Τρίτη 30 Αυγούστου 2022

Ἐπίσκοπ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης: «ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (Μέρος 11ον)

 
Ὅλες οἱ ἀναρτήσεις τοῦ π. Αὐγουστίνου Καντιώτη
«ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΕΔΩ
 

Θεσ/νικη τη 15/2/1943: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΑΘΑΝ. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ, προς την Γενικην Διοικησιν Μακεδονιας:

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Λ.Π. 794
Θεσ/νίκη τῇ 15/2/1943

 

Πρὸς τὴν Γενικὴν Διοίκησιν Μακεδονίας
Διεύθυνσιν Ἐσωτερικῶν, Ἐνταῦθα

«Πρότασις ἀπονομῆς ἠθικῆς ἀμοιβῆς εἰς Ἱεροκήρυκα Φλωρίνης Αὐγουστῖνον Καντιώτην».-

Ἔχω τὴν τιμήν νὰ ὑποβάλω τὴν συνημμένην ὑπ’ ἀριθ. 85/52/3/26-2-43 ἀναφοράν τῆς Διοικήσεως Χωροφυλακῆς Φλωρίνης περὶ τῆς συντελουμένης ὑπὸ τοῦ εἰς Φλώριναν, ὑπὸ τῆς Αὐτοῦ Μακαριότητος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, διατεθέντος τῇ προτάσει ἡμῶν, Ἱεροκήρυκος Αὐγουστίνου Καντιώτου, ἐθνικοθρησκευτικῆς ἐργασίας καὶ ἔχων ἅμα ὑπ’ ὄψει τὰς ἐκ διαφόρων πηγῶν συγκεντρουμένας πληροφορίας περὶ ἐξόχου δράσεως αὐτοῦ καὶ πλήρους ἐκτιμήσεως τοῦ ἔργου αὐτοῦ παρ’ ἁπάσης τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας τῆς Φλωρίνης, ὑποβάλλω ὑμῖν τὰς κάτωθι προτάσεις:
 

1) Νὰ ἀπονεμηθῇ αὐτῷ ἐξαιρετικὴ ἠθικὴ ἀμοιβὴ διὰ τὴν ἔξοχον ἐθνικοθρησκευτικὴν αὐτοῦ δρᾶσιν.-
2) Νὰ ἀνανεωθῇ ἐπὶ ἓν ἔτι ἑξάμηνον ἡ ἀπόσπασίς του εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Φλωρίνης, καθ’ ὅσον ἤδη λήγει ἡ 4μηνος εἰς ταύτην πρώτη ἀπόσπασις.-

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ
ΑΘΑΝ. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ

Κοινοποίησις
-Γραφεῖον Πρωθυπουργοῦ
-Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων.
-Ἱεράν Σύνοδον Ἐκκλησίας Ἑλλάδος
-Γ.Ε.Ν.

Συνεχίζεται

«Πᾶνος»

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου