Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022

Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ: Θαύματα καί σημεῖα - Πότε ζητοῦμε τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ


Ὅλες οἱ ἀναρτήσεις τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ
«Θαύματα καὶ σημεῖα» ΕΔΩ
 
Κεφάλαιο Β' - Τί λένε οἱ Ἅγιοι Πατέρες: Πότε ζητοῦμε τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ
 
Ἀπὸ αὐτὲς τίς σκέψεις τοῦ ἁγίου, βγαίνει τὸ συμπέρασμα ὅτι· ἐκεῖνοι ποὺ θέλουν νὰ κάνουν θαύματα, τὸ θέλουν ἀπὸ σαρκικὴ πύρωση· παρασυρόμενοι ἀπὸ πάθη, ποὺ οἱ ἴδιοι δὲν τὰ καταλαβαίνουν· ἔστω καὶ ἂν τοὺς φαίνεται, πὼς τοὺς κυβερνάει ὁ ζῆλος γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Θεοῦ. 
 
Στὴν ἴδια κατάσταση φιλαυτίας καὶ σαρκικῆς πυρώσεως εὑρίσκονται καὶ ἐκεῖνοι ποὺ θέλουν νὰ ἰδοῦν θαύματα. Δὲν ἐπιτρέπεται ποτὲ κανεὶς καί σε καμμιὰ περίσταση νὰ πειράζῃ τὸν Κύριο καὶ νὰ ξεχνάη τὴν ὀφειλομένη σ᾿ Αὐτὸν εὐλάβεια. 
 
Μᾶς ἐπιτρέπεται νὰ ζητᾶμε τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ στὶς μεγάλες μας ἀνάγκες, ὅταν μόνοι μας δὲν μποροῦμε νὰ κάνωμε τίποτε. Τὴν ἐπιλογὴ ὅμως τοῦ τρόπου ποὺ θὰ μᾶς βοηθήσῃ, πρέπει νὰ τὴν ἀφήνωμε στὸ Θεό· ἐγκαταλειπόμενοι στὸ ἀγαθό Του θέλημα καὶ στὸ ἔλεός Του. 
 
Καὶ ὁ Κύριος πάντοτε μᾶς καταπέμπει ψυχωφελεῖς εὐκαιρίες, ποὺ μᾶς προσφέρουν τὴν βοήθεια ποὺ μᾶς χρειάζεται· καὶ παράλληλα μαζί της μᾶς δίνει καὶ τὴν ἁγία γεύση καὶ αἴσθηση τῆς ταπείνωσης. 
 
Ἡ βοήθεια τοῦ Θεοῦ δὲν προσφέρεται μὲ λάμψη, ὅπως θὰ ἤθελε τὸ σαρκικὸ φρόνημα, γιὰ νὰ μὴ ζημιωθῇ ἡ ψυχὴ μας ἀπὸ τὴν ἱκανοποίηση τῆς ματαιοδοξίας της. 
 
Καὶ γι᾿ αὐτό, καὶ στὸ ἔργο τοῦ Θεοῦ καὶ στὴ διακονία τῆς Ἐκκλησίας, παντοῦ καὶ πάντοτε, πρέπει νὰ ζητᾶμε τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν βοήθειά Του· καὶ νὰ πιστεύωμε, ὅτι μόνο οἱ θεῖες μέθοδοι, μόνο οἱ πνευματικὲς μέθοδοι, μποροῦν νὰ εἶναι ὠφέλιμες στὴν πίστη καὶ στὴν εὐλάβεια· μὰ ποτὲ καὶ μὲ κανένα τρόπο οἱ μέθοδοι, τίς ὁποῖες ἀπαιτεῖ τὸ σαρκικὸ φρόνημα.
 
Ἀπὸ τὸ βιβλίο: Α Γ Ι Ο Υ  Ι Γ Ν Α Τ Ι Ο Υ  Μ Π Ρ Ι Α Ν Τ Σ Ι Α Ν Ι Ν Ω Φ   Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Υ  
Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ω Σ 
«Θ Α Υ Μ Α Τ Α  Κ Α Ι  Σ Η Μ Ε Ι Α» 
(ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2000)
 
___________________________________
Πολυτονισμὸς ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ
«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου