Σάββατο 6 Αυγούστου 2022

Κωνσταντῖνος Βαθιώτης: Διάσημοι χούλιγκαν ἐναντίον ἀνεμβολίαστων

 
Ἡ κατηγοριοποίηση τοῦ Brennan καὶ τὰ λαμόγια τοῦ Κούγια

 
O Ἀμερικανὸς καθηγητὴς στρατηγικῆς, οἰκονομίας, ἠθικῆς καὶ δημόσιας πολιτικῆς Jason Brennan στὸ βιβλίο τοῦ «Ἐναντίον τῆς Δημοκρατίας. Ἡ πολιτικὴ μακριὰ ἀπὸ τὸν παραλογισμὸ»1, διακρίνει τρεῖς κατηγορίες δημοκρατικοῦ πολίτη.
  • Στὴν πρώτη ἀνήκουν οἱ πολῖτες-χόμπιτ, οἱ ὁποῖοι χαρακτηρίζονται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀπὸ ἀπάθεια καὶ ἄγνοια ἀναφορικὰ μὲ ζητήματα τῆς πολιτικῆς: «προτιμοῦν νὰ διάγουν τὸν καθημερινό τους βίο δίχως νὰ πολυσκέφτονται τὴν πολιτική».
  • Στὴ δεύτερη κατηγορία ἀνήκουν οἱ πολῖτες-χούλιγκαν, οἱ ὁποῖοι εἶναι «γιὰ τὸν χῶρο τῆς πολιτικῆς ὅ,τι οἱ φανατισμένοι ὀπαδοὶ γιὰ τὸν χῶρο τῶν σπόρ», «καταναλώνουν πολιτικὴ πληροφόρηση ἀλλὰ μεροληπτικὰ» καὶ «συνήθως ἀπεχθάνονται ὅσους διαφωνοῦν μαζί τους, καθὼς διατείνονται ὅτι ἄνθρωποι μὲ ἐναλλακτικὲς κοσμοθεωρίες εἶναι ἠλίθιοι, κακόβουλοι, ἐγωιστὲς ἤ, στὴν καλύτερη περίπτωση, βαθιὰ παραπλανημένοι».
 
Brennan ἐπισημαίνει ὅτι οἱ ἀνήκοντες σὲ αὐτὴν τὴν κατηγορία πάσχουν ἀπὸ «διομαδικὴ μεροληψία», σὲ ἀκόμη πιὸ ἀρνητικὴ συνδήλωση: ἀπὸ φυλετισμὸ (tribalism). Ὑπὸ τὸν ὅρο αὐτὸν νοεῖται ἡ τάση νὰ «ἀναπτύσσουμε ἐχθρότητα ἀπέναντι σὲ ἄλλες ὁμάδες, ἀκόμα κι ὅταν ἡ ἐχθρότητα αὐτὴ εἶναι ἐντελῶς ἀβάσιμη».
  • Τέλος, στὴν τρίτη κατηγορία ἀνήκουν οἱ βουλκάνιοι πολῖτες (πρβλ. τοὺς ἐξωγήινους μὲ τὰ μυτερὰ αὐτιὰ καὶ τὴν ψυχρὴ λογικὴ κατὰ τὸ πρότυπο ποὺ προβαλλόταν στὴ σειρὰ Star Trek), οἱ ὁποῖοι «ἀντιμετωπίζουν τὴν πολιτικὴ μὲ ἐπιστημονικὸ καὶ ὀρθολογικὸ τρόπο. Οἱ ἀπόψεις τους εἶναι γερὰ θεμελιωμένες στὴν κοινωνικὴ ἐπιστήμη καὶ τὴ φιλοσοφία. Χαρακτηρίζονται ἀπὸ αὐτογνωσία καὶ ἡ βεβαιότητά τους φτάνει μόνο ὼς ἐκεῖ ποὺ ἐπιτρέπουν τὰ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα». Ἐπίσης, «μποροῦν νὰ ἐξηγήσουν ἀντίθετες ἀπόψεις μὲ τρόπο ποὺ θὰ θεωροῦσαν ἱκανοποιητικὸ ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι τίς πρεσβεύουν. Ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν πολιτική, ἀλλὰ ταυτόχρονα μένουν ἀνεπηρέαστοι, ἐν μέρει ἐπειδὴ προσπαθοῦν ἐνεργὰ νὰ ἀποφύγουν τὴ μεροληψία καὶ τὸν ἀνορθολογισμό».

Ἡ ἐποχὴ τοῦ κορωνοϊοῦ, ποὺ μπορεῖ πλέον εὐχερῶς νὰ χαρακτηρισθεῖ ὡς ἐποχὴ τοῦ «(δ)ἐμμονικοῦ ἐμβολιασμοῦ», κατέδειξε ὅτι στὴν κατηγορία τῶν πολιτῶν-χούλιγκαν ἀνήκουν διάσημες προσωπικότητες ἀπὸ διάφορους χώρους (τῆς δημοσιογραφίας, τῆς Τέχνης, τοῦ ἀθλητισμοῦ, τῆς πολιτικῆς, τῆς δικηγορίας, τῆς ἰατρικῆς κ.λπ.), στὶς ὁποῖες δίδεται συστηματικὰ βῆμα προκειμένου νὰ γρασάρουν τὸν προπαγανδιστικὸ μηχανισμὸ τοῦ συστήματος. Συνήθως, πρόκειται γιὰ τηλε-μαϊντανοὺς ποὺ ἔχουν λόγο ἐπὶ παντὸς ἐπιστητοῦ, ἀντλῶντας κῦρος προπάντων ἀπὸ τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητας καὶ ὄχι ἀπὸ τίς ἐξειδικευμένες γνώσεις τους.

Ἐπὶ παραδείγματι, ὁ δημοσιογράφος Ν. Εὐαγγελάτος στὴν ἀρχὴ τῆς πανδημίας (23.4.2020) εἶχε δηλώσει ὅτι ὅποιος «ἀρνεῖται νὰ ἐμβολιαστεῖ ἐπειδὴ εἶναι στὸ ἀντιεμβολιαστικὸ κίνημα θὰ πρέπει νὰ διωχθεῖ ποινικά», ἐνῶ ἀργότερα (6.10.2021) μας πληροφόρησε ὅτι «οἱ ἡμιμαθεῖς εἶναι αὐτοὶ ποὺ δὲν ἐμβολιάζονται», δηλαδὴ «κάποιοι ἀπ᾿ αὐτοὺς ποὺ ζοῦν ἀνάμεσά μας καὶ θεωροῦν ὅτι τὰ ξέρουν ὅλα καὶ δὲν ξέρουν τὴν τύφλα τους».
 

Στὰ χνάρια τοῦ Εὐαγγελάτου βάδισε καὶ ὁ κριτικὸς Τέχνης Δ. Δανίκας, ὁ ὁποῖος εἶχε χαρακτηρίσει τοὺς ἀνεμβολίαστους ὡς «ταχαντάρτες, ἀνεγκέφαλους, ἀνόητους, πανίβλακες καὶ λάτρεις θεωριῶν συνωμοσίας» (14.11.2021).
 

Προσφάτως, στοὺς πολῖτες-χούλιγκαν ἀπέδειξε ὅτι ἀνήκει καὶ ὁ μόνιμος τηλε-στὰρ τῆς δικηγορίας καὶ τοῦ ποδοσφαίρου Ἀλέξης Κούγιας, ὁ ὁποῖος δήλωσε τὰ ἐξής2:
 
«Συμφωνῶ ἀπολύτως μὲ τὴν ἐπιλογὴ τῆς κυβέρνησης νὰ μπαίνουν στὰ γήπεδα μόνο οἱ ἐμβολιασμένοι. Ὁ μέσος ὅρος ἡλικίας αὐτῶν ποὺ δὲν ἐμβολιάζονται εἶναι μικρός. Πολὺ καλὰ λοιπὸν κάνει ἡ κυβέρνηση καὶ πατάει πάνω στὸ πάθος αὐτῶν τῶν νέων ἀνθρώπων γιὰ νὰ δοῦν τὴν ὁμάδα τους».

«Εἶμαι ἀπόλυτα ταγμένος μὲ τὴν ἄποψη ὅτι πρέπει νὰ ἐμβολιαστοῦν ἀκόμα καὶ τὰ ἔμβρυα. Στὴν Ἑλλάδα δυὸ κοινωνικὲς ὁμάδες εἶναι ἀήττητες. Ἡ ἐκκλησία καὶ ἡ βλακεία. Ἡ ὑφήλιος σώθηκε καὶ δὲν ἔχει δραματικὸ ἀριθμὸ θανάτων ἀπὸ τὸ λοιμὸ τοῦ 1920 καὶ μετά, μόνο λόγῳ τῶν ἐμβολίων. Ἄν δὲν εἴχαμε τὰ ἐμβόλια, ὁ κορωνοϊὸς θὰ ἦταν κάτι ἀντίστοιχο μὲ τὴν λέπρα καὶ τὴν πανώλη».

«Εἶμαι 47 χρόνια δικηγόρος καὶ τοὺς γνωρίζω ὅλους. Αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι εἶναι κατὰ τῶν ἐμβολίων εἶναι κοινωνικὰ καὶ πολιτικὰ λαμόγια. Τοὺς γνωρίζω ὅλους. Εἶναι ἀδίστακτοι ἰδιοτελεῖς ἄνθρωποι ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἀποκομίσουν, ἂν εἶναι ἐπιστήμονες χρήματα ἀπὸ ἑταιρεῖες, ἂν εἶναι πολιτικοί, πολιτικὰ ὀφέλη, ἐπενδύοντας στὴν ψῆφο τοῦ 40% τῶν ἀνόητων ποὺ ἀρνεῖται νὰ ἐμβολιαστεῖ. Προσωπικὰ ἔχω κάνει καὶ τίς δυὸ δόσεις. Δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ παρενέργεια ὅπως καὶ στὸν κοινωνικό μου κύκλο σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα δὲν ξέρω κανέναν ποὺ νὰ ἔχει κάνει τὸ ἐμβόλιο καὶ νὰ ἔχει πρόβλημα. Εἶναι ἀδιανόητο νὰ συμβαίνει μιὰ ἐπιπλοκὴ σὲ ἑκατομμύρια ἐμβολιασμένους καὶ νὰ προβάλλεται αὐτὴ ἡ ἐπιπλοκή».
Οἱ παραπάνω δηλώσεις τοῦ πάντοτε λαλίστατου ποινικολόγου καί, ὡς ἐκ τούτου, μὴ εἰδικοῦ ἐπὶ τῶν ἰατρικῶν κ. Κούγια, ἐκτός τοῦ ὅτι εὐθυγραμμίζονται πλήρως μὲ τὴν προπαγανδιστικὴ τεχνικὴ τῆς ἀπαξιωτικῆς ὀνοματοδοσίας (name calling), ἡ ὁποία ἐφαρμόζεται σὲ βάρος τῶν στοχοποιημένων ἀνεμβολίαστων προκειμένου νὰ συσπειρωθοῦν σὲ ἕνα ἀρραγὲς κοινὸ μέτωπο οἱ ἐμβολιασμένοι3, βρίθουν αὐθαίρετων ἰσχυρισμῶν καὶ προφανῶν ἀναληθειῶν:
 
  • Ἐνῶ εἶναι πλέον πασίδηλο γεγονὸς ὅτι οἱ ἐμβολιασμένοι καὶ νοσοῦν καὶ μεταδίδουν, ἐξίσου μὲ τοὺς ἀνεμβολίαστους, ἂν ὄχι βαρύτερα ἢ συχνότερα σὲ σύγκριση μὲ αὐτούς, ὁ κ. Κούγιας φθέγγεται ὅτι «ὁ κορωνοϊὸς θὰ ἦταν κάτι ἀντίστοιχο μὲ τὴν λέπρα καὶ τὴν πανώλη»!
  • Ἐπίσης, ἐνῶ πλέον οἱ εἰδήσεις περὶ σοβαρῶν παρενεργειῶν τῶν πειραματικῶν ἐμβολίων, μαζὶ μὲ τὸ φαινόμενο τῆς ξαφνικίτιδας, ἐξαπλώνονται μὲ μεγάλη ταχύτητα, ὁ κ. Κούγιας καμώνεται ὅτι «στὸν κοινωνικό του κύκλο σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα δὲν ξέρει κανέναν ποὺ νὰ ἔχει κάνει τὸ ἐμβόλιο καὶ νὰ ἔχει πρόβλημα»!
 
O παλιὸς Τσόμσκυ, πρὶν κάνει τὴν θεαματικὴ κωλοτούμπα ὑπὲρ τοῦ συστήματος, στὸ βιβλίο τοῦ «Προπαγάνδα καὶ κοινὸς νοῦς»4 ἔγραφε μιὰ μεγάλη ἀλήθεια ποὺ πρέπει νὰ γίνει σημαία τῆς σημερινῆς ὑγειονομικῆς ἀντιπροπαγάνδας:
«Ὅταν κάτι παρουσιάζεται μὲ πλήρη σχεδὸν ὁμοφωνία, αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ἀποτελεῖ ἕνα προειδοποιητικὸ σημάδι. Τίποτα στὸν κόσμο δὲν εἶναι τόσο ξεκάθαρο. Ἔτσι, ἂν παρουσιάζεται σχεδὸν ὁμόφωνα, θὰ πρέπει νὰ σὲ κάνει νὰ σκεφτεῖς: Εἶναι σωστό;».
Ἕν προκειμένω, ἡ παραίνεση αὐτὴ πρέπει νὰ μᾶς κάνει νὰ ἀναρωτηθοῦμε τὸ ἑξῆς:

Ὅταν οἱ (κατὰ τὴν ἀνωτέρῳ κατηγοριοποίηση τοῦ Brennan) διάσημοι χούλιγκαν Εὐαγγελάτος, Δανίκας καὶ Κούγιας στρέφουν τὰ βέλη τους κατὰ τῶν ἀνεμβολίαστων, ἀπαξιώνοντάς τους ὡς ἡμιμαθεῖς, βλᾶκες, πανίβλακες καὶ λαμόγια, μήπως αὐτὸ σημαίνει ὅτι οἱ ὑβριζόμενοι θὰ πρέπει νὰ φορέσουν καὶ πάλι τὰ γυαλιὰ τοῦ θαυμαστοῦ ἀνάποδου κόσμου καὶ νὰ καταλήξουν στὸ συμπέρασμα ὅτι οἱ θιγόμενοι ἀνεμβολίαστοι ἔχουν τίς ἀκριβῶς ἀντίθετες ἰδιότητες, οἱ δὲ ἐπικριτές τους κρίνουν ἐξ ἰδίων τὰ ἀλλότρια;

ΥΓ: Σύμφωνα μὲ τὸ ἀπόφθεγμα ποὺ συνέθεσε ὁ κ. Κούγιας, «στὴν Ἑλλάδα δυὸ κοινωνικὲς ὁμάδες εἶναι ἀήττητες, ἡ ἐκκλησία καὶ ἡ βλακεία». Τὸ ἀπόφθεγμα αὐτό, ὅμως, ἰσχύει προπάντων γιὰ ὅποιον δηλώνει ὅτι πρέπει νὰ ἐμβολιάζονται ἀκόμα καὶ τά... ἔμβρυα!
 
____________________________________
 
1 Μτφ.: Ν. Ροῦσσος, Ἐκδ. Παπαδόπουλος, Ἀθήνα 2018, σελ. 14/15.
 
2 https://news12.gr/koygias-anoitoi-osoi-den-emvoliazon/
 
3 Γιὰ τὸ φαινόμενο αὐτὸ βλ. Βαθιώτη, Ἀπὸ τὴν πανδημία στὴν κλιματικὴ ἀλλαγή. Συντονισμένα τρομο-κράτη σὲ φόντο παγκόσμιας διακυβέρνησης, ἐκδ. Ἀλφειός, Ἀθήνα 2021, σελ. 389.
 
4 Μτφ.: Κ. Τσαπόγας, ἐκδ. Λιβάνη, Ἀθήνα 2003, σελ. 60.

«Πᾶνος» 

1 σχόλιο:

  1. κ. Βαθιώτη, εξαιρετικό άρθρο όπως είναι όλα τα άρθρα σας. Για τον λαλίστατο...ας κρατήσουμε μόνον αυτό και όχι αυτό που έπεται στο άρθρο σας και προτείνω να διαμορφωθεί ως "αήττητα λαλίστατος". Όπερ σημαίνει ότι δεν προλαβαίνει να σκεφθεί.

    ΑπάντησηΔιαγραφή