Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022

Ἡ κατάκτηση μιᾶς χώρας σέ περίοδο εἰρήνης μπορεῖ νά γίνεται ΚΑΙ δια τῆς ἀλλοίωσης τῆς γλώσσας!

 

 
Η ΞΕΝΟΜΑΝΙΑ ΜΑΣ, ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ! ΑΛΛΩΣΤΕ, Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΟΠΛΑ...

Μποροῦμε, ἄραγε, νὰ μάθουμε τὸ πόσο ἐξαρτημένη καὶ ὑποταγμένη εἶναι σήμερα ἡ Ἑλλάδα στοὺς ξένους; Αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ ΔΙΑΦΟΡΑ μετρήσιμα στοιχεῖα.
 
Ὡστόσο, τὸ βασικότερο στοιχεῖο (μὴ μετρήσιμο ὅμως καὶ «ἀθέατο» στὰ μάτια πολλῶν Ἑλλήνων) εἶναι ἡ ξενομανία μας.
 
Οἱ Ἕλληνες εἰσάγουν, σχεδόν, τὰ πάντα ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό. Ἀπὸ τρόφιμα, προϊόντα, πολιτισμό, τεχνολογίες, ἐπιστῆμες, πρῶτες ὗλες καὶ ὅπλα, μέχρι λέξεις καὶ σκέψεις, τρόπο ἐπικοινωνίας καὶ ζωῆς. Ἀκόμη δηλαδὴ καὶ ὁ τρόπος ὁμιλίας μας ἀλλὰ καὶ σκέψης μας, ἐν πολλοῖς, ΔΕΝ εἶναι πιὰ ἑλληνικός.
 
Σήμερα, λοιπόν, θὰ ἀναλύσω ἕνα, μόνο, ἀπὸ τὰ πολλὰ στοιχεῖα ὑποταγῆς μας πρὸς τοὺς ξένους. Εἶναι ἕνα οὐσιῶδες καὶ πολὺ κρίσιμο στοιχεῖο, ποὺ δείχνει τὸ πόσο ἐξαρτημένη καὶ ὑποταγμένη εἶναι ἡ Ἑλλάδα σὲ ἐξωτερικοὺς παράγοντες.
.
 
Η ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ.
 
Αὐτὸ τὸ στοιχεῖο ποὺ θὰ ἀναλύσω σήμερα, εἶναι ἡ ξενομανία τῶν Ἑλλήνων ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν ἀλλοίωση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ μὲ τὴ συνεχῆ ἀντικατάσταση χιλιάδων ἑλληνικῶν λέξεων μὲ χιλιάδες ἀντίστοιχες ἢ ἀναντίστοιχες ξένες λέξεις.
 
Μά, θὰ πεῖτε, ἡ ἀλλοίωση τῆς γλώσσας ἢ ἡ εἰσαγωγὴ δεκάδων χιλιάδων ξένων λέξεων στὴν ὁμιλία μας, ἄραγε εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρεῖται δεῖγμα ὑποταγῆς καὶ (ἀνεπίσημης) κατάκτησης μιᾶς Χώρας; Κι ὅμως εἶναι!
 
Ἄν μελετήσει κάποιος/κάποια τὴν παγκόσμια ἱστορία, θὰ δεῖ ὅτι χάθηκαν ὁλόκληρα ἔθνη ἐξαιτίας τῆς ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ἀπώλειας τῆς γλώσσας, διότι ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα σημαντικὸ στοιχεῖο ποὺ ἐπηρεάζει πολὺ σοβαρὰ τὴ σκέψη. Ἄς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ἡ γλῶσσα εἶναι κι ἕνας ΚΩΔΙΚΑΣ ἐπικοινωνίας. Κι ἂν αὐτὸς ὁ κώδικας ἀλλοιωθεῖ ἢ χαθεῖ, μπορεῖ νὰ χαθεῖ μιὰ Χώρα.
.
ΟΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟ ΑΙΩΝΩΝ ΥΠΟΤΑΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ.
 
* Ὅταν ἡ Ἑλλάδα ὑποτάχθηκε στοὺς Ρωμαίους, οἱ ὑπόδουλοι Ἕλληνες ἔκαναν εἰσαγωγὴ καὶ χρήση πάρα πολλῶν λατινικῶν λέξεων, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀντικαταστήσουν πάρα πολλὲς ἑλληνικὲς λέξεις μὲ πάρα πολλὲς λατινικὲς λέξεις ποὺ τίς διατηροῦμε σὲ χρήση μέχρι καὶ σήμερα!
 
Γιὰ παράδειγμα, οἱ Ἕλληνες ἀντικατέστησαν τίς ἑλληνικὲς λέξεις «οἰκία» καὶ «κατοικία» μὲ τὴ λατινικὴ λέξη «σπίτι» (ἡ λέξη «hoSPITIum» εἶναι λατινική, ἡ ὁποία, ὅμως, δὲν σημαίνει κατοικία ἀλλὰ χῶρος φιλοξενίας...! Ἀπὸ ἐκεῖ προῆλθε καὶ ἡ ἀγγλικὴ λέξη «hospital», δηλαδὴ «νοσοκομεῖο», δηλαδὴ χῶρος ὅπου φιλοξενεῖσαι γιὰ μικρὸ χρονικὸ διάστημα προκειμένου νὰ σοῦ παρασχεθοῦν ἰατρικὲς ὑπηρεσίες. Καὶ μετὰ ...φεύγεις!)....
 
Κι ἐνῶ ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες καταργήσαμε ἀπὸ τὸ λεξιλόγιό μας τὴν ἑλληνικὴ λέξη «οἰκία», ἐντούτοις τὴν υἱοθέτησαν κάποιοι Σουηδοὶ καὶ τὴν προωθοῦν μέσα ἀπὸ μιὰ μεγάλη διεθνῆ ἐπιχείρηση ἐξοπλισμοῦ οἰκιῶν/κατοικιῶν. Πρόκειται γιὰ τὴν ἐπιχείρηση «Ikea» (δηλαδὴ «Οἰκία»), μὲ ἕδρα, σήμερα, στὴν Ὁλλανδία καὶ μὲ 424 καταστήματα σὲ 52 χῶρες τοῦ κόσμου.
.
ΟΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ 400-500 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΑΒΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ.
 
* Ὅταν ἡ Ἑλλάδα ὑποτάχθηκε στοὺς Τούρκους, οἱ ὑπόδουλοι Ἕλληνες ἔκαναν εἰσαγωγὴ καὶ χρήση πάρα πολλῶν τουρκικῶν λέξεων, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀντικαταστήσουν πάρα πολλὲς ἑλληνικὲς λέξεις μὲ πάρα πολλὲς τουρκικὲς λέξεις ποὺ τίς διατηροῦμε σὲ χρήση μέχρι καὶ σήμερα!
 
Γιὰ παράδειγμα, ἀπὸ τότε οἱ σκλαβωμένοι Ἕλληνες ἀντικατέστησαν τὴν ἑλληνικὴ λέξη «ὀκνηρὸς» μὲ τὴν τουρκικὴ λέξη «τεμπέλης», ποὺ τὴ διατηροῦμε μέχρι καὶ σήμερα.
 
Κι ἂν οἱ ὑπόδουλοι Ἕλληνες, τὰ τετρακόσια - πεντακόσια χρόνια σκλαβιᾶς, δὲν ἔχασαν τὴ γλῶσσα τους καί, κατ᾿ ἐπέκταση, τὴν ἐθνική τους ταυτότητα, αὐτὸ τὸ ὀφείλουν α) στὴν Ἐκκλησία [μὲ τὰ ἱερά της γράμματα, καὶ ὄχι μόνο], β) σὲ φωτισμένους δασκάλους ἐκείνης τῆς ἐποχῆς.
 
Ὅσες φίλες καὶ ὅσοι φίλοι θέλετε νὰ δεῖτε ἑκατοντάδες τουρκικὲς λέξεις ποὺ ἔχουμε υἱοθετήσει στὸ λεξιλόγιό μας καὶ οἱ ὁποῖες ἔχουν ἀντικαταστήσει ἀντίστοιχες ἑλληνικὲς λέξεις, μπορεῖτε νὰ ἀνοίξετε τὸν ἀκόλουθο σύνδεσμο:
https://stalagmaties.blogspot.com/2017/08/blog-post_27.html.
 
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΟΠΕΔΩΝΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ.
 
* Στὴ σύγχρονη ἐποχή, ἡ κατάκτηση μιᾶς Χώρας γίνεται μὲ δύο τρόπους:
α) Μὲ ἧττα στὰ πεδία τῶν μαχῶν.
β) Μὲ τὴν ἐπιβολὴ ἑνὸς ξενικοῦ τρόπου ζωῆς, στὸ πλαίσιο τῆς παγκοσμιοποίησης.
 
Ἔτσι, ἀπὸ τὸ 1974 καὶ μετὰ (Μεταπολίτευση), ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα ὑπέστῃ σημαντικὲς ἀλλοιώσεις ποὺ σχετίζονται:
 
α) Μὲ τὴ χρήση πολὺ περιορισμένου ἀριθμοῦ ἑλληνικῶν λέξεων στὶς καθημερινὲς συζητήσεις (σύμφωνα μὲ παλαιότερη μελέτη, κυρίως οἱ νέοι χρησιμοποιοῦν στὸ καθημερινό τους λεξιλόγιο 350 μόνο λέξεις ἀπὸ τίς δεκάδες χιλιάδες λέξεις τοῦ ἑλληνικοῦ λεξιλογίου, ταυτόχρονα ὅμως, αὐτοὶ οἱ νέοι υἱοθετοῦν καὶ καταναλώνουν καθημερινὰ χιλιάδες ξένες λέξεις). Αὐτὸ τὸ πρόβλημα "λύνεται" ΚΑΙ μὲ συχνὴ ἀνάγνωση παλιῶν λογοτεχνικῶν βιβλίων καθὼς καὶ ΚΑΠΟΙΩΝ σύγχρονων λογοτεχνικῶν βιβλίων.
 
β) Ἡ ἑλληνικὴ ὅμως γλῶσσα ὑπέστῃ καὶ σημαντικὲς ἀλλοιώσεις ποὺ σχετίζονται μὲ τὴ λανθασμένη χρήση ἐννοιῶν καὶ λέξεων τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας.
 
Γιὰ παράδειγμα, σήμερα, ἀντὶ τῆς λέξης «νυμφεύθηκα» ἢ τῆς φράσης «ἔκανα τὸν γάμο μου» ἢ τῆς λέξης «ἔγγαμος», χρησιμοποιοῦμε τὴ λέξη «παντρεύτηκα» καὶ τὴ λέξη «παντρεμένος». Ὡστόσο, ἡ λέξη «παντρεμένος» βγαίνει ἀπὸ τὸ ρῆμα «ὑπανδρεύομαι», ποὺ σημαίνει «τίθεμαι ΥΠΟ ἀνδρός»! Καὶ μάλιστα, αὐτὴ τὴ λέξη τὴ χρησιμοποιοῦν ὄχι μόνο οἱ γυναῖκες ἀλλὰ καὶ οἱ ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι λένε ὅτι ἔχουν τεθεῖ ὑπὸ ...ἀνδρός!
 
γ) Τέλος, ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα ὑπέστῃ σημαντικὲς ἀλλοιώσεις ποὺ σχετίζονται μὲ τὴ συνεχῆ εἰσαγωγή/υἱοθέτηση χιλιάδων ξένων λέξεων ὄχι μόνο στὴν ὁμιλία μας ἀλλὰ καὶ σὲ καταστήματα, προγράμματα, ὁμαδικὰ ἀθλήματα, εἰδήσεις καὶ ἐκπομπές, δραστηριότητες κλπ.
.
ΑΛΛΟΙΩΣΑΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ, ΧΑΣΑΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΑΣ, ΧΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΑΣ.
 
Ἑπομένως, δὲν χρειάζονται ἧττες στὰ πεδία τῶν μαχῶν γιὰ νὰ ὑποταχθεῖ ἢ νὰ κατακτηθεῖ μιὰ Χώρα. Σήμερα ἡ Ἑλλάδα εἶναι μιὰ ὑποταγμένη Χώρα, εἶναι μιὰ Ἀποικία Ἀμερικανῶν (καὶ μάλιστα μὲ ἀμερικανικὲς βάσεις κλπ.), Γερμανῶν καὶ ἄλλων. Καὶ οἱ Ἕλληνες φθείροντας συνεχῶς τὴ γλῶσσα τους, φθείρουν ταυτόχρονα καὶ τὴ σκέψη τους καὶ τὴ συνείδησή τους.
 
Ἔχουν πάψει πιὰ νὰ σκέπτονται ἑλληνικά. Καὶ σ᾿ αὐτὴ τὴ μεγάλη φθορὰ ἔχουν συμβάλλει οἱ Ἕλληνες πολιτικοί, τὰ Μεγάλα Μέσα Ἐνημέρωσης (ἀλλὰ ὄχι μόνο), ἀρκετοὶ ἐξουσιαστὲς τῆς Διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ ἀδιαφορία τῶν λεγόμενων «πνευματικῶν ἀνθρώπων» τοῦ τόπου.
 
Ἡ ξενομανία, λοιπόν, ὡς πρὸς ΚΑΙ στὴ γλῶσσα, εἶναι κορυφαῖο δεῖγμα γιὰ τὸ πόσο ὑποταγμένη εἶναι σήμερα ἡ Ἑλλάδα στοὺς ξένους. Ἡ προωθούμενη παγκοσμιοποίηση δὲν ἰσοπέδωσε μόνο τὴν ἱστορία καὶ τὸν πολιτισμό, σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο, ἰσοπέδωσε καὶ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, τὴν πιὸ ΠΛΟΥΣΙΑ γλῶσσα στὸν κόσμο.
.
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΝΑΣ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΝΑ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΦΤΩΧΟ; ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Ἡ ΠΛΟΥΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΝΑ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΤΩΧΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ;
 
Κι ὅπως ἀναρωτιέται, γιὰ τὸ θέμα αὐτό, ἡ συνάδελφος δημοσιογράφος καὶ φίλη μου, ἡ Ρεβέκκα Κοτσαρίδου: «Εἶναι δυνατὸν ἕνας πλούσιος νὰ δανείζεται ἀπὸ ἕναν φτωχό»;
 
Κι ὅμως, σήμερα ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, στὴ συντριπτική μας πλειοψηφία, νιώθοντας μειονεκτικὰ ἀπέναντι στοὺς ξένους (ποὺ τοὺς θεωροῦμε καλύτερους καὶ ἀνώτερους), ντρεπόμαστε γιὰ τὴν (ΠΛΟΥΣΙΑ) ἑλληνικὴ γλῶσσα μας, γι᾿ αὐτὸ καὶ δανειζόμαστε συνεχῶς λέξεις ἀπὸ τὴ ΦΤΩΧΗ ἀγγλικὴ γλῶσσα (καὶ ὄχι μόνο)!
 
Κι ὅποιος ἀντιστέκεται σ᾿ αὐτὴ τὴ λαίλαπα καὶ προσπαθεῖ νὰ χρησιμοποιεῖ μόνο ἑλληνικὲς λέξεις, θεωρεῖται σήμερα γραφικός, ἀρχαιολάγνος ἢ καὶ ἐθνικιστής...
 
Γι᾿ αὐτὸ λέω καὶ ἐπαναλαμβάνω ὅτι οἱ Ἕλληνες ἔχουν πάψει, πρὸ πολλοῦ, νὰ μιλοῦν ὀρθὰ ἑλληνικά, νὰ σκέφτονται ἑλληνικὰ καὶ νὰ πράττουν αὐτόνομα γιὰ τὸ συμφέρον τῆς Χώρας.
.
Υ.Γ.: Ὅπως ἴσως θὰ ἔχουν παρατηρήσει κάποιες φίλες μου καὶ κάποιοι φίλοι μου, στὶς ἀναρτήσεις μου προσπαθῶ νὰ γράφω, ὅσο τὸ δυνατόν, μόνο ἑλληνικὲς λέξεις καὶ νὰ τίς χρησιμοποιῶ μὲ τὸν ὀρθὸ τρόπο.
 
Ἐπειδὴ ὅμως ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἔχουμε ξεχάσει ἀρκετὲς ἑλληνικὲς λέξεις, ἐπειδὴ χρησιμοποιοῦμε καὶ ξένες λέξεις ποὺ ὅμως τίς νομίζουμε γιὰ ἑλληνικὲς καὶ ἐπειδὴ χρησιμοποιοῦμε τόσο πολὺ κάποιες ἄλλες ξένες λέξεις, γι᾿ αὐτὸ καὶ ἐγὼ ὅταν χρησιμοποιῶ κάποιες ἑλληνικὲς λέξεις (π.χ. τὴ λέξῃ "φυλετισμός") ποὺ ὅμως δὲν τίς καταλαβαίνουν οἱ ἀναγνῶστες καὶ οἱ ἀναγνώστριες, βάζω δίπλα, σὲ παρένθεση, τίς ἀντίστοιχες ἀγγλικὲς ἢ ἄλλες ξένες λέξεις ("ρατσισμός"), ὥστε νὰ μὴν παρανοήσουν οἱ φίλες μου καὶ οἱ φίλοι μου κάποιες φράσεις τοῦ κειμένου μου.
 
Ναί, ἐκεῖ φτάσαμε!
 
Νὰ μὴ μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε κάποιες ἑλληνικὲς λέξεις!


-------------------------

* Ὁ Ἀνδρέας Κατσιάπης - Γαλανός
εἶναι πτυχιοῦχος Α.Ε.Σ. Ἀθηνῶν,
πτυχιοῦχος Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν,
δημοσιογράφος στὴν Κατερίνη.


__________________________________
Πολυτονισμὸς ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ
«Πᾶνος» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου