Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - Πρὸς Ἱερέαν: π. Ἀθανάσιον Γιουσμά (Τῆς Ι. Μητροπόλεως Μυτιλήνης)


Γράφει ὁ ΝΙΚΟΣ Ε. ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
 
Εἶναι ἀλήθεια, π. Ἀθανάσιε, ὅτι τὸ κήρυγμα εἶναι τομέας (σοβαρὸς) τῆς Ἱερατικῆς Διακονίας – δραστηριότητας.
 
Σὲ κήρυγμά σας περὶ τῆς «ἀρετῆς τῆς Ὑπακοῆς», προτείνατε δική σας – ἰδιότυπη καὶ βλάσφημη – θεώρηση περὶ τῶν «ὁρίων» καὶ τῆς «ἔκτασης» τῆς ὑπακοῆς.
 
Ἀγγίξατε ἰδιότυπα βασικὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας περὶ «Ὑπακοῆς» ὅπου, στὴ «διδασκαλία» σας παρουσιάζετε τὸν Θεὸ νὰ ἁγιάζῃ παραβάτες τῆς ἐντολῆς του, τῆς «οὐ μοιχεύσεις»!
 
Σᾶς παραπέμπω (καὶ ἂν χρειασθεῖ θὰ ἐπανέλθω) σὲ κείμενο τοῦ Ἁγίου Συμεών, τοῦ Νέου Θεολόγου, ὡς ἑρμηνευτικὸ φῶς μέσα στὸ «δυσώνυμο» οἰκουμενιστικὸ ἐκκλησιαστικὸ περίγυρο, πρὸς ἐκδήλωση μετανοίας (σας).
 
Ἀτυχὴς καὶ βλάσφημη ἡ διδασκαλία σας, στὴν ὁποία παρουσιάζονται ὡς ἅγιες οἱ γυναῖκες, ποὺ ὑπέκυψαν στὸν ἐχθρὸ καὶ ὄχι, ὅπως θέλει ἡ Ὀρθοδοξία «γυναῖκες καταπαλαίουσι καὶ σκελίζουσι τὸν ἐχθρὸν» (Νέο Μητερικόν).
 
Δὲν προσέξατε καὶ διολισθήσατε (ἀλλοίμονο) σὲ σύστημα «Γεροντικοῦ συστήματος», ὅπου ἕνας «πνευματικὸς» μπορεῖ νὰ «ἁγιάσῃ» τὶς πνευματικές του κόρες (Μοναχὲς ἢ Λαϊκὲς) μὲ τὴν συγκατάβασή τους στὶς φιλοχρήματες ἢ σαρκικὲς ὀρέξεις του, στὸ ὄνομα τῆς «ὑπακοῆς»!
 
Παραθέτω τὸ κείμενο τοῦ Ἁγίου Συμεών:
 
«Ἐν ὅσοις γὰρ οὐκ ἐστι παράβασις Θεοῦ ἐντολῆς ἢ ἀποστολικῶν κανόνων καὶ διατάξεων, ἐν πᾶσιν ἀνάγκῃ πᾶσα ὑπακούειν αὐτῷ ὀφείλετε (στὸ νέο ἡγούμενο) καὶ ὡς τῷ Κυρίω πείθεσθαι· ἐν ὅσοις δὲ κινδυνεύει τὸ τοῦ Χριστοῦ Εὐαγγέλιον καὶ οἱ νόμοι τῆς Ἐκκλησίας αὐτοῦ, οὐ μόνον οὐ δεῖ πείθεσθαι παραινοῦντι ὑμῖν καὶ διατασσομένω, ἀλλ᾿ οὐδὲ ἄρτι ἀπ᾿ οὐρανοῦ κατεληλυθότι καὶ ὑμῖν, παρ᾿ ὁ οἱ αὐτόπται τοῦ λόγου εὐηγγελίσαντο».
 
Ἑρμηνεία – Μετάφρασις
 
«Σὲ ὅσα δὲν ὑπάρχει παράβαση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ ἢ τῶν ἀποστολικῶν κανόνων καὶ διατάξεων σὲ ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀνάγκη νὰ τὸν ὑπακούετε (τὸν νέο γέροντα - ἡγούμενο) καὶ νὰ πειθαρχεῖτε σὰν νὰ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος. Ἀντίθετα, ἀπ᾿ ὅσα παραγγέλματα κινδυνεύει τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ καὶ οἱ νόμοι τῆς Ἐκκλησίας Του, ὄχι μόνο σ᾿ αὐτὸν ὅταν τὰ παραγγέλλει δὲν πρέπει νὰ ὑπακούετε, ἀλλ᾿ οὔτε καὶ σ᾿ ἄγγελο ποὺ μόλις θὰ ἔχει κατεβεῖ ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ θὰ σᾶς κηρύττει διαφορετικὰ ἀπ᾿ ὅσα κήρυξαν οἱ αὐτόπτες τοῦ Λόγου» (Λόγος του σέ: «παραίτηση ἀπὸ τὴν ἠγουμενία. Παραινέσεις πρὸς τὸν διάδοχό του Ἀρσένιο καὶ τοὺς ἀδελφοὺς τῆς μονῆς»).
 
Σχόλιο: Πολὺ σᾶς παρακαλῶ, π. Ἀθανάσιε, νὰ φέρετε στὸ φῶς τὶς πηγὲς τῆς διδασκαλίας σας.
 
Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ
 
ΝΙΚΟΣ Ε. ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 
__________________________________
Πολυτονισμὸς ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ
«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου