖραν τεσσαράκοντα
ἐννέα ἐτῶν. Εἰς τὴν διακονίαν ταύτην τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἤκουσα καὶ ἀλήθειαν καὶ ψεῦδος ἀπὸ τὸν ἄρχοντα καὶ πατέρα τοῦψεύδους, τὸν Διάβολον. Ὅταν ἔλεγεν τὴν ἀλήθειαν (!) εἶχεν σκοπὸν ΠΛΑΝΗΣ. 
 
Αὐτὴν τὴν ΠΛΑΝΗΝ τὴν χρησιμοποιοῦν τὰ πιστά του ὄργανα -οἱ μάγοι- καὶ παρασύρουν ὅσους ζοῦν εἰς τὴν ἄγνοιαν. Τὸ λέγει καὶ τὸ τονίζει ἡἉγία Γραφή:
 
«Τὸ δὲ πνεῦμα ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως,
προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων». 
 
«Ἐν ᾧ δὲ ἡ Ἐκκλησία ὡς στῦλος καὶ στερεὸν θεμέλιον τῆς ἀληθείας περιφρουρεῖ καὶ διακηρύττει τὸ μέγα τοῦτο τῆς εὐσεβείας μυστήριον, τὸ πνεῦμα ῥητῶς λέγει ὅτι κατὰτοὺς ὑστερινοὺς χρόνους μερικοὶ θὰ ἀποστατήσουν ἀπὸ τὴν πίστι καὶ θὰπροσέχουν σὲ πνεύματα ἀπατηλὰ καὶ σὲ διδασκαλίες δαιμονίων (Α΄ Τιμοθ. 4, 1).
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου