Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023

ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ (Ὁ π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης στήν Κοζάνη) - (Βιβλίο Α΄ - Μέρος 92ο καί 93ο)


 
Ὅλες οἱ ἀναρτήσεις τοῦ βιβλίου «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄» ΕΔΩ

ΜΕΓΑΣ Ο ΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

Αθῆναι τῆ 11/2/1952

Ἀγαπητέ μοι Γιῶργο,
χαίρετε ἐν Κυρίω

Ἔλαβα τὰς ἐπιστολάς σου. Δὲν σᾶς ἀπαντῶ, διότι ἐὰν πάντοτε ἔχω φροντίδας καὶ μέριμνας, ἀλλὰ τώρα ἐδῶ εἰς τὴν πρωτεύουσαν ἀνοίγεται ΜΕΓΑΣ ΑΓΩΝ. Ὁ Κύριος βοηθός. Πόσον αἰσθάνομαι τὴν ἀδυναμίαν. Δι’ αὐτὸ σὲ παρακαλῶ θερμῶς, νὰ προσεύχεσθε δι’ ἐμέ. Νὰ προσεύχεσαι πρὸ παντὸς σύ, ποὺ περισσότερον ἀπὸ κάθε ἄλλο γνωρίζεις τὸν Αὐγουστῖνον. 

―Εἰπὲ καὶ εἰς τὴν πνευματικὴν μητέρα Σουλτάνα, ἵνα καὶ ἐκείνη προσεύχεται. Ὁ Διάβολος θὰ νικηθῇ μὲ τὰς θερμὰς ὅλων προσευχάς…

ΔΙΔΟΜΕΝ ΜΑΧΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΤΕ

Ἀθῆναι τῆ 1 Ἀπριλίου 1952

Ἀγαπητέ μοι Γιῶργο,
Ἔλαβα τὰ γράμματά σου…
Σήμερον ἐστείλαμεν εἰς Κοζάνην 5.500 «Σπίθες» νέον φύλλον (Στὰρ Ἑλλάς). Ἐδῶ ἐκρατήσαμεν 4.500. Διότι δίδομεν ΜΑΧΗΝ καὶ προσευχηθῆτε νὰ γίνη κάτι.

Ἂχ! Γιῶργο, ἐδῶ ἔχομεν μεγάλον ἀγῶνα. Ὅταν ποτὲ συναντηθῶμεν, πόσα θὰ ειπωμεν. Ἐὰν μᾶς εὐλογήση ὁ Κύριος καὶ βοηθήσουν οἱ ἀδελφοί, πολλὰ θὰ γίνουν…

Τοιαῦτα. Καὶ πρόσεχε καλῶς νὰ κάμης, ὅπως πάντα τὸ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, διότι γνωρίζεις ὁ Αὐγουστῖνος τίποτε δὲν κρατεῖ διὰ τὸν ἑαυτόν του, ἀλλ’ ὅλα τὰ διαθέτει διὰ τὴν διάδοσιν τῆς ἀληθείας τοῦ Εὐαγγελίου. ―Καὶ αὐτὸ δὲν μὲ σώζει. Διότι καὶ τὸ αἷμα μου πρέπει νὰ δώσω.

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ ΠΟΛΥ ΥΠΕΡ ΕΜΟΥ, διότι πολὺς ὁ ἀγὼν καὶ αἱ δυνάμεις μας μικραί.

Χαιρετισμοὺς εἰς ὅλους.
Νὰ μοῦ γράφετε τακτικά… Τὴν Σπίθα νὰ τὴν ταχυδρομῆτε ἀμέσως.

Μὲ πολλὴν ἀγάπην
Αὐγουστῖνος

(MIA AΠΛH YΠOΣHMEIΩΣI
ΓIA TO ΠIO AΓAΠHMENO TOY ΠPOΣΩΠO)

Η γραία μητέρα μου ἑτοιμάζεται διὰ τὴν αἰωνιότητα.―
Στεῖλε μου τὰ ὀνόματα καὶ τὶς διευθύνσεις 30-50 προσώπων θερμῶν ὑποστηρικτῶν τοῦ περιοδικοῦ, ἵνα τοὺς διορίσωμεν ἀνταποκριτὰς εἰς τὰς διαφόρους πόλεις ὅπως ὁ Μάϊπας, ὁ Ξύστας, ὁ Κατινᾶς…

Ψάξε καλὰ τὸν κατάλογο. Μὴ ἀργήσεις (Ἀθῆναι 1-4-52)

Πηγή:https://www.augoustinos-kantiotis.gr/

____________________________________

ΘΑ ΜΑΣ ΑΞΙΩΣΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΑ ΦΤΙΑΣΩΜΕΝ ΜΙΑ ΜΟΝΑΧΙΚΗΝ ΦΩΛΙΑ;

Ἀπρίλιος 1951

Ἀγαπητέ μοι Γιῶργο,

….Ἐδῶ δοκιμάζω πολλὰς πνευματικὰς θλίψεις. Θὰ μᾶς ἀξιώση ὁ Κύριος νὰ φτιάσωμεν μίαν φωλεὰν μοναχικήν; Σὲ παρακαλῶ ΠΑΝΤΟΤΕ νὰ προσεύχεσαι ὑπὲρ τῆς σωτηρίας μου, μήπως εἰς ἄλλους κηρύττων ἐγὼ ἀπολέσω τὴν ψυχήν μου―

―Ἀπὸ τὴν Φλώρινα δὲν ἔχω εἰδήσεις καὶ στεναχωροῦμαι.

―Χαιρετισμοὺς εἰς ὅλους ὅσους ἐρωτοῦν δι’ ἡμᾶς. Ἰδιαιτέρως χαιρετισμοὺς εἰς τὴν (πνευματικὴν) μητέρα, π. Δημήτριον, τὸν ἐξομολόγον π. Γκιούραν καὶ τὴν ἀγαπητὴν οἰκογένειαν. ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ.

Μετ’ ἐγκαρδίων εὐχῶν
Αὐγουστῖνος Καντιώτης

―…―

ΠΟΘΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ


Αθῆναι τῆ 12/3/1952
 
Ἀγαπητέ μοι Γιῶργο….
 
4) Σοῦ γράφω μὲ κόκκινο μελάνι ― είθε καὶ μὲ τὸ αἷμα μας νὰ γράψωμεν βιβλία καὶ ὄχι μόνον μὲ τὸ μελάνι ― ὡς τώρα.
 
5) Ο ἀγαπητὸς Στέργιος Τέγος νὰ κτίσῃ τὴν αίθουσαν.
 
6) Ὁ π. Εὐθύμιος ὑψηλὰ τὰ λάβαρα.
 
7) Χαρτὶ περιτυλήγματος ἀγοράσατε ἀπὸ Θεσσαλονίκη;

Μὲ ἀγάπην Χριστοῦ
Αὐγουστῖνος


Συνεχίζεται
Ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Ἀνδρονίκης Π.  Καπλάνογλου 
«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄»
(ὁ π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης στὴν Κοζάνη)
 
«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου