Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021

Κωνσταντῖνος Βαθιώτης: Ἕνας ἐραστής τοῦ Ποινικοῦ Δικαίου, τῆς Τέχνης καί τῆς Ἀλήθειας ξαναθυμᾷται...

 

Στὸ προφητικὸ σεμινάριο «Ποινικὸ Δίκαιο & Κινηματογράφος» τῆς 18ης Νοεμβρίου 2016 ἐξηγοῦσα στοὺς φοιτητὲς τῆς Νομικῆς Σχολῆς Κομοτηνὴς μία ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς θεωρίας τοῦ ἀντικειμενικοῦ καταλογισμοῦ, ποὺ μετὰ ἀπὸ τέσσερα  ἔμελλε νὰ διαδραματίσει ἕναν κρίσιμο ρόλο στὴ ρητορικὴ τοῦ σημερινοῦ Θαυμαστοῦ Ἀνάποδου Κόσμου.
 
Πρόκειται γιὰ τὴν ἀρχὴ τῆς ἰδίας ὑπευθυνότητας κατὰ μετάφραση τοῦ γερμανικοῦ ὅρου «Eigenverantwortlichkeitsprinzip». Ἔτσι τὴν εἶχα μεταφράσει καὶ στὴ διδακτορικὴ διατριβὴ «Ἀπαγόρευση ἀναδρομῆς καὶ ἀντικειμενικὸς καταλογισμός» (Π.Ν. Σάκκουλας, 1999), ἀλλὰ καὶ σὲ πλῆθος μεταγενέστερων ἄρθρων ἢ βιβλίων στὰ ὁποῖα προσπάθησα νὰ τὴν ἀναλύσω περισσότερο.
 
Οἱ σοφολογιότατοι διαχειριστὲς τῆς ὑγειονομικῆς κρίσης ἐπέλεξαν τὸν ὅρο «ἀτομικὴ εὐθύνη», προφανῶς γιὰ νὰ εἶναι πιὸ εὔπεπτος. Ποιός μὴ νομικὸς θὰ καταλάβαινε τί σημαίνει ἀρχὴ τῆς ἰδίας ὑπευθυνότητας, ὥστε νὰ γίνει ἕρμαιο τῆς ἀσύλληπτης ὑγειονομικῆς προπαγάνδας ποὺ ἔπρεπε νὰ ὑλοποιηθεῖ ἀπὸ τὶς 11 Μαρτίου 2020 καὶ ἔπειτα;
 
Ἐνῶ λοιπὸν μέχρι πρότινος γνωρίζαμε ὅτι ἡ ἀτομικὴ εὐθύνη ἀπαλλάσσει ὁποιονδήποτε ἄλλον ἀπὸ τὴν εὐθύνη του γιὰ τὴ βλάβη ἢ τὸν κίνδυνο ποὺ παρήχθῃ ἀπὸ τὴ συμπεριφορὰ τοῦ θύματος (Ἄς πρόσεχε τὸ ἴδιο τὸ θῦμα! Μόνο του ἔφαγε τὸ κεφάλι του καὶ κανεὶς ἄλλος δὲν τοῦ φταίει!), στὴν ἀνάποδη ἐποχὴ τοῦ κορωνοϊοῦ, ἡ ἀτομικὴ εὐθύνη διαστρεβλώθηκε κατὰ τρόπον αἰσχρὸ καὶ ὕπουλο:
 
Ἀφ᾿ ἑνὸς ἀποφλοιώθηκε ἀπὸ τὶς δύο σημαντικότερες προϋποθέσεις ἐφαρμογῆς της, δηλ. τὴ δυνατότητα τοῦ θύματος: α) νὰ ἀνα-γνωρίζει τὶς κακοτοπιὲς τοῦ κινδυνώδους ἐγχειρήματος καὶ β) νὰ ἀποφασίζει τὴν ἔκθεσή του στὸν κίνδυνο ἀπαλλαγμένος ἀπὸ ψυχικὲς πιέσεις. Μόνο τότε ἡ ἀνάληψη τοῦ ρίσκου δύναται νὰ χρεωθεῖ ἀποκλειστικὰ στὸ ἴδιο τὸ θῦμα!
 
Ἀφ᾿ ἑτέρου, ἡ ἀτομικὴ εὐθύνη προβλήθηκε ὡς διαχειριστικὴ ἀρχὴ σὲ περιπτώσεις ὅπου οἱ ὑγειονομικοὶ προπαγανδιστὲς δὲν εἶχαν στὸ μυαλό τους τὴν ἀτομικὴ ἀλλὰ τὴν κοινωνικὴ εὐθύνη!
 
Ὅποιος θέλει νὰ ἐντρυφήσει περισσότερο στὴν οἰκεία προβληματική, μπορεῖ νὰ μελετήσει τὶς ἀναλύσεις ποὺ περιέχονται στὸ βιβλίο:
 
Ἀπὸ τὴν ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ στὴν ΠΑΝΔΗΜΙΑ. Ὑποχρεωτικὲς ἰατρικὲς πράξεις στὸν πόλεμο κατὰ τοῦ ἀόρατου ἐχθροῦ.
 
Κυκλοφορεῖ ἤδη σὲ Β' ΕΚΔΟΣΗ (Ὀκτώβριο 2021) ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο ΑΛΦΕΙΟΣ.
 
Μέχρι τὰ Χριστούγεννα ἀναμένεται νὰ κυκλοφορήσει ἀπὸ τὸν ἴδιο ἐκδοτικὸ οἶκο τὸ ἀδελφάκι του:
 
Ἀπὸ τὴν ΠΑΝΔΗΜΙΑ στὴν ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Τάσεις καὶ ἀντιστάσεις μετὰ τὸν ὑποχρεωτικὸ ἐμβολιασμό.
 
Μὲ τὸ δεύτερο βιβλίο ὁλοκληρώνεται μιὰ κοπιώδης προσπάθεια ἐνάντια στὰ ἀσύλληπτα ψεύδη καὶ προπάντων ἐνάντια στὴ διαστρέβλωση τοῦ Δικαίου ἀπὸ τοὺς προπαγανδιστές-διαχειριστὲς τῆς ὑγειονομικῆς κρίσης.
 
Στὴν πραγματικότητα δὲν πρόκειται γιὰ ὑγειονομικὴ κρίση ἀλλὰ γιὰ δικαιικὴ καὶ πολιτισμικὴ κρίση μὲ πολῖτες σὲ νευρικὴ κρίση...
 
«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου