Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023

Νώντας Σκοπετέας: Νά εἶστε περήφανοι...! (Τό σήμερον καί τό...σήμερα)

 
 …λέγουσι τοῖς ἀπωθουμένοις τὸν λόγον Κυρίου· εἰρήνη ἔσται ὑμῖν· καὶ πᾶσι τοῖς πορευομένοις τοῖς θελήμασιν αὐτῶν, παντὶ τῷ πορευομένῳ πλάνῃ καρδίας αὐτοῦ εἶπαν· οὐχ ἥξει ἐπὶ σὲ κακά. (Ιερ. 23,17)
 
 
Εὐλογημένη ἡ μονοτονία ποὺ ὠφελεῖ τὶς ψυχές! Τὰ ἱερὰ συνθήματα ποὺ ἐπαναλαμβάνονται! Ὁ διαρκὴς ἐνεστώτας τῆς Ἁγίας μας πίστης! Τὸ σήμερον τὸ πανίερο! Ὅλα στὸ παρόν! Ἴδιος καὶ ἀμετασάλευτος ὁ Θεὸς Λόγος, χθὲς καὶ σήμερον καὶ εἰς τοὺς αἰῶνες! Τίποτα δὲν ξεθυμαίνει, δὲν ξεθωριάζει, δὲν ξεμακραίνει ἀπὸ τὸν ὄντως Ὄντα! 
 
Ὅσο κι ἂν τὸ θεοστυγὲς σήμερα πασχίζει νὰ φαλκιδεύσῃ μὲ ἐκφιλοσοφήσεις καὶ ἐξακαδημαϊσμοὺς τὸν Νόμο τοῦ Θεοῦ, αὐτὸς ἔχει ἰσχὺ διαρκῆ καὶ δὲν ἐπιδέχεται ἀμφισβητήσεων, τροποποιήσεων καὶ ἐναρμονίσεων! Τότε, σοῦ λένε οἱ... ἀναθεωρητές, ἦταν τόσο διάφορα τὰ πράγματα! 
 
Σήμερα, ἀλλιῶς βέβαια πρέπει νὰ ἐφαρμόζεται ὁ Θεῖος Λόγος! Μὲ ἄπειρες στρεβλὲς οἰκονομίες, ἀλλὰ κυρίως μὲ ἀμέτρητες βλάσφημες ἀμνηστεύσεις καὶ ἀκόμα-ἀκόμα καὶ ἄθεσμες νομιμοποιήσεις! Δὲν θέλουμε νὰ τὸ πιστέψουμε, ὅτι ἀκούστηκε ἀπὸ στόμα ἀνωτάτου κληρικοῦ, πνευματικοῦ τῶν ἡμερῶν μας, ὅτι ἡ Ἱερὴ Ἀποκάλυψη γράφτηκε γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσῃ συγκεκριμένες ἀνάγκες τοῦ τότε καὶ ὅτι εἶναι λάθος νὰ συγκαταριθμεῖται πλέον στὰ 76 βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὡς ἐξαιρετικῶς ἀνεπίκαιρη!! Ἄπαγε! 
 
 
Ὁ νόμος καὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, δὲν ἔπαψαν ποτὲ νὰ κοινολογοῦνται στοὺς ἀνθρώπους! Ὁ Φιλάνθρωπος πέμπει πάντοτε τοὺς ἀπεσταλμένους του, ἐλεγκτικὰ καὶ ἀγαπητικὰ νὰ διαφωτίζουν, ἐμπόνως νὰ προειδοποιοῦν καὶ πατρικὰ νὰ προσφέρουν τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν θεραπεία. Ἔνδειξη τῆς ἀτελεύτητης μακροθυμίας ἑνὸς πανοικτίρμονος Πατρός, ποὺ ἔρχεται συνεχῶς πρῶτος σὲ συνάντηση, ἐπιποθῶντας τὴν καταλλαγὴ μὲ τὸ πλάσμα Του! 
 
Στὶς μέρες μας πλήθυναν οἱ «ἀγαπητικὲς» φωνὲς ἀνθρώπων, ποὺ ἐνῶ μποροῦν καὶ εἶναι διαπιστευμένοι νὰ μεσολαβήσουν γιὰ τούτη τὴν συνάντηση, ὅλο καὶ ἀποπροσανατολίζουν ἀπ᾿ τὴν ὁδὸ τῆς μετανοίας, τοὺς ἐν διαστάσει ἀποστατοῦντες, ἐξωραΐζοντας τὸ Θεομίσητο καὶ τὸ ἐφάμαρτο! 
 
Ὡς ἄλλοι ψευδοπροφῆτες, βλέπουν παντοῦ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ποὺ ὅλα τὰ σκεπάζει. Ὁμογενοποιοῦν δὲ σύμπασες τὶς ἔστω ἐλάχιστες γνήσιες... ἄνωθεν ἐπιτετραμμένες φωνὲς τοῦ σήμερα, ποὺ ἀγωνιωδῶς κραυγάζουν τό: μετανοεῖτε, ἔρχεται ἡ δικαία ὀργὴ τοῦ Θεοῦ!

Μὴν ἀκοῦτε τοὺς ἐπικίνδυνους καταστροφολόγους σοῦ λένε ἐκεῖνοι! Δὲν πρόκειται νὰ γίνῃ τίποτα!

Κάπου τὰ ἔχουμε ξαναδῇ ὅλα τοῦτα! Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη! Καὶ τότε... νανούριζαν τὴν παραπικραίνουσα, πονηρευομένη καὶ ἀσχημονοῦσα γενεὰ λέγοντάς της: Δὲν θὰ πάθετε κανένα κακό! Συνεχίστε ἔτσι! Νὰ εἶστε περήφανοι...!

Νώντας Σκοπετέας

23 Ἰουλίου 2023

Μνήμη προφήτου Ἰεζεκιήλ
Ἀπόσπασμα ἀπὸ ὁμότιτλη ἐκπομπὴ Νοέμβριος 2023
 
__________________________________
Πολυτονισμὸς ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ 
 

 
 
«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου