Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022

Ἀπάντηση πρός τόν π. Βασίλειο Βολουδάκη ἀπό τόν «Πᾶνο μέ τά 3 ἱστολόγια»

 

Γράφει ὁ Πᾶνος

Ἡ ἀπάντηση πρὸς τὸν π. Βασίλειο Βολουδάκη ἀφορὰ στὰ λεγόμενά του τὴν Κυριακὴ τῶν Ἀγίων Πάντων γιὰ τὴν κριτική ποὺ τοῦ ἀσκήθηκε ὰπὸ τὸ ἱστολόγιό μας στὴν ὁμιλία του τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς.

______________________________________

 

π. Βασίλειε χαίρετε ἐν Κυρίῳ!

Εἶμαι ὁ διαχειριστὴς τοῦ ἱστολογίου ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ «Ὁ Πᾶνος μὲ τὰ 3 ἱστολόγια» ὅπου μὲ ἀπαξιωτικὸ τρόπο καὶ τόνο τῆς φωνῆς σας ἀναφερθήκατε γιὰ τὸ ἄτομό μου.

Φυσικὰ καὶ δὲν εἶμαι ἀνώνυμος, οὔτε γιὰ τοὺς ἔγκριτους πιστοὺς ὀρθόδοξους καὶ πατριῶτες ἀρθρογράφους μας, οὔτε γιὰ τοὺς περισσότερους ἱστολόγους, οὔτε γιὰ τοὺς περισσότερους σχολιαστές, οὔτε γιὰ τὴν google, οὔτε γιὰ τὸ ἠλεκτρονικὸ ἔγκλημα.

Ὀνομάζομαι Πᾶνος (Παναγιώτης) ὅπως ὑπογράφω καὶ δὲν εἶναι ψευδώνυμο.

Εἴπατε γιατὶ δὲν γράφουμε τὸ ὄνομά μας. Τὸ ὄνομά μου τὸ γράφω, «Πᾶνος», ἄν καὶ ἐλάχιστα ἱστολόγια ἤ ἱστοσελίδες γράφουν τὸ ὄνομά τους.

Ἐν πρώτοις, ἐὰν τὸ «Πᾶνος» εἶναι ψεύτικο, ὅπως ἰσχυρίζεστε χωρὶς νὰ γνωρίζετε, καὶ εἶναι Γεώργιος, ἀλλάζει κάτι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔγραψα;

Ἀπὸ ὅτι κατάλαβα δὲν θέλατε τὸ ὄνομά μου, ἀλλὰ τὸ ὀνοματεπώνυμό μου. Σὲ τί ἐξυπηρετεῖ τὸ νὰ γνωρίζετε τὸ ἐπώνυμό μου; Ἀπὸ τὸ ἐπώνυμο ἐξαρτᾶται ἡ βαρύτητα τῶν λεγομένων  καὶ ὁ ἔλεγχος ποὺ σᾶς γίνεται γιὰ κάποια πράγματα ποὺ εἴπατε;

Τὴν ἀνωνυμία τὴν χρησιμοποιοῦμε γιὰ εὐνόητους λόγους καὶ σὲ καμμία περίπτωση δὲν συνιστᾶ δειλία καὶ φόβο ὅπως πολὺ κακῶς καὶ προσβλητικὰ ἀφήσατε νὰ ἐννοηθεῖ.

Ἔχει κάποια σημασία τὸ ἐπώνυμό μας γιὰ νὰ δεχτῆτε κριτική πάνω σὲ κάτι ποὺ ὑπάρχει λάθος ἤ ἔστω κατὰ τὴν ἄποψη, εἴτε τοῦ ἑκάστοτε ἱστολόγου εἴτε ὁποιουδήποτε σχολιαστή;

Ἐὰν σᾶς γράψει ὁ ὁποιοσδήποτε τὸ ὀνοματεπώνυμό του, εἴτε σὲ ἱστολόγιο εἴτε στὰ σχόλια, θὰ πᾶτε μήπως στὴν ἀσφάλεια πρῶτα γιὰ ταυτοποίηση πρὶν ἀπαντήσετε;

Τὰ θετικὰ σχόλια ἤ ἡ θετικὴ κριτική, εἶναι εὐπρόσδεκτα ὅμως, ἔστῳ καὶ ἀνώνυμα...

Καὶ κάτι ἀκόμα π. Βασίλειε. 
Εἴπατε ὅτι ὑπογράφω «Πᾶνος, δηλαδή ἄγνωστος», ἐπίσης ἐπειδὴ σᾶς ἐλέγξαμε χαρακτηρίσατε ὅτι εἶναι σκαιὸς ὁ τρόπος μας ὑπερτονίζοντας τὴν ἡλικίας σας ὄχι μία φορὰ μόνο καὶ βγάλατε τὸ συμπέρασμα, πὼς γιὰ νὰ αἰσθανόμαστε ὅτι εἴμαστε Χριστιανοὶ πρέπει νὰ κλίνουμε τὸ στόμα μας σὲ ὁποιοδήποτε ἄτοπο ἤ βλάσφημο ποὺ ἀκούγεται ὅσον ἀφορᾶ στὰ τῆς Πίστεώς μας καὶ ἐὰν μιλᾶμε ἤ γράφουμε θὰ πρέπει νὰ γράφουμε καὶ τὸ ἐπώνυμό μας.

Ὅταν γίνεται χειροτονία, καὶ φωνὰξει κάποιος ἤ κάποιοι ἀνάξιος ἤ καὶ τὸ ἀντίθετο ποὺ συνήθως συμβαίνει, δηλώνουν τὸ ὄνομά τους ἤ τὸ ἐπώνυμό τους γιὰ νὰ ἔχει βαρύτητα ἡ συμμαρτυρία τους;

Δυστυχῶς, εἶναι ὁλοφάνερο πὼς προσπαθεῖτε νὰ ξεφύγετε νὰ ἀπαντήσετε εὐθέως πάνω σὲ συγκεκριμένα σημεῖα ποὺ σᾶς γίνεται κριτικὴ καὶ στρέφετε ἐντέχνως ἀλλοῦ τὴν συζήτηση,  ὅπως κάνουν οἱ πολιτικοὶ καὶ δημοσιογράφοι, δίνοντας βάρος ἐκεῖ, δημιουργῶντας ἔτσι μιὰ ἀρνητικὴ εἰκόνα γιὰ αὐτὸν ποὺ ἄσκησε κριτικὴ στὰ λεγόμενά σας καὶ ὄχι στὸ πρόσωπό σας, ἡ ὁποῖα ἀποδυναμώνει κάθε βαρύτητα καὶ ἐγκυρότητα τῶν λεγομένων του.

Ὅπως εἶναι καὶ ὁλοφάνερο, ὅτι δὲν κάνατε τὸν κόπο νὰ περιηγηθεῖτε σὲ κανένα ἀπὸ τὰ τρία ἱστολόγιά μου ἤ ἔστῳ σὲ αὐτὸ ὅπου ἀναδημοσίευσα τὸ ἄρθρο ἀπὸ τὸ ἱστολόγιο «ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ» καὶ ἔκανα καὶ ἕνα σχόλιο δικό μου.

Ἐὰν τὸ εἴχατε κάνει, θὰ διακρίνατε μέσω τῶν ἀναρτήσεων καὶ τῶν σχολίων, (δικῶν μας καὶ σχολιαστῶν) ὅτι ὅλο αὐτὸ ποὺ μὲ τόσο κόπο καὶ ξενύχτι κάνουμε, χωρὶς κανένα οἰκονομικὸ ὄφελος, μὲ φοβερὴ πίεση χρόνου, εἶναι  διακόνημα πρὸς τὸν συνάνθρωπο, γιὰ τὴν πνευματικὴ καὶ κοινωνικὴ του ἀφύπνιση καὶ ὄχι γιὰ νὰ περνᾶμε τὴν ὥρα μας ἤ γιὰ νὰ κατακρίνουμε ὅπως ἐπίσης ἀφήσατε νὰ ἐννοηθεῖ.

Ἐὰν πάλι περιηγηθήκατε, ἐκτὸς τῶν παραπάνω ποὺ σᾶς ἔγραψα, δὲν προσέξατε ὄτι ἔχουμε ἐτικέτα μὲ τὸ ὄνομά σας καὶ ὅτι ἔχουμε ἀναρτήσει τόσες ὁμιλίες σας;

Τὸ θέμα δὲν εἶναι προσωπικὸ π. Βασίλειε, ἀλλὰ μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἀναφερθήκατε στὸ ὄνομά μου τὸ ὁποῖον καθρεπτίζει τὰ ἱστολόγιά μου καὶ κυρίως στὸ ἱστολόγιο ποὺ σχολίασα (τὰ ἄλλα εἶναι ἀρκετὸ καιρὸ ἀνενεργὰ λόγῳ ἐλλείψεως χρόνου), θὰ ἀποθαρρύνει κάποιους καινούργιους ἀναγνῶστες ἤ κάποιους ποὺ θὰ πέσουν τυχαῖα στὸ ἱστολόγιο βλέποντας τὸ «Πᾶνος», νὰ μποῦν καὶ νὰ διαβάσουν τὰ πολὺ ὠφέλιμα καὶ ἐνημερωτικὰ θέματα ποὺ ἀναρτοῦμε, πνευματικοῦ καὶ ἀφυπνιστικοῦ περιεχομένου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ χάσουν ἐκείνοι καὶ ὄχι ἐμεῖς. Κάνατε ἀρκετὴ ζημιά.

Νὰ σᾶς θυμήσω, πὼς πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἀνώνυμους  διαχειριστὲς τῶν ἰστολογίων, ἀλλὰ καὶ κάποιοι ποὺ γράφουν τὸ ὄνομά τους ποὺ ἐσεῖς τὰ χαρακτηρίσατε ψευδῆ καὶ τοὺς ἀπαξιώσατε, ἀναδημοσιεύουν τὰ βίντεό σας καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ τοὺς εὐχαριστῆτε.

Κυρίως ὄμως, νὰ σᾶς ὐπενθυμίσω, διότι εἶναι σίγουρο ὅτι τὸ γνωρίζετε, ὅτι ὅλη ἡ ἀντίσταση, ἡ ἀντίδραση, ἐνημέρωση καὶ ἀφύπνιση πάνω σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν δυστοπία, βλασφημία ποὺ ζοῦμε καὶ τὸν πόλεμο κατὰ τῆς ὀρθοδόξου Πίστεώς μας, ὀφείλεται σὲ ἔντιμους καὶ πιστοὺς ἀγωνιστὲς ἀρθρογράφους, δημοσιογράφους, ἐπιστήμονες, κληρικοὺς, μοναχοὺς κ.τ.λ., οἱ ὁποίοι βρίσκουν βῆμα νὰ δημοσιευτοῦν τὰ ἄρθρα τους, οἱ ὁμιλίες τους, οἱ τοποθετήσεις τους, ἀκόμα καὶ τὰ σχόλια  σὲ αὐτὰ τὰ ἰστολόγια μὲ τοὺς «ἀνώνυμους διαχειριστὲς» καὶ νὰ εἶστε ἀπόλυτα σίγουρος ὅτι ἔχουν κάνει μεγάλη ζημιά, πάντα μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, σὲ αὐτοὺς τοὺς δαιμονοκίνητους νεοταξῖτες.

Γιὰ τὸ θέμα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος, ἤδη τοποθετήθηκαν ἀπὸ τὸ ἄλλο ἱστολόγιο καὶ δὲν ἔχω νὰ προσθέσω κάτι ἐκτὸς τοῦ ὅτι αὐτὰ ποὺ εἴπατε γιὰ τὸ θέμα εἶναι «μὲ ἄλλα λόγια νὰ ἀγαπιόμαστε».

Μὲ λίγα λόγια, ξέρετε ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος Στέφανος ἔχει ἀνθελληνικό πνεῦμα, ἀλλὰ δέχεστε αὐτὸ ποὺ ἔκανε ἡ Σερβία καὶ ἀκολουθῆτε ἀφοῦ ἔτσι ἀποφάσισαν.  Μὲ αὐτὴν σας τὴν τοποθέτηση, ἐμεῖς δὲν ἔχουμε παρὰ νὰ τὸ ἐκλάβουμε πολὺ ἁπλᾶ, ὅτι δὲν μᾶς πέφτει παραπάνω λόγος. Μᾶλλον δὲν ἀκοῦτε τί λέτε ἤ ὐποτιμᾶτε τὴν νοημοσύνη μας. Ὅλοι γνωρίζαμε τὸ τὶ ἐπρόκειτο νὰ ἀκολουθοῦσε μετὰ τὸ Οὐκρανικὸ, ἀφοῦ ἤδη μᾶς εἶχαν προειδοποιήσει, μόνο ἐσεῖς δὲν γνωρίζατε.

Οὔτε αὐτὴ τὴν φωτογραφία μὲ τὸν χάρτη τῆς Μεγάλης Μακεδονίας τὴν εἴχατε δεῖ, τὴν ὁποία ὁ σκοπιανός Ἐπίσκοπος ἐπιδεικνύει σὲ τηλεοπτική ἐκπομπή (10-3-2021);


Καὶ τώρα ποὺ τὸ μάθατε θὰ περιμένουμε νὰ δοῦμε ἄν θὰ βροντοφωνάξετε πάλι ἐκεῖνο τὸ ΑΙΣΧΟΣ (ὄχι βέβαια ὅτι τὸ κάνατε πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου) ποὺ συγκίνησε τὸ πανελλήνιο, ἀλλὰ αὐτὴ τὴν φορὰ πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, γιὰ τὰ αἴσχη ποὺ ἔχει κάνει, τὸν αἴτιο γιὰ ὅλα τὰ κακὰ ποὺ μᾶς ἔχουν βρεῖ ἤ θὰ μᾶς πεῖτε ὅτι πέφτει λόγος σὲ ὅλους μας ἐκτὸς ἀπὸ ἐσᾶς;

Οὔτε γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο σᾶς πέφτει λόγος ποὺ μὲ τὶς ἐνέργειές του ἔχει διαλύσει τὴν Ἑλλαδική Ἐκκλησία;

Τὸ ὅτι ἔχει περαστεῖ στὰ ἱερὰ δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ μνημονεύεται ὁ σχισματικὸς Ἐπιφάνιος πάλι δὲν  σᾶς πέφτει ὁ λόγος;

Κάνατε τόσες ἐπιτυχημένες ἐκπομπὲς μὲ ἀξιόλογους καλεσμένους σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τοῦ κορωναϊοῦ καὶ τῶν ἐμβολίων, ὅπως καὶ γιὰ τὰ βλάσφημα μέτρα μέσα στοὺς ναούς, μᾶσκες. ἀποστάσεις, rapid test κ.λπ.

Ὅλο ὅμως τὸ βάρος καὶ τὴν εὐθύνη τὴν ρίξατε στὴν κυβέρνηση λὲς καὶ ἔχει καμμία ἁρμοδιότητα στὰ τῆς Ἐκκλησίας. Σὲ ὁμιλία σας σας στίς 21-11-21, στὸ 24:24 λεπτὸ διαβάζοντας ἐγκύκλιο τῆς Ἱ. Συνόδου γιὰ τὰ μέτρα μέσα στοὺς ναοὺς κατὰ τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ κορονοϊοῦ, μεταξὺ ἄλλων, κουνῶντας μας τὸ δάχτυλο προκλητικὰ, μᾶς εἴπατε πὼς ἡ Ἐκκλησία «ἀπευθύνει ἔκκληση» καὶ παρακάτω, «προτρέπει πατρικῶς» νὰ τηροῦνται ἅπαντα τὰ μέτρα, δηλαδὴ, rapid test, μᾶσκες, ἀποστάσεις, ἀντισηπτικά κ.λπ. ὑπονοῶντας πὼς  ὑπῆρχε κίνδυνος νὰ κολλήσει ὁ κόσμος κοροναϊό, ἐνῷ ἄλλα μᾶς λέγατε στίς ἐκπομπές σας. Καὶ ἐνῷ ρίχνετε τὴν εὐθύνη γιὰ τὰ μέτρα λέγοντας «αὐτὴ εἶναι κατάντια τοῦ κράτους...» τὴν ἴδια στιγμὴ μᾶς λέτε ὅτι «τὸ κράτος δὲν ἔχει καμμία ἐξουσία ἐντὸς τῶν ἱερῶν ναῶν».

Τὴν μία μᾶς λέτε τὴν εὐθύνη τὴν ἔχει ἡ κυβέρνηση καὶ τὴν ἴδια στιγμὴ δὲν ἔχει καμμία ἐξουσία ἐντὸς τῶν ναῶν. Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ τὶ προκύπτει; Πλήρης συγκάλυψη ἐκ μέρους σας στὴν εὐθύνη τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας ἡ ὁποία ἔπρεπε μὲ στεντόρεια φωνὴ νὰ μὴν δεχτεῖ κανένα ἀπὸ τὰ βλάσφημα αὐτὰ μέτρα.

Στὸ σοβαρότατο θέμα τῆς ἀλλαγῆς ὥρας γιὰ τὴν τέλεση τῆς Ἀναστάσεως τὸ ἴδιο κάνατε. Ταχθήκατε πάλι μὲ τίς ἐπιταγὲς τῆς ὑπόδουλης Ἱ.Συνόδου στὴν ἄθεη καὶ χριστιανομάχο κυβέρνηση καὶ πάλι προσπαθήσατε νὰ δικαιολογήσετε τὰ ἀδικαιολόγητα καὶ ἀνείκουστα, ἡ τριήμερος ταφὴ τοῦ Κυρίου νὰ γίνει διήμερος καὶ νὰ μᾶς λέτε «ποὺ εἴδατε αὐτὸ τὸ τυπικὸ γραμμένο;» καὶ διάφορα ἄλλα αὐτοσχεδιάζοντας ἐπὶ τῆς οὐσίας.

Ἐπί τοῦ θέματος ἔγραψαν πολὺ ἐμπεριστατωμένα ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης καὶ ὁ π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος  ἐκτὸς καὶ τοὺς ἀμφισβητεῖτε, ὅπως καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἔγραψαν, τὰ ὁποία ἀποδείκνυαν τὸ βλάσφημο καὶ αἱρετικὸν αὐτῆς τῆς ἀλλαγῆς, ἀλλὰ ἐσεῖς δὲν εἴπατε ἕνα συγγνώμη, ὅτι παρασυρθήκατε, ἔστω κάτι ποὺ νὰ δείχνει ὅτι τελικὰ ἦταν λανθασμένη ἡ τοποθέτησή σας.

Εἶναι πεντακάθαρο ὅτι δὲν τολμᾶτε νὰ ἀγγίξετε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο στὰ ὅσα ἐπαίσχυντα καὶ βλάσφημα ἔχει κάνει καὶ συνεχίζει νὰ κάνει.

Κατὰ τὰ ἄλλα προστρέξατε νὰ μᾶς χαρακτηρίσετε δειλούς γιὰ τὴν ἀνωνυμία, λέγοντας εἰρωνικὰ κατὰ κάποιο τρόπο, «ἱερεῖς εἶστε καὶ φοβᾶστε τὴν καθαίρεση;». Ἀναρωτηθῆτε τελικὰ ποιὸς φοβᾶται τὴν καθαίρεση ποὺ ὅπως διαφαίνεται, μᾶλλον τὴν βάζετε πάνω καὶ ἀπὸ τὸν Χριστὸ ἤ ἁπλᾶ συμφωνεῖτε μὲ τὴν στάση καὶ τίς βλάσφημες καὶ αἱρετικὲς ἐνέργειες τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας.

Μὴν μοῦ πεῖτε ποιὸς εἶστε ἐσεῖς ποὺ θὰ ἐλέγξετε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὴν Ἱ. Σύνοδο (ἄν θυμᾶμαι καλὰ τὸ ἔχετε πεῖ στὸ παρελθόν) καὶ ὅτι δὲν σᾶς πέφτει λόγος.

Διότι ἕπεται ἡ ἐρώτησις: δὲν ἀνήκετε ἐσεῖς μέσα στὸ Ἕνα Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ πῶς σᾶς πέφτει λόγος στὰ ἰατρικὰ σὲ τόσες ἐκπομπὲς ποὺ κάνατε καὶ κυρίως ἐδῶ ποὺ θὰ ἔπρεπε, δὲν σᾶς πέφτει λόγος;

Ξέρετε πολὺ καλὰ τὴν δύναμη τῆς Ἐκκλησίας καὶ πὼς ἄν εἶχε πάρει τίς κατάλληλες θέσεις καὶ σωστὲς ἀποφάσεις, τίποτα δὲν θὰ εἶχε γίνει ἀπὸ ὅσα ἔχουν συμβεῖ τουλάχιστον στὰ τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ Πίστεώς μας. 

Λέτε, «ἐγὼ ποτὲ δὲν κατηγόρησα κάποιον καὶ κυρίως ὀνομαστικά, εἴτε Ἐπίσκοπο εἴτε ὁποιονδήποτε κληρικό» καὶ ὅτι «διαγράφουν ἕναν κληρικό» καὶ «πῶς πᾶνε καὶ κοινωνοῦν;» καὶ διάφορα ἄλλα.

Μὲ λίγα λόγια π. Βασίλειε, ὁ ἔλεγχος στὰ λεγόμενα ἑνὸς ἱερέως ἤ  Ἐπισκόπου ἤ ὁποιουδήποτε λαϊκοῦ, ἀνεξαρτήτου ἰδιότητος τὰ ὁποία δὲν συνάδουν καὶ εἶναι ἀντίθετα μὲ τὸν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῶν Θεοφόρων Πατέρων, γιὰ ἐσᾶς εἶναι κατηγόριαἀσέβεια πρὸς τὸ ράσο ποὺ σὲ ἄλλη στιγμὴ εἴπατε καὶ μᾶς ἀποτρέπει νὰ πᾶμε νὰ κοινωνήσουμε;

Δὲν γνωρίζετε ἀπὸ τοὺς Ἀγίους Πατέρες ὅτι ὄχι μόνο ἁπλᾶ δὲν πρέπει νὰ κλείνουμε τὸ στόμα μας σὲ κάθε τι ποὺ εἶναι ἀντίθετο μὲ τὴν Πίστι μας διότι ἔτσι συναινοῦμε μὲ τὸ κακό, ἀλλὰ ὅτι ἔχουμε ὐποχρέωση καὶ ἱερὸ καθῆκον νὰ ἐλέγξουμε καὶ ὅτι θὰ κριθοῦμε γιὰ τὴν σιωπή μας;   

Μᾶς χρεώσατε στὸ ὅτι ψάχνουμε νὰ βροῦμε ποῦ θὰ σᾶς βροῦμε σκάρτο γιὰ νὰ σᾶς κατηγορήσουμε, ὅτι ἔγινε κακοποίηση τῶν λόγων σας στὸ διαδίκτυο, ὅτι κάποιοι ποὺ σᾶς ἐπαίνεσαν καὶ τοὺς ἔθλιψε ὁ ἔλεγχος ποὺ σᾶς ἔγινε καὶ πὼς εἶναι ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ καὶ βλέπουν καὶ διακρίνουν... Φαντάζομαι πὼς καταλαβαίνετε ὁ καθένας πῶς τὸ εἰσπράττει αὐτό.

Σὲ ἄλλο σημεῖο, ἀφήσατε νὰ ἐννοηθεῖ μὲ ἕνα παράδειγμα ποὺ ἀναφέρατε ὅτι στραφήκαμε ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας καὶ σὲ ἐσᾶς. Μὰ εἶναι δυνατὸν νὰ λέτε τέτοια πράγματα καὶ νὰ τὰ ἐννοεῖτε;

Ὅσον ἀφορᾶ σὲ ἔνα σχόλιό σας στὴν προηγούμενη ὁμιλία σας καὶ γιὰ τὸ ὁποῖον ἐλεγχτήκατε, εἴπατε τὰ παρακάτω: «Ἐπικαλοῦνται διάφοροι παλαιούς Ἁγίους γιατὶ δὲν μπορούσαμε νὰ ἐλέγξουμε ἀκριβῶς πῶς ἦταν τότε οἱ καταστάσεις. Καὶ ἐρωτῶ. Γιατί νὰ ἀνατρέξουμε σὲ παλαιοὺς Ἁγίους, ὅταν ἔχουμε Ἁγίους τῶν ἡμερῶν μας; Γιατί δὲν μᾶς βολεύει. Γιατὶ δὲν μᾶς βολεύει στὸ φανατισμό μας. Αὐτό τὸ ὁποῖο ζήσαμε ἀλλὰ θέλουμε νὰ πλάσουμε ἕνα παρελθὸν γιὰ τὸ ὁποῖο δὲν ἔχουμε στοιχεῖα. Καὶ μιλᾶμε γιὰ ἕνα παρελθὸν τὸ ὁποῖο ἀντιμετώπισε αἱρέσεις μεγάλες.

Πρώτη φορὰ, τουλάχιστον ἐγὼ, ἀκούω τέτοια κουβέντα ἀπὸ χείλη Ὀρθόδοξου ἱερέως. Δηλαδὴ νὰ βάλουμε στὸ συρτάρι τὰ κείμενα καὶ τοὺς λόγους τῶν παλαιῶν Ἀγίων καὶ νὰ ἀνατρέξουμε σὲ καινούργιους Ἅγιους
 
Μὲ αὐτὸ ποὺ εἴπατε, συνεπάγεται ὅτι οἱ λόγοι καὶ ἡ διδασκαλία τῶν νεώτερων ἁγίων μας διαφέρουν ἀπὸ τοὺς παλαιούς ἁγίους καὶ ὅτι ὑπάρχουν διαφορετικοὶ κανόνες τώρα καὶ ἑρμηνεῖες τῶν γραφῶν. 
Μὲ λίγα λόγια οἱ σημερινοὶ ἅγιοι ἔχουν κάνει ἐκπτώσεις στὰ τῆς Πίστεώς μας ἔναντι τῶν παλαιῶν καὶ δὲν μᾶς βολεύουν στὸν φανατισμό μας... 
 
Μήπως καταλάβατε πόσο τοὺς μειώσατε ἔναντι τῶν παλαιῶν ἁγίων στὰ μάτια κάποιων; Ποιὸς πῆγε νὰ πλάσει παρελθὸν καὶ ποιὸς σᾶς εἶπε ὅτι δὲν ὑπάρχουν στοιχεῖα καὶ δὲν μποροῦμε νὰ ἐλέγξουμε καταστάσεις τοῦ παρελθόντος;

Σὲ ἀπάντηση γιὰ ὅσα ἐλεγχτήκατε, δώσατε ὅλο τὸ βάρος γιὰ τὴν «Ἐκκλησία Ἀχρίδος», γιὰ τὴν ἀποτείχιση ποὺ γιὰ αὐτὸ τὸ θέμα δὲν ἀναφέρθηκε κανένας καὶ κυρίως μὲ ἐκεῖνο τὸ «ὀνοματεπώνυμο», ποὺ τὸ ἐπαναλάβατε τόσες φορές καὶ τὸ «νὰ ξέρετε ποιὸς εἶναι», λὲς καὶ ἄν μάθετε τὸ ἐπώνυμο κάποιου, θὰ μάθετε καὶ αὐτομάτως ποιὸς εἶναι καὶ ποιὸ τὸ ποιόν του.

Τὸ κυριότερο ὅμως ἀπὸ ὅλα καὶ γιὰ τὸ ὀποῖον σᾶς ἔγινε ὁ ἔλεγχος ποὺ μὲ ἔντεχνο τρόπο προσπαθήσατε νὰ ἀποφύγετε μὲ τὰ παραπάνω ποὺ ἀνέφερα καὶ ἐὰν δὲν διάβαζε ἡ πρεσβυτέρα τὸ σχόλιο τοῦ κ. Σαραντίδη, δὲν θὰ ἀναφερόταν τὸ θέμα διότι ἤδη εἴχατε ἀναγγείλει νὰ ἀλλάξετε θέμα, εἶναι τὸ θέμα μὲ τὴν δήλωσή σας ὅτι ἐσεῖς θὰ ἀκολουθήσετε τὸν π. Ἐπιφάνιο ποὺ προφανῶς πρέπει νὰ ἔχει γίνει κάποια παρερμηνεία στὰ λεγόμενά του.                                

Δὲν ἔχω κάποια γνώμη πάνω σὲ αὐτὸ διότι δὲν ἔχω διαβάσει κάτι τέτοιο. Ὅμως, καὶ ἄν εἰπώθηκε κάτι τέτοιο καὶ ἐὰν κάτι τέτοιο ἐννοοῦσε ὁ μακαριστὸς Ἐπιφάνιος, θὰ ἐπικαλεστῶ καὶ ἐγὼ τὸ ἴδιο μὲ τὸν κ. Σαραντίδη, ὅτι οὐδεὶς ἀλάθητος καὶ μὴν ἀπαντήσετε μὲ τὴν ἴδια εἰρωνεία ποὺ ἀπαντήσατε διότι δὲν σᾶς τιμᾶ.

Εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποδεχτοῦμε αὐτὴ τὴν δήλωση ποὺ κάνατε; Τὸ μήνυμα ποὺ δώσατε εἶναι ξεκάθαρο, ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ νὰ συλλειτουργήσει μὲ τὸν πάπα, δὲν θὰ φύγετε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, μιμούμενος, σύμφωνα μὲ τὰ λεγόμενά σας τὸν Μακαριστὸ π. Ἐπιφάνιο, ὁ ὁποῖος αὐτὸ θὰ ἔκανε. 
Λέγοντας δὲν θὰ φύγω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἐννοεῖτε δὲν θὰ διακόψετε τὸ μνημόσυνο τοῦ Ἐπισκόπου σας. Ἄλλωστε τὸ ἔχετε ἀναφέρει ἀρκετὲς φορὲς, πὼς ὅποιος διακόψει τὸ μνημόσυνο τοῦ Ἐπισκόπου του βγαίνει ἐκτὸς Ἐκκλησίας, παρερμηνεύοντας ἔτσι τὸν κανόνα, λὲς καὶ οἱ ἅγιοι Πατέρες θὰ μᾶς προέτρεπαν νὰ βγοῦμε ἐκτὸς Ἐκκλησίας.

Εἶναι δυνατὸν νὰ δεχτοῦμε πάλι τὴν δική σας ἐρμηνεῖα πὼς ὁ π. Ἐπιφάνιος χρησιμοποίησε αὐτὴ τὴν ὑπερβολὴ ὅπως εἴπατε, δηλαδὴ ὅτι δὲν πρόκειται νὰ φύγει ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ὅτι δὲν θὰ διακόψει τὸ μνημόσυνο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου του, ἀκόμα καὶ ἄν αὐτὸς συλλειτουργήσει μὲ τὸν πάπα γιὰ νὰ μᾶς συμβουλέψει τελικὰ ὅτι δὲν θὰ πρέπει νὰ ἀκολουθήσουμε τὸν πάπα; Ἀκοῦτε τί λέτε ἤ πάλι δὲν καταλαβαίνουμε διότι συνέχεια αὐτὸ ἐπικαλεῖσθε.

Μία διευκρίνησις πρὸς ἀποφυγὴν παρερμηνειῶν. Δὲν εἴμαστε κατὰ τῆς ἀποτειχίσεως ὅταν αὐτὴ ἀπαιτεῖται καὶ δυστυχῶς σήμερα γιὰ πολλοὺς Ἐπισκόπους ἐπιβάλλεται ἡ διακοπὴ μνημοσύνου, ἀλλὰ οὔτε εἴμαστε ὑπέρ τῆς ὑποχρεωτικῆς ἀποτειχίσεως. 

Ἄλλωστε καὶ ἡ ἀποτείχιση εἶναι μέσα στὰ πλαίσια τοῦ ἀγῶνος καὶ στὴν δύναμη τοῦ κάθε Χριστιανοῦ.                                                                                                                                        Θέλω νὰ ἀναφερθῶ ἐπίσης στὴν συμπεριφορὰ τῆς πρεσβυτέρας κυρίως πρὸς στοὺς σχολιαστὲς ἀλλὰ καὶ γενικὰ γιὰ ὅλο αὐτὸ ποὺ δημιουργήθηκε μιᾶς καὶ μίλησε γιὰ τὸ ἦθος σας  λὲς καὶ ἐννοήσαμε κάτι ἄσχημο.

Ἐπειδὴ κάποιος ἔγραψε κάτι ποὺ συντακτικὰ δὲν ἦταν καὶ πολὺ σωστὸ, ἀπάντησε «ἄς μάθει πρῶτα νὰ γράφει μὲ συντακτικό καὶ μετά...»

Δηλαδὴ ὅποιος δὲν ἔχει τὸ χάρισμα νὰ γράφει μὲ σωστὴ σύνταξη, θὰ πρέπει νὰ ὰποκλείεται καὶ νὰ ἀπορρίπτεται ὁ λόγος του κατὰ τὴν ἄποψη τῆς πρεσβυτέρας.

Ὁ ἄλλος, ἐπειδὴ εἶπε ὅτι δὲν ἀναγνωρίζει τὴν πρεσβυτέρα σήμερα, συγκρίνοντάς την σὲ παλαιότερες πιθανὸν παρεμβάσεις της στίς συζητήσεις καὶ ἴσως νὰ μὴν ἔγινε σαφής,  θεώρησε σωστὸ νὰ πεῖ δημοσίως ὅτι ἔχει «τρικυμία στὸ κρανίο».

Ὅταν πάλι ἀναφέρθηκε ὁ π. Βασίλειος γιὰ τὸν σχολιαστὴ ποὺ εἶπε «ὅτι γκρεμίστηκε στὰ μάτια του ἡ πρεσβυτέρα», δυστυχῶς ἡ πρεσβυτέρα, σὰν νὰ ζήλεψε τὸ «σκασίλα μου καὶ ἄν δὲν μὲ μνημονεύουν» τοῦ Πατριάρχη, καὶ εἶπε τὸ πολὺ ἄκομψο «στεναχώρια μου». Ἀκόμα καὶ λάθος νὰ εἶχε ὁ σχολιαστὴς κατὰ τὴν γνώμη τῆς πρεσβυτέρας, δὲν ἐπιτρεπόταν αὐτὴ ἡ ἀπάντηση δημοσίως, ἀλλὰ ἀντιθέτως θὰ ἔπρεπε νὰ τὴν ἀπασχολήσει, γιατὶ νὰ φτάσει σὲ αὐτὸ τὸ συμπέρασμα ὁ σχολιαστὴς καὶ νὰ τὸν βοηθήσει ἄν μποροῦσε μὲ καλοπροαίρετο διάλογο, διότι δὲν τὴν ἔβρισε οὔτε μίλησε μὲ ἄσχημους χαρακτηρισμούς.

Ἐπαναλήφθηκε πολλὲς φορὲς, τόσο ἀπὸ τὴν πρεσβυτέρα ὅσο καὶ ἀπὸ τὸν π. Βασίλειο ὅτι ἀκοῦμε καὶ δὲν καταλαβαίνουμε τὶ λέτε ἤ ἀκοῦμε αὐτὰ ποὺ θέλουμε. Τελικὰ ὡς φαίνεται, ὅσοι ἔχουμε διαφορετικὴ ἄποψη, κατὰ τὴν ἀντίληψη σας σύμφωνα μὲ τὰ λεγόμενά σας, πρέπει νὰ ἔχουμε πρόβλημα ἀντιλήψεως καὶ κατανοήσεως.

Ὁ καθένας ἄς βγάλει τὰ συμπεράσματά του.

Τὸ θέμα τῆς «Κοινωνίας» ἀπὸ ποῦ προέκυψε, διότι ἐγὼ τουλάχιστον δὲν εἶδα νὰ ἀναφέρεται κάτι ἀπὸ κάποιον στὰ ἱστολόγιά μας;...

Ἐπίσης, κανεὶς δὲν σᾶς μίλησε στὸν ἑνικό καὶ ἀφῆστε τοὺς ἐντυπωσιασμούς. Ἄλλωστε πουθενὰ δὲν ἔχουμε δεῖ μέσα στὸ Εὐαγγέλιο ἤ σὲ Πατερικὰ κείμενα καὶ διαλόγους νὰ ὑπάρχει πληθυντικὸς μεταξὺ δύο προσώπων. Σὲ καμμία περίπτωση ὁ ἑνικὸς δὲν προσδίδει ἀσέβεια, ἐνῷ ἀντιθέτως μπορεῖ νὰ μιλᾶς στὸν πληθυντικὸ μὲ περισσὴ ἀσέβεια καὶ προκλητικότητα. Στὸ «Πάτερ ἡμῶν» καὶ στὴν «εὐχὴ» τοῦ Χριστοῦ, χρησιμοποιοῦμε ἑνικό. Ἐξ ὅσων γνωρίζουμε, ὁ πληθυντικὸς καθιερώθηκε ἀπὸ τοὺς αὐτοκράτορες τῆς Ρώμης.

Οὔτε κανεὶς σᾶς ἀποκάλεσε προδότη. Ἴσως κάποια ἀπὸ τὰ γραφόμενα νὰ ὑπονοοῦν προδοσία, ἀλλὰ δὲν σημαίνει πάντα, ὅτι γίνεται αὐτὸ ἐνσυνειδήτως, μπορεῖ νὰ γίνει καὶ ἀπὸ λανθασμένα συμπεράσματα ἤ ἑρμηνεῖες.

Κλείνοντας, σᾶς ὑπερτονίζω πὼς δὲν ἔχω τίποτα προσωπικὸ μὲ ἐσᾶς οὔτε ἡ πρόθεσή μου εἶναι νὰ σᾶς κατακρίνω, διότι γνωρίζω πολὺ καλὰ, πὼς ὅλα αὐτὰ ποὺ χρησιμοποιήσατε σχετικὰ μὲ τὴν ἀνωνυμία εἶναι ὑπεκφυγές, ἀλλὰ ἔγραψα αὐτὰ ποὺ ἔγραψα κατὰ πρῶτον πρὸς διευκρίνηση καὶ ἐνημέρωση πρὸς τοὺς ἀναγνῶστες μας ποὺ τυχὸν κάποιοι παρασυρθοῦν ἀπὸ τὰ λεγόμενά σας καὶ σχηματίσουν λανθασμένες ἐντυπώσεις γιὰ ἐμᾶς καὶ κατὰ δεύτερον γιὰ τὰ ἄτοπα καὶ ἀντίθετα πρὸς τὴν Πίστι μας παρασύροντας στὴν πλάνη κάποιους ποὺ δὲν γνωρίζουν καλὰ τὰ θέματα αὐτά.

Δὲν εἶστε καθόλου ἄσημος ὅπως ἰσχυρίζεστε, γνωρίζουμε πολὺ καλὰ πόσος κόσμος σᾶς ἀκούει καὶ τί βαρύτητα ἔχουν τὰ λεγόμενά σας σὲ αὐτοὺς ποὺ σᾶς ἀκοῦν.

Ἄν τότε ποὺ φωνάξατε ἐκεῖνο τὸ ΑΙΣΧΟΣ καὶ τὸ ἀπευθύνατε καὶ πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τοὺς Ἐπισκόπους ποὺ συναίνεσαν μὲ τὴν κυβέρνηση στὰ ἐπαίσχυντα καὶ βλάσφημα μέτρα, νὰ εἶστε σίγουρος, πὼς δὲν θὰ τολμοῦσαν νὰ σᾶς ἀγγίξουν, διότι θὰ εἶχαν νὰ κάνουν μὲ τὴν ὀργὴ τοῦ λαοῦ καὶ ἄς εἶναι ἀκατήχητος, ὅπως ἔγινε καὶ μὲ τὸν Νεόφυτο Μόρφου ὅταν μίλησε μὲ τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου καὶ ξεσηκώθηκαν νὰ τὸν φᾶνε, ἀλλὰ καὶ μετὰ γιὰ τίς θέσεις του ὅσον ἀφορᾶ στὰ μέτρα γιὰ τὸν κοροναϊό. Ποιὸς τόλμησε νὰ τὸν ἀγγίξει;

Εὔχομαι ὀ Κύριος νὰ σᾶς δώσει τὴν δύναμη νὰ ἀντισταθεῖτε καὶ νὰ στρίψετε τὴν πλάτη σας σὲ ὄσους συναινοῦν καὶ ἐργάζονται, κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ, γιὰ τὴν διάλυση τῆς Μίας Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας μας καὶ θὰ εἶμαι ὁ πρῶτος ποὺ θὰ σᾶς βάλω μετάνοια.

Γένοιτο!

«Πᾶνος»

5 σχόλια:

 1. ΕΝΑ ΕΧΩ ΝΑ ΠΩ ΑΔΕΛΦΕ ΠΑΝΟ.
  ΧΑΡΑ ΣΤΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΣΟΥ.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑ ΟΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ. ΚΑΙ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΗΜΟΥΝ ΓΙΑ ΚΑΙΡΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΣΤΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΤΟΝ ΕΧΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΠΛΕΟΝ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΤΙΣΜΕΝΟΥ ΝΟΥ).
  ΑΠΛΑ ΝΑ ΠΩ ΣΑΝ ΑΠΛΗ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΤΙ ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΟΜΑΙ ΚΑΘΕ ΛΙΓΟ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΙΓΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΜΕ "ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΕΣ", ΤΟΥΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΝΑ ΣΚΟΤΕΙΝΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΕΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΑΚΟΙΜΗΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΕΙ ΠΟΤΕ ΜΑ ΠΟΤΕ.
  ΚΑΛΗ ΣΟΥ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΚΑΣ ΠΟΛΥ. ΚΥΡΙΟΣ ΟΙΔΕΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συμφωνοῦμε σέ ὅλα ὅσα γράφονται στό ἄρθρο. Δόξα τῷ Θεῶ πού ἀποκαλύπτονται ὅλα ἀργά ἤ γρήγορα στούς πολλούς... Γιατί στούς λίγους μᾶλλον ἦταν γνωστά πρό καιροῦ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν δεν απατώμαι, ο Πατέρας Βασίλειος Βολουδάκης εκείνο το ΑΙΣΧΟΣ το είχε απευθύνει σε Αρχιερείς και Ιερείς. Θα ξαναδώ το video προς επιβεβαίωση μου

   Διαγραφή
  2. Ἔχεις δίκιο ἀδελφέ, τὸ πρόσεξα καὶ ὄντως ἔτσι εἶναι. Στὴν δεύτερη ἀναφορὰ ποὺ κάνω γιὰ τὸ «ΑΙΣΧΟΣ» παρασυρόμενος ἀπὸ τὴν σημερινὴ στάση του ἐδῶ καὶ μῆνες, ἔγραψα ἐκτὸς γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ὅτι δὲν ἀπευθύνεται οὔτε στοὺς Ἐπισκόπους, ἐνῶ στὴν πρώτη φορὰ ἀναφέρθηκα μόνο γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο σὲ παρένθεση μέσα (ὄχι βέβαια ὅτι τὸ κάνατε πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου). Ὅσες φορὲς ἀναφέρθηκε στὰ μέτρα, ὅλες τὶς φορὲς προσπάθησε νὰ δικαιολογήσει την ΔΙΣ ὅτι εἶναι ἀνάμεσα σὲ συμπληγάδες κ.λπ. καὶ βέβαια ποτὲ δὲν τόλμησε νὰ ἐλέγξει τὸν Ἀρχιεπίσκοπο. Αὐτὸς εἶναι ὁ πρόεδρος τῆς ΔΙΣ, αὐτὸς εἶναι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἀπὸ αὐτὸν περιμένει ὁ κόσμος νὰ ὑπερασπιστεῖ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας.

   Διαγραφή
 3. Ο Αρχιεπισκοπος Αθηνων δεν αντιπροσωπευει την Εκκλησια του Χριστου ουτε προκειτε ετσι που παει με τα μπολια τις μασκες το κλεισιμο των Εκκλησιων το Ουκρανικο και παει λεγοντας με τοσα οικουμενιστικα αναλεκτα ελεος πια να κατσει να μετανοησει ακομα και που ειπε για τους ανθρωπους που αντεδρασαν για τις ταυτοτητες παραθρησκευτικους. Ουτε τον προκαθημενο του σεβαστηκε αυτο σημαινει σχισμα ριξη ουτε τον ΑΓΙΟ ΠΑΙΣΙΟ τοτε τι τον μνημονευει στην εορτη του για τα γλυκα ευρα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή